Trắc nghiệm Lý thuyết Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đối với bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học, cần lưu ý yêu cầu gì?

Giới thiệu được nhân vật trong tác phẩm văn học

Không cần giới thiệu nhân vật, chỉ cần nhắc tên

Chỉ ra được đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm

Khái quát đặc điểm nhân vật bằng một dòng ngắn gọn

Nhận xét được nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn

Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật

Câu 2 :

Mục đích của việc phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học là gì?

 • A

  Bác bỏ các đặc điểm nổi bật của nhân vật văn học

 • B

  Ép người đọc nghe theo ý kiến của mình về nhân vật văn học

 • C

  Thuyết phục người đọc đồng tình với ý kiến của mình về nhân vật văn học

 • D

  Tất cả đáp án trên

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đặc điểm nhân vật được nhà văn thể hiện gián tiếp qua?

Ngoại hình

Hành động

Ngôn ngữ

Thế giới nội tâm

Mối quan hệ với các nhân vật khác

Câu 4 :

Bố cục một bài văn phân tích đặc điểm nhân vật cần có mấy phần?

 • A

  3 phần

 • B

  4 phần

 • C

  5 phần

 • D

  6 phần

Câu 5 :

Khi viết bài, cần lưu ý điều gì?

 • A

  Dựa trên những sự việc, chi tiết liên quan đến nhân vật trong tác phẩm

 • B

  Nhìn nhận, phân tích từ nhiều góc độ

 • C

  Phân tích nhân vật một cách cụ thể, chi tiêt

 • D

  Tất cả đáp án trên

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Sau khi viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật, có cần thực hiện bước rà soát, chỉnh sửa không?

Có

Không

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đối với bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học, cần lưu ý yêu cầu gì?

Giới thiệu được nhân vật trong tác phẩm văn học

Không cần giới thiệu nhân vật, chỉ cần nhắc tên

Chỉ ra được đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm

Khái quát đặc điểm nhân vật bằng một dòng ngắn gọn

Nhận xét được nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn

Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật

Đáp án

Giới thiệu được nhân vật trong tác phẩm văn học

Chỉ ra được đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm

Nhận xét được nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn

Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật

Câu 2 :

Mục đích của việc phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học là gì?

 • A

  Bác bỏ các đặc điểm nổi bật của nhân vật văn học

 • B

  Ép người đọc nghe theo ý kiến của mình về nhân vật văn học

 • C

  Thuyết phục người đọc đồng tình với ý kiến của mình về nhân vật văn học

 • D

  Tất cả đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức đã học

Lời giải chi tiết :

Mục đích của việc phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học là thuyết phục người đọc đồng tình với ý kiến của mình về một nhân vật văn học

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đặc điểm nhân vật được nhà văn thể hiện gián tiếp qua?

Ngoại hình

Hành động

Ngôn ngữ

Thế giới nội tâm

Mối quan hệ với các nhân vật khác

Đáp án

Ngoại hình

Hành động

Ngôn ngữ

Thế giới nội tâm

Mối quan hệ với các nhân vật khác

Câu 4 :

Bố cục một bài văn phân tích đặc điểm nhân vật cần có mấy phần?

 • A

  3 phần

 • B

  4 phần

 • C

  5 phần

 • D

  6 phần

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bố cục một bài văn phân tích đặc điểm nhân vật cần có 3 phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài

Câu 5 :

Khi viết bài, cần lưu ý điều gì?

 • A

  Dựa trên những sự việc, chi tiết liên quan đến nhân vật trong tác phẩm

 • B

  Nhìn nhận, phân tích từ nhiều góc độ

 • C

  Phân tích nhân vật một cách cụ thể, chi tiêt

 • D

  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi viết bài, cần lưu ý:

- Để những nhận xét về nhân vật thuyết phục và có giá trị, cần dựa trên những sự việc, chi tiết liên quan đến nhân vật trong tác phẩm

- Cần nhìn nhận, phân tích nhân vật từ nhiều góc độ, trong một chỉnh thể trọn vẹn để có những nhận xét, đánh giá toàn diện, thuyết phục

- Phân tích nhân vật một cách cụ thể, chi tiết. Không nên nhận xét, đánh giá về nhân vật một cách chung chung. Cần đưa ra các bằng chứng trong tác phẩm để làm căn cứ cho những nhận xét, suy luận về đặc điểm nhân vật

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Sau khi viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật, có cần thực hiện bước rà soát, chỉnh sửa không?

Có

Không

Đáp án

Có

Không

close