Trắc nghiệm Kĩ năng đọc Unit 10 Tiếng Anh 11 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Highest Life Expectancy In The World

Longevity hot spots are located in regions of different countries where people commonly lead (1)            ______ lives past the age of 100. A blue zone is considered to be a "longevity oasis" and the people who live there are believed to have the longest life expectancy on Earth.

The longest living women were found in Okinawa, Japan. Another blue zone was discovered in the mountains of Sardinia, Italy where even men (2) ______ the age of 100 at an amazing rate, another was discovered on the Nicoya Peninsula of Costa Rica in 2007. Only one of the blue zones is located in the United States. It was found when researchers who were staying in Loma Linda, California discovered they suffered from (3) ______ of the diseases that commonly kill people in other parts of the United States and throughout the developed world.  The final blue zone was found on an expedition to the island of Ikaria, Greece where they have 50% lower rates of heart disease, 20% less cancer, and (4) _______ zero dementia - loss of memory.

What's their secret formula for (5) _____ another 10 healthy years? Scientists focused on these longevity hot spots to answer that question and found that while it helps to have good genes, that's less than 30% of the equation. If you adopt the right (6) _______ , they concluded the other 70% can be up to us. Other (7)______ the people living in the blue zones have in common include less stress and more (8)______ , strong (9) _______ on family, a fresh natural plant based, diet, very little red meat and daily exercise. Leading their lives with a sense of (10) ______ was a big factor. It insures they look forward to getting up in the morning.

Câu 1.1

Longevity hot spots are located in regions of different countries where people commonly lead (1)____ lives past the age of 100.

 • A

  act

 • B

  action

 • C

  active

 • D

  actively

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Từ loại. Chỗ cần điền đứng trước danh từ nên cần 1 tính từ.

Lời giải chi tiết :

act (v): hành động

action (n): việc làm                            

active (adj): năng động

actively (adv): 1 cách năng động

Chỗ cần điền đứng trước danh từ nên cần 1 tính từ

=> Longevity hot spots are located in regions of different countries where people commonly lead active lives past the age of 100.

Tạm dịch: Các điểm nóng về tuổi thọ được đặt tại các vùng của các quốc gia khác nhau, nơi mọi người thường sống cuộc sống năng động ở tuổi 100.

Câu 1.2

Another blue zone was discovered in the mountains of Sardinia, Italy where even men (2)_____ the age of 100 at an amazing rate, another was discovered on the Nicoya Peninsula of Costa Rica in 2007.

 • A

  get

 • B

  reach

 • C

  come

 • D

  become

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

get (v): có

reach (v): đạt tới                    

come (v): đến

become (v): trở thành

Lời giải chi tiết :

get (v): có

reach (v): đạt tới                    

come (v): đến

become (v): trở thành

=> Another blue zone was discovered in the mountains of Sardinia, Italy where even men reach the age of 100 at an amazing rate, another was discovered on the Nicoya Peninsula of Costa Rica in 2007.

Tạm dịch: Một vùng màu xanh khác được phát hiện ở vùng núi Sardinia, Ý, nơi thậm chí đàn ông có thể đạt tới 100 tuổi với tốc độ tuyệt vời, một nơi khác tương tự được phát hiện trên Bán đảo Nicoya của Costa Rica năm 2007.

Câu 1.3

It was found when researchers who were staying in Loma Linda, California discovered they suffered from (3)_______of the diseases that commonly kill people in other parts of the United States and throughout the developed world.

 • A

  bits

 • B

  pieces

 • C

  a piece

 • D

  a fraction

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

bits (n): miếng, mẩu

a piece (v): 1 mẩu

a fraction (v): phần nhỏ, miếng nhỏ

 

Lời giải chi tiết :

bits (n): miếng, mẩu

a piece (v): 1 mẩu

a fraction (v): phần nhỏ, miếng nhỏ

=> It was found when researchers who were staying in Loma Linda, California discovered they suffered from a fraction of the diseases that commonly kill people in other parts of the United States and throughout the developed world.

Tạm dịch: Nó được tìm thấy khi các nhà nghiên cứu tại Loma Linda, California phát hiện ra họ bị một phần nhỏ các bệnh thường gáy chết người ở các vùng khác của Hoa Kỳ và ở những đát nước phát triển. 

