Trắc nghiệm Grammar Động từ nối, Câu chẻ Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

The garden looks _____ since you tidied it up.

 • A

  better

 • B

  well

 • C

  more good

 • D

  more well

Câu 2 :

Choose the best answer.

Your English is improving. It is getting ______.

 • A

  well

 • B

  good

 • C

  much well

 • D

  clearly

Câu 3 :

Choose the best answer.

He seemed to be a bit _____ today.

 • A

  badly

 • B

  awfully

 • C

  strangely

 • D

  strange

Câu 4 :

Choose the best answer.

The fish tastes _____, I won’t eat it.

 • A

  awful

 • B

  awfully

 • C

  more awfully

 • D

  as awful

Câu 5 :

Choose the best answer.

The boy must give the girl twice as much chocolate.

=> _____ that must give the girl twice as much chocolate.

 • A

  It was the boy

 • B

  It must be the boy      

 • C

  It is the boy

 • D

  The boy

Câu 6 :

Choose the best answer.

Once married, the South Korean man expects his wife to be a more traditional woman.

=> ______ once married, the South Korean man expects his wife to be.

 • A

  It is a more traditional woman that

 • B

  It was a more traditional woman that

 • C

  It was more traditional woman that

 • D

  It was a more traditional woman who

Câu 7 :

Choose the best answer.

People in the Netherlands have fewer dating rules than any other places in the world. 

=> ______ people have fewer dating rules than any other places in the world.

 • A

  It is people in the Netherlands that    

 • B

  It is in the Netherlands that

 • C

  It is the Netherlands that

 • D

  It was in the Netherlands where

Câu 8 :

Choose the best answer.

The boy scored the goal for his team.

=> _______ that the boy scored the goal.

 • A

  It is for his team

 • B

  It was his team

 • C

  It is his team

 • D

  It was for his team

Câu 9 :

Choose the best answer.

A South Korean boy often holds his girlfriend’s handbag during a date.

=> ________ that a South Korean often holds during a date.

 • A

  It is his girlfriend

 • B

  It was his girlfriend's handbag

 • C

  It is his girlfriend's handbag

 • D

  It is his handbag

Câu 10 :

Choose the best answer.

Dating is not allowed until the age of 15 in Central and South America.

=>  ________ dating is not allowed in Central and South America.

 • A

  It is until the age of 15 that

 • B

  It is not until the age of 15 that

 • C

  It is the age of 15 that

 • D

  It is until the age of 15 who

Câu 11 :

Choose the best answer.

The chef tasted the meat _____ before presenting it to the President.

 • A

  cautious

 • B

  more cautious

 • C

  cautiously

 • D

  much cautiously

Câu 12 :

Choose the best answer.

He did not come and she looked rather _____.

 • A

  worry

 • B

  worrying

 • C

  worrier

 • D

  worried

Câu 13 :

Choose the best answer.

I’ll feel _____ when my exams are over.

 • A

  happily

 • B

  more happily

 • C

  happy

 • D

  happier

Câu 14 :

Choose the best answer.

Although the dish smelt _____, he refused to eat saying that he was not hungry.

 • A

  bad

 • B

  good

 • C

  well

 • D

  worse

Câu 15 :

Choose the best answer.

The situation looks _______. We must do something.

 • A

  good

 • B

  well

 • C

  bad

 • D

  badly

Câu 16 :

Choose the best answer.

He spent his summer vacation in Da Lat.

 • A

  It is in Da Lat that he spent his summer vacation.     

 • B

  It was in Da Lat that he spent his summer vacation.

 • C

  It is in Da Lat that he spends his summer vacation.

 • D

  It was in Da Lat where he spends his summer vacation.

Câu 17 :

Choose the best answer.

Candidates all over the world took part in the competition with great enthusiasm.

 • A

  It is great enthusiasm that candidates all over the world took part in the competition.        

 • B

  It was great enthusiasm that candidates all over the world took part in the competition.

 • C

  It was with great enthusiasm that candidates all over the world took part in the competition.        

