Trắc nghiệm Từ vựng & Ngữ pháp Review 1 Tiếng Anh 9 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Find a mistake iu the sentence below

She wishes she is the most beautiful girl in the world.

 • A

  wishes

 • B

  is

 • C

  the most

 • D

  in

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu ước

Lời giải chi tiết :

Ta dùng cấu trúc câu ước với wish để diễn tả điều ước về 1 sự việc không có thật trong hiện tại

S + wish(es) + S + V_ed 

S + wish(es) + S + were (S số ít và số nhiều đều chia động từ là were)

Sửa: “is” => “were”

=> She wishes she were the most beautiful girl in the world.

Tạm dịch: Cô ấy ước cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới.

Câu hỏi 2 :

Find a mistake iu the sentence below

Ba is very depressing because his closest friend is moving to another town.

 • A

  depressing

 • B

  closest

 • C

  moving

 • D

  another

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

depressing (adj): buồn tẻ (dùng để chỉ tính chất của sự việc)

depressed (adj): buồn bã (dùng để chỉ cảm xúc của con người về 1 sự việc)

Ta thấy chủ ngữ của câu là người nên phải dùng tính từ đuôi ed

Sửa: “depressing” => “depressed”

=> Ba is very depressed because his closest friend is moving to another town.

Tạm dịch: Ba thì rất buồn bởi vì người bạn thân nhất của cậu ấy sẽ chuyển tới một thành phố khác.

Câu hỏi 3 :

Find a mistake iu the sentence below

Nick asked Phong if he has gone to Nga’s birthday party the previous night.

 • A

  asked

 • B

  if

 • C

  has gone

 • D

  the previous night

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Lời nói gián tiếp

Lời giải chi tiết :

S1 + asked + S2 + if + S + V_lùi thì

Ta thấy dấu hiệu nhận biết: the previous night là dạng gián tiếp của trạng từ "last night" trong câu trực tiếp

=> Thì động từ trong câu trực tiếp là quá khứ đơn nên khi lùi thì trong câu giản tiếp, ta phải dùng thì quá khứ hoàn thành

Sửa: “has gone” => “had gone”

=> Nick asked Phong if he had gone to Nga’s birthday party the previous night.

Tạm dịch: Nick đã hỏi Phong cậu ấy đã đi tới bữa tiệc sinh nhật tối qua của Nga không.

Câu hỏi 4 :

Choose  the correct answer to the following questions.

For that artisans, making the paintings is a career ______ it supports the life of many generations of the family.

 • A

  because of

 • B

  although

 • C

  so that

 • D

  because

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề chỉ nguyên nhân

Lời giải chi tiết :

Sau chỗ trống cần điền là một mệnh đề

because of + N/ V_ing: bởi vì cái gì => loại

although + S + V: mặc dù

so that + S + V: để mà

because + S + V: bởi vì ...

Ta thấy 2 mệnh đề có mối quan hệ nguyên nhân kết quả nên đáp án phù hợp là D

=> For that artisans, making the paintings is a career because it supports the life of many generations of the family.

Tạm dịch: Với những nghệ nhân đó, vẽ tranh là một nghề nghiệp bởi vì nõ hỗ trợ cuộc sống của nhiều thế hệ trong gia đình.

Câu hỏi 5 :

Choose  the correct answer to the following questions.

Vietnamese women today prefer modern clothes  ______ Ao Dai.

 • A

  for

 • B

  to    

 • C

  in    

 • D

  with

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc prefer sth to sth: thích cái gì hơn cái gì

=> Vietnamese women today prefer modern clothes to Ao Dai.

Tạm dịch: Phụ nữ Việt Nam ngày nay thích các trang phục hiện đại hơn Áo dài.

Câu hỏi 6 :

Choose  the correct answer to the following questions.

Should  all  motorcyclists be  __________to wear helmets?

 • A

  interested

 • B

  dangerous

 • C

  impressed

 • D

  compulsory

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

A. interested (adj): quan tâm, hứng thú

B. dangerous (adj): nguy hiểm

C. impressed (adj): ấn tượng

D. compulsory (adj): bắt buộc

Dựa vào ngữ cảnh câu , đáp án D là phù hợp nhất

=> Should  all  motorcyclists be  compulsory to wear helmets?