Câu 1.4

The final blue zone was found on an expedition to the island of Ikaria, Greece where they have 50% lower rates of heart disease, 20% less cancer, and (4)____zero dementia - loss of memory.

 • A

  almost

 • B

  quite

 • C

  hardly

 • D

  about  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

almost = nearly: hầu như

quite: khá

hardly = almost no: hầu như không

about: về

 

Lời giải chi tiết :

almost = nearly: hầu như

quite: khá

hardly = almost no: hầu như không

about: về

=> The final blue zone was found on an expedition to the island of Ikaria, Greece where they have 50% lower rates of heart disease, 20% less cancer, and almost zero dementia - loss of memory.

Tạm dịch: Vùng màu xanh cuối cùng được tìm thấy trên một chuyến thám hiểm đến đảo Ikaria, Hy Lạp, nơi có tỷ lệ mắc bệnh tim thấp hơn 50%, ung thư ít hơn 20% và gần như không mắc chứng mất trí nhớ.

Câu 1.5

What's their secret formula for (5)_______another 10 healthy years?

 • A

  making

 • B

  adding

 • C

  bringing

 • D

  supplying

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

making (v): làm, tạo ra

adding (v): thêm vào, bổ sung           

bringing (v): mang

supplying (v): cung cấp

 

Lời giải chi tiết :

making (v): làm, tạo ra

adding (v): thêm vào, bổ sung           

bringing (v): mang

supplying (v): cung cấp

=> What's their secret formula for adding another 10 healthy years?

Tạm dịch: Công thức bí mật của họ trong việc bổ sung thêm 10 năm khỏe mạnh là gì?

Câu 1.6

 If you adopt the right (6)______, they concluded the other 70% can be up to us.

 • A

  remedy

 • B

  behaviour

 • C

  lifestyle

 • D

  medicine  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

remedy (n): trị liệu

behaviour (n):  hành vi, cư xử

lifestyle (n): phong cách sống

medicine (n): thuốc

 

Lời giải chi tiết :

remedy (n): trị liệu

behaviour (n):  hành vi, cư xử

lifestyle (n): phong cách sống

medicine (n): thuốc

=> If you adopt the right lifestyle, they concluded the other 70% can be up to us.

Tạm dịch: Nếu bạn áp dụng lối sống đúng đắn, họ kết luận 70% còn lại có thể tùy thuộc vào chúng ta.

Câu 1.7

Other (7)_______the people living in the blue zones have in common…

 • A

  traits

 • B

  types

 • C

  tracks

 • D

  problems  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

traits (n): đặc điểm

types (n): loại             

tracks (n): đường mòn

problems (n): vấn đề

 

Lời giải chi tiết :

traits (n): đặc điểm

types (n): loại             

tracks (n): đường mòn

problems (n): vấn đề

=> Other traits the people living in the blue zones have in common…

Tạm dịch: Những đặc điểm khác mà những người sống trong vùng xanh có điểm chung…

Câu 1.8

 Other traits the people living in the blue zones have in common include less stress and more (8)________,

 • A

  sociable

 • B

  social

 • C

  society

 • D

  socializing  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Từ loại. Từ cần điền là một tính từ.

sociable (adj): hòa đồng

social (adj): thuộc về xã hội               

society (n): xã hội

socializing (v): xã hội hóa

 

Lời giải chi tiết :

sociable (adj): hòa đồng

social (adj): thuộc về xã hội               

society (n): xã hội

socializing (v): xã hội hóa

=> Other traits the people living in the blue zones have in common include less stress and more sociable,

Tạm dịch: Những đặc điểm khác mà những người sống trong vùng xanh có điểm chung bao gồm ít căng thẳng và hòa đồng hơn,

Câu 1.9

strong (9)________on family, a fresh natural plant based, diet, very little red meat and daily exercise.

 • A

  pressure

 • B

  effect

 • C

  emphasis

 • D

  influence

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

pressure (n): áp lực

effect (n): hiệu quả                 

emphasis (n): nhấn mạnh

influence (n): tác động

 

Lời giải chi tiết :

pressure (n): áp lực

effect (n): hiệu quả                 

emphasis (n): nhấn mạnh

influence (n): tác động

=> strong influence on family, a fresh natural plant based, diet, very little red meat and daily exercise.

Tạm dịch: ảnh hưởng mạnh mẽ đến gia đình, chế độ ăn chủ yếu dựa vào thực vật, sử dụng ít thịt đỏ và tập thể dục hàng ngày.

