Trắc nghiệm Lý thuyết về cụm từ Văn 7 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Khái niệm chính xác nhất về cụm từ?

 • A

  Là đơn vị cú pháp lớn nhất do các từ kết hợp với nhau tạo thành

 • B

  Là đơn vị cú pháp nhỏ nhất do các từ kết hợp với nhau tạo thành

 • C

  Là yếu tố được tạo thành từ một tiếng

 • D

  Là yếu tố ngôn ngữ có nghĩa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Em hãy dựa vào kiến thức đã học về khái niệm Cụm từ

Lời giải chi tiết :

Cụm từ là đơn vị cú pháp nhỏ nhất do các từ kết hợp với nhau tạo thành.

Câu hỏi 2 :

Cụm từ là những tổ hợp từ gồm bao nhiêu từ trở lên?

 • A

  Bốn từ

 • B

  Ba từ

 • C

  Hai từ

 • D

  Một từ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Cụm từ là đơn vị cú pháp nhỏ nhất do các từ kết hợp với nhau tạo thành và là những tổ hợp từ gồm từ hai từ trở lên

Câu hỏi 3 :

Có bao nhiêu loại cụm từ?

 • A

  5 loại

 • B

  4 loại

 • C

  3 loại

 • D

  2 loại

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Trong ngôn ngữ, có hai loại cụm từ: cụm từ tự do và cụm từ cố định

Câu hỏi 4 :

Đâu là hai loại của cụm từ?

 • A

  Tự do – cố định

 • B

  Trực tiếp – gián tiếp

 • C

  Đẳng lập – chính phụ

 • D

  Tự do – định danh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Trong ngôn ngữ, có hai loại cụm từ: cụm từ tự do và cụm từ cố định

close