Trắc nghiệm Kĩ năng đọc Unit 2 Tiếng Anh 11 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Online Dating

Dating people online has become an extremely popular custom that has developed as more and more people have figured out the (1)______ of using the Internet as a way of finding love. People of all ages submit to dating online, teens and adults (2)______ searching for that special person by setting up (3) _______on online dating sites and browsing through other people’s profiles. On dating websites, singles are provided the (4) ______of  learning a few things about various potential partners, making their decision of contacting them based (5)_____ dating profile descriptions and photos.

Out of the many countries where people practise online dating, the United Kingdom is perhaps the keenest on online dating (6) ______ most English people prefer to browse on the Internet in order to find (7) ______ instead of  trying to meet other persons in bars, clubs, parks or at parties.

Dating may vary across the globe, yet as time passes, people develop (8)_______dating customs, such as dating with the help of the Internet. Although this (9)______of dating is mostly practised in the Western civilization, no one can tell for sure what other customs will emerge as the world changes, and whether strict dating will come against some people’s right of choosing whatever partner they see (10)______ for themselves.

Câu 1.1

Dating people online has become an extremely popular custom that has developed as more and more people have figured out the (1)______ of using the Internet as a way of finding love.

 • A

  success

 • B

  qualities

 • C

  advantages

 • D

  drawbacks

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

success (n): sự thành công                                  

quality (n): chất lượng                     

advantage (n): lợi ích, ưu thế, lợi thế                                   

drawback (n): mặt hạn chế

Dating people online has become an extremely popular custom that has developed as more and more people have figured out the advantages of using the Internet as a way of finding love.

Tạm dịch: Hẹn hò trực tuyến đã trở thành một thói quen rất phổ biến, ngày càng phát triển khi ngày càng nhiều người tìm ra những lợi thế của việc sử dụng Internet như một cách để tìm kiếm tình yêu. 

Câu 1.2

People of all ages submit to dating online, teens and adults (2)______ searching for that special person

 • A

  alike

 • B

  like

 • C

  unlike

 • D

  likely

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

alike (adj):  giống nhau, tương tự (thường đứng 1 mình); (adv): giống nhau, theo cùng một cách

like (adj): như nhau

unlike (adj): không giống như                       

likely (adj): có thể (probably)

People of all ages submit to dating online, teens and adults alike searching for that special person…

Tạm dịch: Mọi người từ mọi lứa tuổi đều hẹn hò trực tuyến, thiếu niên và người lớn tương tự như nhau đều tìm kiếm người đặc biệt cho mình …

Câu 1.3

by setting up (3) _______on online dating sites and browsing through other people’s profiles.

 • A

  arrangements

 • B

  accounts

 • C

  records

 • D

  details

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

arrangement (n): sự sắp xếp                              

account (n): tài khoản                       

record (n): kỷ lục / thành tích / hồ sơ                                        

detail (n): chi tiết

... by setting up accounts on online dating sites and browsing through other people’s profiles.

Tạm dịch: ... bằng cách thiết lập tài khoản trên các trang web hẹn hò trực tuyến và duyệt qua hồ sơ của những người khác.

Câu 1.4

On dating websites, singles are provided the (4) ______of  learning a few things about various potential partners,

 • A

  situation

 • B

  time

 • C

  development

 • D

  opportunity

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

situation (n): tình huống                                

time (n): thời gian                  

development (n): sự phát triển                             

opportunity (n): cơ hội

On dating websites, singles are provided the opportunity of learning a few things about various potential partners…

Tạm dịch: Trên các trang web hẹn hò, những người độc thân có cơ hội tìm hiểu một vài điều về các đối tượng tiềm năng khác nhau …

Câu 1.5

... making their decision of contacting them based (5)_____ dating profile descriptions and photos.

 • A

  in

 • B

  on

 • C

  at

 • D

  from

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Cụm động từ

Lời giải chi tiết :

- Cố định: based on: dựa trên

… making their decision of contacting them based on dating profile descriptions and photos.

Tạm dịch: ... đưa ra quyết định liên hệ với họ dựa trên mô tả hồ sơ và hình ảnh.