Câu 1.10

Leading their lives with a sense (10)______was a big factor. It insures they look forward to getting up in the morning.

 • A

  value

 • B

  meaning

 • C

  determination

 • D

  purpose  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

value (n): giá trị

meaning (n): ý nghĩa              

determination (n): sự quyết định

purpose (n): mục đích

a sense of purpose: có mục đích cụ thể

 

Lời giải chi tiết :

value (n): giá trị

meaning (n): ý nghĩa              

determination (n): sự quyết định

purpose (n): mục đích

a sense of purpose: có mục đích cụ thể

=> Leading their lives with a sense purpose was a big factor. It insures they look forward to getting up in the morning.

Tạm dịch: Sống một cuộc sống có mục đích cụ thể là một yếu tố quan trọng. Nó bảo đảm con người mong đợi thức dậy vào buổi sáng.

Tuổi thọ cao nhất trên thế giới

Các điểm nóng về tuổi thọ được đặt tại các vùng của các quốc gia khác nhau, nơi mọi người thường sống cuộc sống năng động ở tuổi 100. Vùng màu xanh được coi là "ốc đảo tuổi thọ" và những người sống ở đó được cho là có tuổi thọ cao nhất trên Trái đất .

Những phụ nữ sống lâu nhất đã được tìm thấy ở Okinawa, Nhật Bản. Một vùng màu xanh khác được phát hiện ở vùng núi Sardinia, Ý, nơi thậm chí cả đàn ông đạt tới 100 tuổi với tỷ lệ đáng ngạc nhiên, một vùng khác được phát hiện trên Bán đảo Nicoya của Costa Rica vào năm 2007. Chỉ một trong những vùng màu xanh nằm ở Hoa Kỳ. Thông tin này được phát hiện khi các nhà nghiên cứu đang ở tại Loma Linda, California khám phá ra họ bị một phần nhỏ các bệnh giết người ở các vùng khác của Hoa Kỳ và các nước phát triển. Vùng màu xanh cuối cùng được tìm thấy trên một chuyến thám hiểm đến đảo Ikaria, Hy Lạp, nơi họ có tỷ lệ mắc bệnh tim thấp hơn 50%, ung thư ít hơn 20% và gần như không mắc bệnh mất trí nhớ.

Công thức bí mật của họ trong việc bổ sung thêm 10 năm khỏe mạnh là gì? Các nhà khoa học tập trung vào những điểm nóng về tuổi thọ này để trả lời câu hỏi đó và nhận thấy rằng trong khi nó giúp có gen tốt, đó là ít hơn 30% của phép toán. Nếu bạn áp dụng một lối sống đúng đắn, chúng dẫn đến 70% còn lại có thể tùy thuộc vào chúng ta. Những đặc điểm khác mà những người sống trong vùng xanh có điểm chung bao gồm ít căng thẳng và hòa đồng hơn, ảnh hưởng mạnh mẽ đến gia đình, chế độ ăn uống dựa thực phẩm tự nhiên tươi sống, thịt đỏ rất ít và tập thể dục hàng ngày. Cuộc sống có mục đích là một yếu tố quan trọng. Nó bảo đảm việc họ mong đợi được thức dậy vào buổi sáng.

 

Câu hỏi 2 :

Read the passage below and decide which answer (from A, B, C or D) best fits each gap

Health Benefits of Yoga

Yoga is a healthy lifestyle. One of the benefits of yoga is that you can choose a yoga style that is suitable for your lifestyle, such as hot yoga, power yoga, relaxation yoga, etc.   If you are a yoga beginner, Hatha Yoga, which focuses on basic postures at a comfortable pace, would be great for you. If you want to increase strength through using more of your own body’s resistance, Power Yoga may be right for you. Whether you prefer you're at home, in a private session, watching a DVD or at a studio or gym, there are a huge variety of options
available to suit your goals and needs.

Improved flexibility is one of the first and most obvious benefits of yoga.  During your first class, you probably won’t be able to touch your toes. But if you stick with it, you’ll notice a gradual loosening, and eventually, seemingly impossible poses will become possible. Each of the yoga poses is built to reinforce the muscles around the spine, the very center of your body, which is the core from which everything else operates. When the core is working properly, posture is improved, thus alleviating back, shoulder, and neck pain.

