Trắc nghiệm Kĩ năng đọc Unit 8 Tiếng Anh 11 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the following passage and mark the letter A,B,C or D to indicate the correct answer for each of the blanks. 

The citadel of the Ho Dynasty was built according to the Feng Shui principles, (1) ____ the flowering of neo-Confucianism in the late 14th century in Viet Nam and its spread to other (2) _____ of East Asia.  According to these principles, it was located in a landscape of great (3)______ beauty on an axis (4) _____ the Tuong Son and Don Son Mountains in a plain between the Ma and Buoi Rivers. In terms of architectural history, the citadel of the Ho Dynasty (5) ______ an important role in the planning and building of urban areas in Viet Nam. It shows the uniqueness (6) _____ the constmction of a citadel in general and a stone citadel in particular, and a breakthrough in Viet Nam’s tradition of citadel building.

Thanks to the unique construction techniques, all the (7) _____ stone sections are intact and have not been (8) _____  by time and weather or by recent urban encroachment. The citadel of the Ho Dynasty is an architectural (9) _____ of the 14th century with impressive architecture of the walls and other parts. The citadel buildings represent an outstanding example of a new (10) ______  of Southeast Asian imperial city with a combination between the Vietnamese architecture and the unique building techniques of Southeast Asia and Eastern Asian.

Câu 1.1

The citadel of the Ho Dynasty was built according to the Feng Shui principles, (1) ____ the flowering of neo-Confucianism in the late 14th century in Viet Nam…

 • A

  considering

 • B

  reflecting

 • C

  throwing back

 • D

  affecting

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Từ vựng + dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

consider (v): cân nhắc   

throw back (v): ném lại

reflect (v): phản ánh          

affect (v): ảnh hưởng

- Dựa vào nghĩa thì chỉ có đáp án B là phù hợp nhất

The citadel of the Ho Dynasty was built according to the Feng Shui principles, reflecting the flowering of neo-Confucianism in the late 14th century in Viet Nam…

Tạm dịch: Thành nhà Hồ được xây dựng theo các nguyên tắc Phong Thủy, phản ánh sự phồn thịnh của Tân Nho giáo vào cuối thế kỷ 14 ở Việt Nam …

Mở rộng:

- Động từ chia dạng V-ing vì trong câu này sử dụng dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ; mệnh đề quan hệ sử dụng đại từ “which” bổ sung ý nghĩa cho cả mệnh đề đứng trước dấu phẩy;

- Câu đầy đủ là: The citadel of the Ho Dynasty was built according to the Feng Shui principles, which reflects the flowering of neo-Confucianism in the late 14th century in Viet Nam …

=> mệnh đề quan hệ dạng chủ động => rút gọn còn “reflecting”

Câu 1.2

… and its spread to other (2) _____ of East Asia.

 • A

  areas

 • B

  sections

 • C

  sessions

 • D

  regions  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

area (n): diện tích, phạm vi, khu vực   

session (n): buổi họp, phiên

section (n): khu vực (của 1 tổ chức); phần, đoạn   

region (n): vùng, miền

Lời giải chi tiết :

area (n): diện tích, phạm vi, khu vực   

session (n): buổi họp, phiên

section (n): khu vực (của 1 tổ chức); phần, đoạn   

region (n): vùng, miền

=> Dựa vào nghĩa thì chỉ có đáp án D là phù hợp nhất

… and its spread to other regions of East Asia.

Tạm dịch: … và nó lan rộng sang các vùng miền khác ở Đông Á.