 • D

  It is with great enthusiasm which candidates all over the world take part the competition.

Câu 18 :

Choose the best answer.

He gains impressive achievements at the age of 20.

 • A

  It is at the age of 20 that he gains impressive achievements.

 • B

  It was at the age of 20 that he gains impressive achievements.

 • C

  It is at the age of 20 that he gained impressive achievements.

 • D

  It was at the age of 20 that he gained impressive achievements.

Câu 19 :

Choose the best answer.

Mary made a great contribution to her husband's success.

 • A

  It is Mary who made a great contribution to her husband's success.

 • B

  It was Mary who makes a great contribution to her husband's success.

 • C

  It was Mary who make a great contribution for her husband's success.

 • D

  It was Mary who made a great contribution to her husband's success.

Câu 20 :

Choose the best answer.

Most parents are willing to lend their ear to their children.

 • A

  They are their children that most parents are willing to lend their ear to.

 • B

  It is their children that most parents are willing to lend their ear to.

 • C

  They are their children that most parents are willing to lend their ear.

 • D

  It is their children that most parents are willing to lend their ear.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

The garden looks _____ since you tidied it up.

 • A

  better

 • B

  well

 • C

  more good

 • D

  more well

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về động từ nối

Lời giải chi tiết :

good (adj) - well (adv) => tính từ và trạng từ dạng so sánh hơn đều là "better"

Sau động từ nối “look” (trông như) là một tính từ

=> The garden looks better since you tidied it up.

Tạm dịch: Khu vườn trông đẹp hơn kể từ khi con dọn dẹp đấy.

Câu 2 :

Choose the best answer.

Your English is improving. It is getting ______.

 • A

  well

 • B

  good

 • C

  much well

 • D

  clearly

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về động từ nối

Lời giải chi tiết :

Sau động từ nối “get” (trở nên) là một tính từ.

=> Your English is improving. It is getting good.

Tạm dịch: Khả năng tiếng Anh của em đang dần cải thiện. Nó đang trở nên tốt hơn đấy. 

Câu 3 :

Choose the best answer.

He seemed to be a bit _____ today.

 • A

  badly

 • B

  awfully

 • C

  strangely

 • D

  strange

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về động từ nối

Lời giải chi tiết :

bad (adj): tồi tệ, xấu

awfully (adv): kinh khủng

strange (adj) – strangely (adv): lạ lùng, kỳ lạ

Sau động từ nối “seem” (dường như) là một tính từ

=> He seemed to me a bit strange today.

Tạm dịch: Hôm nay nhìn anh ấy đối với tôi dường như có chút lạ thường.

Câu 4 :

Choose the best answer.

The fish tastes _____, I won’t eat it.

 • A

  awful

 • B

  awfully

 • C

  more awfully

 • D

  as awful

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về động từ nối

Lời giải chi tiết :

Sau động từ nối “taste” (nếm) là một tính từ.

=> The fish tastes awful, I won't eat it.

Tạm dịch: Món cá nếm có vẻ kinh khủng, tôi sẽ không ăn nó đâu.

Câu 5 :

Choose the best answer.

The boy must give the girl twice as much chocolate.

=> _____ that must give the girl twice as much chocolate.

 • A

  It was the boy

 • B

  It must be the boy      

 • C

  It is the boy

 • D

  The boy

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Câu chẻ nhấn mạnh chủ ngữ: It + is/ was + S (người) + who/ that + V.

Lời giải chi tiết :

- “The boy” đóng vai trò là chủ ngữ chỉ người

- Động từ “must give” ở thì hiện tại nên dùng “It is”

- Công thức:  It + is + S (người)+ that/ who  + V.

=> It is the boy who/ that must give the girl twice as much chocolate.

Tạm dịch: Chính chàng trai phải đưa cho cô gái gấp đôi sô cô la.

Câu 6 :

Choose the best answer.

Once married, the South Korean man expects his wife to be a more traditional woman.

