Trắc nghiệm Từ vựng Unit 3 Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

The courses try to get young people to feel _______ in applying new skills in order to live independently.

sure

confident

excited

interesting

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

Teens should have the ability to _______ loneliness.

deal

cope with

set up

look after

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

General _______ skills are part of being independent and responsible.

house

housekeeper

housekeeping

housemaid

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

During our courses, you write an independent living plan to meet individual needs, such as _______, meal planning, and financial management.

self-esteem

self-examination

self-fulfilment

self-expression

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

Parents can teach their teen to _______ to achieve positive outcomes.

affect

succeed

encourage

strive

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

Effective _______ skills help you break each project down into the achievable tasks.

time-keeping

time-consuming

time-management

time-line

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

When teens learn how to use their time _______, they not only get more tasks accomplished, but they also feel good about themselves and their abilities.

wise

wisely

wisdom

wisewoman

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

She had been fiercely               towards him as a teenager.

protect

protected

protection

protective

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

The teacher wants the children to feel                    about asking questions when they don't understand.

confident

confidence

confidently

confided

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

The                   by the management committee will affect everyone in the company.

decide

decisive

decisions

decisively

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

The courses try to get young people to feel _______ in applying new skills in order to live independently.

sure

confident

excited

interesting

Đáp án

confident

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ vựng

Lời giải chi tiết :

sure (adj): chắc chắn 

confident (adj): tự tin

excited (adj): hào hứng

interesting (adj): thú vị

=> The courses try to get young people to feel confident in applying new skills in order to live independently.

Tạm dịch: Các khóa học cố gắng làm cho những người trẻ tuổi cảm thấy tự tin trong việc áp dụng các kỹ năng mới để sống tự lập.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

Teens should have the ability to _______ loneliness.

deal

cope with

set up

look after

Đáp án

cope with

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ vựng

Lời giải chi tiết :

deal (v): giải quyết (+ with) 

cope with (v): đương đầu, đối phó    

set up (v): thành lập 

look after (v): chăm sóc

=> Teens should have the ability to cope with loneliness.

Tạm dịch: Thanh thiếu niên nên có khả năng đối phó với sự cô đơn.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

General _______ skills are part of being independent and responsible.

house

housekeeper

housekeeping

housemaid

Đáp án

housekeeping

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ vựng

Lời giải chi tiết :

house (n): ngôi nhà 

housekeeper (n): quản gia                  

housekeeping (n): công việc quản gia

housemaid (n): hầu gái

=> General housekeeping skills are part of being independent and responsible.

Tạm dịch: Kỹ năng quản gia chung là một phần của kỹ năng sống độc lập và có trách nhiệm.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

During our courses, you write an independent living plan to meet individual needs, such as _______, meal planning, and financial management.

self-esteem

self-examination

self-fulfilment

self-expression

Đáp án

self-esteem

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ vựng

Lời giải chi tiết :

self-esteem (n): lòng tự trọng

self-examination (n): sự tự vấn, tự kiểm tra

self-fulfilment (n): sự hoàn thành ước nguyện

self-expression (n): sự tự biểu hiện, sự tự biểu diễn

=> During our courses, you write an independent living plan to meet individual needs, such as self-esteem, meal planning, and financial management.

Tạm dịch: Trong các khóa học của chúng ta, em hãy viết một kế hoạch sống độc lập để đáp ứng các nhu cầu cá nhân, chẳng hạn như lòng tự trọng, lập kế hoạch về bữa ăn và quản lý tài chính.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

Parents can teach their teen to _______ to achieve positive outcomes.

affect

succeed

encourage

strive

Đáp án

strive

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ vựng

Lời giải chi tiết :

affect (v): ảnh hưởng   

succeed (v): thành công     

encourage (v): khuyến khích, động viên

strive (v): cố gắng, nỗ lực

=> Parents can teach their teen to strive to achieve positive outcomes.

Tạm dịch: Phụ huynh có thể dạy con em mình luôn phấn đấu để đạt được những kết quả tích cực.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

Effective _______ skills help you break each project down into the achievable tasks.

time-keeping

time-consuming

time-management

time-line

Đáp án

time-management

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ vựng

Lời giải chi tiết :

time-keeping (n): sự bấm giờ, sự định thời gian

time-consuming (n): sự tốn thời gian

time-management (n): sự quản lý thời gian 

timeline (n): dòng thời gian

=> Effective time-management skills help you break each project down into the achievable tasks.

Tạm dịch: Các kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả giúp bạn chia nhỏ từng dự án thành các nhiệm vụ có thể thực hiện được

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

When teens learn how to use their time _______, they not only get more tasks accomplished, but they also feel good about themselves and their abilities.

wise

wisely

wisdom

wisewoman

Đáp án

wisely

Phương pháp giải :

- Cần một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ “use” 

Lời giải chi tiết :

wise (adj): khôn ngoan, sáng suốt

wisely (adv): một cách khôn ngoan      

wisdom (n): sự khôn ngoan, trí khôn

wisewoman (n): mụ phù thủy

- Cần một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ “use” 

=> When teens learn how to use their time wisely, they not only get more tasks accomplished, but they also feel good about themselves and their abilities.

Tạm dịch: Khi thanh thiếu niên học cách sử dụng thời gian một cách khôn ngoan, họ không chỉ hoàn thành được nhiều công việc hơn, mà còn cảm thấy tốt về bản thân và khả năng của mình.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

She had been fiercely               towards him as a teenager.

protect

protected

protection

protective

Đáp án

protective

Phương pháp giải :

Từ loại - Từ vựng

 
Lời giải chi tiết :

protect (v): bảo vệ

protection (n): sự bảo vệ

protective (adj): bảo vệ, che chở

be protective towards O: bảo vệ che chở ai

=> She had been fiercely protective towards him as a teenager.

Tạm dịch: Cô ấy đã được bảo vệ dữ dội trước anh ta như là một thiếu niên vậy.

 
Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

The teacher wants the children to feel                    about asking questions when they don't understand.

confident

confidence

confidently

confided

Đáp án

confident

Phương pháp giải :

- feel + adj: cảm thấy như thế nào đó

Lời giải chi tiết :

confident (adj): tự tin

confidence (n): sự tự tin 

confidently (adv): một cách tự tin

confide (v): tiết lộ

- feel + adj: cảm thấy như thế nào đó

=> The teacher wants the children to feel confident about asking questions when they don't understand.

Tạm dịch: Giáo viên muốn những đứa trẻ cảm thấy tự tin đặt câu hỏi khi chúng không hiểu bài.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

The                   by the management committee will affect everyone in the company.

decide

decisive

decisions

decisively

Đáp án

decisions

Phương pháp giải :

Chỗ cần điền đứng sau mạo từ “the” nên là một danh từ.

Lời giải chi tiết :

decide (v): quyết định

decisive (adj): quyết định

decision (n): quyết định         

decisively (adv): dứt khoát

- Chỗ cần điền đứng sau mạo từ “the” nên là một danh từ.

=> The decision by the management committee will affect everyone in the company.

Tạm dịch: Các quyết định của ban quản lý sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong công ty.

close