Tạm dịch: Tất cả những người lái xe mô tô có nên bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm không?

Câu hỏi 7 :

Choose  the correct answer to the following questions.

I rarely eat ice cream now but I______ it when I was a child.

 • A

  eat   

 • B

  used to eat   

 • C

  would eat   

 • D

  will eat

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

S + used to + V_nguyên thể => dùng để diễn tả một thói quen trong quá khứ, không còn làm ở hiện tại

=> I rarely eat ice cream now but I used to eat  it when I was a child.

Tạm dịch: Bây giờ tôi hiếm khi ăn kem nhưng tôi đã từng ăn nó khi tôi còn là một đứa trẻ.

Câu hỏi 8 :

Choose  the correct answer to the following questions.

He wondered   _________to tell the  news to his parents.

 • A

  why 

 • B

  how

 • C

  what

 • D

  which

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

A. why: tại sao ...

B. how: như thế nào

B. what: cái gì

D. which: cái nào 

Cấu trúc: how to V : cách làm việc gì

=> He wondered   how to tell the  news to his parents.

Tạm dịch: Anh ấy đã băn khoăn thông báo tin tức cho bố mẹ mình như thế nào.

Câu hỏi 9 :

Choose  the correct answer to the following questions.

I wish my parents could put themselves in my ______

 • A

  shoes  

 • B

  bags

 • C

  blanket

 • D

  heart

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

A. shoes : giày

B. bags: túi                                   

C. blanket: chăn                             

D. heart: tim

put oneself in one’s shoes: đặt bản thân vào hoàn cảnh, vị trí của ai

=> I wish my parents could put themselves in my shoes.  

Tạm dịch: Tôi ước bố mẹ tôi có thể đặt bản thân họ vào vị trí của tôi.

Câu hỏi 10 :

Choose the underlined part that needs correction in each of the following questions.

One of the worse diseases mankind has ever faced is cancer.

 • A

  One of

 • B

  worse

 • C

  mankind

 • D

  faced

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh hơn nhất

Lời giải chi tiết :

One of the + tính từ so sánh hơn nhất + N (số nhiều): Một trong những ... nhất

Sửa: “worse” => “worst”

=> One of the worst diseases mankind has ever faced is cancer.

Tạm dịch: Một trong những căn bệnh tồi tệ nhất loài người đã từng phải đối mặt là ung thư.

Câu hỏi 11 :

Choose  the correct answer to the following questions.

The children in my  village used to go ______, even in winter. Now they all have shoes.

 • A

  on foot

 • B

  bare-footed

 • C

  playing around                  

 • D

  played around

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

A. on foot: bằng chân

B. bare-footed: chân trần

C. playing around: chơi xung quanh

D. palyed around: chơi xung quanh

Dựa vào ngữ cảnh, đáp án B là phù hợp nhất

=> The children in my  village used to go bare-footed, even in winter. Now they all have shoes.

Tạm dịch: Lũ trẻ trong làng tôi thường đi chân đất, thậm chí cả vào mùa đông. Bây giờ, tất cả chúng đều có giày rồi.

Câu hỏi 12 :

Choose the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The Jacksons live in a fascinated neighbourhood.

 • A

  The

 • B

  live

 • C

  fascinated

 • D

  neighbourhood

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

neighborhood (n): khu lân cận

fascinated (adj): say mê, thích thú (dùng để chỉ cảm xúc của con người về sự vật, việc)

fascinating (adj): thú vị (dùng để chỉ tính chất của sự vật, việc)

Sửa: “fascinated” => “fascinating”

=> The Jacksons live in a fascinating neighbourhood.

Tạm dịch: Gia đình Jackson sống trong một khu lân cận thú vị.

Câu hỏi 13 :

Choose  the correct answer to the following questions.

You should take your shoes……………….when you go into the pagoda.