Câu 1.6

Out of the many countries where people practise online dating, the United Kingdom is perhaps the keenest on online dating (6) ______ most English people prefer to browse on the Internet

 • A

  although

 • B

  so

 • C

  since

 • D

  but

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Liên từ

Lời giải chi tiết :

although: mặc dù                                           

so: vì vậy                                

since: bởi vì                                                    

but: nhưng

Out of the many countries where people practise online dating, the United Kingdom is perhaps the keenest on online dating since most English people prefer to browse on the Internet…

Tạm dịch: Trong số nhiều quốc gia mà mọi người hay hẹn hò trực tuyến, Vương quốc Anh có lẽ là nơi quan tâm nhiều nhất về kiểu hẹn hò này vì hầu hết người Anh thích tìm duyệt trên Internet …

Câu 1.7

...  in order to find (7) ______ instead of  trying to meet other persons in bars, clubs, parks or at parties.

 • A

  girlfriends

 • B

  days

 • C

  marriage

 • D

  dates

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

girlfriend (n): bạn gái                                   

day (n): ngày            

marriage (n): hôn nhân                                  

date (n): cuộc hẹn

… in order to find dates instead of trying to meet other persons in bars, clubs, parks or at parties.

Tạm dịch: ... để tìm những cuộc hẹn thay vì cố gặp gỡ người khác trong các quán bar, câu lạc bộ, công viên hoặc tại những buổi tiệc. 

Câu 1.8

Dating may vary across the globe, yet as time passes, people develop (8)_______dating customs, such as dating with the help of the Internet.

 • A

  new

 • B

  interested

 • C

  shocking

 • D

  available

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

new (adj): mới                                                

interested (adj): thích thú, quan tâm                   

shocking (adj): bị sốc                                     

available (adj): sẵn sàng, có sẵn

Dating may vary across the globe, yet as time passes, people develop new dating customs, such as dating with the help of the Internet.

Tạm dịch: Cách hẹn hò có thể đa dạng khác nhau trên toàn cầu, nhưng khi thời gian dần trôi qua, mọi người sẽ phát triển những thói quen hẹn hò mới.

Câu 1.9

Although this (9)______of dating is mostly practised in the Western civilization, no one can tell for sure what other customs will emerge as the world changes,

 • A

  document

 • B

  chance

 • C

  form

 • D

  arrangement

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

document (n): tài liệu                                     

chance (n): cơ hội                  

form (n): hình thức                                        

arrangement (n): sự sắp xếp 

Although this form of dating is mostly practised in the Western civilization, no one can tell for sure what other customs will emerge as the world changes…

Tạm dịch: Mặc dù hình thức hẹn hò này chủ yếu được thực hành bên nền văn minh phương Tây, nhưng không ai có thể biết chắc những thói quen khác sẽ xuất hiện là gì khi thế giới thay đổi, …

Câu 1.10

... and whether strict dating will come against some people’s right of choosing whatever partner they see (10)______ for themselves.

 • A

  fit

 • B

  ready

 • C

  excited

 • D

  interesting

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

fit (adj): vừa, phù hợp                                    

ready (adj): sẵn sàng              

excited (adj): hào hứng                                  

interesting (adj): thú vị

… and whether strict dating will come against some people’s right of choosing whatever partner they see fit for themselves.

Tạm dịch: ... và liệu hẹn hò nghiêm ngặt có đụng chạm đến quyền của một ai đó khi chọn xem đối tượng nào mà họ cảm thấy phù hợp với mình hay không.

Câu hỏi 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Different relationships  affect teenagers in various ways. Friends impact teenagers almost the same amount as their parents. Teenagers go to their friends for help or to ask questions that they could not ask their parents about. Most of the time their friends give them good advice. In most cases they tell their friends how to dress and act when being around certain people.

Love relationships just make it even harder for a teenager to get a good education. Some start to fail in school because they are hanging out with their boyfriend or girlfriend instead of doing their work.

Parents have a big influence on teenagers because their children look up to them and the majority of them grow up to act and do things just like their parents did with them. Children who have experienced a family break-up may have lower achievements than children brought up in an intact family.

