Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 6 Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen to a short talk about global warming and decide if the following sentences are True or False.

1. Global warming is one of the biggest problems today.

Đúng
Sai

2. Everyone know about it and they are trying to stop it.

Đúng
Sai

3. Many world leaders are more interested in blaming other countries for the crisis.

Đúng
Sai

4. Countries like China, India and Russia say they will not act unless the UK takes more action.

Đúng
Sai

5. America says it will act when other countries take more action.

Đúng
Sai

6. The future of our world is at risk and governments can work together to find our solutions.

Đúng
Sai

7. Many presidents and prime ministers tell us that science is the answer.

Đúng
Sai

8. They say future scientists will find solutions to save the planet.

Đúng
Sai

9. This is a small gamble.

Đúng
Sai

10. I believe them, but I’ll continue switching off lights and recycling.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen to a short talk about global warming and decide if the following sentences are True or False.

1. Global warming is one of the biggest problems today.

Đúng
Sai

2. Everyone know about it and they are trying to stop it.

Đúng
Sai

3. Many world leaders are more interested in blaming other countries for the crisis.

Đúng
Sai

4. Countries like China, India and Russia say they will not act unless the UK takes more action.

Đúng
Sai

5. America says it will act when other countries take more action.

Đúng
Sai

6. The future of our world is at risk and governments can work together to find our solutions.

Đúng
Sai

7. Many presidents and prime ministers tell us that science is the answer.

Đúng
Sai

8. They say future scientists will find solutions to save the planet.

Đúng
Sai

9. This is a small gamble.

Đúng
Sai

10. I believe them, but I’ll continue switching off lights and recycling.

Đúng
Sai
Đáp án

1. Global warming is one of the biggest problems today.

Đúng
Sai

2. Everyone know about it and they are trying to stop it.

Đúng
Sai

3. Many world leaders are more interested in blaming other countries for the crisis.

Đúng
Sai

4. Countries like China, India and Russia say they will not act unless the UK takes more action.

Đúng
Sai

5. America says it will act when other countries take more action.

Đúng
Sai

6. The future of our world is at risk and governments can work together to find our solutions.

Đúng
Sai

7. Many presidents and prime ministers tell us that science is the answer.

Đúng
Sai

8. They say future scientists will find solutions to save the planet.

Đúng
Sai

9. This is a small gamble.

Đúng
Sai

10. I believe them, but I’ll continue switching off lights and recycling.

Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Câu hỏi 1. Sự nóng lên toàn cầu là một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay.

=> sai

Thông tin: Global warming is the biggest problem in the world today.

Câu hỏi 2. Mọi người đều biết về nó và họ đang cố gắng ngăn chặn nó.

=> sai

Thông tin: Everyone know about it but not everyone is trying to stop it.

Câu hỏi 3. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đang chú ý đến việc đổ lỗi cho các quốc gia khác về cuộc khủng hoảng này.

=> đúng

Thông tin: Many world leaders are more interested in blaming other countries for the crisis.

Câu hỏi 4. Các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Nga cho biết họ sẽ không hành động trừ khi Vương quốc Anh có nhiều hành động hơn.

=> sai

Thông tin: Countries like China, India and Russia say they will not act unless America takes more action.

Câu hỏi 5. Mỹ cho biết họ sẽ hành động khi các nước khác hành động nhiều hơn.

=> đúng

Thông tin: America says it will not act until other countries take more action.

Câu hỏi 6. Tương lai của thế giới chúng ta đang bị đe dọa và các chính phủ có thể làm việc cùng nhau để tìm ra giải pháp của chúng ta.

=> sai

Thông tin: The future of our world is at risk and governments can only argue with each other.

Câu hỏi 7. Nhiều nguyên thủ quốc gia và thủ tướng nói với chúng tôi rằng khoa học là câu trả lời.

=> sai

Thông tin: Many presidents and prime ministers tell us that technology is the answer.

Câu hỏi 8. Họ nói rằng các nhà khoa học trong tương lai sẽ tìm ra giải pháp để cứu trái đất.

=> đúng

Thông tin: They say future scientists will find solutions to save the planet.

Câu hỏi 9. Đây là một canh bạc nhỏ.

=> sai

Thông tin: This is a big gamble.

Câu hỏi 10. Tôi tin họ, nhưng tôi sẽ tiếp tục tắt đèn và tái chế.

=> sai

Thông tin: I don’t believe them, so I’ll continue switching off lights and recycling.

Global warming is the biggest problem in the world today. Everyone know about it but not everyone is trying to stop it. Many world leaders are more interested in blaming other countries for the crisis. Countries like China, India and Russia say they will not act unless America takes more action. America says it will not act until other countries take more action. It seems a little childish that leaders are acting in this way. The future of our world is at risk and governments can only argue with each other. Many presidents and prime ministers tell us that technology is the answer. They say future scientists will find solutions to save the planet. This is a big gamble. I hope they are right. I don’t believe them, so I’ll continue switching off lights and recycling.
Sự nóng lên toàn cầu là vấn đề lớn nhất trên thế giới hiện nay. Mọi người đều biết về nó nhưng không phải ai cũng cố gắng ngăn chặn nó. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới quan tâm nhiều hơn đến việc đổ lỗi cho các quốc gia khác về cuộc khủng hoảng. Các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Nga nói rằng họ sẽ không hành động trừ khi Mỹ có hành động nhiều hơn. Mỹ nói rằng họ sẽ không hành động cho đến khi các nước khác hành động nhiều hơn. Có vẻ hơi trẻ con rằng các nhà lãnh đạo đang hành động theo cách này. Tương lai của thế giới chúng ta đang gặp rủi ro và các chính phủ chỉ có thể tranh luận với nhau. Nhiều tổng thống và thủ tướng nói với chúng ta rằng công nghệ là giải pháp. Họ nói rằng các nhà khoa học trong tương lai sẽ tìm giải pháp để cứu hành tinh này. Đây là một canh bạc lớn. Tôi hy vọng họ đúng. Tôi không tin họ, vì vậy tôi sẽ tiếp tục tắt đèn và tái chế.
close