Trắc nghiệm Dấu ngoặc kép Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Kí hiệu của dấu ngoặc kép là ?

 • A

  “ ”

 • B

  ( )

 • C

  /

 • D

  [ ]

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Dấu ngoặc kép thường được dùng để?

Đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt

Thuyết minh thêm thông tin cho phần đứng trước

Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó

Bổ sung thêm thông tin cho phần đứng trước

Đánh dấu các từ ngữ có hàm ý mỉa mai

Đánh dấu tên của các vở kịch, tác phẩm văn học, tờ báo, tập san… dẫn trong câu văn

Giải thích cho phần đứng trước

Câu 3 :

Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ sau:

Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế nào mà lão đối xử với tôi như thế này vậy?”

 • A

  Đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt

 • B

  Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó

 • C

  Đánh dấu các từ ngữ có hàm ý mỉa mai

 • D

  Đánh dấu tên của các vở kịch, tác phẩm văn học, tờ báo, tập san… dẫn trong câu văn

Câu 4 :

Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ sau:

Trước năm 1914, họ chỉ những tên da đen bẩn thỉu, những tên “An-nam-mít” bẩn thỉu, giỏi lắm thì cũng chỉ biết ké xe tay và ăn đòn của các quan cai trị nhà ta. Ấy thế mà cuộc chiến tranh vui chơi vùa bùng nổ, thì lập tức họ biến thành những đứa “con yêu”, những người bạn.

 • A

  Đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt

 • B

  Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó

 • C

  Đánh dấu các từ ngữ có hàm ý mỉa mai

 • D

  Đánh dấu tên của các vở kịch, tác phẩm văn học, tờ báo, tập san… dẫn trong câu văn

Câu 5 :

Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ sau:

Nguyễn Du đã thuật lại cảnh Hồ Tôn Hiến nghe đàn:

Nghe càng đắm, ngắm càng say

 Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình

Chỉ cái thứ “mặt sắt” mà “ngây vì tình” ấy quả không lấy gì làm đẹp

 • A

  Đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt

 • B

  Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó

 • C

  Đánh dấu các từ ngữ có hàm ý mỉa mai

 • D

  Đánh dấu tên của các vở kịch, tác phẩm văn học, tờ báo, tập san… dẫn trong câu văn

Câu 6 :

Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ sau:

“Những ngày thơ ấu” (Nguyên Hồng) chủ yếu là những kỉ niệm đau buồn, tủi cực của một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bất hòa.

 • A

  Đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt

 • B

  Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó

 • C

  Đánh dấu các từ ngữ có hàm ý mỉa mai

 • D

  Đánh dấu tên của các vở kịch, tác phẩm văn học, tờ báo, tập san… dẫn trong câu văn

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Kí hiệu của dấu ngoặc kép là ?

 • A

  “ ”

 • B

  ( )

 • C

  /

 • D

  [ ]

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ôn tập lại kiến thức về dấu ngoặc kép

Lời giải chi tiết :

Kí hiệu của dấu ngoặc kép là “ ”

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Dấu ngoặc kép thường được dùng để?

Đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt

Thuyết minh thêm thông tin cho phần đứng trước

Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó

Bổ sung thêm thông tin cho phần đứng trước

Đánh dấu các từ ngữ có hàm ý mỉa mai

Đánh dấu tên của các vở kịch, tác phẩm văn học, tờ báo, tập san… dẫn trong câu văn

Giải thích cho phần đứng trước

Đáp án

Đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt

Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó

Đánh dấu các từ ngữ có hàm ý mỉa mai

Đánh dấu tên của các vở kịch, tác phẩm văn học, tờ báo, tập san… dẫn trong câu văn

Câu 3 :

Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ sau:

Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế nào mà lão đối xử với tôi như thế này vậy?”

 • A

  Đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt

 • B

  Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó

 • C

  Đánh dấu các từ ngữ có hàm ý mỉa mai

 • D

  Đánh dấu tên của các vở kịch, tác phẩm văn học, tờ báo, tập san… dẫn trong câu văn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ôn tập lại kiến thức về dấu ngoặc kép

Lời giải chi tiết :

Tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ trên là để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó.

Câu 4 :

Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ sau:

Trước năm 1914, họ chỉ những tên da đen bẩn thỉu, những tên “An-nam-mít” bẩn thỉu, giỏi lắm thì cũng chỉ biết ké xe tay và ăn đòn của các quan cai trị nhà ta. Ấy thế mà cuộc chiến tranh vui chơi vùa bùng nổ, thì lập tức họ biến thành những đứa “con yêu”, những người bạn.

 • A

  Đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt

 • B

  Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó

 • C

  Đánh dấu các từ ngữ có hàm ý mỉa mai

 • D

  Đánh dấu tên của các vở kịch, tác phẩm văn học, tờ báo, tập san… dẫn trong câu văn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ôn tập lại kiến thức về dấu ngoặc kép

Lời giải chi tiết :

Tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ trên là để đánh dấu các từ ngữ có hàm ý mỉa mai: “An-nam-mít”, “con yêu”

Câu 5 :

Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ sau:

Nguyễn Du đã thuật lại cảnh Hồ Tôn Hiến nghe đàn:

Nghe càng đắm, ngắm càng say

 Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình

Chỉ cái thứ “mặt sắt” mà “ngây vì tình” ấy quả không lấy gì làm đẹp

 • A

  Đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt

 • B

  Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó

 • C

  Đánh dấu các từ ngữ có hàm ý mỉa mai

 • D

  Đánh dấu tên của các vở kịch, tác phẩm văn học, tờ báo, tập san… dẫn trong câu văn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ôn tập lại kiến thức về dấu ngoặc kép

Lời giải chi tiết :

Tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ trên là để đánh dấu các từ ngữ có hàm ý mỉa mai: “mặt sắt”, “ngây vì tình”

Câu 6 :

Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ sau:

“Những ngày thơ ấu” (Nguyên Hồng) chủ yếu là những kỉ niệm đau buồn, tủi cực của một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bất hòa.

 • A

  Đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt

 • B

  Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó

 • C

  Đánh dấu các từ ngữ có hàm ý mỉa mai

 • D

  Đánh dấu tên của các vở kịch, tác phẩm văn học, tờ báo, tập san… dẫn trong câu văn

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn tập lại kiến thức về dấu ngoặc kép

Lời giải chi tiết :

Tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ trên là để đánh dấu tên của các vở kịch, tác phẩm văn học, tờ báo, tập san,… dẫn trong câu văn

close