Strong muscles do more than look good.  They also protect us from conditions like arthritis and back pain, and help prevent falls in elderly people. And when you build strength through yoga, you balance it with flexibility. If you just went to the gym and lifted weights, you might build strength at the expense of flexibility.

Yoga gets your blood flowing. More specifically, the relaxation exercises you learn in yoga can help your circulation, especially in your hands and feet. Yoga also gets more oxygen to your cells, which function better as a result. Twisting poses are thought to wring out venous blood from internal organs and allow oxygenated blood to flow in once the twist is released.

Many studies found that a consistent yoga practice improved depression and led to greater levels of happiness and better immune function.

Câu 2.1

Yoga is a very convenient type of exercise because _______.

 • A

  we can watch a DVD at a studio or gym and follow it

 • B

  we can choose a yoga style that is suitable for our lifestyle

 • C

  we can choose Hatha Yoga to focus on basic postures or to increase strength

 • D

  there are a huge variety of options available for our private session

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: Whether you prefer you're at home, in a private session, watching a DVD or at a studio or gym, there are a huge variety of options available to suit your goals and needs.

Lời giải chi tiết :

Yoga là một loại bài tập rất tiện lợi vì _______.

A. chúng ta có thể xem DVD tại studio hoặc phòng tập thể dục và theo dõi nó

B. chúng ta có thể chọn một phong cách yoga phù hợp với lối sống của chúng ta

C. chúng ta có thể chọn Hatha Yoga để tập trung vào các tư thế cơ bản hoặc để tăng sức mạnh

D. có rất nhiều tùy chọn có sẵn cho buổi cá nhân của chúng tôi

Thông tin: Whether you prefer you're at home, in a private session, watching a DVD or at a studio or gym, there are a huge variety of options available to suit your goals and needs.

Tạm dịch: Cho dù bạn thích ở nhà, trong một buổi học riêng, xem DVD hoặc tại studio hay phòng tập thể dục, có rất nhiều tùy chọn có sẵn để phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của bạn.

=> Yoga is a very convenient type of exercise because we can choose a yoga style that is suitable for our lifestyle.

Câu 2.2

According to yoga’s principles, the spine is of great importance because _____ .

 • A

  when the spine is working properly, postures will become possible

 • B

  seemingly impossible poses will become possible

 • C

  it is the center of your body, from which other muscles operate

 • D

  we can avoid back, shoulder, and neck pain

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: Each of the yoga poses is built to reinforce the muscles around the spine, the very center of your body, which is the core from which everything else operates.

Lời giải chi tiết :

Theo nguyên tắc của yoga, cột sống rất quan trọng vì _____.

A. khi cột sống hoạt động bình thường, tư thế sẽ trở thành có thể

B. những tư thế dường như không thể sẽ trở thành có thể

C. nó là trung tâm của cơ thể của bạn, từ đó các cơ khác hoạt động

D. chúng ta có thể tránh đau lưng, vai và cổ

Thông tin: Each of the yoga poses is built to reinforce the muscles around the spine, the very center of your body, which is the core from which everything else operates.

Tạm dịch: Mỗi tư thế yoga được xây dựng để củng cố các cơ xung quanh xương sống, chính giữa cơ thể của bạn, là cốt lõi mà mọi thứ khác hoạt động.

=> According to yoga’s principles, the spine is of great importance because it is the center of your body, from which other muscles operate.

Câu 2.3

In order to build strong muscles, _____.

 • A

  we build strength with high expenses at the gym

 • B

  we don’t pay any attention to our appearance

 • C

  we should reinforce the muscles around the spine

 • D

  we can have strength with flexibility through yoga.   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: And when you build strength through yoga, you balance it with flexibility

Lời giải chi tiết :

Để xây dựng cơ bắp mạnh mẽ, _____.

A. chúng ta xây dựng sức mạnh với chi phí cao tại phòng tập thể dục

B. chúng ta không chú ý đến vẻ bề ngoài

C. chúng ta nên củng cố các cơ xung quanh cột sống

D. chúng ta có thể có sức mạnh với sự linh hoạt thông qua yoga

Thông tin: And when you build strength through yoga, you balance it with flexibility.

Tạm dịch: Và khi bạn xây dựng sức mạnh thông qua yoga, bạn cân bằng nó với sự linh hoạt.

=> In order to build strong muscles, we can have strength with flexibility through yoga.  

Câu 2.4

Yoga can improve our circulation because _______.

