Trắc nghiệm Ngữ pháp & Từ vựng Review 3

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the best answer among A, B, C or D.

- A: Where is your sister? - B: She is busy_________ dinner in the kitchen.

 • A

  of cooking  

 • B

  to cook      

 • C

  cooking

 • D

  cook

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/Ving

Lời giải chi tiết :

busy + Ving: bận rộn làm gì

=> - A: Where is your sister?

- B: She is busy cooking dinner in the kitchen.

Tạm dịch: A: Em gái anh đâu? - B: Cô ấy đang bận nấu bữa tối trong bếp.

Câu hỏi 2 :

Choose the best answer among A, B, C or D.

Human beings have a great influence on the rest of the world.

 • A

  Humans      

 • B

  Animals     

 • C

  Creatures     

 • D

  Beings

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Human beings: con người, loài người

A. Humans: con người

B. Animals: động vật

C. Creatures: sinh vật

D. Beings: sinh vật, sự tồn tại

=> Human beings = Humans

Tạm dịch: Con người có ảnh hưởng lớn đến phần còn lại của thế giới.

Câu hỏi 3 :

Choose the best answer among A, B, C or D.

Oil, coal, and natural gas are_________.

 • A

  fossil fuels  

 • B

  power nuclear      

 • C

  geothermal heat     

 • D

  solar energy

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

A. fossil fuels: nhiên liệu hóa thạch

B. power nuclear: năng lượng hạt nhân

C. geothermal heat: địa nhiệt

D. solar energy: năng lượng mặt trời

Tạm dịch: Dầu mỏ, than đá và khí tự nhiên là nhiên liệu hóa thạch.

Câu hỏi 4 :

Choose the best answer among A, B, C or D.

Water is one of the most important resources _________for our life.

 • A

  we depend on which    

 • B

  which we depend  

 • C

  on which we depend  

 • D

  on that we depend

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Trong mệnh đề quan hệ:

- which: thay thế cho danh từ chỉ vật (có thể đứng sau giới từ)

- that: thay thế cho cả danh từ chỉ người và vật (không đứng sau giới từ)

=> Water is one of the most important resources on which we depend for our life.

Tạm dịch: Trong cuộc sống, nước là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng nhất mà chúng ta phải phụ thuộc vào.

Câu hỏi 5 :

Choose the best answer among A, B, C or D.

I was talking to a man _________has worked with my father since last week.

 • A

  when     

 • B

  whose        

 • C

  who        

 • D

  which

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Trong mệnh đề quan hệ:

- when: khi

- whose + N: thay thế cho tính từ sở hữu

- who: thay thế cho danh từ chỉ người

- which: thay thế cho danh từ chỉ vật

Dấu hiệu: “a man” (người đàn ông) là danh từ chỉ người, đóng vai trò làm chủ ngữ

=> I was talking to a man who has worked with my father since last week.

Tạm dịch: Tôi đã nói chuyện với người đàn ông, người mà đã làm việc với cha tôi từ tuần trước.

Câu hỏi 6 :

Choose the best answer among A, B, C or D.

The old man _________a green suit is a famous energy researcher.

 • A

  wearing

 • B

  whom is wearing 

 • C

  to wear        

 • D

  is wearing

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Mệnh đề quan hệ được rút gọn về dạng: Ving khi mệnh đề dạng chủ động, having Ved/V3: khi hành động được rút gọn xảy ra trước hành động ở mệnh đề chính

Câu đầy đủ: The old man who wears/ is wearing a green suit is a famous energy researcher.

=> The old man wearing a green suit is a famous energy researcher.

Tạm dịch: Người đàn ông lớn tuổi đang mặc bộ đồ xanh lá cây là một nhà nghiên cứu năng lượng nổi tiếng.

Câu hỏi 7 :

Choose the best answer among A, B, C or D.

The Asian Games have been advancing ______all aspects.

 • A

  on

 • B

  at

 • C

  in 

 • D

  for

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

A. on: trên

B. at: ở

C. in: trong                            

D. for: cho

Cụm từ  on + aspect: trên .. khía cạnh

=> The Asian Games have been advancing on all aspects.

Tạm dịch: Đại hội châu Á đã được nâng cấp trên tất cả các khía cạnh.

Câu hỏi 8 :

Choose the best answer among A, B, C or D.

If you had told me about the problem, I ________ you.

 • A

  would help   

 • B

  helped

 • C

  would have helped  

 • D

  had helped

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: động từ trong mệnh đề “if” chia thì quá khứ hoàn thành (had told)

Câu điều kiện loại 3 dùng để diễn tả một giả thiết trái ngược với thực tế đã xảy ra trong quá khứ nếu có một điều kiện nào đó, dẫn đến kết quả trái với kết quả ở thực tế trong quá khứ.

Công thức: If S + had Ved/V3, S + would/could have Ved/V3.

=> If you had told me about the problem, I would have helped you.

Tạm dịch: Nếu bạn đã nói với tôi về vấn đề này thì tôi sẽ đã giúp bạn rồi.