=> ______ once married, the South Korean man expects his wife to be.

 • A

  It is a more traditional woman that

 • B

  It was a more traditional woman that

 • C

  It was more traditional woman that

 • D

  It was a more traditional woman who

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Câu chẻ nhấn mạnh tân ngữ: It + is/ was + S (người) + who/that + V.

Lời giải chi tiết :

- “a more traditional woman” đóng vai trò là tân ngữ chỉ người

- Động từ “expects” ở thì hiện tại nên dùng “ It is”

- Công thức: It + is + O (người) + that/ whom + S + V

=> It is a more traditional woman that/whom the South Korean man expects his wife to be once married.

Tạm dịch: Chính việc trở thành người phụ nữ truyền thống hơn là điều mà những người đàn ông Hàn Quốc mong muốn ở vợ mình sau khi kết hôn.

Câu 7 :

Choose the best answer.

People in the Netherlands have fewer dating rules than any other places in the world. 

=> ______ people have fewer dating rules than any other places in the world.

 • A

  It is people in the Netherlands that    

 • B

  It is in the Netherlands that

 • C

  It is the Netherlands that

 • D

  It was in the Netherlands where

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Câu chẻ nhấn mạnh trạng ngữ: It + is/was + adverbial phrase (cụm trạng ngữ) + that + S +

V

Lời giải chi tiết :

- “in the Netherlands” đóng vai trò là trạng từ trong câu

- Động từ “have” ở thì hiện tại nên dùng “It is”

- Công thức: It + is + adverbial phrase + that + S + V.

=> It is in the Netherlands that people have fewer dating rules than any other places in the world.

Tạm dịch: Chính ở Hà Lan là nơi người dân có ít nguyên tắc hẹn hò hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Câu 8 :

Choose the best answer.

The boy scored the goal for his team.

=> _______ that the boy scored the goal.

 • A

  It is for his team

 • B

  It was his team

 • C

  It is his team

 • D

  It was for his team

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Câu chẻ nhấn mạnh trạng ngữ:  It + is/ was + adverbial phrase (cụm trạng ngữ) + that + S + V.

Lời giải chi tiết :

- “for his team” đóng vai trò là tân ngữ chỉ sự vật

- Động từ “scored” ở thì quá khứ đơn nên dùng “ It was”

- Công thức:  It + was + O (vật) + that + S + V.

=> It was for his team that the boy scored the goal.

Tạm dịch: Cậu bé đó đã ghi điểm cho chính đội mình.

Câu 9 :

Choose the best answer.

A South Korean boy often holds his girlfriend’s handbag during a date.

=> ________ that a South Korean often holds during a date.

 • A

  It is his girlfriend

 • B

  It was his girlfriend's handbag

 • C

  It is his girlfriend's handbag

 • D

  It is his handbag

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Câu chẻ nhấn mạnh tân ngữ: It + is/ was +O  (vật) + that + S + V.

Lời giải chi tiết :

Để viết lại câu cần sử dụng cấu trúc It is/was .... that để nhấn mạnh vào cụm từ được gạch chân "his girlfriend's handbag"

- “his girlfriend’s handbag” đóng vai trò là tân ngữ chỉ vật.

- Động từ “holds” ở thì hiện tại nên dùng “It is”

- Công thức:  It + is + O (vật)+ that + S + V.

=> It is his girlfriend’s handbag that a South Korean boy often holds during a date.

Tạm dịch: Đó chính là chiếc túi xách của bạn gái mà một chàng trai Hàn Quốc thường cầm trong suốt buổi hẹn.

Câu 10 :

Choose the best answer.

Dating is not allowed until the age of 15 in Central and South America.

=>  ________ dating is not allowed in Central and South America.

 • A

  It is until the age of 15 that

 • B

  It is not until the age of 15 that

 • C

  It is the age of 15 that

 • D

  It is until the age of 15 who

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Câu chẻ nhấn mạnh trạng ngữ:  It + is/ was + cụm trạng ngữ + that + S + V

Lời giải chi tiết :

- “until the age of 15” là cụm trạng ngữ.

