Trắc nghiệm Tìm hiểu về Cước chú + Tài liệu tham khảo Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Cước chú là gì?

 • A
  Là một đoạn chú thích đặt ở đầu trang trong một quyển sách hoặc một văn bản
 • B
  Là một đoạn chú thích đặt ở giữa trang trong một quyển sách hoặc một văn bản
 • C
  Là một đoạn chú thích đặt ở cuối trang trong một quyển sách hoặc văn bản
 • D
  Là một đoạn chú thích đặt ở trang cuối cùng của quyển sách hoặc văn bản
Câu 2 :

Cước chú dùng để làm gì?

 • A
  Gợi hình, giúp cho việc mô tả sự việc, sự vật được cụ thể, sinh động hơn
 • B
  Đưa ra một giải thích có thể gây mất tập trung cho người đọc
 • C
  Gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật… bằng những từ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người
 • D
  Ngắt quãng câu hoặc dùng để liệt kê
Câu 3 :

Cước chú xuất hiện nhiều nhất trong văn bản nào?

 • A
  Nghị luận
 • B
  Thông tin
 • C
  Văn học cổ
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 4 :

Nhờ cước chú, người đọc có thêm điều kiện để nắm bắt được một cách chính xác điều gì của văn bản?

 • A
  Thông tin
 • B
  Thông điệp
 • C
  Ý nghĩa
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 5 :

Tài liệu tham khảo là gì?

 • A
  Là một đoạn chú thích đặt ở đầu trang trong một quyển sách hoặc một văn bản
 • B
  Là một đoạn chú thích đặt ở giữa trang trong một quyển sách hoặc một văn bản
 • C
  Là những tài liệu mà người tạo lập văn bản tìm đọc và khai thác các thông tin cần thiết
 • D
  Là một đoạn chú thích đặt ở cuối trang trong một quyển sách hoặc văn bản
Câu 6 :

Tài liệu tham khảo thường đặt ở đâu?

 • A
  Ở cuối trang trong một quyển sách hoặc một văn bản
 • B
  Ở sau phần kết thúc của văn bản
 • C
  Ở giữa trang trong một quyển sách hoặc một văn bản
 • D
  Ở đầu trang trong một quyển sách hoặc một văn bản
Câu 7 :

Tài liệu tham khảo có tác dụng gì?

 • A
  Tăng độ tin cậy
 • B
  Đánh dấu thông tin
 • C
  Ghi chú thông tin
 • D
  Tất cả đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cước chú là gì?

 • A
  Là một đoạn chú thích đặt ở đầu trang trong một quyển sách hoặc một văn bản
 • B
  Là một đoạn chú thích đặt ở giữa trang trong một quyển sách hoặc một văn bản
 • C
  Là một đoạn chú thích đặt ở cuối trang trong một quyển sách hoặc văn bản
 • D
  Là một đoạn chú thích đặt ở trang cuối cùng của quyển sách hoặc văn bản

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về cước chú

Lời giải chi tiết :

Cước chú là một đoạn chú thích đặt ở giữa trang

Câu 2 :

Cước chú dùng để làm gì?

 • A
  Gợi hình, giúp cho việc mô tả sự việc, sự vật được cụ thể, sinh động hơn
 • B
  Đưa ra một giải thích có thể gây mất tập trung cho người đọc
 • C
  Gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật… bằng những từ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người
 • D
  Ngắt quãng câu hoặc dùng để liệt kê

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về cước chú

Lời giải chi tiết :

Cước chú dùng để đưa ra một giải thích có thể gây mất tập trung cho người đọc

Câu 3 :

Cước chú xuất hiện nhiều nhất trong văn bản nào?

 • A
  Nghị luận
 • B
  Thông tin
 • C
  Văn học cổ
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về cước chú

Lời giải chi tiết :

Cước chú xuất hiện rất nhiều trong các văn bản thông tin (nhất là văn bản khoa học), văn bản nghị luận và văn bản văn học cổ được đời sau in lại

Câu 4 :

Nhờ cước chú, người đọc có thêm điều kiện để nắm bắt được một cách chính xác điều gì của văn bản?

 • A
  Thông tin
 • B
  Thông điệp
 • C
  Ý nghĩa
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về cước chú

Lời giải chi tiết :

Nhờ cước chú, người đọc có thêm điều kiện để nắm bắt được một cách chính xác những thông tin, thông điệp, ý nghĩa của văn bản

Câu 5 :

Tài liệu tham khảo là gì?

 • A
  Là một đoạn chú thích đặt ở đầu trang trong một quyển sách hoặc một văn bản
 • B
  Là một đoạn chú thích đặt ở giữa trang trong một quyển sách hoặc một văn bản
 • C
  Là những tài liệu mà người tạo lập văn bản tìm đọc và khai thác các thông tin cần thiết
 • D
  Là một đoạn chú thích đặt ở cuối trang trong một quyển sách hoặc văn bản

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tài liệu tham khảo

Lời giải chi tiết :

Tài liệu tham khảo là những tài liệu mà người tạo lập văn bản tìm đọc và khai thác các thông tin cần thiết, có liên quan tới vấn đề được trình bày trong văn bản

Câu 6 :

Tài liệu tham khảo thường đặt ở đâu?

 • A
  Ở cuối trang trong một quyển sách hoặc một văn bản
 • B
  Ở sau phần kết thúc của văn bản
 • C
  Ở giữa trang trong một quyển sách hoặc một văn bản
 • D
  Ở đầu trang trong một quyển sách hoặc một văn bản

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tài liệu tham khảo

Lời giải chi tiết :

Tài liệu tham khảo thường được ghi sau phần kết thúc của văn bản, có thể có nhiều đơn vị, được đánh số và sắp xếp theo một quy ước thống nhất

Câu 7 :

Tài liệu tham khảo có tác dụng gì?

 • A
  Tăng độ tin cậy
 • B
  Đánh dấu thông tin
 • C
  Ghi chú thông tin
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tài liệu tham khảo

Lời giải chi tiết :

Thông quan danh mục tài liệu tham khảo được tác giả ghi lại, người đọc có thể có được những nhận định bước đầu về độ tin cậy của nội dung thông tin trong văn bản hay giá trị chuyên môn, khoa học của văn bản

close