Câu hỏi 9 :

Choose the best answer among A, B, C or D.

All fossil fuels are ________ resources that cannot be replaced after use.

 • A

  unlimited      

 • B

  renewable

 • C

  available   

 • D

  non-renewable

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

A. unlimited (adj): không giới hạn, không hạn chế

B. renewable (adj): có thể tái tạo

C. available (adj): có sẵn

D. non-renewable (adj): không thể tái tạo

=> All fossil fuels are non-renewable resources that cannot be replaced after use.

Tạm dịch: Tất cả nhiên liệu hóa thạch đều là tài nguyên không tái tạo, không thể thay thế sau khi sử dụng.

Câu hỏi 10 :

Choose the best answer among A, B, C or D.

- Kenvin: “Let’s go to the movie now”

- Lan: “ Oh!_____________”

 • A

  I don’t    

 • B

  I need it      

 • C

  Why’s that     

 • D

  It’s a good idea

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Lời giải chi tiết :

Kenvin: “Bây giờ chúng ta đi xem phim đi” – Lan: “Ồ! ______________”

A. Tôi không B. Tôi cần nó

C. Tại sao vậy D. Đó là một ý kiến hay

Các phản hồi A, B, C không phù hợp với ngữ cảnh.

Câu hỏi 11 :

Choose the best answer among A, B, C or D.

I expect ________ a postcard from my father in England today.

 • A

  to be receiving        

 • B

  to receive     

 • C

  being received 

 • D

  receiving

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/Ving

Lời giải chi tiết :

expect to V: trông mong, mong đợi làm gì

=> I expect to receive a postcard from my father in England today.

Tạm dịch: Tôi mong đợi sẽ nhận được một tấm bưu thiếp từ bố tôi ở Anh hôm nay.

Câu hỏi 12 :

Choose the underlined word or phrase- A, B, C, or D- that needs correcting.

The waiter whom served us yesterday was polite and friendly.

 • A

  The 

 • B

  whom 

 • C

  was 

 • D

  friendly

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Trong mệnh đề quan hệ:

- who: thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò làm chủ ngữ

- whom: thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò làm tân ngữ

Dấu hiệu: “the waiter” (người phục vụ) là danh từ chỉ người, sau “whom” là động từ “served” nên trước động từ này phải điền đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ.

Sửa: whom => who

=> The waiter who served us yesterday was polite and friendly.

Tạm dịch: Người phục vụ, người mà đã phục vụ chúng tôi ngày hôm qua thì thật là lịch sự và thân thiện.

Câu hỏi 13 :

Choose the underlined word or phrase- A, B, C, or D- that needs correcting.

The song to that we listened last night was interesting.

 • A

  The song 

 • B

  that 

 • C

  listened 

 • D

  was 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Trong mệnh đề quan hệ:

- that: thay thế cho danh từ chỉ người, chỉ vật (không đứng sau giới từ)

- which: thay thế cho danh từ chỉ vật (có thể đứng sau giới từ)

Sửa: that => which

=> The song to which we listened last night was interesting.

Tạm dịch: Bài hát mà chúng ta đã nghe đêm qua thật thú vị.

Câu hỏi 14 :

Choose the underlined word or phrase- A, B, C, or D- that needs correcting.

Everyone are wearing black this year because it’s fashionable.

 • A

  are 

 • B

  black 

 • C

  because 

 • D

  fashionable

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Lời giải chi tiết :

Sau đại từ bất định (everyone, somebody, nobody,…) động từ chia ở dạng số ít.

Sửa: are => is

=> Everyone is wearing black this year because it’s fashionable.

Tạm dịch: Năm nay mọi người đều mặc đồ đen vì nó hợp thời trang.

Câu hỏi 15 :

Choose the underlined word or phrase- A, B, C, or D- that needs correcting.

Thousands of animals are being eliminate each year.

 • A

  of 

 • B

  are 

 • C

  eliminate 

 • D

  each year

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động

Lời giải chi tiết :

Câu bị động thì hiện tại tiếp diễn: S + am/is/are being Ved/V3.

Sửa: eliminate => eliminated

=> Thousands of animals are being eliminated each year.

Tạm dịch: Hàng ngàn loài động vật đang bị biến mất mỗi năm.

Câu hỏi 16 :

Choose the underlined word or phrase- A, B, C, or D- that needs correcting.

The teacher asked him why hadn’t he done his homework, but he said nothing.

 • A

  why 

 • B

  hadn’t he done 

 • C

  but 

 • D

  said nothing

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật

Lời giải chi tiết :

Câu tường thuật với “wh-question”: S1 asked S2 + wh-question + S + V(lùi 1 thì).

Sửa: hadn’t he done => he hadn’t done

=> The teacher asked him why he hadn’t done his homework, but he said nothing.

Tạm dịch: Giáo viên hỏi cậu ấy tại sao cậu chưa làm bài tập về nhà, nhưng cậu không nói gì.

Câu hỏi 17 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the verbs in brackets into the correct form.

Henry (live)

in New York for ten years before he (move)

to Chicago last month.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Henry (live)

in New York for ten years before he (move)

to Chicago last month.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ hoàn thành, thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ.

Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành, hành động xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.

Công thức thì quá khứ hoàn thành: S + had ved/V3.

Công thức thì quá khứ đơn: S + Ved.

Công thức với “before”: S + had ved/V3 before S + Ved.

=> Henry had lived in New York for ten years before he moved to Chicago last month.

Tạm dịch: Henry đã sống ở New York mười năm trước khi chuyển đến Chicago vào tháng trước.

Câu hỏi 18 :

Choose  the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following question

We can start our journey towards the mountain at dawn.

 • A

  set out

 • B

  take off

 • C

  go away

 • D

  turn round

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm động từ

Lời giải chi tiết :

set out: to leave a place and begin a journey (rời 1 địa điểm và bắt đầu hành trình)

take off: to leave the ground and begin to fly (rời khỏi mặt đất và bắt đầu bay)

go away: to leave a person or place (rời xa một người hoặc một nơi)

turn round: to change position or direction so as to face the other way (thay đổi vị trí / hướng để đối diện với mặt khác)

=> start: bắt đầu = set out

Tạm dịch: Chúng ta có thể bắt đầu cuộc hành trình về phía ngọn núi vào lúc bình minh.

Câu hỏi 19 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the verbs in brackets into the correct form.

I (already/finish)

my exercises. I (watch)

the football match now.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I (already/finish)

my exercises. I (watch)

the football match now.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành, thì hiện tại tiếp diễn

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: already => thường chia thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ và vẫn còn diễn ra ở hiện tại hoặc có liên hệ hay ảnh hưởng đến hiện tại.

Công thức: S + have/has Ved/V3.

Dấu hiệu: “now” (bây giờ) => thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động xảy ra tại thời điểm nói hoặc xung quanh thời điểm nói.

Công thức: S + am/is/are Ving.

=>  I already have already finished my exercises. I am watching the football match now.

Tạm dịch: Tôi đã hoàn thành bài tập của mình. Bây giờ, tôi đang xem bóng đá.

Câu hỏi 20 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the verbs in brackets into the correct form.

Linda was the last student (ask)

at the oral exam.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Linda was the last student (ask)

at the oral exam.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Mệnh đề quan hệ được rút gọn về dạng to V khi trước danh từ là “the only/ first/ second/ last/ so sánh nhất…) => dạng bị động: to be Ved/V3

Câu đầy đủ: Linda was the last student that was asked at the oral exam.

=> Linda was the last student to be asked at the oral exam.

Tạm dịch: Linda là học sinh cuối cùng được hỏi trong phần thi vấn đáp.

Câu hỏi 21 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the verbs in brackets into the correct form.

The house (destroy)

in the storm has been rebuilt.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The house (destroy)

in the storm has been rebuilt.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Mệnh đề quan hệ được rút gọn về dạng Ved/V3 khi mệnh đề ở dạng bị động

Ta thấy chủ ngữ của mệnh đề là vật nên phải chia động từ ở dạng bị động

Câu đầy đủ: The house which was destroyed in the storm has been rebuilt.

=> The house destroyed in the storm has been rebuilt.

Tạm dịch: Ngôi nhà bị phá hủy trong cơn bão đã được xây dựng lại.

Câu hỏi 22 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the verbs in brackets into the correct form.

Last Sunday, while I (read)

a book, the phone (ring)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Last Sunday, while I (read)

a book, the phone (ring)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ tiếp diễn, thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động, sự việc đang diễn ra tại một thời điểm trong quá khứ (chia thì quá khứ tiếp diễn), thì có một hành động khác xen vào (chia thì quá khứ đơn).

Công thức phối hợp 2 thì: While + S + was/were +V-ing, S + V-ed/V cột 2

=> Last Sunday, while I was reading a book, the phone rang.

Tạm dịch: Chủ nhật tuần trước, khi tôi đang đọc sách thì điện thoại đổ chuông.

Câu hỏi 23 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the verbs in brackets into the correct form.

Miss Helen (help)

you as soon as she (finish)

that letter.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Miss Helen (help)

you as soon as she (finish)

that letter.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề chỉ thời gian

Lời giải chi tiết :

Mệnh đề thời gian bắt đầu bằng các liên từ chỉ thời gian (when, as soon as, until…).

Động từ trong mệnh đề thời gian chia thì hiện tại, mệnh đề chính chia thì tương lai.

Cấu trúc: S + will + V as soon as S + V-s/es

=> Miss Helen will help you as soon as she finishes that letter.

Tạm dịch: Cô Helen sẽ giúp bạn ngay khi cô ấy viết xong bức thư đó.

Câu hỏi 24 :

Choose the letter A, B, C, or D to show the underlined part that needs correction

Species become extinct or endangerment for a number of reasons, but the primary cause is the destruction of habitat by human activities.