 • A

  on

 • B

  up       

 • C

  off

 • D

  in

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm động từ

Lời giải chi tiết :

take on: thuê mướn

take up: bắt đầu một sở thích

take off: cới

take in: hiểu

Dựa vào ngữ cảnh, đáp án C là phù hợp nhất

=> You should take your shoes off when you go into the pagoda.

Tạm dịch: Bạn nên cởi giày ra khi bạn đi vào trong chùa.

Câu hỏi 14 :

Choose  the correct answer to the following questions.

He was lazy ______ he was dismissed. Now he's out of work.

 • A

  because

 • B

  since

 • C

  so

 • D

  as

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề chỉ kết quả

Lời giải chi tiết :

because = since = as: bởi vì

so: vì vậy

Dựa vào ngữ cảnh câu, 2 mệnh đề mang nghĩa nguyên nhân kết quả, đáp án C phù hợp nhất

=> He was lazy so he was dismissed. Now he's out of work.

Tạm dịch: Anh ta thì lười biếng vì vậy anh ấy đã bị sa thải. Bây giờ anh ta đang thất nghiệp.

Câu hỏi 15 :

Choose the most suitable response to complete the following exchanges.

“Thank you very much for your help.” “______”

 • A

  It’s quite OK

 • B

  That’s right.

 • C

  I’d love to.

 • D

  You’re welcome.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Lời giải chi tiết :

“Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của bạn”

“ __________”

A. Nó khá ổn

B. Đúng vậy

C. Tôi thích

D. Không có chi

Ta thấy đáp án  D là phù hợp nhất

=> “Thank you very much for your help.”- “You’re welcome.”

Câu hỏi 16 :

Choose the most suitable response to complete the following exchanges.

Phuong: “I’m taking my TOEFL test tomorrow.”

Daisy: “_________”

 • A

  Good fortune

 • B

  Good luck

 • C

  Good outcome

 • D

  Good success

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Lời giải chi tiết :

- Phương: “Tôi sẽ tham gia bài kiểm tra TOEFL ngày mai”

- Daisy: “_______”

A. Sự may mắn

B. Chúc may mắn

C. Kết quả tốt

D. Thành công lớn

Ta thấy đáp án  B là phù hợp nhất

=> Phuong: “I’m taking my TOEFL test tomorrow.”

      Daisy: “Good luck

Câu hỏi 17 :

Choose  the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following questions.

The graduation is sad, because the time we studied together has come to an end.

 • A

  succeeded  

 • B

  begun

 • C

  finished

 • D

  changed

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

come to an end (v): kết thúc

succeeded (v): thành công

begun (v): bắt đầu

finished (v): kết thúc

changed (v): thay đổi

=> come to and end = finished

Tạm dịch: Lễ tốt nghiệp thì buồn, bởi vì thời gian chúng ta học cùng nhau đã kết thúc.

Câu hỏi 18 :

Choose  the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following questions.

Everyone has their own style of studying. I prefer to study by myself so I am not disturbed.

 • A

  location

 • B

  method

 • C

  culture

 • D

  network

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

style (n): phong cách, cách

location (n): vị trí

method (n): phương pháp, cách

culture (n): văn hóa

network (n): mạng lưới

=> style = method

Tạm dịch: Mỗi người có một phong cách học tập của riêng mình. Tôi thích tự học một mình hơn vì vậy tôi không muốn bị làm phiền.

Câu hỏi 19 :

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in the following questions.

Fruit and vegetables grew in abundance on the island. The islanders even exported the surplus.

 • A

  large quantity    

 • B

  small quantity

 • C

  excess

 • D

  sufficiency

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

abundance (n): dư thừa, nhiều

large quantity (n): số lượng lớn

small quantity (n): số lượng nhỏ

excess (n): vượt quá

sufficiency (n): đủ

=> abundance >< small quantity

Tạm dịch: Hoa quả và rau củ phát triển rất nhiều trên hòn đảo này. Các ngư dân trên đảo thậm chí còn xuất khẩu phần dư.

Câu hỏi 20 :

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in the following questions.

At 8 o’clock the plane took off into the air and soared above the clouds.

