Trắc nghiệm Grammar Thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

In the past, health care in some rural areas of this country_______ by only a small number of doctors and nurses.

is provided                 

provided           

provides               

was provided

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Last Sunday, the Youth Union __________ a campaign to help students with disabilities.

has launched                   

launched

was launched                   

was launching

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Recently, a gang of enterprising New Zealanders __________ an incredible scheme to raise awareness of depression and mental health issues.

has introduced                       

had introduced

introduced                           

was introduced

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

“How many aid packages_______ so far?” – “Ten”.

do you prepare                     

did you prepare

have you prepared               

had you prepared

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

I’m a keen golfer and I _______three golfing days that_______ £6,000, £8,000 and £5,000 last year.

organised/raised         

were organising/raised

have organised/raised

organised/have raised

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

I _______ to help students at a special school twice since I finished grade 11.

have volunteered                       

had volunteered

was volunteering                         

volunteered

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

It is now over seventy years since Lindbergh ________ across the Atlantic.

has been flying                         

flew

had flown                                     

has flown

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

My plan ______ to raise awareness, especially for young people, of the importance of keeping fit for the past two months.

are                         

has been                       

have been                 

was

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

When he ______ ten years old, Louis Braille ________ the National Institute for the Blind in Paris.

was/entered                       

was/was entering

was/was entered               

was/would enter

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Former special education teacher Ashman, 74, ___________ involved in fundraising 20 years ago.

got                   

has got               

had got                     

has been getting

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

In the past, health care in some rural areas of this country_______ by only a small number of doctors and nurses.

is provided                 

provided           

provides               

was provided

Đáp án

was provided

Phương pháp giải :

- Dấu hiệu là trạng từ “in the past” (trước kia/ trong quá khứ) => câu chia ở thì quá khứ đơn

- Có giới từ “by + tân ngữ” ở phía sau => dùng thể bị động

- Công thức: S + was/were + Ved/V3

Lời giải chi tiết :

- Dấu hiệu là trạng từ “in the past” (trước kia/ trong quá khứ) => câu chia ở thì quá khứ đơn

- Có giới từ “by + tân ngữ” ở phía sau => dùng thể bị động

- Công thức: S + was/were + Ved/V3

=> In the past, health care in some rural areas of this country was provided by only a small number of doctors and nurses.

Tạm dịch: Trước kia, dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở một số vùng nông thôn của đất nước này chỉ được cung cấp bởi một số ít bác sĩ và y tá.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Last Sunday, the Youth Union __________ a campaign to help students with disabilities.

has launched                   

launched

was launched                   

was launching

Đáp án

launched

Phương pháp giải :

Dấu hiệu nhận biết là trạng từ “last Sunday” (chủ nhật tuần trước) => dùng thì quá khứ đơn để diễn tả hành động đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ

Công thức:  S + Ved/ V2

Lời giải chi tiết :

Trạng từ “last Sunday” (chủ nhật tuần trước) diễn tả hành động xảy ra và chấm dứt trong quá khứ

Công thức:  S + Ved/ V2

=> Last Sunday, the Youth Union  launched a campaign to help students with disabilities.

Tạm dịch: Chủ nhật tuần trước, Đoàn Thanh niên đã khởi động một chiến dịch để giúp học sinh khuyết tật.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Recently, a gang of enterprising New Zealanders __________ an incredible scheme to raise awareness of depression and mental health issues.

has introduced                       

had introduced

introduced                           

was introduced

Đáp án

has introduced                       

Phương pháp giải :

Dấu hiệu nhận biết là trạng từ “recently” (gần đây) => dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và vẫn còn kéo dài đến hiện tại

Công thức: S + have/ has + Ved/ V3

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết là trạng từ “recently” (gần đây) => dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và vẫn còn kéo dài đến hiện tại

Công thức: S + have/ has + Ved/ V3

=> Recently, a gang of enterprising New Zealanders has introduced an incredible scheme to raise awareness of depression and mental health issues.

Tạm dịch: Gần đây, một nhóm người dân New Zealand dám nghĩ dám làm đã giới thiệu một đề án đáng kinh ngạc để nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe liên quan đến trầm cảm và tâm thần.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

“How many aid packages_______ so far?” – “Ten”.

do you prepare                     

did you prepare

have you prepared               

had you prepared

Đáp án

have you prepared               

Phương pháp giải :

Dấu hiệu nhận biết là trạng từ “so far” (cho đến nay) => dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và vẫn còn kéo dài đến hiện tại.

 

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết là trạng từ “so far” (cho đến nay) => dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và vẫn còn kéo dài đến hiện tại.

=> “How many aid packages have you prepared so far?” – “Ten”.

Tạm dịch: “Cho đến nay bạn đã chuẩn bị được bao nhiêu gói hỗ trợ rồi?” - “Mười”

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

I’m a keen golfer and I _______three golfing days that_______ £6,000, £8,000 and £5,000 last year.

organised/raised         

were organising/raised

have organised/raised

organised/have raised

Đáp án

organised/raised         

Phương pháp giải :

Dấu hiệu nhận biết là trạng từ “last year” (năm ngoái) => dùng thì quá khứ đơn để diễn tả hành động đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ.

