Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 8 Tiếng Anh 11 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

Câu 1.1
 • A.

  country

 • B.

  lunar

 • C.

  luck

 • D.

  plum

Câu 1.2
 • A.

  special

 • B.

  breath

 • C.

  peach

 • D.

  pleasure

Câu 1.3
 • A.

  sugar

 • B.

  such

 • C.

  spring

 • D.

  similar

Câu 1.4
 • A.

  exchange

 • B.

  children

 • C.

  peach

 • D.

  machine

Câu 1.5
 • A.

  shrine

 • B.

  ripe

 • C.

  agrarian

 • D.

  polite

Câu 2 :

Choose the word that has main stress placed differently from the others

Câu 2.1
 • A.

  celebrate

 • B.

  decorate

 • C.

  entertain

 • D.

  influence

Câu 2.2
 • A.

  polite

 • B.

  popular

 • C.

  pagoda

 • D.

  agrarian

Câu 2.3
 • A.

  longevity

 • B.

  calendar

 • C.

  parade

 • D.

  occasion

Câu 2.4
 • A.

  represent

 • B.

  exchange

 • C.

  receiving

 • D.

  prepare

Câu 2.5
 • A.

  constancy

 • B.

  festival

 • C.

  activity

 • D.

  comment

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

Câu 1.1
 • A.

  country

 • B.

  lunar

 • C.

  luck

 • D.

  plum

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ʌ/ và /uː/

Lời giải chi tiết :

country /ˈkʌn.tri/                                                     

luck /lʌk/                   

lunar /ˈluː.nər/                                                     

plum /plʌm/

Phần gạch chân trong từ “lunar” được phát âm thành /uː/, còn lại được phát âm thành /ʌ/  

Câu 1.2
 • A.

  special

 • B.

  breath

 • C.

  peach

 • D.

  pleasure

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm /e/ và /iː/

Lời giải chi tiết :

special /ˈspeʃ.əl/       

peach /piːtʃ/    

breath /breθ/   

pleasure /ˈpleʒ.ər/

Phần gạch chân trong từ “peach” được phát âm thành /iː/, còn lại được phát âm thành /e/  

Câu 1.3
 • A.

  sugar

 • B.

  such

 • C.

  spring

 • D.

  similar

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ʃ/ và /s/

Lời giải chi tiết :

sugar /ˈʃʊɡ.ər/     

spring /sprɪŋ/

such /sʌtʃ/ 

similar /ˈsɪm.ɪ.lər/

Phần gạch chân trong từ “sugar” được phát âm thành /ʃ/, còn lại được phát âm thành /s/    

Câu 1.4
 • A.

  exchange

 • B.

  children

 • C.

  peach

 • D.

  machine

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ʃ/ và /tʃ/

Lời giải chi tiết :

exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/         

peach /piːtʃ/

children /ˈtʃɪl.drən/   

machine /məˈʃiːn/

Phần gạch chân trong từ “machine” được phát âm thành /ʃ/, còn lại được phát âm thành /tʃ/          

Câu 1.5
 • A.

  shrine

 • B.

  ripe

 • C.

  agrarian

 • D.

  polite

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm /aɪ/ và /i/

Lời giải chi tiết :

shrine /ʃraɪn/         

agrarian /əˈɡreə.ri.ən/

ripe /raɪp/     

polite /pəˈlaɪt/

Phần gạch chân trong từ “agrarian” được phát âm thành /i/, còn lại được phát âm thành /aɪ/           

Câu 2 :

Choose the word that has main stress placed differently from the others

Câu 2.1
 • A.

  celebrate

 • B.

  decorate

 • C.

  entertain

 • D.

  influence

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

- Đối với các động từ có 3 âm tiết, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất nếu âm tiết thứ ba chứa nguyên âm dài hay nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên.

E.g.: exercise /ˈek.sə.saɪz/, compromise /ˈkɒm.prə.maɪz/, customize /ˈkʌs.tə.maɪz/,

+ Một số trường hợp ngoại lệ: entertain /en.təˈteɪn/, comprehend /ˌkɒm.prɪˈhend/, recommend /ˌrek.əˈmend/

Lời giải chi tiết :

celebrate /ˈsel.ə.breɪt/         

entertain /en.təˈteɪn/

decorate /ˈdek.ə.reɪt/

influence /ˈɪn.flu.əns/

=> “entertain” trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 2.2
 • A.

  polite

 • B.

  popular

 • C.

  pagoda

 • D.

  agrarian

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết, 3 âm tiết và từ chứa hậu tố

- Đối với các tính từ có 2 âm tiết, nếu âm thứ nhất chứa 1 nguyên âm ngắn và âm thứ 2 chứa 1 nguyên âm đôi thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

