Trắc nghiệm Lý thuyết + luyện tập về Số từ Văn 7 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Số từ là gì?

 • A

  Là từ dùng để xác định thứ tự và số lượng của sự vật nào đó

 • B

  Là từ dùng đế chỉ các sự vật có số lượng ít hay nhiều

 • C

  Là từ dùng để chỉ tính chất, tính cách, màu sắc, trạng thái, mức độ, phạm vi … của người hoặc vật

 • D

  Là từ dùng để biểu thị hoạt động hoặc trạng thái

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về số từ

Lời giải chi tiết :

Số từ là từ dùng để xác định thứ tự và số lượng của sự vật nào đó

Câu hỏi 2 :

Khi dùng để miêu tả số lương của vật thì số từ thường đứng trước?

 • A

  Tính từ

 • B

  Động từ

 • C

  Danh từ

 • D

  Trạng ngữ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về số từ

Lời giải chi tiết :

Số từ thường đứng trước danh từ khi dùng để miêu tả số lượng của vật

Câu hỏi 3 :

Số từ có thể phân chia thành mấy nhóm?

 • A

  5 nhóm

 • B

  4 nhóm

 • C

  3 nhóm

 • D

  2 nhóm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về số từ

Lời giải chi tiết :

Số từ có thể phân chia thành 2 nhóm: số từ chỉ số lượng xác định và số từ chỉ số lượng ước chừng

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trong các câu sau, câu nào chứa số từ?

Con đi trăm núi ngàn khe

Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm

Hôm nay lớp chúng em quyên góp đồ dùng cho đồng bão lụt được bốn mươi bộ quần áo

Tất cả các em học sinh khi đến trường đều phải mặc đồng phục theo quy định

Từng trang vở đều gợi lại những ký ức đẹp đẽ của thời học sinh

Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Con đi trăm núi ngàn khe

Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm

Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh

Câu hỏi 5 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Xác định các số từ trong đoạn thơ sau:

“Chúng bay chỉ một đường ra


Một

là tử địa

hai

là tù binh


Nghe trưa nay,

tháng

năm

mồng

bảy


Trên đầu bay,

thác lửa

hờn căm!


Trông:

bốn

mặt,

lũy hầm sập đổ


Tướng quân

bay lố nhố

cờ hàng…”

Đáp án của giáo viên lời giải hay

“Chúng bay chỉ một đường ra


Một

là tử địa

hai

là tù binh


Nghe trưa nay,

tháng

năm

mồng

bảy


Trên đầu bay,

thác lửa

hờn căm!


Trông:

bốn

mặt,

lũy hầm sập đổ


Tướng quân

bay lố nhố

cờ hàng…”

Câu hỏi 6 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Xác định ý nghĩa của số từ trong đoạn thơ sau:

Một

yêu

em cố tăng gia


Hai

yêu

em có

đàn gà đầy sân


Ba

yêu

làm cỏ

bón phân


Bốn

yêu

sớm tối

chuyên cần

tưới rau”

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Một

yêu

em cố tăng gia


Hai

yêu

em có

đàn gà đầy sân


Ba

yêu

làm cỏ

bón phân


Bốn

yêu

sớm tối

chuyên cần

tưới rau”

Câu hỏi 7 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong câu sau đây: Nhất nước, nhì phần, tam cần, tứ giống

Các từ nhất, nhì, tam, tứ là số từ chỉ số lượng hay số từ chỉ thứ tự?

Số lượng

Thứ tự

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Số lượng

Thứ tự

Lời giải chi tiết :

Các từ nhất, nhì, tam, tứ là số từ chỉ thứ tự

Câu hỏi 8 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Tìm số từ chỉ số lượng ước chừng trong các câu sau:

a. Bố

có thể

lặn một hơi dài

đến

mấy

phút


b. Tôi

còn về

vài

ngày

nữa là khác


c. Tôi

nghe nói

bà

về đây

một hai

hôm

rồi đi

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. Bố

có thể

lặn một hơi dài

đến

mấy

phút


b. Tôi

còn về

vài

ngày

nữa là khác


c. Tôi

nghe nói

bà

về đây

một hai

hôm

rồi đi

close