Câu 1.3

According to these principles, it was located in a landscape of great (3) ______ beauty…

 • A

  scenic

 • B

  nature

 • C

  visual

 • D

  significant

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

scenic (adj): thuộc cảnh vật, phong cảnh       

visual (adj): thuộc thị giác      

nature (n): thiên nhiên    

significant (adj): có ý nghĩa, đáng kể

Lời giải chi tiết :

scenic (adj): thuộc cảnh vật, phong cảnh       

visual (adj): thuộc thị giác      

nature (n): thiên nhiên    

significant (adj): có ý nghĩa, đáng kể

=> Dựa vào nghĩa thì chỉ có đáp án A là phù hợp nhất

According to these principles, it was located in a landscape of great scenic beauty…

Tạm dịch: Theo những nguyên tắc này, nó nằm trong một cảnh quan mang vẻ đẹp phong cảnh tuyệt vời…

Câu 1.4

… on an axis (4) _____ the Tuong Son and Don Son Mountains in a plain between the Ma and Buoi Rivers.

 • A

  fastening

 • B

  meeting

 • C

  joining

 • D

  matching

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

fasten (v): buộc, trói chặt         

join (v): nối liền, kết hợp

meet (v): giao nhau, gặp nhau, nối nhau     

match (v): khớp, hợp, xứng

Lời giải chi tiết :

fasten (v): buộc, trói chặt         

join (v): nối liền, kết hợp

meet (v): giao nhau, gặp nhau, nối nhau     

match (v): khớp, hợp, xứng

=> Dựa vào nghĩa thì chỉ có đáp án C là phù hợp nhất

… on an axis joining the Tuong Son and Don Son Mountains in a plain between the Ma and Buoi Rivers.

Tạm dịch: … trên một trục nối liền núi Tượng Sơn và Đốn Sơn tại một khu vực đồng bằng nằm giữa sông Mã và sông Bưởi.

Mở rộng:

- Động từ chia dạng V-ing vì trong câu này sử dụng dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ

- Câu đầy đủ là: … on an axis which joins the Tuong Son and Don Son Mountains in a plain between the Ma and Buoi Rivers.

=> mệnh đề quan hệ dạng chủ động => rút gọn còn “joining”

Câu 1.5

In terms of architectural history, the citadel of the Ho Dynasty (5) ______ an important role in the planning and building of urban areas in Viet Nam.

 • A

  deals with       

 • B

  plays

 • C

  makes

 • D

  performs

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

deal with (v): giải quyết, xử lý, giao dịch 

make (v): làm, tạo ra

play (v): chơi     

perform (v): trình diễn, thực hiện

Lời giải chi tiết :

deal with (v): giải quyết, xử lý, giao dịch 

make (v): làm, tạo ra

play ( a role) (v): giữ, nắm giữ (một vai trò)  

perform (v): trình diễn, thực hiện

=> Cấu trúc: play a very/ an important role in sth/ doing sth [play a critical / a key role in sth/ doing sth]: đóng/ giữ vai trò quan trọng trong …

In terms of architectural history, the citadel of the Ho Dynasty plays an important role in the planning and building of urban areas in Viet Nam.

Tạm dịch: Về mặt lịch sử kiến trúc, Thành nhà Hồ đóng một vai trò quan trọng trong việc quy hoạch và xây dựng các khu đô thị ở Việt Nam.

Câu 1.6

It shows the uniqueness (6) _____ the construction of a citadel in general and a stone citadel in particular, and a breakthrough in Viet Nam’s tradition of citadel building.

 • A

  in

 • B

  on

 • C

  with

 • D

  for

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

in (prep): trong       

with (prep): cùng với

on (prep): trên       

for (prep): cho

Lời giải chi tiết :

in (prep): trong       

with (prep): cùng với

on (prep): trên       

for (prep): cho

=> Dựa vào nghĩa thì chỉ có đáp án A là phù hợp nhất

It shows the uniqueness in the construction of a citadel in general and a stone citadel in particular, and a breakthrough in Viet Nam’s tradition of citadel building.

Tạm dịch: Nó chỉ ra sự độc đáo trong việc thi công xây dựng một thành trì nói chung và một thành trì bằng đá nói riêng, và cho thấy bước đột phá trong truyền thống xây dựng thành trì ở Việt Nam.