 • A

  it helps to provide more oxygen to cells or internal organs

 • B

  it helps us to perform twisting poses more easily

 • C

  we can have more relaxation exercises

 • D

  it helps to provide more blood to internal organs than others

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Yoga also gets more oxygen to your cells, which function better as a result.

Lời giải chi tiết :

Yoga có thể cải thiện lưu thông của chúng ta vì _______.

A. nó giúp cung cấp nhiều oxy hơn cho các tế bào hoặc cơ quan nội tạng

B. nó giúp chúng ta thực hiện các tư thế xoắn dễ dàng hơn

C. chúng ta có thể có nhiều bài tập thư giãn hơn

D. nó giúp cung cấp máu nhiều hơn cho cơ quan nội tạng hơn những người khác

Thông tin: Yoga also gets more oxygen to your cells, which function better as a result.

Tạm dịch: Yoga cũng giúp lấy nhiều oxy hơn cho các tế bào của bạn, giúp chúng hoạt động tốt hơn.

=> Yoga can improve our circulation because it helps to provide more oxygen to cells or internal organs.

Câu 2.5

The word “alleviating” in paragraph 2 is closest in meaning to ______.

 • A

  keeping

 • B

  relieving

 • C

  worsening

 • D

  boosting

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

alleviate: làm nhẹ, làm dịu

keep: giữ

relieve: làm giảm

worsen: làm xấu đi

boost: thúc đẩy

Lời giải chi tiết :

Từ " alleviating " trong đoạn 2 gần nhất có nghĩa là ______.

A. giữ

B. làm giảm

C. xấu đi                     

D. thúc đẩy

=> alleviating = relieving

Yoga là một lối sống lành mạnh. Một trong những lợi ích của yoga là bạn có thể chọn một phong cách yoga phù hợp với lối sống của bạn, chẳng hạn như yoga nóng, yoga quyền lực, yoga thư giãn, vv Nếu bạn là người mới bắt đầu tập yoga, Hatha Yoga, tập trung vào các tư thế cơ bản một tốc độ thoải mái, sẽ là tuyệt vời cho bạn. Nếu bạn muốn tăng cường sức mạnh bằng cách sử dụng nhiều sức đề kháng của cơ thể, Power Yoga có thể phù hợp với bạn. Cho dù bạn thích ở nhà, trong một buổi riêng, xem DVD hoặc tại studio hay phòng tập thể dục, có rất nhiều tùy chọn có sẵn để phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của bạn.

Cải thiện tính linh hoạt là một trong những lợi ích đầu tiên và rõ ràng nhất của yoga. Trong lớp học đầu tiên của bạn, bạn có thể sẽ không thể chạm vào ngón chân của bạn. Nhưng nếu bạn gắn bó với nó, bạn sẽ nhận thấy một sự nới lỏng dần dần, và cuối cùng, những tư thế dường như không thể sẽ trở thành có thể. Mỗi tư thế yoga được xây dựng để củng cố các cơ xung quanh xương sống, chính giữa cơ thể của bạn, là cốt lõi mà mọi thứ khác hoạt động. Khi lõi hoạt động bình thường, tư thế được cải thiện, do đó làm giảm đau lưng, vai và cổ.

Cơ bắp khỏe mạnh làm nhiều hơn vẻ đẹp. Chúng cũng bảo vệ chúng ta khỏi các tình trạng như viêm khớp và đau lưng, và giúp ngăn ngừa té ngã ở người già. Và khi bạn xây dựng sức mạnh thông qua yoga, bạn cân bằng nó với sự linh hoạt. Nếu bạn chỉ cần đi đến phòng tập thể dục và nâng tạ, bạn có thể xây dựng sức mạnh với chi phí linh hoạt.

Yoga giúp máu chảy. Cụ thể hơn, các bài tập thư giãn bạn học trong yoga có thể giúp lưu thông của bạn, đặc biệt là ở bàn tay và bàn chân của bạn. Yoga cũng có nhiều oxy hơn cho các tế bào của bạn, hoạt động tốt hơn. Tư thế xoắn được cho là vắt máu tĩnh mạch từ các cơ quan nội tạng và cho phép máu ôxy chảy vào trong khi xoắn được giải phóng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng một thực hành yoga phù hợp cải thiện trầm cảm và dẫn đến mức độ hạnh phúc cao hơn và chức năng miễn dịch tốt hơn.

close