Trắc nghiệm Lý thuyết + luyện tập về Số từ Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Số từ là gì?

 • A

  Là từ dùng để xác định thứ tự và số lượng của sự vật nào đó

 • B

  Là từ dùng đế chỉ các sự vật có số lượng ít hay nhiều

 • C

  Là từ dùng để chỉ tính chất, tính cách, màu sắc, trạng thái, mức độ, phạm vi … của người hoặc vật

 • D

  Là từ dùng để biểu thị hoạt động hoặc trạng thái

Câu 2 :

Khi dùng để miêu tả số lương của vật thì số từ thường đứng trước?

 • A

  Tính từ

 • B

  Động từ

 • C

  Danh từ

 • D

  Trạng ngữ

Câu 3 :

Số từ có thể phân chia thành mấy nhóm?

 • A

  5 nhóm

 • B

  4 nhóm

 • C

  3 nhóm

 • D

  2 nhóm

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trong các câu sau, câu nào chứa số từ?

Con đi trăm núi ngàn khe

Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm

Hôm nay lớp chúng em quyên góp đồ dùng cho đồng bão lụt được bốn mươi bộ quần áo

Tất cả các em học sinh khi đến trường đều phải mặc đồng phục theo quy định

Từng trang vở đều gợi lại những ký ức đẹp đẽ của thời học sinh

Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh

Câu 5 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Xác định các số từ trong đoạn thơ sau:

“Chúng bay chỉ một đường ra


Một

là tử địa

hai

là tù binh


Nghe trưa nay,

tháng

năm

mồng

bảy


Trên đầu bay,

thác lửa

hờn căm!


Trông:

bốn

mặt,

lũy hầm sập đổ


Tướng quân

bay lố nhố

cờ hàng…”

Câu 6 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Xác định số từ trong đoạn thơ sau:

Một

yêu

em cố tăng gia


Hai

yêu

em có

đàn gà đầy sân


Ba

yêu

làm cỏ

bón phân


Bốn

yêu

sớm tối

chuyên cần

tưới rau”

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong câu sau đây: Nhất nước, nhì phần, tam cần, tứ giống

Các từ nhất, nhì, tam, tứ là số từ chỉ số lượng hay số từ chỉ thứ tự?

Số lượng

Thứ tự

Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Tìm số từ chỉ số lượng ước chừng trong các câu sau:

a. Bố

có thể

lặn một hơi dài

đến

mấy

phút


b. Tôi

còn về

vài

ngày

nữa là khác


c. Tôi

nghe nói

bà

về đây

một hai

hôm

rồi đi

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Số từ là gì?

 • A

  Là từ dùng để xác định thứ tự và số lượng của sự vật nào đó

 • B

  Là từ dùng đế chỉ các sự vật có số lượng ít hay nhiều

 • C

  Là từ dùng để chỉ tính chất, tính cách, màu sắc, trạng thái, mức độ, phạm vi … của người hoặc vật

 • D

  Là từ dùng để biểu thị hoạt động hoặc trạng thái

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về số từ

Lời giải chi tiết :

Số từ là từ dùng để xác định thứ tự và số lượng của sự vật nào đó

Câu 2 :

Khi dùng để miêu tả số lương của vật thì số từ thường đứng trước?

 • A

  Tính từ

 • B

  Động từ

 • C

  Danh từ

 • D

  Trạng ngữ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về số từ

Lời giải chi tiết :

Số từ thường đứng trước danh từ khi dùng để miêu tả số lượng của vật

Câu 3 :

Số từ có thể phân chia thành mấy nhóm?

 • A

  5 nhóm

 • B

  4 nhóm

 • C

  3 nhóm

 • D

  2 nhóm

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về số từ

Lời giải chi tiết :

Số từ có thể phân chia thành 2 nhóm: số từ chỉ số lượng xác định và số từ chỉ số lượng ước chừng

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trong các câu sau, câu nào chứa số từ?

Con đi trăm núi ngàn khe

Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm

Hôm nay lớp chúng em quyên góp đồ dùng cho đồng bão lụt được bốn mươi bộ quần áo

Tất cả các em học sinh khi đến trường đều phải mặc đồng phục theo quy định

Từng trang vở đều gợi lại những ký ức đẹp đẽ của thời học sinh

Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh

Đáp án

Con đi trăm núi ngàn khe

Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm

Hôm nay lớp chúng em quyên góp đồ dùng cho đồng bão lụt được bốn mươi bộ quần áo

Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh

Câu 5 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Xác định các số từ trong đoạn thơ sau:

“Chúng bay chỉ một đường ra


Một

là tử địa

hai

là tù binh


Nghe trưa nay,

tháng

năm

mồng

bảy


Trên đầu bay,

thác lửa

hờn căm!


Trông:

bốn

mặt,

lũy hầm sập đổ


Tướng quân

bay lố nhố

cờ hàng…”

Đáp án

“Chúng bay chỉ một đường ra


Một

là tử địa

hai

là tù binh


Nghe trưa nay,

tháng

năm

mồng

bảy


Trên đầu bay,

thác lửa

hờn căm!


Trông:

bốn

mặt,

lũy hầm sập đổ


Tướng quân

bay lố nhố

cờ hàng…”

Câu 6 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Xác định số từ trong đoạn thơ sau:

Một

yêu

em cố tăng gia


Hai

yêu

em có

đàn gà đầy sân


Ba

yêu

làm cỏ

bón phân


Bốn

yêu

sớm tối

chuyên cần

tưới rau”

Đáp án

Một

yêu

em cố tăng gia


Hai

yêu

em có

đàn gà đầy sân


Ba

yêu

làm cỏ

bón phân


Bốn

yêu

sớm tối

chuyên cần

tưới rau”

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong câu sau đây: Nhất nước, nhì phần, tam cần, tứ giống

Các từ nhất, nhì, tam, tứ là số từ chỉ số lượng hay số từ chỉ thứ tự?

Số lượng

Thứ tự

Đáp án

Số lượng

Thứ tự

Lời giải chi tiết :

Các từ nhất, nhì, tam, tứ là số từ chỉ thứ tự

Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Tìm số từ chỉ số lượng ước chừng trong các câu sau:

a. Bố

có thể

lặn một hơi dài

đến

mấy

phút


b. Tôi

còn về

vài

ngày

nữa là khác


c. Tôi

nghe nói

bà

về đây

một hai

hôm

rồi đi

Đáp án

a. Bố

có thể

lặn một hơi dài

đến

mấy

phút


b. Tôi

còn về

vài

ngày

nữa là khác


c. Tôi

nghe nói

bà

về đây

một hai

hôm

rồi đi

close