 • A

  decreased

 • B

  got dressed

 • C

  landed

 • D

  slowed down

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

took off (v): cất cánh

decreased (v): giảm

got dressed (v): ăn mặc đẹp

landed (v): hạ cánh

slowed down (v): chậm lại

=> took off >< landed

Tạm dịch: Vào lúc 8 giờ, máy bay cất cánh lên không trung và bay qua những đám mây.

Câu hỏi 21 :

Choose the underlined part that needs correction in each of the following questions.

We reached the nearest village after walked for 30 minutes.

 • A

  reached

 • B

  nearest village

 • C

  walked

 • D

  for

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Sau giới từ “after” thì động từ chia ở dạng V_ing

Sửa: “walked” => “walking”

=> We reached the nearest village after walking for 30 minutes.

Tạm dịch: Chúng tôi đã đến ngôi làng gần nhất sau khi đi bộ được 30 phút.

Câu hỏi 22 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

What do you usually wear _____ weekdays?

 • A

  on

 • B

  at

 • C

  of

 • D

  in

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ 

Lời giải chi tiết :

A. on + các ngày: vào ...

B. at + giờ cụ thể: vào lúc ...

C. of: của

D. in + năm/ tháng: vào ...

=> What do you usually wear on weekdays?

Tạm dịch: Bạn thường mặc gì vào các ngày trong tuần?

Câu hỏi 23 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

I’m responsible for cooking dinner as my mother usually works _________.

 • A

  lately

 • B

  early

 • C

  later

 • D

  late

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

A. lately (adv): gần đây

B. early (adv): sớm

C. later (adv): sau đó

D. late (adv): muộn

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án D phù hợp nhất

=> I’m responsible for cooking dinner as my mother usually works late.

Tạm dịch: Tôi chịu trách nhiệm nấu bữa tối bởi vì mẹ tôi thường làm việc muộn.

Câu hỏi 24 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

I usually _________ my younger sisters when my parents are away on business.

 • A

  take off

 • B

  take care of

 • C

  take over

 • D

  take after

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm động từ

Lời giải chi tiết :

take off (v): cởi, cất cánh

take care of (v): chăm sóc

take over (v): tiếp nhận

take after (v): giống

=> I usually take care of my younger sisters when my parents are away on business.

Tạm dịch: Tôi thường chăm sóc cho những đứa em khi bố mẹ tôi đi công tác.

Câu hỏi 25 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

When I turned up, the hall was already _____ of teenagers.

 • A

  packed

 • B

  crowded

 • C

  full

 • D

  jammed

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm từ/ Sự kết hợp từ

Lời giải chi tiết :

packed (adj) đóng gói

crowded (adj) đông đúc + with

full (adj) đầy

jammed (adj) bị kẹt, bị vướng

be full of sb/ sth: đầy, nhiều

=> When I turned up, the hall was already full of teenagers.

Tạm dịch: Khi tôi đến, hội trường đã đầy các thanh thiếu niên.

Câu hỏi 26 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

They…………in touch since they…………school 2 years ago.

 • A

  kept/ have left      

 • B

  have kept/ leave      

 • C

  have kept/ left    

 • D

  keep/ had left

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Cách dùng: Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và còn liên quan đến hiện tại.

Cấu trúc: S + have/ has P2 + since + S + V_ed

=> They have kept in touch since they left school 2 years ago.

Tạm dịch: Họ vẫn giữ liên lạc kể từ khi họ ra khỏi trường 2 năm trước.

Câu hỏi 27 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

The roads are very ______ in rush hours so you should drive carefully.

 • A

  busy

 • B

  noisy

 • C

  bumpy

 • D

  crazy

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

A. busy (adj): bận rộn

B. nosiy (adj): ồn ào

C. bumpy (adj): gồ ghề

D. crazy (adj): điên

=> The roads are very busy in rush hours so you should drive carefully.

Tạm dịch: Các con đường thì đông đúc trong những giờ cao điểm vì vậy bạn nên lái xe cẩn thận.

Câu hỏi 28 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

She enjoys _______   ___________ her health.

