Trắc nghiệm Phân tích văn bản Một số câu tục ngữ Việt Nam Văn 7 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Những chủ đề được thể hiện qua các câu tục ngữ là gì?

 • A
  Thiên nhiên
 • B
  Lao động sản xuất
 • C
  Con người, xã hội
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung các câu tục ngữ

Lời giải chi tiết :

Những chủ đề được thể hiện qua các câu tục ngữ là:

- Tục ngữ về thiên nhiên, lao động sản xuất

- Tục ngữ về con người, xã hội

Câu hỏi 2 :

Trong 15 câu tục ngữ trong văn bản, có bao nhiêu câu có gieo vần?

 • A
  13
 • B
  14
 • C
  15
 • D
  16

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung các câu tục ngữ, chú ý cách gieo vần

Lời giải chi tiết :

Những câu tục ngữ có gieo vần:

- Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão (gieo vần cách)

- Mây kéo xuống biển thì nắng chang chang, mây kéo lên ngàn thì mưa như trút

- Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

- Ngày tháng mười chưa cười đã tối

- Nắng chóng trưa, mưa chóng tối

- Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa

- Làm ruộng ba năm chưa bằng chăn tằm một lứa.

- Người sống hơn đống vàng

- Đói cho sạch, rách cho thơm

- Không thầy đố mày làm nên

- Học thầy không tày học bạn

- Muốn hành nghề chớ nề học hỏi

- Một cây làm chẳng nên non

 Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

=> 13 câu

Câu hỏi 3 :

Câu tục ngữ nào sau đây có hình thức của một thể thơ quen thuộc, được dùng rất nhiều trong bài ca dao của người Việt?

 • A
  Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão
 • B
  Nắng chóng mưa, trưa chóng tối
 • C
  Một cây làm chẳng nên nonBa cây chụm lại nên hòn núi cao
 • D
  Kiến cánh vỡ tổ bay ra     Bão táp mưa sa gần tới

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Chú ý hình thức của các câu tục ngữ

Lời giải chi tiết :

Câu tục ngữ có hình thức của một thể thơ quen thuộc, được dùng rất nhiều trong bài ca dao của người Việt là:

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Câu hỏi 4 :

Trong những câu tục ngữ sau, câu nào biểu thị ý nghĩa ẩn dụ?

 • A
  Đói cho sạch, rách cho thơm
 • B
  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
 • C
  Một cây làm chẳng nên nonBa cây chụm lại nên hòn núi cao
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xác định ý nghĩa của các câu tục ngữ

Lời giải chi tiết :

Những câu tục ngữ biểu thị ý nghĩa ẩn dụ:

- Đói cho sạch, rách cho thơm

- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

- Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Câu hỏi 5 :

Điền từ còn thiếu vào chỗ … trong câu sau:

Đêm tháng … chưa nằm đã sáng

Ngày tháng … chưa cười đã tối

 • A
  Mười/ Năm
 • B
  Năm/ Mười
 • C
  Hai/ Mười
 • D
  Mười/ Hai

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung câu tục ngữ

Lời giải chi tiết :

Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng Mười chưa cười đã tối

Câu hỏi 6 :

Trong những câu tục ngữ sau, câu nào biểu thị ý nghĩa trực tiếp?

 • A
  Đói cho sạch, rách cho thơm
 • B
  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
 • C
  Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa
 • D
  Một cây làm chẳng nên nonBa cây chụm lại nên hòn núi cao

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại ý nghĩa của từng câu tục ngữ

Lời giải chi tiết :

Câu tục ngữ biểu thị ý nghĩa trực tiếp là: Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa

close