Câu 1.7

Thanks to the unique construction techniques, all the (7) _____ stone sections are intact

 • A

  serious

 • B

  rocky

 • C

  special

 • D

  major  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

serious (adj): nghiêm trọng   

special (adj): đặc biệt                                    

rocky (adj): nhiều đá, lung lay, không vững   

major (adj): chính, chủ yếu

Lời giải chi tiết :

serious (adj): nghiêm trọng   

special (adj): đặc biệt                                    

rocky (adj): nhiều đá, lung lay, không vững   

major (adj): chính, chủ yếu

=> Dựa vào nghĩa thì chỉ có đáp án D là phù hợp nhất

Thanks to the unique construction techniques, all the major stone sections are intact…

Tạm dịch: Nhờ các kỹ thuật thi công độc đáo, tất cả các đoạn đá chính vẫn còn nguyên vẹn …

Câu 1.8

… have not been (8) _____  by time and weather or by recent urban encroachment.

 • A

  changed

 • B

  influenced

 • C

  affected

 • D

  attacked  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Từ vựng + Phân biệt cách dùng động từ “affect” và “influence”

change (v): thay đổi     

affect (v): ảnh hưởng/ tác động đến ai/cái gì

influence (v): tác động, chi phối             

attack (v): tấn công

Lời giải chi tiết :

change (v): thay đổi     

affect (v): ảnh hưởng/ tác động đến ai/cái gì

influence (v): tác động, chi phối             

attack (v): tấn công

=> Dựa vào nghĩa và cách dùng thì chỉ có đáp án C là phù hợp nhất

… have not been affected  by time and weather or by recent urban encroachment.

Tạm dịch: … không bị ảnh hưởng bởi thời gian và thời tiết hoặc bởi sự lấn chiếm đô thị gần đây.

Câu 1.9

The citadel of the Ho Dynasty is an architectural (9) _____ of the 14th century with impressive architecture of the walls and other parts.

 • A

  building

 • B

  art

 • C

  skill

 • D

  masterpiece  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

building (n): tòa nhà, công trình

skill (n): kỹ năng

art (n): nghệ thuật     

masterpiece (n): kiệt tác

Lời giải chi tiết :

building (n): tòa nhà, công trình

skill (n): kỹ năng

art (n): nghệ thuật     

masterpiece (n): kiệt tác

=> Dựa vào nghĩa thì chỉ có đáp án D là phù hợp nhất

The citadel of the Ho Dynasty is an architectural masterpiece of the 14th century with impressive architecture of the walls and other parts.

Tạm dịch: Thành nhà Hồ là một kiệt tác kiến trúc ở thế kỷ 14 với kiến trúc ấn tượng của các bức tường và các chi tiết khác.

Câu 1.10

The citadel buildings represent an outstanding example of a new (10) ______  of Southeast Asian imperial city with a combination between the Vietnamese architecture and the unique building techniques of Southeast Asia and Eastern Asian.

 • A

  set

 • B

  style

 • C

  quality

 • D

  use  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Tra nghĩa của từ

set (n): bộ   

style (n): phong cách  

quality (n): chất lượng 

use (n): sự sử dụng

Lời giải chi tiết :

set (n): bộ   

style (n): phong cách  

quality (n): chất lượng 

use (n): sự sử dụng

=> Dựa vào nghĩa thì chỉ có đáp án B là phù hợp nhất

The citadel buildings represent an outstanding example of a new style of Southeast Asian imperial city with a combination between the Vietnamese architecture and the unique building techniques of Southeast Asia and Eastern Asian.

Tạm dịch: Các tòa thành chính là ví dụ nổi bật về phong cách mới của thành phố hoàng gia Đông Nam Á với sự kết hợp giữa kiến trúc Việt Nam và các kỹ thuật thi công xây dựng độc đáo của Đông Nam Á và Đông Á.