As previously stated, teenagers are affected by many relationships which involve their friends, family, and their love relationships. The relationships affect them so much that most teenagers change their ideas about how they should live their lives in a different way and to change their future goals. They should be influenced to help themselves or to help others.

Câu 2.1

Teenagers go to their friends in order to_______.

 • A

  impact them in various ways and the same amount

 • B

  ask for help or advice that their parents can’t give them

 • C

  have different relationships that their parents can’t offer

 • D

  ask how to dress when being around certain people

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Thanh thiếu niên tìm đến bạn bè để ____.

A. tác động đến họ theo nhiều cách khác nhau và với mức độ như nhau

B. yêu cầu sự giúp đỡ hoặc lời khuyên mà cha mẹ của họ không thể đưa ra giúp họ

C. có nhiều các mối quan hệ khác mà cha mẹ họ không thể đáp ứng

D. hỏi về cách ăn mặc khi ở gần một số người nhất định

Thông tin: Teenagers go to their friends for help or to ask questions that they could not ask their parents about.

Tạm dịch: Thanh thiếu niên tìm đến bạn bè để tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc hỏi những câu hỏi mà họ không thể hỏi cha mẹ mình.

=> Teenagers go to their friends in order to ask for help or advice that their parents can’t give them.

Câu 2.2

Love relationships may make a teenager harder to get a good education because_______.

 • A

  their boyfriend or girlfriend may make them fail in school

 • B

  they tell their boyfriend or girlfriend how to dress or how to act

 • C

  they try to do their work instead of hanging out with their boyfriend or girlfriend

 • D

  they hang out with their boyfriend or girlfriend instead of studying

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Mối quan hệ tình yêu có thể khiến cho một thiếu niên khó học tốt được bởi vì _______.

A. bạn trai hoặc bạn gái của họ có thể khiến họ gặp thất bại trong trường học

B. họ nói với bạn trai hoặc bạn gái về cách ăn mặc hoặc cách hành xử

C. họ cố gắng làm công việc của mình thay vì đi chơi với bạn trai hoặc bạn gái 

D. họ đi chơi với bạn trai hoặc bạn gái thay vì học hành

Thông tin: Some start to fail in school because they are hanging out with their boyfriend or girlfriend instead of doing their work.

Tạm dịch: Một số thiếu niên bắt đầu gặp thất bại khi đi học vì họ mải đi chơi với bạn trai hoặc bạn gái thay vì làm công việc của mình.

=> Love relationships may make a teenager harder to get a good education because they hang out with their boyfriend or girlfriend instead of studying.

Câu 2.3

All of the following statements about parents’ influence on teenagers are true EXCEPT that______.

 • A

  achievements of teenagers from a family break-up are always low

 • B

  parents have a great impact on teenagers

 • C

  most teenagers grow up to act and do things just like their parents

 • D

  a family break-up may have a negative effect on teenagers

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Tất cả các câu sau đây đều đúng về ảnh hưởng của cha mẹ đối với thanh thiếu niên NGOẠI TRỪ _____

A. thành tích của thanh thiếu niên đến từ một gia đình tan vỡ thì luôn thấp

B. cha mẹ có ảnh hưởng lớn đến thanh thiếu niên

C. hầu hết các thanh thiếu niên lớn lên đều hành động và làm những việc giống như cha mẹ mình làm

D. một gia đình tan vỡ có thể có tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên

Thông tin: Parents have a big influence on teenagers because their children look up to them and the majority of them grow up to act and do things just like their parents did with them. Children who have experienced a family break-up may have lower achievements than children brought up in an intact family.

Tạm dịch: Cha mẹ có ảnh hưởng lớn đến thanh thiếu niên bởi vì con cái thường nhìn vào cha mẹ và phần lớn thanh thiếu niên lớn lên đều hành động và làm những việc giống như cha mẹ đã làm với mình. Trẻ em sống một gia đình tan vỡ có thể có thành tích thấp hơn so với trẻ em lớn lên trong một gia đình yên ấm còn nguyên vẹn.

=> thông tin ở 3 đáp án B, C và D đều có trong bài

=> đáp án A là không chính xác hoàn toàn

=> achievements of teenagers from a family break-up are always low

Câu 2.4

Relationships can_______.