 • A

  endangerment

 • B

  reasons

 • C

  but

 • D

  by

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cấu trúc song hành

Lời giải chi tiết :

Liên từ “or” nối các từ có cùng tính chất.

extinct (adj): tuyệt chủng

endangerment (n): việc có nguy cơ tuyệt chủng

Sửa: “endangerment” => “endangered”

=> Species become extinct or endangered for a number of reasons, but the primary cause is the destruction of habitat by human activities.

Tạm dịch: Các loài trở nên tuyệt chủng hoặc có nguy cơ tuyệt chủng vì nhiều lí do, nhưng lí do chủ yếu là sự phá hủy môi trường sống do các hoạt động của con người.

Câu hỏi 25 :

Choose the letter A, B, C, or D to show the underlined part that needs correction

The number of rare animals are decreasing so rapidly that they are in danger of becoming extinct.

 • A

  The number    

 • B

  are decreasing

 • C

  that

 • D

  in

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Lời giải chi tiết :

The number of + N (số nhiều đếm được): Số lượng cái gì

=> đi với động từ chia theo ngôi thứ 3 số ít

Sửa: “are” => “is”

=> The number of rare animals is decreasing so rapidly that they are in danger of becoming extinct.

Tạm dịch: Số lượng các động vật quí hiếm đang giảm một cách nhanh chóng đến nỗi mà chúng đang trong nguy cơ bị tuyệt chủng.

Câu hỏi 26 :

Choose the letter A, B, C, or D to show the underlined part that needs correction

Ernest Hemingway, he is seen as one of the greatest 20th century American novelists, served as an ambulance driver during World War I.

 • A

  he

 • B

  novelists

 • C

  served

 • D

  during

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Trong mệnh đề quan hệ, dùng

... who + V: người mà ... => dùng để bổ nghĩa cho danh từ chỉ người trước nó

Sửa: “he” => “who”

=> Ernest Hemingway, who is seen as one of the greatest 20th century American novelists, served as an ambulance driver during World War I.

Tạm dịch: Ernest Hemingway, người mà được coi là một trong những tiểu thuyết gia tuyệt vời nhất thế kỉ 20 trên nước Mĩ, đã làm lái xe cứu thương trong suốt chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu hỏi 27 :

Choose the correct answer to the following question

On Christmas Eve, children go to bed full _____________ excitement.

 • A

  in

 • B

  up

 • C

  of

 • D

  with

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ 

Lời giải chi tiết :

be full of sth: nhiều cái gì

=> On Christmas Eve, children go to bed full of excitement.

Tạm dịch: Vào đêm giáng sinh, trẻ em đi ngủ đầy hào hứng.

Câu hỏi 28 :

Choose the correct answer to the following question

I don’t know the boys with ______________  you went for a picnic last Sunday

 • A

  whom

 • B

  whose

 • C

  who

 • D

  that

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Trong mệnh đề quan hệ, dùng

giới từ + whom + S + V: ... người mà ... => dùng để bổ nghĩa cho tân ngữ chỉ người trước nó

=> I don’t know the boys with whom you went for a picnic last Sunday.

Tạm dịch: Tôi không biết những cậu bé người mà bạn đi dã ngoại cùng vào Chủ nhật tuần trước.

Câu hỏi 29 :

Choose the correct answer to the following question

My cousin ______________ is going to come and stay with us this summer holiday.

 • A

  about who I talked to you

 • B

  who I talked to you

 • C

  whom I talked to you about

 • D

  who I talked to you about

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Ta xác định mệnh đề sử dụng đại từ whom vì nó đóng vai trò tân ngữ bổ nghĩa cho giới từ about

Trong mệnh đề, ta có thể đảo giới từ lên đầu mệnh đề hoặc để ở cuối mệnh đề quan hệ :  giới từ + whom + S + V hoặc whom S + V + giới từ

=> My cousin whom I talked to you about is going to come and stay with us this summer holiday.

Tạm dịch: Chị họ của tôi người mà tôi đã nói với bạn sẽ về nhà và ở với chúng tôi kì nghỉ hè này.

Câu hỏi 30 :

Choose the correct answer to the following question

Most schools and universities are now equipped _________ surveillance cameras and other security measures.

 • A

  for

 • B

  in

 • C

  on

 • D

  with

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

be equipped with sth: được trang bị với

=> Most schools and universities are now equipped with surveillance cameras and other security measures.

Tạm dịch: Phấn lớn các trường học và đại học bây giờ được trang bị các ghi hình và các biện pháp an ninh khác.

Câu hỏi 31 :

Choose the correct answer to the following question

Many scientists have claimed that _______ like music are often good at mathematics.

 • A

   children whom

 • B

  children

 • C

  children who

 • D

  whose children

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Trong mệnh đề quan hệ, dùng... who + V: người mà ... => dùng để bổ nghĩa cho danh từ chỉ người trước nó, đóng vai trò chủ ngữ

=> Many scientists have claimed that children who like music are often good at mathematics.

Tạm dịch: Nhiều nhà khoa học đã khẳng định trẻ em người mà thích âm nhạc thường giỏi toán.