            Thành nhà Hồ được xây dựng theo các nguyên tắc Phong Thủy, phản ánh sự phồn thịnh của Tân Nho giáo vào cuối thế kỷ 14 ở Việt Nam và lan rộng sang các vùng khác ở Đông Á. Theo những nguyên tắc này, Theo những nguyên tắc này, nó nằm trong một cảnh quan mang vẻ đẹp phong cảnh tuyệt vời trên một trục nối liền núi Tượng Sơn và Đốn Sơn tại một khu vực đồng bằng nằm giữa sông Mã và sông Bưởi. Về mặt lịch sử kiến trúc, Thành nhà Hồ đóng một vai trò quan trọng trong việc quy hoạch và xây dựng các khu đô thị ở Việt Nam. Nó chỉ ra sự độc đáo trong việc thi công xây dựng một thành trì nói chung và một thành trì bằng đá nói riêng, và cho thấy bước đột phá trong truyền thống xây dựng thành trì ở Việt Nam.

           Nhờ các kỹ thuật thi công độc đáo, tất cả các đoạn đá chính vẫn còn nguyên vẹn và không bị ảnh hưởng bởi thời gian cũng như thời tiết hoặc bởi sự lấn chiếm đô thị gần đây. Thành nhà Hồ là một kiệt tác kiến ​​trúc ở thế kỷ 14 với kiến ​​trúc ấn tượng của các bức tường và các chi tiết khác. Các tòa thành chính là ví dụ nổi bật về phong cách mới của thành phố hoàng gia Đông Nam Á với sự kết hợp giữa kiến ​​trúc Việt Nam và các kỹ thuật thi công xây dựng độc đáo của Đông Nam Á và Đông Á.

Câu hỏi 2 :

Read the text and choose the correct answer for each question below: 

Ha Long Bay

Ha Long Bay is a group of offshore islands that is the best example of marine invaded limestone region in the world.  The Bay holds over 1,600 islands and islets. There are caves and grottoes, with stalactites and stalagmites. Its limestone pillars are a unique natural feature of great scenic beauty and biological interest. The great extent and the richness of its forms set it apart from many other sites.

Ha Long Bay is an extremely popular destination both for foreigners and Vietnamese: already in the early 1990s it saw over 1 million visitors a year. It is unlikely that the number has decreased over the years - so there will always be about 3,000 other people in the Bay at the same time as you!

The natural beauty of the Bay lay hidden today under a very common fog. As I had already seen the similar karst landscape in China a couple of years before, I certainly said that I was blown away by the beauty of Ha Long Bay. We went onto one of the islands to visit the Surprising Cave - an indeed surprisingly big and beautiful cave with three hollow chambers. We saw some monkeys here too, just outside the cave exit.

Part of the tour was half an hour of kayaking - enough to paddle a full circle around the main area. The views from the kayak I found much more impressive than from the larger boat: you're so tiny then and the peaks rise sharply in front of you. I had a better look at the water too, and cannot say that I saw pollution by plastic or other junk floating around.  There is a thin layer of oil on the water in some parts though.

And then it's time to get back in the bus to Ha Noi, another 3.5 hours. The tour was carried out well with good seafood for lunch and I had a satisfying day.

Câu 2.1

The attraction that Ha Long Bay offer to tourists is _______

 • A

  a large number of islands and islets

 • B

  the largest limestone region in the world

 • C

  its caves and grottoes, with stalactites and stalagmites

 • D

  its unique value of landscape and biology

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Sử dụng thông tin: 

Its limestone pillars are a unique natural feature of great scenic beauty and biological interest. The great extent and the richness of its forms set it apart from many other sites.

Lời giải chi tiết :

Sự hấp dẫn mà Vịnh Hạ Long mang lại cho du khách là _______.