 • A

  help others to form relationships

 • B

  help teenagers to decide the future goals in love relationships

 • C

  influence teenagers in many aspects of their lives

 • D

  help teenagers to follow their future goals with their friends and family

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Các mối quan hệ có thể _______.

A. giúp người khác hình thành các mối quan hệ

B. giúp thanh thiếu niên quyết định mục tiêu trong tương lai trong các mối quan hệ tình yêu

C. ảnh hưởng đến thanh thiếu niên trong nhiều khía cạnh cuộc sống

D. giúp thanh thiếu niên theo dõi mục tiêu tương lai với bạn bè và gia đình 

Thông tin: The relationships affect them so much that most teenagers change their ideas about how they should live their lives in a different way and to change their future goals.

Tạm dịch: Các mối quan hệ ảnh hưởng đến họ nhiều đến nỗi hầu hết thanh thiếu niên thay đổi ý tưởng về cách một cách sống khác và thay đổi cả mục tiêu tương lai.

=> Relationships can influence teenagers in many aspects of their lives.

Câu 2.5

The main idea of the passage is          ________.

 • A

  the effects of love relationships on teenagers’ study

 • B

  the impact of relationships on teenagers’ lives

 • C

  the role of parents in their children’s lives

 • D

  the impact of relationships on adults and teenagers

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Ý chính của đoạn văn là ________.

A. ảnh hưởng của các mối quan hệ tình yêu đối với nghiên cứu về thanh thiếu niên

B. tác động của các mối quan hệ đối với cuộc sống của thanh thiếu niên

C. vai trò của cha mẹ trong cuộc sống của con cái 

D. tác động của các mối quan hệ đối với người lớn và thanh thiếu niên

Thông tin: As previously stated, teenagers are affected by many relationships which involve their friends, family, and their love relationships. The relationships affect them so much that most teenagers change their ideas about how they should live their lives in a different way and to change their future.

Tạm dịch: Như đã đề cập trước đó, thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi nhiều mối quan hệ liên quan như bạn bè, gia đình và tình yêu. Các mối quan hệ ảnh hưởng đến họ nhiều đến nỗi hầu hết thanh thiếu niên thay đổi ý tưởng về cách một cách sống khác và thay đổi cả mục tiêu tương lai.

=> The main idea of the passage is the impact of relationships on teenagers’ lives.

Các mối quan hệ khác nhau ảnh hưởng đến thanh thiếu niên theo nhiều cách khác nhau. Bạn bè ảnh hưởng đến thanh thiếu niên gần như cùng một mức độ như cha mẹ họ. Thanh thiếu niên tìm đến bạn bè để tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc hỏi những câu hỏi mà họ không thể hỏi cha mẹ mình. Hầu hết các lần bạn bè đều cho họ những lời khuyên có ích. Trong hầu hết các trường hợp, họ nói với bạn bè về cách ăn mặc và hành động khi ở gần một số người nhất định.

Mối quan hệ tình yêu làm cho thanh thiếu niên khó học tốt được. Một số thiếu niên bắt đầu gặp thất bại khi đi học vì họ mải đi chơi với bạn trai hoặc bạn gái thay vì làm công việc của mình.

Cha mẹ có ảnh hưởng lớn đến thanh thiếu niên bởi vì con cái thường nhìn vào cha mẹ và phần lớn thanh thiếu niên lớn lên đều hành động và làm những việc giống như cha mẹ đã làm với mình. Trẻ em sống một gia đình tan vỡ có thể có thành tích thấp hơn so với trẻ em lớn lên trong một gia đình yên ấm còn nguyên vẹn.

Như đã đề cập trước đó, thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi nhiều mối quan hệ liên quan như bạn bè, gia đình và tình yêu. Các mối quan hệ ảnh hưởng đến họ nhiều đến nỗi hầu hết thanh thiếu niên thay đổi ý tưởng về cách một cách sống khác và thay đổi cả mục tiêu tương lai. Họ cần phải bị tác động để tự giúp bản thân hoặc giúp đỡ người khác.

close