Câu hỏi 32 :

Choose the correct answer to the following question

We are now facing the possible ______________ of several rare species

 • A

  variety

 • B

  disappearance

 • C

  danger

 • D

  existence

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

variety (n): sự đa dạng

disappearance (n): sự biến mất

danger (n): sự nguy hiểm

existence (n): sự tồn tại

=> We are now facing the possible disappearance of several rare species.

Tạm dịch: Chúng ta đang đối mặt với khả năng sẽ biến mất của một số loài quí hiếm.

Câu hỏi 33 :

Choose the correct answer to the following question

People believed that what they do on the first day of the year will _______ their luck during the whole year.

 • A

  exchange

 • B

  influence

 • C

  result

 • D

  control

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

exchange (v): trao đổi

influence (v): ảnh hưởng

result (v): dẫn đến

control (v): kiểm soát

=> People believed that what they do on the first day of the year will influence their luck during the whole year.

Tạm dịch: Mọi người tin rằng những gì họ làm trong ngày đầu tiên của năm sẽ ảnh hưởng đến may mắn của họ trong suốt cả năm.

Câu hỏi 34 :

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following questions

A few days before, a fire had devastated large parts of Windsor Castle.

 • A

  polluted

 • B

  developed

 • C

  preserved

 • D

  destroyed

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

devastated (v): phá hủy

polluted (v): gây ô nhiễm

developed (v): phát triển

preserved (v): bảo trì

destroyed (v): phá hủy

=> devastated = destroyed

Tạm dịch: Một vài ngày trước, một trận hỏa hoạn đã phá hủy phần lớn Lâu đài Windsor.

Câu hỏi 35 :

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following questions

How many offspring does a cat often have?

 • A

  friends

 • B

  mates

 • C

  seasons

 • D

  young cats

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

offspring (n – số ít & số nhiều): con

friends (n): bạn bè

mates (n): đồng lứa

seasons (n): mùa

young cats (n): mèo con

=> offspring = young cats

Tạm dịch: Một con mèo thường sinh bao nhiêu con?

Câu hỏi 36 :

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in the following question

Scientists are concerned about the rapid disappearance of the island's coral reefs.

 • A

  gradual

 • B

  slow

 • C

  quick

 • D

  leisure

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

rapid (adj): nhanh chóng

gradual (adj): dần dần

slow (adj): chậm

quick (adj): nhanh

leisure (n): rảnh

=> rapid >< slow

Tạm dịch: Các nhà khoa học quan tâm về sự biến mất nhanh chóng của các loài san hô trên đảo.

Câu hỏi 37 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct forms of the words in brackets:

Sulphur dioxide is a

and a major contributor to acid rain. (pollute)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Sulphur dioxide is a

and a major contributor to acid rain. (pollute)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Sau mạo từ “a” cần một danh từ số ít.

pollute (v): gây ô nhiễm  -> pollutant (n): chất gây ô nhiễm

=> Sulphur dioxide is a pollutant and a major contributor to acid rain. 

Tạm dịch: Lưu huỳnh đioxit là chất gây ô nhiễm và là nguyên nhân chính gây ra mưa axit.

Câu hỏi 38 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct forms of the words in brackets:

Hunting for meat and burning forests for soil cause (destroy)

to wildlife.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Hunting for meat and burning forests for soil cause (destroy)

to wildlife.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Sau động từ “cause” cần một danh từ làm tân ngữ.

destroy (v): phá hủy -> destruction (n): sự phá hủy

=> Hunting for meat and burning forests for soil cause destruction to wildlife.

Tạm dịch: Săn bắn lấy thịt và đốt rừng lấy đất gây ra sự phá hủy đối với cuộc sống hoang dã.

Câu hỏi 39 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct forms of the words in brackets:

Fax (transmit)

has become a cheap and convenient way to

transmit texts and graphics over distances.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Fax (transmit)

has become a cheap and convenient way to

transmit texts and graphics over distances.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Sau chỗ trống là động từ nên cần một danh từ làm chủ ngữ.

transmit (v): truyền, dẫn -> transmission (n): sự truyền

=> Fax transmission has become a cheap and convenient way to transmit texts and graphics over distances.

Tạm dịch: Truyền tin bằng fax ngày nay đã trở thành một phương thức tiện lợi và rẻ để chuyển văn bản, đồ qua các khoảng cách dài.

Câu hỏi 40 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct tense / forms of the verbs in brackets:

Please be quiet. I (work)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Please be quiet. I (work)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: câu mệnh lệnh "Please be quite"

Cách dùng: Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.

Cấu trúc: S + is/ are/ am + V_ing

=> Please be quiet. I am working.

Tạm dịch: Làm ơn yên lặng. Tôi đang làm việc.

Câu hỏi 41 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct tense / forms of the verbs in brackets:

She wanted (examine)

by the doctor that day.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

She wanted (examine)

by the doctor that day.

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/ V_ing, Câu bị động

Lời giải chi tiết :

Ta xác định đây là câu bị động vì trong câu có cụm từ by + O (by the doctor)

Dạng chủ động: want + to V_nguyên thể: muốn làm gì

Dạng bị động: want + to be P2 + by sb

=> She wanted to be examined by the doctor that day.

