Trắc nghiệm Tìm hiểu chung văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Miếng ngon Hà Nội

 • B

  Miếng lạ miền Nam

 • C

  Thương nhớ Mười Hai

 • D

  Lọ Văn

Câu 2 :

Thương nhớ Mười Hai được tác giả Vũ Bằng viết trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Trong thời gian tác giả sống ở miền Nam, xa cách quê hương miền Bắc

 • B

  Trong thời gian tác giả sống ở miền Bắc, xa cách quê hương miền Nam

 • C

  Trong chuyến đi công tác vùng biển Diêm Điền

 • D

  Thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp

Câu 3 :

Bố cục đoạn trích Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt được chia thành mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Câu 4 :

Đoạn trích Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt thuộc thể loại gì?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Tùy bút

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Thơ

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt là?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Tự sự

 • D

  Nghị luận

Câu 6 :

Đoạn trích Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt là bài thứ mấy trong tập tùy bút Thương nhớ Mười Hai?

 • A

  Đầu tiên

 • B

  Thứ hai

 • C

  Thứ ba

 • D

  Thứ tư

Câu 7 :

Mạch cảm xúc của Vũ Bằng trong văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt được khơi gợi qua sự hồi tưởng về?

 • A

  Thời gian

 • B

  Không gian

 • C

  A và B đúng

 • D

  A và B sai

Câu 8 :

Trong văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt, cái rét ngọt đầu xuân đã khơi dậy sức sống của?

 • A

  Con người

 • B

  Thiên nhiên

 • C

  A và B đúng

 • D

  A và B sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Miếng ngon Hà Nội

 • B

  Miếng lạ miền Nam

 • C

  Thương nhớ Mười Hai

 • D

  Lọ Văn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt trích từ tác phẩm Thương nhớ mười hai (bút kí, 1972), là bài đầu tiên của tập tùy bút

Câu 2 :

Thương nhớ Mười Hai được tác giả Vũ Bằng viết trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Trong thời gian tác giả sống ở miền Nam, xa cách quê hương miền Bắc

 • B

  Trong thời gian tác giả sống ở miền Bắc, xa cách quê hương miền Nam

 • C

  Trong chuyến đi công tác vùng biển Diêm Điền

 • D

  Thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Thương nhớ Mười Hai được tác giả Vũ Bằng viết trong thời gian tác giả sống ở miền Nam, xa cách quê hương miền Bắc

Câu 3 :

Bố cục đoạn trích Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt được chia thành mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Bố cục đoạn trích Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt được chia thành 3 phần

Câu 4 :

Đoạn trích Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt thuộc thể loại gì?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Tùy bút

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Thơ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt thuộc thể loại tùy bút

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt là?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Tự sự

 • D

  Nghị luận

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt là tự sự

Câu 6 :

Đoạn trích Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt là bài thứ mấy trong tập tùy bút Thương nhớ Mười Hai?

 • A

  Đầu tiên

 • B

  Thứ hai

 • C

  Thứ ba

 • D

  Thứ tư

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt là bài đầu tiên trong tập tùy bút Thương nhớ Mười Hai

Câu 7 :

Mạch cảm xúc của Vũ Bằng trong văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt được khơi gợi qua sự hồi tưởng về?

 • A

  Thời gian

 • B

  Không gian

 • C

  A và B đúng

 • D

  A và B sai

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Mạch cảm xúc của Vũ Bằng trong văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt được khơi gợi qua sự hồi tưởng về không gian

Câu 8 :

Trong văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt, cái rét ngọt đầu xuân đã khơi dậy sức sống của?

 • A

  Con người

 • B

  Thiên nhiên

 • C

  A và B đúng

 • D

  A và B sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt, cái rét ngọt đầu xuân đã khơi dậy sức sống của con người và thiên nhiên

close