- Động từ “expects” ở thì hiện tại nên dùng “It is”

- Công thức: It + is + adverbial phrase + that + S + V.

=> It is until the age of 15 that dating is not allowed in Central and South America.

Tạm dịch: Chính cho đến khi 15 tuổi việc hẹn hò không được cho phép ở khu trung tâm và Nam Mỹ.

Câu 11 :

Choose the best answer.

The chef tasted the meat _____ before presenting it to the President.

 • A

  cautious

 • B

  more cautious

 • C

  cautiously

 • D

  much cautiously

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sau động từ “taste” (nếm) là tân ngữ trực tiếp “the meat” nên cần trạng từ để bổ nghĩa.

Lời giải chi tiết :

Sau động từ “taste” (nếm) là tân ngữ trực tiếp “the meat” nên cần trạng từ để bổ nghĩa.

cautious (adj): cẩn mật, cẩn trọng

cautiously (adv): một cách cẩn thận

=> The chef tasted the meat cautiously before presenting it to the President.

Tạm dịch: Đầu bếp nếm thịt một cách cẩn thận trước khi dâng cho Chủ tịch.

Câu 12 :

Choose the best answer.

He did not come and she looked rather _____.

 • A

  worry

 • B

  worrying

 • C

  worrier

 • D

  worried

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Sau động từ nối “look” (trông như) là một tính từ

Lời giải chi tiết :

worry (v): lo lắng

worrier (n): người hay lo lắng

worried - worrying (adj): lo lắng

- Sau động từ nối “look” (trông như) là một tính từ

- Tính từ có đuôi "-ed" được dùng để miêu tả ai/ chủ thể gì cảm thấy như thế nào. 

- Tính từ đuôi "-ing" được dùng để miêu tả ai, cái gì mang lại cảm giác như thế nào cho đối tượng khác. 

=> trường hợp này miêu tả cô ấy cảm thấy như thế nào nên dùng tính từ "worried"

=> He did not come and she looked rather worried.

Tạm dịch: Anh ấy không đến và cô ấy trông như khá lo lắng.

Câu 13 :

Choose the best answer.

I’ll feel _____ when my exams are over.

 • A

  happily

 • B

  more happily

 • C

  happy

 • D

  happier

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sau feel là 1 tính từ chỉ cảm xúc, cảm giác

Lời giải chi tiết :

happy (adj) - happily (adv): hạnh phúc

happier (tính từ ở dạng so sánh hơn) - more happily (trạng từ ở dạng so sánh hơn): hạnh phúc hơn

Sau động từ nối “feel” (cảm thấy) là một tính từ

=> I'll feel happy when my exams are over.

Tạm dịch: Tôi sẽ cảm thấy vui khi các kỳ thi đều qua đi.

Câu 14 :

Choose the best answer.

Although the dish smelt _____, he refused to eat saying that he was not hungry.

 • A

  bad

 • B

  good

 • C

  well

 • D

  worse

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về động từ nối

Lời giải chi tiết :

bad (adj) - worse (tính từ ở dạng so sánh hơn): xấu, tồi tệ

good (adj) - well (adv): tốt 

Sau động từ nối “smell” (ngửi) là một tính từ

=> Although the dish smelt good, he refused to eat saying that he was not hungry. 

Tạm dịch: Mặc dù món ăn này ngửi thấy có vẻ thơm ngon, nhưng anh ấy từ chối ăn nó và nói rằng mình không đói.

Câu 15 :

Choose the best answer.

The situation looks _______. We must do something.

 • A

  good

 • B

  well

 • C

  bad

 • D

  badly

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về động từ nối

Lời giải chi tiết :

good (adj) - well (adv): tốt ><  bad (adj) – badly (adv): tồi tệ

Sau động từ nối “look” (trông như, nhìn có vẻ) là một tính từ

=> The situation looks bad. We must do something.

