Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 7 Tiếng Anh 11 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

I. Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1.1
 • A

  limit

 • B

  figure

 • C

  iron

 • D

  billion

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-i”

Lời giải chi tiết :

limit /ˈlɪmɪt/               

figure /ˈfɪɡə(r)/           

iron /ˈaɪən/

billion /ˈbɪljən/

Phần gạch chân ở câu C đọc là /aɪ/, còn lại đọc là /ɪ/.

Câu 1.2
 • A

  maid

 • B

  available

 • C

  raise

 • D

  said

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-ea, -ai”

Lời giải chi tiết :

great /ɡreɪt/                 

available /əˈveɪləbl/    

raise /reɪz/

said /sed/

Phần gạch chân ở câu D đọc là /e/, còn lại đọc là /eɪ/.

Câu 1.3
 • A

  decreased

 • B

  used

 • C

  reached

 • D

  developed

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-ed”

Lời giải chi tiết :

Quy tắc phát âm đuôi “ed”:

- Phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

- Phát âm là /id/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/

- Phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại

decreased /dɪˈkriːst/                   

used /juːzd/         

reached /riːtʃt/

developed /dɪˈveləpt/

Phần gạch chân ở câu B đọc là /d/, còn lại đọc là /t/.

Câu 1.4

dove 

 • A

  dove

 • B

  home

 • C

  rainbow

 • D

  bowl

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm “o”

Lời giải chi tiết :

program /ˈprəʊɡræm/             

earth /ɜːθ/       

birth /bɜːθ/

determine /dɪˈtɜːmɪn/

Phần gạch chân ở câu A đọc là /əʊ/, còn lại đọc là /ɜː/.

Câu 1.5
 • A

  love

 • B

  govern

 • C

  cover

 • D

  control

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm "ou, o, u"

Lời giải chi tiết :

double /ˈdʌbl/ 

govern /ˈɡʌvn/

punish /ˈpʌnɪʃ/

control /kənˈtrəʊl/

Phần gạch chân ở câu D đọc là /əʊl/, còn lại đọc là /ʌ/.

Câu hỏi 2 :

II. Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Câu 2.1
 • A

  population

 • B

  available

 • C

  university

 • D

  education

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có 4 âm tiết trở lên

Lời giải chi tiết :

population /ˌpɒpjuˈleɪʃn/                    

available /əˈveɪləbl/    

university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/

education /ˌedʒuˈkeɪʃn/

Trọng âm ở câu B rơi vào âm 2, còn lại là âm 3.

Câu 2.2
 • A

  support

 • B

  repeat

 • C

  increase

 • D

  broaden

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

support /səˈpɔːt/          

repeat /rɪˈpiːt/  

increase /ɪnˈkriːs/

broaden /ˈbrɔːdn/

Trọng âm ở câu D rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.

Câu 2.3
 • A

  punishment

 • B

  government

 • C

  journalism

 • D

  organization

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có 4 âm tiết trở lên

Lời giải chi tiết :

punishment /ˈpʌnɪʃmənt/        

government /ˈɡʌvənmənt/      

journalism /ˈdʒɜːnəlɪzəm/

organization /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn/

Trọng âm ở câu D rơi vào âm 4, còn lại là âm 1.

Câu 2.4
 • A

  resource

 • B

  average

 • C

  method

 • D

  college

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có 2 âm tiết trở lên

Lời giải chi tiết :

resource /rɪˈsɔːs/

average /ˈævərɪdʒ/      

college /ˈkɒlɪdʒ/

method /ˈmeθəd/

Trọng âm ở câu A rơi vào âm 2, còn lại là âm 1.

Câu 2.5
 • A

  expert

 • B

  control

 • C

  limit

 • D

  injury

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

expert /ˈekspɜːt/                      

control /kənˈtrəʊl/      

limit /ˈlɪmɪt/

injury /ˈɪndʒəri/

Trọng âm ở câu B rơi vào âm 2, còn lại là âm 1.

close