Tạm dịch: Cô ấy đã muốn được kiểm tra bởi bác sĩ ngày đó.

 
Câu hỏi 42 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct tense / forms of the verbs in brackets:

The little boy looks dirty now. He

(play) in mud for sure.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The little boy looks dirty now. He

(play) in mud for sure.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: “looks dirty now” => nhấn mạnh vào kết quả còn ở thời điểm nói (ở ngay trước mắt người nói)

Cách dùng: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và vẫn còn để lại dấu hiệu ở hiện tại

Cấu trúc: S + have/ has been V_ing

=> The little boy looks dirty now. He has been playing in mud for sure.

Tạm dịch: Cậu bé trông bẩn bây giờ. Cậu ấy chắc hẳn đã nghịch bùn.

Câu hỏi 43 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct tense / forms of the verbs in brackets:

This book is written for eleventh - graders who (want)

to improve their English.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

This book is written for eleventh - graders who (want)

to improve their English.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Sự hòa hợp chủ ngữ và động từ

Lời giải chi tiết :

Danh từ “eleventh-graders” là danh từ số nhiều đếm được, “who” thay thế cho danh từ này, đóng vai trò chủ ngữ cho MĐ quan hệ => động từ sau nó chia ngôi thứ 3 số nhiều

=> This book is written for eleventh - graders who want to improve their English.

Tạm dịch: Quyển sách này được viết cho các học sinh khối 11 những người mà muốn cải thiện tiếng Anh của họ.

Câu hỏi 44 :

Choose the most suitable response to complete the following exchange.

“Could you tell me how to get to the post office?” “_________”

 • A

  Sorry, it’s not very far.           

 • B

  Excuse me. Is it easy to get there?

 • C

  It’s at the end of this street, opposite the church.

 • D

  Yes, I could.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Lời giải chi tiết :

"Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến bưu điện được không?" “_________”

A. Xin lỗi, nó không xa lắm.                                                

B. Xin lỗi. Đến đó có dễ không?

C. Nó ở cuối con phố này, đối diện nhà thờ.                       

D. Có, tôi có thể.

Phương án C phù hợp với ngữ cảnh nhất.

Câu hỏi 45 :

Choose the most suitable response to complete the following exchange.

Nam: Personally, I believe wind power is cheap, clean and safe.

Hoa: _________, but if the wind doesn’t blow, there is no wind energy.

 • A

  That might be true

 • B

  Don’t mention it

 • C

  You’re welcome

 • D

  No matter what

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Lời giải chi tiết :

Nam: Cá nhân tôi tin rằng năng lượng gió thì rẻ, sạch và an toàn.

Hoa: _________, nhưng nếu gió không thổi thì không có năng lượng gió.

A. Điều đó có thể đúng                                                        

B. Đừng đề cập đến nó/Không sao đâu

C. Không có chi                                                                   

D. Không có vấn đề gì

Phương án A phù hợp với ngữ cảnh nhất.

Câu hỏi 46 :

Choose the correct answer to the following question

Geothermal energy is produced from the heat stored in _________ earth’s core.

 • A

  no article

 • B

  the

 • C

  an

 • D

  a

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mạo từ

Lời giải chi tiết :

Dùng mạo từ “the” trước những danh từ chỉ sự vật là duy nhất, chỉ có 1.

earth: trái đất => chỉ có 1

earth’s core: lõi trái đất => cũng chỉ có 1

=> Geothermal energy is produced from the heat stored in the earth’s core.

Tạm dịch: Năng lượng địa nhiệt được tạo ra từ nhiệt tích trữ trong lõi trái đất.

Câu hỏi 47 :

Choose the correct answer to the following question

A lot of ____ from several countries competed in many Asian Game.

 • A

  spectators

 • B

  viewers

 • C

  athletes

 • D

  audience

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

spectators (n): ​people who are watching an event, especially a sports event (người đang xem một sự kiện, đặc biệt là một sự kiện thể thao)

viewers (n): people watching television or a video on the internet (người đang xem truyền hình hoặc video trên internet)

athletes (n): people who compete in sports (vận động viên)

audience (n): 1 người khán giả => loại vì “a lot of” + N đếm được, số nhiều

=> A lot of athletes from several countries competed in many Asian Game.

Tạm dịch: Rất nhiều vận động viên đến từ nhiều quốc gia đã tham gia thi đấu trong nhiều trận đấu tại Asian Game.

Câu hỏi 48 :

Choose the correct answer to the following question

Listener is a person _________ to a concert or music program.

 • A

  listened

 • B

  to listen

 • C

  being listened

 • D

  listening

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ rút gọn

Lời giải chi tiết :

Rút gọn mệnh đề quan hệ về dạng:

- V-ing nếu mệnh đề mang nghĩa chủ động.

- P2 (quá khứ phân từ) nếu mệnh đề mang nghĩa bị động.

- to V nếu trước mệnh đề quan hệ có các từ chỉ thứ tự (the first, only, last,…)

Ta thấy mệnh đề ở dạng chủ động nên sử dụng Ving

Câu đầy đủ: Listener is a person who listens to a concert or music program.