A. số lượng lớn các đảo và đảo nhỏ

B. khu vực đá vôi lớn nhất thế giới

C. hang và động có thạch nhũ và măng đá

D. giá trị độc đáo về cảnh quan và sinh học

- Đối với bài viết về địa điểm tham quan du lịch, về một danh lắm thắng cảnh hay di tích lịch sử … => câu hỏi tìm xem nét hấp dẫn/ nét đặc trưng/ điểm thu hút/ lợi thế… của nơi đó là gì, thường là thông tin hay nằm ở câu đầu tiên hoặc đoạn đầu tiên trong bài => nên chú ý nhiều vào phần đầu này;

- Câu chứa thông tin nằm ở đoạn đầu:

Its limestone pillars are a unique natural feature of great scenic beauty and biological interest. The great extent and the richness of its forms set it apart from many other sites. (Các cột đá vôi chính là điểm tự nhiên độc đáo tạo nên vẻ đẹp cảnh quan tuyệt vời và lợi ích sinh học cho Vịnh Hạ Long. Sự mở rộng và tính phong phú về hình thức làm cho nó khác biệt với nhiều nơi khác.)

=> Paraphrase: great scenic beauty and biological interest = unique value of landscape and biology

Câu 2.2

The writer was _______.

 • A

  able to escape from an explosion in Ha Long Bay

 • B

  very impressed by the beauty of Ha Long Bay

 • C

  unable to see Ha Long Bay due to the fog

 • D

  really frightened of visiting the Surprising Cave

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Sử dụng thông tin: 

As I had already seen the similar karst landscape in China a couple of years before, I certainly said that I was blown away by the beauty of Ha Long Bay.

Lời giải chi tiết :

Tác giả _______.

A. đã có thể thoát khỏi vụ nổ ở Vịnh Hạ Long

B. rất ấn tượng bởi vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long

C. không thể nhìn thấy Vịnh Hạ Long do sương mù

D. thực sự sợ hãi khi đến thăm Hang Sửng Sốt

- Câu chứa thông tin nằm ở đoạn thứ 3:

As I had already seen the similar karst landscape in China a couple of years before, I certainly said that I was blown away by the beauty of Ha Long Bay. (Vì tôi đã từng thấy cảnh quan núi đá vôi tương tự ở Trung Quốc vài năm trước, tôi có thể nói chắc chắn rằng tôi cực kỳ ấn tượng bởi vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long.)

=> Paraphrase: to be blown away = very impressed: rất ấn tượng, cực kỳ ấn tượng

Câu 2.3

All of the following statements are true about Ha Long Bay EXCEPT that ______.

 • A

  the writer thought its beauty surpassed many other sites

 • B

  the writer didn’t think the number of tourists had decreased over the years

 • C

  the writer saw some monkeys in the chambers of the Surprising Cave

 • D

  it took three and a half hours to travel from Ha Noi to Ha Long by bus

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- Xác định dạng câu hỏi: All of the following statements are true about Ha Long Bay EXCEPT that ______.

=> Negative factual questions: dạng câu hỏi lấy thông tin phủ định - đối lập

Lời giải chi tiết :

- Xác định dạng câu hỏi: All of the following statements are true about Ha Long Bay EXCEPT that ______.

=> Negative factual questions: dạng câu hỏi lấy thông tin phủ định - đối lập

- Tất cả các câu sau đây đều đúng về Vịnh Hạ Long ngoại trừ ______.

A. tác giả nghĩ rằng vẻ đẹp của Vịnh vượt qua nhiều địa điểm khác (có trong bài: The great extent and the richness of its forms set it apart from many other sites: Sự mở rộng và tính phong phú về hình thức làm cho nó khác biệt với nhiều nơi khác)

B. tác giả nghĩ rằng số lượng khách du lịch không giảm trong những năm qua (có trong bài: It is unlikely that the number has decreased over the years … : Có khả năng là lượng khách du lịch không giảm trong những năm qua…)

C. tác giả nhìn thấy một vài con khỉ trong các ngăn của Hang Sửng Sốt (sai thông tin trong bài: We saw some monkeys here too, just outside the cave exit: Chúng tôi cũng đã thấy một vài con khỉ ở đây, ngay bên ngoài lối ra khỏi hang.)