E.g.: polite /pəˈlaɪt/, alone /əˈləʊn/, sin’cere /sɪnˈsɪər/,…

- Đối với các danh từ có 3 âm tiết, nếu âm tiết thứ nhất chứa âm ngắn /ə/ hoặc /ɪ/; hoặc âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

E.g.: pagoda /pəˈɡəʊ.də/, potato /pəˈteɪ.təʊ/, disaster /dɪˈzɑː.stə(r)/ …

- Các từ tận cùng bằng hậu tố–ian thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay truớc hậu tố đó:

E.g.: agrarian /əˈɡreə.ri.ən/, librarian /laɪˈbreə.ri.ən/,…

 

Lời giải chi tiết :

polite /pəˈlaɪt/       

pagoda /pəˈɡəʊ.də/

popular /ˈpɒp.jə.lər/

agrarian /əˈɡreə.ri.ən/

=> “polite”, “pagoda” và “agrarian” đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

=> Chọn B: popular (trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất)

Câu 2.3
 • A.

  longevity

 • B.

  calendar

 • C.

  parade

 • D.

  occasion

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết và từ chứa hậu tố

- Các từ tận cùng bằng các hậu tố như -ity thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay truớc hậu tố đó:

E.g.: longevity /lɒnˈdʒev.ə.ti/, diversity /daɪˈvɜː.sə.ti/ …

- Đối với các danh từ có 2 âm tiết, nếu âm thứ nhất chứa 1 nguyên âm ngắn và âm thứ 2 chứa 1 nguyên âm đôi thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

E.g.: parade /pəˈreɪd/, advice /ədvaɪs/, July /dʒuˈlaɪ/, mistake /mɪˈsteɪk/…

- Đối với các danh từ có 3 âm tiết, nếu âm tiết thứ nhất chứa âm ngắn /ə/ hoặc /ɪ/; hoặc âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

E.g.: occasion /əˈkeɪ.ʒən/, computer /kəmˈpjuː.tər/, potato /pəˈteɪ.təʊ/, banana /bəˈnɑː.nə/,…

Lời giải chi tiết :

longevity /lɒnˈdʒev.ə.ti/       

parade /pəˈreɪd/

calendar /ˈkæl.ən.dər/       

occasion /əˈkeɪ.ʒən/

=> 3 từ “longevity”, “parade” và “occasion” đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

=> Chọn B: calendar (trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất)

Câu 2.4
 • A.

  represent

 • B.

  exchange

 • C.

  receiving

 • D.

  prepare

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết và từ chứa hậu tố

- Hầu hết các động từ có 2 âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

E.g.: exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/, receive /rɪˈsiːv/, prepare /prɪˈpeər/, invite /ɪnˈvaɪt/, improve /ɪmˈpruːv/, prevent​ /prɪˈvent/, …

+ Một số trường hợp ngoại lệ: answer /ˈɑːn.sər/, enter /ˈen.tər/, happen /ˈhæp.ən/, offer /ˈɒf.ər/, open /ˈəʊ.pən/, visit /ˈvɪz.ɪt/

- Hậu tố -ing không làm ảnh hưởng đến trọng âm của từ:

E.g.: educate /ˈedʒ.u.keɪt/ – educating /ˈedʒ.u.keɪtɪŋ/, receive /rɪˈsiːv/ – receiving /rɪˈsiːvɪŋ/ …

Lời giải chi tiết :

represent /ˌrep.rɪˈzent/     

receiving /rɪˈsiːvɪŋ/

exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/

prepare /prɪˈpeər/

=> 3 từ “exchange”, “receiving” và “prepare” đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

=> Chọn A: represent (trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba)

Câu 2.5
 • A.

  constancy

 • B.

  festival

 • C.

  activity

 • D.

  comment

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết, 3 âm tiết và từ chứa hậu tố

- Đối với các danh từ có 3 âm tiết, nếu âm tiết thứ hai có chứa âm /ə/ hoặc /ɪ/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

E.g.: constancy /ˈkɒn.stən.si/, festival /ˈfes.tɪ.vəl/, pharmacy /ˈfɑː.mə.si/ …

- Các từ tận cùng bằng các hậu tố như -ity thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay truớc hậu tố đó:

E.g.: activity /ækˈtɪv.ə.ti/, longevity /lɒnˈdʒev.ə.ti/, diversity /daɪˈvɜː.sə.ti/ …

- Hầu hết các danh từ có 2 âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất:

E.g: comment /ˈkɒm.ent/, father /ˈfɑː.ðər/, effort /ˈef.ət/, Monday /ˈmʌn.deɪ/ …

+ Một số trường hợp ngoại lệ: hotel /həʊˈtel/, canal /kəˈnæl/ …

 

Lời giải chi tiết :

constancy /ˈkɒn.stən.si/       

activity /ækˈtɪv.ə.ti/

festival /ˈfes.tɪ.vəl/       

comment /ˈkɒm.ent/

=> “activity” trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

close