Câu rút gọn: Listener is a person listening to a concert or music program.

Tạm dịch: Thính giả là người đang nghe buổi hòa nhạc hoặc chương trình âm nhạc.

Câu hỏi 49 :

Choose the correct answer to the following question

The mother _________ son was caught by the police was very sad.

 • A

  which

 • B

  whose

 • C

  whom

 • D

  who

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Trong mệnh đề quan hệ, dùng:

- which + S + V / V : cái mà ... => thay thế cho từ chỉ vật

- whose + N: … của … => chỉ sự sở hữu

- whom + S + V: người mà …  => thay thế cho từ chỉ người, đóng vai trò tân ngữ của mệnh đề quan hệ

- who + V / S + V: người mà …. => thay thế cho từ chỉ người, đóng vai trò chủ ngữ hoặc tân ngữ của mệnh đề quan hệ

Vì sau chỗ trống là danh từ “son” => cần đại từ chỉ sự sở hữu giữa “mother” & “son”.

Nếu dùng “whom/who” sẽ không hợp lý về nghĩa câu.

=> The mother whose son was caught by the police was very sad.

Tạm dịch: Người mẹ mà con trai của cô ấy đã bị cảnh sát bắt thì rất buồn.

Câu hỏi 50 :

Choose the correct answer to the following question

 It’s necessary that all high buildings be equipped _________ smoke detectors.

 • A

  in

 • B

  with

 • C

  by

 • D

  for

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

be equipped with something: được trang bị với những thiết bị gì

be equipped for something: được trang bị để phục vụ cho mục đích gì

=> It’s necessary that all high buildings be equipped with smoke detectors.

Tạm dịch: Điều cần thiết là tất cả các tòa nhà cao tầng phải được trang bị đầu báo khói.

Câu hỏi 51 :

Choose the correct answer to the following question

Peter, _________ lives about three miles away, was my former teacher.

 • A

  whom

 • B

  that

 • C

  who

 • D

  whose

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Sau chỗ trống là động từ “live” => cần điền đại từ quan hệ có thể làm chủ ngữ, có thể đứng sau dấu phẩy.

whom + S + V: người mà => làm tân ngữ => loại

that + V / S + V: cái mà/người mà => không đứng sau dấu phẩy => loại

who + V/ S + V: người mà

whose + danh từ: .. của … => loại vì sau chỗ trống không phải danh từ.

=> Peter, who lives about three miles away, was my former teacher.

Tạm dịch: Peter, người mà sống cách đây khoảng 3 dặm, thì là thầy giáo cũ của mình.

Câu hỏi 52 :

Choose the correct answer to the following question

This is the bus_________ we’ll go to school.

 • A

  in that

 • B

  on which

 • C

  by which

 • D

  from which

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Trong mệnh đề quan hệ, có thể dùng:

- giới từ + which: cái mà …

- giới từ + whom: người mà …

go by + tên phương tiện: đi bằng phương tiện gì

Câu thông thường: This is the bus. We’ll go to school by this bus.

Câu dùng mệnh đề quan hệ có giới từ: This is the bus by which we’ll go to school.

Tạm dịch: Đây là chiếc xe buýt mà chúng ta sẽ đi đến trường.

Câu hỏi 53 :

Choose the correct answer to the following question

The woman _________ we are talking is a professor.

 • A

  about whom

 • B

  who

 • C

  whom

 • D

  from whom

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Trong mệnh đề quan hệ, có thể dùng:

- giới từ + which: cái mà …

- giới từ + whom: người mà …

talk about sb: nói về/đến ai đó

Câu thông thường: The woman whom we are talking about is a professor.

Câu đảo giới từ lên trước đại từ quan hệ: The woman about whom we are talking is a professor.

Tạm dịch: Người phụ nữ mà chúng ta đang nói đến là một giáo sư đấy.

Câu hỏi 54 :

Choose the correct answer to the following question

Water power gives us energy _________ pollution.

 • A

  without

 • B

  of

 • C

  in

 • D

  with

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

without: mà không có

of: của

in: trong

with: với

=> Water power gives us energy without pollution.

Tạm dịch: Năng lượng nước cho chúng ta năng lượng mà không có ô nhiễm.

Câu hỏi 55 :

Choose the correct answer to the following question

In Vietnam, many species have become _______ due to the irresponsible activities of people.

 • A

  endangered

 • B

  endanger

 • C

  dangerous

 • D

  danger

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Sau động từ liên kết / hệ từ “become” cần điền tính từ.

endangered (adj): nguy cấp

endanger (v): làm cho ai/cái gì gặp nguy

dangerous (adj): nguy hiểm

danger (n): mối nguy

=> In Vietnam, many species have become endangered due to the irresponsible activities of people.

Tạm dịch: Tại Việt Nam, nhiều loài đã trở nên nguy cấp do những hoạt động thiếu trách nhiệm của con người.

Câu hỏi 56 :

Choose the correct answer to the following question

He is the youngest athlete _________the prize in this field.