D. mất ba tiếng rưỡi để đi từ Hà Nội đến Hạ Long bằng xe buýt (có trong bài: And then it's time to get back in the bus to Ha Noi, another 3.5 hours: Và sau đó đã đến lúc quay trở lại Hà Nội bằng xe buýt, mất thêm 3.5 tiếng.)

Câu 2.4

During half an hour of kayaking, the writer found that _______

 • A

  he was more impressed by the view from the kayak than by that from the boat.

 • B

  the problem of pollution there was serious with plastic or other junk floating around.

 • C

  he could see the peaks rise sharply in front of him.

 • D

  he could see a thin layer of oil on the water in a full circle around the main area    . 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Sử dụng thông tin: 

Part of the tour was half an hour of kayaking - enough to paddle a full circle around the main area. The views from the kayak I found much more impressive than from the larger boat: you're so tiny then and the peaks rise sharply in front of you.

Lời giải chi tiết :

Trong nửa giờ đồng hồ đi thuyền kayak, tác giả đã phát hiện ra rằng _______.

A. ông thấy ấn tượng hơn bởi tầm nhìn từ thuyền kayak so với tầm nhìn từ một chiếc thuyền thông thường

B. vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng do nhựa hoặc các loại rác khác trôi nổi xung quanh

C. ông có thể thấy những đỉnh núi tăng mạnh trước mặt mình

D. ông có thể nhìn thấy một lớp dầu mỏng trên mặt nước khi đi trọn một vòng tròn xung quanh khu vực chính

- Xác định từ khóa (key words) trong câu hỏi là “half an hour of kayaking”;

- Câu chứa từ khóa nằm ở đoạn thứ 4 => chỉ cần tập trung vào đoạn 4 để tìm được thông tin:

Part of the tour was half an hour of kayaking - enough to paddle a full circle around the main area. The views from the kayak I found much more impressive than from the larger boat: you're so tiny then and the peaks rise sharply in front of you. (Một phần trong chuyến đi chính là nửa giờ đồng hồ chèo thuyền kayak - khoảng thời gian đủ để chèo trọn vẹn một vòng xung quanh khu vực chính. Tôi thấy tầm nhìn phong cảnh từ thuyền kayak ấn tượng hơn nhiều so với nhìn từ một chiếc thuyền lớn hơn: khi ấy bạn quá nhỏ bé và rồi các đỉnh núi nhanh chóng nổi lên trước mặt bạn.)

Câu 2.5

The word “karst” in paragraph 3 is closest in meaning to _____.

 • A

  the common landscape found in China suitable for kayaking and boating

 • B

  an irregular limestone region with underground streams, and caves

 • C

  a large number of islands and islets in Viet Nam and China

 • D

  the explosive that can blow tourists away if they are not careful.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Sử dụng thông tin:

As I had already seen the similar karst landscape in China a couple of years before, I certainly said that I was blown away by the beauty of Ha Long Bay. 

Lời giải chi tiết :

Từ "karst" trong đoạn 3 có nghĩa gần nhất với _____.

A. cảnh quan chung có thể thấy ở Trung Quốc, thích hợp để chèo thuyền kayak và đi chơi bằng thuyền

B. một khu vực núi đá vôi không đều có nhiều suối ngầm và hang động

C. số lượng lớn các đảo và đảo nhỏ ở Việt Nam và Trung Quốc

D. chất nổ có thể thổi bay khách du lịch nếu họ không cẩn thận

- Xác định dạng câu hỏi: The word “karst” in paragraph 3 is closest in meaning to ________.

=> Vocabulary questions: dạng câu hỏi từ vựng

- Xác định câu có chứa từ “karst” trong bài, dựa vào câu trước/ câu sau/ cả đoạn, dựa vào ngữ cảnh của đoạn hoặc toàn bài để đoán nghĩa của từ.

