Trắc nghiệm Tìm hiểu Thuật ngữ Văn 7 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Thuật ngữ là gì?

 • A
  Là từ, ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ, thường được dùng trong các văn bản thông tin thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và văn bản nghị luận
 • B
  Là một biện pháp tu từ chỉ việc lặp đi lặp lại một từ hoặc một cụm từ nhiều lần trong một câu nói, đoạn văn, đoạn thơ, rộng hơn là trong một bài thơ hay một bài văn
 • C
  Là một hình thức tu từ có đặc điểm: thay đổi vị trí thông thường của một từ, cụm từ trong nhưng không làm mất đi quan hệ cú pháp
 • D
  Là lời giải thích liên quan đến từ ngữ, chi tiết, nguồn trích dẫn,… được dùng trong từng trang văn bản, đặt ở chân trang

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức, khái niệm về thuật ngữ

Lời giải chi tiết :

Thuật ngữ là từ từ, ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ, thường được dùng trong các văn bản thông tin thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và văn bản nghị luận

Câu hỏi 2 :

Thuật ngữ có mấy đặc điểm?

 • A
  5 đặc điểm
 • B
  4 đặc điểm
 • C
  3 đặc điểm
 • D
  2 đặc điểm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức, khái niệm, đặc điểm về thuật ngữ

Lời giải chi tiết :

Thuật ngữ có hai đặc điểm chính

Câu hỏi 3 :

Đặc điểm của thuật ngữ là gì?

 • A
  Trong một lĩnh vực khoa học, công nghệ, mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm và ngược lại, mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng một thuật ngữ
 • B
  Thuật ngữ không có tính biểu cảm
 • C
  Dùng để biểu thị các khái niệm khoa học, công nghệ
 • D
  A và B dúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức, khái niệm, đặc điểm về thuật ngữ

Lời giải chi tiết :

Thuật ngữ có 2 đặc điểm chính:

- Thứ nhất, trong một lĩnh vực khoa học, công nghệ, mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm và ngược lại, mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng một thuật ngữ

- Thứ hai, thuật ngữ không có tính biểu cảm

Câu hỏi 4 :

Chức năng của thuật ngữ là gì?

 • A
  Lời giải thích liên quan đến từ ngữ, chi tiết, nguồn trích dẫn…
 • B
  Làm nổi bật lên các khía cạnh nào đó của sự vật hay sự việc cụ thể trong từng hoàn cảnh khác nhau
 • C
  Thuật ngữ được dùng để biểu thị các khái niệm khoa học, công nghệ
 • D
  Giúp cho các đồ vật, sự vật có thể biểu hiện được những suy nghĩ hay bày tỏ được tình cảm của con người

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức, khái niệm, đặc điểm về thuật ngữ

Lời giải chi tiết :

Thuật ngữ được dùng để biểu thị các khái niệm khoa học, công nghệ

Câu hỏi 5 :

Hoán dụ” là thuật ngữ thuộc môn gì?

 • A
  Toán học
 • B
  Ngữ văn
 • C
  Hoá học
 • D
  Vật lý

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức, khái niệm, đặc điểm về thuật ngữ

Lời giải chi tiết :

“Hoán dụ” là thuật ngữ trong môn Ngữ văn

Câu hỏi 6 :

Axit” là thuật ngữ thuộc môn nào?

 • A
  Toán học
 • B
  Ngữ văn
 • C
  Hoá học
 • D
  Vật lý

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức, khái niệm, đặc điểm về thuật ngữ

Lời giải chi tiết :

“Axit” là thuật ngữ trong môn hóa học

Câu hỏi 7 :

“Số thực” là thuật ngữ thuộc môn nào?

 • A
  Toán học
 • B
  Ngữ văn
 • C
  Hoá học
 • D
  Vật lý

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức, khái niệm, đặc điểm về thuật ngữ

Lời giải chi tiết :

“Số thực” là thuật ngữ thuộc môn toán học

Câu hỏi 8 :

Từ mây trong trường hợp nào sau đây được dùng như một thuật ngữ?

 • A
  Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da
 • B
  Mây: trạng thái của nước bốc hơi gặp lạnh ngưng tụ trên không trung
 • C
  Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
 • D
  Hôm nay trời nhiều mây

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức, khái niệm, đặc điểm về thuật ngữ

Lời giải chi tiết :

Từ mây trong trường hợp B được dùng như một thuật ngữ

close