Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 10 Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 :

I. Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1.1
 • A.

  scatter

 • B.

  nature

 • C.

  danger

 • D.

  race

Câu 1.2
 • A.

  exactly

 • B.

  exist

 • C.

  exhaust

 • D.

  extinct

Câu 1.3
 • A.

  feature

 • B.

  species

 • C.

  weather

 • D.

  decrease

Câu 1.4
 • A.

  survive

 • B.

  prohibit

 • C.

  fertilizer

 • D.

  environment

Câu 1.5
 • A.

  decreased

 • B.

  influenced

 • C.

  endangered

 • D.

  established

Câu 2 :

II. Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Câu 2.1
 • A.

  protect

 • B.

  prohibit

 • C.

  pollute

 • D.

  cultivate

Câu 2.2
 • A.

  agriculture

 • B.

  extinction

 • C.

  environment

 • D.

  establishment

Câu 2.3
 • A.

  natural

 • B.

  dangerous

 • C.

  interfere

 • D.

  devastate

Câu 2.4
 • A.

  capture

 • B.

  discharge

 • C.

  survive

 • D.

  extinct

Câu 2.5
 • A.

  fertilizer

 • B.

  chemical

 • C.

  maintenance

 • D.

  understand

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

I. Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1.1
 • A.

  scatter

 • B.

  nature

 • C.

  danger

 • D.

  race

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

scatter /ˈskætə(r)/

 nature /ˈneɪtʃə(r)/                   

danger /ˈdeɪndʒə(r)/

race /reɪs/

Câu A âm “a” được phát âm là /æ/, còn lại là /eɪ/

Câu 1.2
 • A.

  exactly

 • B.

  exist

 • C.

  exhaust

 • D.

  extinct

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-ex”

Lời giải chi tiết :

exactly /ɪɡˈzæktli/

exist /ɪɡˈzɪst/               

exhaust /ɪɡˈzɔːst/

extinct /ɪkˈstɪŋkt/

Phần được gạch chân ở câu D đọc là /ɪk/, còn lại là /ɪg/.

Câu 1.3
 • A.

  feature

 • B.

  species

 • C.

  weather

 • D.

  decrease

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-ea”

Lời giải chi tiết :

feature /ˈfiːtʃə(r)/

species /ˈspiːʃiːz/

weather /ˈweðə(r)/

decrease /dɪˈkriːs/

Phần được gạch chân ở câu C đọc là /e/, còn lại đọc là /iː/.

Câu 1.4
 • A.

  survive

 • B.

  prohibit

 • C.

  fertilizer

 • D.

  environment

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-i”

Lời giải chi tiết :

survive /səˈvaɪv/

prohibit /prəˈhɪbɪt/

fertilizer /ˈfɜːtəlaɪzə(r)/

environment /ɪnˈvaɪrənmənt/

Phần được gạch chân ở câu B đọc là /ɪ/, còn lại là /aɪ/.

Câu 1.5
 • A.

  decreased

 • B.

  influenced

 • C.

  endangered

 • D.

  established

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-ed”

Quy tắc phát âm đuôi “ed”:

- Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/.

- Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.

- Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Lời giải chi tiết :

Quy tắc phát âm đuôi “ed”:

- Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/.

- Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.

- Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

decreased /dɪˈkriːst/

influenced /ˈɪnfluənst/

endangered /ɪnˈdeɪndʒəd/

established /ɪˈstæblɪʃt/

Phần được gạch chân ở câu C đọc là /d/, còn lại là /t/.

Câu 2 :

II. Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Câu 2.1
 • A.

  protect

 • B.

  prohibit

 • C.

  pollute

 • D.

  cultivate

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2, 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

protect /prəˈtekt/

prohibit /prəˈhɪbɪt/                  

pollute /pəˈluːt/

cultivate /ˈkʌltɪveɪt/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2

Câu 2.2
 • A.

  agriculture

 • B.

  extinction

 • C.

  environment

 • D.

  establishment

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3, 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

agriculture /ˈæɡrɪkʌltʃə(r)/

extinction /ɪkˈstɪŋkʃn/ 

environment /ɪnˈvaɪrənmənt/

establishment /ɪˈstæblɪʃmənt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2

Câu 2.3
 • A.

  natural

 • B.

  dangerous

 • C.

  interfere

 • D.

  devastate

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3  âm tiết

Lời giải chi tiết :

natural /ˈnætʃrəl/

dangerous /ˈdeɪndʒərəs/         

interfere /ˌɪntəˈfɪə(r)/  

devastate /ˈdevəsteɪt/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại là âm tiết 1

Câu 2.4
 • A.

  capture

 • B.

  discharge

 • C.

  survive

 • D.

  extinct

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

capture /ˈkæptʃə(r)/

discharge /dɪsˈtʃɑːdʒ/

survive /səˈvaɪv/

extinct /ɪkˈstɪŋkt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2

Câu 2.5
 • A.

  fertilizer

 • B.

  chemical

 • C.

  maintenance

 • D.

  understand

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3, 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

fertilizer /ˈfɜːtəlaɪzə(r)/

chemical /ˈkemɪkl/

maintenance /ˈmeɪntənəns/

understand /ˌʌndəˈstænd/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại là âm tiết 1

close