As I had already seen the similar karst landscape in China a couple of years before, I certainly said that I was blown away by the beauty of Ha Long Bay. (Vì tôi đã từng thấy cảnh quan ________ tương tự ở Trung Quốc vài năm trước, tôi có thể nói chắc chắn rằng tôi cực kỳ ấn tượng bởi vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long.)

- Phân tích: Ở ngay đoạn đầu, tác giả có đề cập đến vẻ đẹp cảnh quan tuyệt vời của Vịnh Hạ Long:

Ha Long Bay is a group of offshore islands that is the best example of marine invaded limestone region in the world.  The Bay holds over 1,600 islands and islets. There are caves and grottoes, with stalactites and stalagmites. Its limestone pillars are a unique natural feature of great scenic beauty and biological interest.

=> Vịnh Hạ Long là khu vực núi đá vôi điển hình, vẻ đẹp cảnh quan tuyệt vời của Vịnh là nhờ có các cột đá vôi, có nhiều hang động có thạch nhũ và măng đá => tác giả từng thấy cảnh quan tương tự ở Trung Quốc và cực kỳ ấn tượng bởi vẻ đẹp của Vịnh

=> Cảnh quan tương tự đó là cảnh quan về núi đá vôi => Karst landscape = cảnh quan núi đá vôi

Vịnh Hạ Long

            Vịnh Hạ Long là một tập hợp gồm các hòn đảo ngoài khơi, là ví dụ điển hình nhất về khu vực đá vôi lấn biển trên thế giới. Vịnh có hơn 1.600 đảo và đảo nhỏ. Ở đây có nhiều hang và động có thạch nhũ và măng đá. Các cột đá vôi chính là điểm tự nhiên độc đáo tạo nên vẻ đẹp cảnh quan tuyệt vời và lợi ích sinh học cho Vịnh Hạ Long. Sự mở rộng và tính phong phú về hình thức làm cho nó khác biệt với nhiều nơi khác.

              Vịnh Hạ Long là một điểm đến vô cùng phổ biến cho cả người nước ngoài và người Việt Nam: bắt đầu từ đầu những năm 1990, Vịnh đã thu hút hơn 1 triệu du khách mỗi năm. Có khả năng là lượng khách du lịch không giảm trong những năm qua - vì vậy sẽ luôn có khoảng 3.000 người khác có mặt tại Vịnh cùng một thời điểm với bạn!

             Vẻ đẹp tự nhiên của Vịnh ẩn hiện sau lớp sương mù. Vì tôi đã từng thấy cảnh quan núi đá vôi tương tự ở Trung Quốc vài năm trước, tôi có thể nói chắc chắn rằng tôi cực kỳ ấn tượng bởi vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long. Chúng tôi đã đi đến một trong số các đảo để tham quan Hang Sửng Sốt - một hang động lớn và tuyệt đẹp đến mức đáng ngạc nhiên gồm có ba ngăn rỗng. Chúng tôi cũng đã thấy một vài con khỉ ở đây, ngay bên ngoài lối ra khỏi hang.

             Một phần trong chuyến đi chính là nửa giờ đồng hồ chèo thuyền kayak - khoảng thời gian đủ để chèo trọn vẹn một vòng xung quanh khu vực chính. Tôi thấy tầm nhìn phong cảnh từ thuyền kayak ấn tượng hơn nhiều so với nhìn từ một chiếc thuyền lớn hơn: khi ấy bạn quá nhỏ bé và rồi các đỉnh núi nhanh chóng nổi lên trước mặt bạn. Tôi cũng đã nhìn thấy nước rõ hơn, và không thể nói rằng tôi thấy nước ô nhiễm do nhựa hoặc các loại rác khác trôi nổi xung quanh. Mặc dù có một lớp dầu mỏng trên mặt nước ở một số chỗ.

               Và sau đó đã đến lúc quay trở lại Hà Nội bằng xe buýt, mất thêm 3.5 tiếng. Chuyến đi này đã được tiến hành rất tốt với món hải sản ngon cho bữa trưa và tôi đã có một ngày thỏa mãn.

close