Trắc nghiệm Lý thuyết Phó từ Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Phó từ là gì?

 • A

  Là các từ ngữ bổ sung, giải thích rõ hơn ý nghĩa của các từ mà nó đi kèm

 • B

  Là từ dùng để xác định thứ tự và số lượng của sự vật nào đó

 • C

  Là từ dùng để chỉ các sự vật có số lượng ít hay nhiều

 • D

  Là những từ miêu tả đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái…

Câu 2 :

Trong câu, phó từ có vai trò là?

 • A

  Tính từ

 • B

  Số từ

 • C

  Hư từ

 • D

  Trạng ngữ

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phó từ có thể đi kèm và bổ sung ý nghĩa cho danh từ không?

Có

Không

Câu 4 :

Tác dụng của phó từ là?

 • A

  Biểu thị được những tình cảm, suy nghĩ của con người với các loài vật, thiên nhiên, đồ vật

 • B

  Bổ sung, giải thích rõ hơn ý nghĩa của các từ mà nó đi kèm

 • C

  Làm nổi bật lên các khía cạnh nào đó của sự vật hay sự việc cụ thể trong từng hoàn cảnh khác nhau

 • D

  Nhằm tăng sức gợi hình và gợi cảm cho sự diễn đạt

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Phó từ luôn kết hợp với tính từ và động từ để bổ sung, làm rõ nét nghĩa những yếu tố nào?

Thời gian

Sự tiếp diễn

Mức độ

Mặt phủ định

Tần số

Cầu khiến

Khả năng

Kết quả

Tình thái

Câu 6 :

Phó từ được chia thành mấy nhóm?

 • A

  5 nhóm

 • B

  4 nhóm

 • C

  3 nhóm

 • D

  2 nhóm

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Phó từ là gì?

 • A

  Là các từ ngữ bổ sung, giải thích rõ hơn ý nghĩa của các từ mà nó đi kèm

 • B

  Là từ dùng để xác định thứ tự và số lượng của sự vật nào đó

 • C

  Là từ dùng để chỉ các sự vật có số lượng ít hay nhiều

 • D

  Là những từ miêu tả đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái…

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về phó từ

Lời giải chi tiết :

Phó từ là các từ ngữ luôn đi liền với các từ loại khác là tính từ, động từ và trạng từ có tác dụng bổ sung, giải thích rõ hơn ý nghĩa của các từ mà nó đi kèm

Câu 2 :

Trong câu, phó từ có vai trò là?

 • A

  Tính từ

 • B

  Số từ

 • C

  Hư từ

 • D

  Trạng ngữ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về phó từ

Lời giải chi tiết :

Trong câu, phó từ có vai trò là hư từ, vì vậy không thể dùng để gọi tên một tính chất, hành động, đặc điểm hay sự vật nào đó

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phó từ có thể đi kèm và bổ sung ý nghĩa cho danh từ không?

Có

Không

Đáp án

Có

Không

Lời giải chi tiết :

Phó từ không thể đi kèm và bổ sung ý nghĩa cho danh từ mà chỉ có thể được dùng với tình từ và động từ

Câu 4 :

Tác dụng của phó từ là?

 • A

  Biểu thị được những tình cảm, suy nghĩ của con người với các loài vật, thiên nhiên, đồ vật

 • B

  Bổ sung, giải thích rõ hơn ý nghĩa của các từ mà nó đi kèm

 • C

  Làm nổi bật lên các khía cạnh nào đó của sự vật hay sự việc cụ thể trong từng hoàn cảnh khác nhau

 • D

  Nhằm tăng sức gợi hình và gợi cảm cho sự diễn đạt

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về phó từ

Lời giải chi tiết :

Tác dụng của phó từ là giải thích rõ hơn ý nghĩa của các từ mà nó đi kèm

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Phó từ luôn kết hợp với tính từ và động từ để bổ sung, làm rõ nét nghĩa những yếu tố nào?

Thời gian

Sự tiếp diễn

Mức độ

Mặt phủ định

Tần số

Cầu khiến

Khả năng

Kết quả

Tình thái

Đáp án

Thời gian

Sự tiếp diễn

Mức độ

Mặt phủ định

Tần số

Cầu khiến

Khả năng

Kết quả

Tình thái

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về phó từ

Lời giải chi tiết :

Phó từ luôn kết hợp với tính từ và động từ để bổ sung, làm rõ nét nghĩa về thời gian, về sự tiếp diễn, về mức độ, về mặt phủ định, về mặt cầu khiến, về khả năng, về kết quả, về tần số và tình thái cho các từ mà nó đi kèm

Câu 6 :

Phó từ được chia thành mấy nhóm?

 • A

  5 nhóm

 • B

  4 nhóm

 • C

  3 nhóm

 • D

  2 nhóm

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về phó từ

Lời giải chi tiết :

Phó từ được phân chia thành hai nhóm: phó từ đi kèm danh từ và phó từ đi kèm động từ, tính từ

close