 • A

  winning

 • B

  won

 • C

  to win

 • D

  to be won

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ rút gọn

Lời giải chi tiết :

Mệnh đề có thể rút gọn về dạng “to V” nếu trước mệnh đề quan hệ là các từ chỉ thứ tự hoặc so sánh nhất.

Chủ ngữ “athlete” (vận động viên) có thể tự làm chủ hành động “win” (giành giải, thắng…) => MĐ chủ động

Câu đầy đủ: He is the youngest athlete that won the prize in this field.

Câu rút gọn: He is the youngest athlete to win the prize in this field.

Tạm dịch: Anh là vận động viên trẻ nhất giành được giải thưởng trong phạm vi này.

Câu hỏi 57 :

Choose the correct answer to the following question

The Asian Games ______________ place every four years.

 • A

  taking

 • B

  take

 • C

  took

 • D

  taken

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm từ

Lời giải chi tiết :

take place = happen: xảy ra, diễn ra

“every four years” (4 năm 1 lần) => động từ trong chia thì hiện tại đơn

=> The Asian Games take place every four years.

Tạm dịch: Đại hội thể thao châu Á diễn ra bốn năm một lần.

Câu hỏi 58 :

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following question

I don’t think a horse can ever stay at the same speed as a car.

 • A

  keep pace with

 • B

  get on with

 • C

  run away from

 • D

  look up at

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm động từ

Lời giải chi tiết :

keep pace with: theo kịp, đuổi kịp

get on with: hòa thuận

run away from: chạy trốn

look up / look at (không có look up at)

at the same … as … : cùng/giống … với …

=> stay at the same speed = keep pace with

Tạm dịch: Tôi không nghĩ ngựa có thể duy trì cùng tốc độ với ô tô.

Câu hỏi 59 :

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

The pollution problem is complicated because much pollution is caused by things that benefit people.

 • A

  completed

 • B

  enormous

 • C

  sophisticated

 • D

  simple

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

completed (adj): hoàn thành, trọn vẹn

enormous (adj): to lớn, khổng lồ

sophisticated (adj): tinh vi, xảo trá

simple (adj): đơn giản

=> complicated (adj): phức tạp >< simple

Tạm dịch: Vấn đề ô nhiễm rất phức tạp vì ô nhiễm nhiều do những thứ có lợi cho con người.

Câu hỏi 60 :

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Factories discharge much of the material that pollutes the air and water, but factories give employment to a large number of people.

 • A

  unload

 • B

  burn

 • C

  give off

 • D

  take in

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

unload (v): dỡ hàng

burn (v): đốt cháy

give off: tỏa ra (mùi, nhiệt, …)

take in: nạp vào, thu vào

=> discharge (v): thải ra >< take in

Tạm dịch: Các nhà máy thải ra nhiều chất gây ô nhiễm không khí và nước, nhưng các nhà máy lại tạo ra việc làm cho rất nhiều người.

Chọn D.

Câu hỏi 61 :

Choose the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Most of the food what elephants eat is brought to their mouths by their trunks.

 • A

  Most

 • B

  by

 • C

  is brought

 • D

  what

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

- Trong mệnh đề quan hệ, dùng:

which / that + S + V: cái mà … => thay thế cho danh từ chỉ vật phía trước.

who / whom + S + V: người mà … => thay thế cho danh từ chỉ người phía trước

- “what” là đại từ/từ để hỏi, có thể đứng đầu mệnh đề để tạo thành mệnh đề danh từ

“what” không đứng sau danh từ trong mệnh đề danh từ.

- “food” (thức ăn) là danh từ chỉ vật, không đếm được => tobe chia số ít => C đúng

- Trong câu bị động, nếu “O” đã xác định thì giữ nguyên thành phần “by + O” => B đúng

- Most of the …. : Hầu hết … => A đúng

Sửa: what => which / that

Tạm dịch: Hầu hết thức ăn mà voi ăn được đưa lên miệng bằng thân của chúng.

Câu hỏi 62 :

Choose the underlined part that needs correction in each of the following questions.

 Many species have become extinction because of the interferences of human beings.

 • A

  Many species

 • B

  of

 • C

  interferences

 • D

  extinction

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Sau một số động từ liên kết / hệ từ (linking verbs): become, get, seem, look,… + tính từ.

extinction (n): sự tuyệt chủng

extinct (adj): tuyệt chủng

become extinct: trở nên tuyệt chủng

Sửa: extinction => extinct

Tạm dịch: Nhiều loài đã tuyệt chủng vì sự can thiệp của con người.

Câu hỏi 63 :

Choose the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Thank you for your letter, in that you invited me to your birthday party.

 • A

  for

 • B

  in that

 • C

  to

 • D

  birthday party

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Trong mệnh đề quan hệ, dùng “giới từ + which” hoặc “giới từ + whom”.

“letter” (lá thư) là danh từ chỉ vật => dùng “giới từ + which”

in which = in the letter

Sửa: in that => in which

Tạm dịch: Cảm ơn bạn đã gửi thư mời tôi đến dự tiệc sinh nhật của bạn.

close