Tạm dịch: Tình huống nhìn có vẻ xấu đi. Chúng ta cần làm điều gì đó.

Câu 16 :

Choose the best answer.

He spent his summer vacation in Da Lat.

 • A

  It is in Da Lat that he spent his summer vacation.     

 • B

  It was in Da Lat that he spent his summer vacation.

 • C

  It is in Da Lat that he spends his summer vacation.

 • D

  It was in Da Lat where he spends his summer vacation.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Câu chẻ nhấn mạnh tân ngữ: It + is/ was + in + place + where/that + V.

Lời giải chi tiết :

Động từ ở câu đã cho là spent ở thì quá khứ nên khi sử dụng câu chẻ => was

Giữ nguyên động từ ở mệnh đề chính

=> It was in Da Lat that he spent his summer vacation.

Tạm dịch: Đà Lạt là nơi mà anh ta đã dành kì nghỉ hè của mình ở đó.

Câu 17 :

Choose the best answer.

Candidates all over the world took part in the competition with great enthusiasm.

 • A

  It is great enthusiasm that candidates all over the world took part in the competition.        

 • B

  It was great enthusiasm that candidates all over the world took part in the competition.

 • C

  It was with great enthusiasm that candidates all over the world took part in the competition.        

 • D

  It is with great enthusiasm which candidates all over the world take part the competition.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Câu chẻ nhấn mạnh tân ngữ: It + is/ was + with + N + that + V.

Lời giải chi tiết :

Động từu ở mệnh đề chính là “took part in” ở thì quá khứ đơn => sử dụng was     

phần gạch chân là with great enthusiasm nên phải nhấn mạnh cả cụm từ

=> It was with great enthusiasm that candidates all over the world took part in the competition.           

Câu 18 :

Choose the best answer.

He gains impressive achievements at the age of 20.

 • A

  It is at the age of 20 that he gains impressive achievements.

 • B

  It was at the age of 20 that he gains impressive achievements.

 • C

  It is at the age of 20 that he gained impressive achievements.

 • D

  It was at the age of 20 that he gained impressive achievements.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Câu chẻ nhấn mạnh tân ngữ: It + is/ was + with + N + that + V.

Lời giải chi tiết :

Động từ ở câu đã cho là “gains” ở thì hiện tại đơn nên sử dụng => is

cụm từ nhấn mạnh “at the age of 20” và động từ ở mệnh đề chính giữ nguyên

=> It is at the age of 20 that he gains impressive achievements.

Tạm dịch: Vào độ tuổi 20 anh ta đã đạt được thành công ấn tượng.

Câu 19 :

Choose the best answer.

Mary made a great contribution to her husband's success.

 • A

  It is Mary who made a great contribution to her husband's success.

 • B

  It was Mary who makes a great contribution to her husband's success.

 • C

  It was Mary who make a great contribution for her husband's success.

 • D

  It was Mary who made a great contribution to her husband's success.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Câu chẻ nhấn mạnh tân ngữ: It + is/ was + people + who/that + V.

Lời giải chi tiết :

Động từ made ở thì quá khứ => sử dụng was

Nhấn mạnh vào Mary là chủ ngữ nên sau that là động từ luôn.

=> It was Mary who made a great contribution to her husband's success.

Tạm dịch: Đó là Mary người mà đóng góp rất lớn đối với thành công của chồng cô ấy.

Câu 20 :

Choose the best answer.

Most parents are willing to lend their ear to their children.

 • A

  They are their children that most parents are willing to lend their ear to.

 • B

  It is their children that most parents are willing to lend their ear to.

 • C

  They are their children that most parents are willing to lend their ear.

 • D

  It is their children that most parents are willing to lend their ear.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Câu chẻ nhấn mạnh tân ngữ: It + is/ was + people + who/that + V.

Lời giải chi tiết :

Động từ ở câu đã cho là ở thì hiện tại đơn => sử dụng is

=> It is their children that most parents are willing to lend their ear to.

Tạm dịch: Đó là con cái mà cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe.

close