Công thức: S + Ved/ V2

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết là trạng từ “last year” (năm ngoái) => dùng thì quá khứ đơn để diễn tả hành động đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ.

Công thức: S + Ved/ V2

=> I’m a keen golfer and I  organised three golfing days that raised  £6,000, £8,000 and £5,000 last year.

Tạm dịch: Tôi là một tay chơi golf giỏi và năm ngoái tôi đã tổ chức ba ngày chơi golf, gây quỹ được 6.000 bảng, 8.000 bảng và 5.000 bảng.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

I _______ to help students at a special school twice since I finished grade 11.

have volunteered                       

had volunteered

was volunteering                         

volunteered

Đáp án

have volunteered                       

Phương pháp giải :

Dấu hiệu nhận biết: since + mệnh đề chia quá khứ đơn

=> vế trước dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và vẫn còn kéo dài đến hiện tại.

Công thức: S + have/has + Ved/V3 + since + S + Ved/V2

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết: since + mệnh đề chia quá khứ đơn

=> vế trước dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và vẫn còn kéo dài đến hiện tại.

Công thức: S + have/has + Ved/V3 + since + S + Ved/V2

=> I have volunteered to help students at a special school twice since I finished grade 11.

Tạm dịch: Tôi đã làm công việc tình nguyện giúp đỡ các học sinh tại một ngôi trường đặc biệt được hai lần kể từ khi tôi học xong lớp 11.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

It is now over seventy years since Lindbergh ________ across the Atlantic.

has been flying                         

flew

had flown                                     

has flown

Đáp án

flew

Phương pháp giải :

Dùng "since" đứng trước mệnh đề chia thì quá khứ đơn: since + S + Ved/V2: Kể từ 1 mốc thời gian trong quá khứ, sự việc đã xảy ra và đã chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ rồi 

Lời giải chi tiết :

Dùng "since" đứng trước mệnh đề chia thì quá khứ đơn: since + S + Ved/V2: Kể từ 1 mốc thời gian trong quá khứ, sự việc đã xảy ra và đã chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ rồi 

=> It is now over seventy years since Lindbergh flew across the Atlantic.

Tạm dịch: Bây giờ đã hơn 70 năm kể từ khi Lindbergh bay qua Đại Tây Dương.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

My plan ______ to raise awareness, especially for young people, of the importance of keeping fit for the past two months.

are                         

has been                       

have been                 

was

Đáp án

has been                       

Phương pháp giải :

Dấu hiệu nhận biết là trạng từ “for past two months” (khoảng 2 tháng qua) => dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và vẫn kéo dài đến hiện tại:

Công thức: S + have/ has + Ved/ V3

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết là trạng từ “for past two months” (khoảng 2 tháng qua) => dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và vẫn kéo dài đến hiện tại:

Công thức: S + have/ has + Ved/ V3

=> My plan has been to raise awareness, especially for young people, of the importance of keeping fit for the past two months.

Tạm dịch: Trong hai tháng qua, kế hoạch của tôi là để nâng cao nhận thức, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi, về tầm quan trọng của việc giữ dáng.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

When he ______ ten years old, Louis Braille ________ the National Institute for the Blind in Paris.

was/entered                       

was/was entering

was/was entered               

was/would enter

Đáp án

was/entered                       

Phương pháp giải :

Ta thấy “ten years old” (năm 10 tuổi) là thời điểm trong quá khứ và không còn liên quan gì đến hiện tại => động từ chia thì quá khứ đơn: S + Ved/V2

 

Lời giải chi tiết :

Ta thấy “ten years old” (năm 10 tuổi) là thời điểm trong quá khứ và không còn liên quan gì đến hiện tại => động từ chia thì quá khứ đơn: S + Ved/V2

=> When he was ten years old, Louis Braille entered the National Institute for the Blind in Paris.

Tạm dịch: Khi ông lên mười tuổi, Louis Braille đã vào Viện người mù quốc gia ở Paris.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Former special education teacher Ashman, 74, ___________ involved in fundraising 20 years ago.

got                   

has got               

had got                     

has been getting

Đáp án

got                   

Phương pháp giải :

Dấu hiệu nhận biết là trạng từ “ago” (cách đây) => diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ và chấm dứt hoàn toàn, không còn liên quan đến hiện tại.

Thì quá khứ đơn: S + Ved/V2

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết là trạng từ “ago” (cách đây) => diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ và chấm dứt hoàn toàn, không còn liên quan đến hiện tại.

Thì quá khứ đơn: S + Ved/V2

=> Former special education teacher Ashman, 74, got involved in fundraising 20 years ago.

Tạm dịch: Cựu giáo viên mảng giáo dục đặc biệt Ashman, 74 tuổi, đã tham gia gây quỹ cách đây 20 năm.

close