Trắc nghiệm Dấu ngoặc đơn Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tác dụng của dấu ngoặc đơn là gì?

 • A

  Đánh dấu (báo trước) phần bổ sung, giải thích, thuyết minh cho một phần trước đó

 • B

  Đánh dấu phần có chức năng chú thích (giải thích, bổ sung,…)

 • C

  Đánh dấu (báo trước) lời đối thoại (dùng với dấu gạch ngang)

 • D

  Đánh dấu (báo trước) lời dẫn trực tiệp (dùng với dấu ngoặc kép)

Câu 2 :

Ý nào nói đúng nhất tác dụng của dấu ngoặc đơn trong ví dụ sau:

Khác với toàn dân, từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ sử dụng ở một (hoặc một số) địa phương nhất định

 • A

  Bổ sung thêm thông tin cho phần đứng trước

 • B

  Giải thích cho phần đứng trước

 • C

  Thuyết minh thêm thông tin cho phần đứng trước

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 3 :

Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc đơn trong ví dụ sau:

Nguyễn Dữ có Truyền kì mạn lục (Ghi lại một cách tản mạn các truyện lạ được lưu truyền) được đánh giá là thiên cổ kì bút (bút lạ của muôn đời), là một mốc quan trọng của thể loại văn xuôi bằng chữ Hán của văn học Việt Nam.

 • A

  Giải thích nghĩa của phần in đậm và phần trong ngoặc kép

 • B

  Bổ sung thêm thông tin cho phần in đậm và phần trong ngoặc kép

 • C

  Thuyết minh thêm cho phần in đậm và phần trong ngoặc kép

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :

Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc đơn trong ví dụ sau:

Lan (lớp trưởng lớp tôi) đã giành giải nhất trong kì thi này.

 • A

  Bổ sung thêm thông tin cho phần đứng trước

 • B

  Giải thích cho phần đứng trước

 • C

  Thuyết minh thêm thông tin cho phần đứng trước

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 :

Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc đơn trong ví dụ sau:

Đùng một cái, họ (những người bản xứ) được phong cho cái danh hiệu tối cao là “chiến sĩ bảo vệ công lí và tự do.

 • A

  Bổ sung thêm thông tin cho phần đứng trước

 • B

  Giải thích cho phần đứng trước

 • C

  Thuyết minh thêm thông tin cho phần đứng trước

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 6 :

Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc đơn trong ví dụ sau:

Lí Bạch (701 – 762), nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc đời Đường, tự Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ, quê Cam Túc; lúc mới năm tuổi, gia đình về định cư làng Thanh Liên, huyện Xương Long thuộc Miên Châu (Tứ Xuyên)

 • A

  Bổ sung thêm thông tin cho phần đứng trước

 • B

  Giải thích cho phần đứng trước

 • C

  Thuyết minh thêm thông tin cho phần đứng trước

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác dụng của dấu ngoặc đơn là gì?

 • A

  Đánh dấu (báo trước) phần bổ sung, giải thích, thuyết minh cho một phần trước đó

 • B

  Đánh dấu phần có chức năng chú thích (giải thích, bổ sung,…)

 • C

  Đánh dấu (báo trước) lời đối thoại (dùng với dấu gạch ngang)

 • D

  Đánh dấu (báo trước) lời dẫn trực tiệp (dùng với dấu ngoặc kép)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về dấu ngoặc đơn

Lời giải chi tiết :

Tác dụng của dấu ngoặc đơn là đánh dấu phần có chức năng chú thích (giải thích, bổ sung,…)

Câu 2 :

Ý nào nói đúng nhất tác dụng của dấu ngoặc đơn trong ví dụ sau:

Khác với toàn dân, từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ sử dụng ở một (hoặc một số) địa phương nhất định

 • A

  Bổ sung thêm thông tin cho phần đứng trước

 • B

  Giải thích cho phần đứng trước

 • C

  Thuyết minh thêm thông tin cho phần đứng trước

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ thành phần trong ngoặc đơn và chọn đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

Tác dụng của dấu ngoặc đơn trong ví dụ trên là bổ sung thêm thông tin trước đó

Câu 3 :

Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc đơn trong ví dụ sau:

Nguyễn Dữ có Truyền kì mạn lục (Ghi lại một cách tản mạn các truyện lạ được lưu truyền) được đánh giá là thiên cổ kì bút (bút lạ của muôn đời), là một mốc quan trọng của thể loại văn xuôi bằng chữ Hán của văn học Việt Nam.

 • A

  Giải thích nghĩa của phần in đậm và phần trong ngoặc kép

 • B

  Bổ sung thêm thông tin cho phần in đậm và phần trong ngoặc kép

 • C

  Thuyết minh thêm cho phần in đậm và phần trong ngoặc kép

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ thành phần trong ngoặc đơn

Lời giải chi tiết :

Tác dụng của dấu ngoặc đơn trong câu trên giải thích nghĩa của phần in đậm và phần trong ngoặc kép

Câu 4 :

Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc đơn trong ví dụ sau:

Lan (lớp trưởng lớp tôi) đã giành giải nhất trong kì thi này.

 • A

  Bổ sung thêm thông tin cho phần đứng trước

 • B

  Giải thích cho phần đứng trước

 • C

  Thuyết minh thêm thông tin cho phần đứng trước

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ thành phần trong ngoặc đơn

Lời giải chi tiết :

Tác dụng của dấu ngoặc đơn trong câu trên bổ sung thêm thông tin cho phần đứng trước

Câu 5 :

Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc đơn trong ví dụ sau:

Đùng một cái, họ (những người bản xứ) được phong cho cái danh hiệu tối cao là “chiến sĩ bảo vệ công lí và tự do.

 • A

  Bổ sung thêm thông tin cho phần đứng trước

 • B

  Giải thích cho phần đứng trước

 • C

  Thuyết minh thêm thông tin cho phần đứng trước

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ thành phần trong ngoặc đơn

Lời giải chi tiết :

Tác dụng của dấu ngoặc đơn trong câu trên giải thích cho phần đứng trước

Câu 6 :

Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc đơn trong ví dụ sau:

Lí Bạch (701 – 762), nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc đời Đường, tự Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ, quê Cam Túc; lúc mới năm tuổi, gia đình về định cư làng Thanh Liên, huyện Xương Long thuộc Miên Châu (Tứ Xuyên)

 • A

  Bổ sung thêm thông tin cho phần đứng trước

 • B

  Giải thích cho phần đứng trước

 • C

  Thuyết minh thêm thông tin cho phần đứng trước

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ thành phần trong ngoặc đơn

Lời giải chi tiết :

Tác dụng của dấu ngoặc đơn trong ví dụ trên bổ sung thêm thông tin về năm sinh (701), năm mất (762) của nhà thơ Lí Bạch và phần chú thích thêm về địa danh Miên Châu thuộc tỉnh nào (Tứ Xuyên).

close