Trắc nghiệm Vài nét về đoạn trích Đi lấy mật Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Đoạn trích Đi lấy mật trích từ tác phẩm nào của nhà văn Đoàn Giỏi?

 • A

  Đường về gia hương (1948)

 • B

  Cá bống mú (1956)

 • C

  Đất rừng phương Nam (1957)

 • D

  Cuộc truy tầm kho vũ khí (1962)

Câu 2 :

Đoạn trích Đi lấy mật nằm ở chương mấy của tác phẩm Đất rừng phương Nam?

 • A

  Chương 6

 • B

  Chương 7

 • C

  Chương 8

 • D

  Chương 9

Câu 3 :

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích Đi lấy mật là gì?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Tự sự

 • C

  Biểu cảm

 • D

  Nghị luận

Câu 4 :

Đoạn trích Đi lấy mật được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi kể thay đổi linh hoạt

Câu 5 :

Đoạn trích Đi lấy mật được kể theo điểm nhìn của nhân vật nào?

 • A

  Cò

 • B

  Tía nuôi

 • C

  Má nuôi

 • D

  An

Câu 6 :

Đoạn trích Đi lấy mật có mấy nhân vật?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đoạn trích Đi lấy mật trích từ tác phẩm nào của nhà văn Đoàn Giỏi?

 • A

  Đường về gia hương (1948)

 • B

  Cá bống mú (1956)

 • C

  Đất rừng phương Nam (1957)

 • D

  Cuộc truy tầm kho vũ khí (1962)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trong SGK trang 24 hoặc tham khảo qua sách báo, internet.

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Đi lấy mật được trích từ tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi

Câu 2 :

Đoạn trích Đi lấy mật nằm ở chương mấy của tác phẩm Đất rừng phương Nam?

 • A

  Chương 6

 • B

  Chương 7

 • C

  Chương 8

 • D

  Chương 9

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy tìm đọc tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Đi lấy mật nằm ở chương 9 của tác phẩm Đất rừng phương Nam

Câu 3 :

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích Đi lấy mật là gì?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Tự sự

 • C

  Biểu cảm

 • D

  Nghị luận

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy đọc kĩ văn bản, chú ý đặc điểm của văn bản

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Đi lấy mật sử dụng phương thức biểu đạt chính là tự sự

Câu 4 :

Đoạn trích Đi lấy mật được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi kể thay đổi linh hoạt

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy đọc kĩ văn bản, chú ý lời kể của nhân vật

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Đi lấy mật được kể theo ngôi thứ nhất

Câu 5 :

Đoạn trích Đi lấy mật được kể theo điểm nhìn của nhân vật nào?

 • A

  Cò

 • B

  Tía nuôi

 • C

  Má nuôi

 • D

  An

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy đọc kĩ văn bản, chú ý lời kể của nhân vật

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Đi lấy mật được kể theo điểm nhìn của nhân vật An

Câu 6 :

Đoạn trích Đi lấy mật có mấy nhân vật?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy đọc kĩ văn bản và chú ý sự xuất hiện của các nhân vật

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Đi lấy mật có 4 nhân vật: An, tí nuôi, má nuôi của An và thằng Cò

close