 • A

  swim/to improve 

 • B

  swimming/ improve     

 • C

  to swim/ improve     

 • D

  swimming/ to improve

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/ V_ing

Lời giải chi tiết :

enjoy + V_ing: thích làm gì

... + to V: => dùng để chỉ mục đích

=> She enjoys swimming to improve her health.

Tạm dịch: Cô ấy thích bơi lội để cải thiện sức khỏe của mình.

Câu hỏi 29 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

Japan is the…………..developed country in the world.

 • A

  most two

 • B

  two most

 • C

  second most

 • D

  second in most

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh hơn nhất

Lời giải chi tiết :

So sánh hơn nhất của tính từ dài: the + most + adj

So sánh hơn nhất của tính từ ngắn: the + adj-est

Trật tự từ: the + số thứ tự + most adj/ adj_est

=> Japan is the second most developed country in the world.

Tạm dịch: Nhật Bản là quốc gia phát triển đứng thứ 2 trên thế giới.

Câu hỏi 30 :

Choose the correct answer to each of the following questions.

When I was a child, my father used _____ me to school by bike.

 • A

  to taking

 • B

  to take

 • C

  to drive

 • D

  to driving

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/ V_ing

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: used to + V_nguyên thể => dùng để diễn tả thói quen làm gì trong quá khứ nhưng đã chấm dứt trong hiện tại

=> When I was a child, my father used to take me to school by bike.

Tạm dịch: Khi tôi còn nhỏ, bố tôi thường đưa tôi đến trường bằng xe đạp.

Câu hỏi 31 :

Choose the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Mai: “I love studying science as it allows me to answer questions about the natural world.”

Tim: “_________”

 • A

  No, I won’t

 • B

  Neither do I

 • C

  Yes, I like it.

 • D

  So do I

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Lời giải chi tiết :

- “Tôi thích học khoa học bởi vì nó cho phép tôi trả lời được những câu hỏi về thế giới tự nhiên.”

- “_______”

A. Không, tôi sẽ không

B. Tôi cũng không

C. Đúng, tôi thích nó

D. Tôi cũng vậy

Câu hỏi 32 :

Choose the most suitable response to complete each of the following exchanges.

– How do you feel about your English now? 

- “ ________________”

 • A

  All right.

 • B

  I’m fluent in English now.

 • C

  English is not my mother tongue

 • D

  English is the official language in the world.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Lời giải chi tiết :

- “Bạn thấy sao về tiếng Anh của bạn hiện tại?”

- “_________.”

A. Được rồi

B. Tôi bây giờ trôi chảy tiếng Anh

C. Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi

D. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức trên thế giới.

Câu hỏi 33 :

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

I didn’t think his comments were very appropriate at that time.

 • A

  right

 • B

  correct

 • C

  exact

 • D

  suitable

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

appropriate (adj): thích hợp

right (adj): đúng

correct (adj): đúng

exact (adj): chính xác

suitable (adj): phù hợp

=> appropriate = suitable

Tạm dịch: Tôi không nghĩ bình luận của anh ấy thì phù hợp vào thời điểm đó.

Câu hỏi 34 :

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Have you found out how much all this is going to cost? Is it expensive?

 • A

  got information about   

 • B

  found by chance    

 • C

  talked to someone about     

 • D

  met someone and asked

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

found out (v): tìm ra

got information about (v): có thông tin về

found by chance (v): tìm thấy tình cờ

talked to someone about (v): nói với ai về

met someone and asked (v): gặp ai đó và hỏi

=> found out = got information about

Tạm dịch: Bạn đã tìm ra tất cả những cái này tốn hết bao nhiêu chưa? Nó có đắt không?

Câu hỏi 35 :

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

A small fish needs camouflage to hide itself so that its enemies cannot find it.

 • A

  cover

 • B

  beautify

 • C

  show

 • D

  locate

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

hide (v): giấu

cover (v): che, phủ

beautify (v): làm đẹp

show (v): bày ra

locate (v): định vị

=> hide >< show 

Tạm dịch: Một con cá nhỏ cần cải trang để giấu mình để mà kẻ thù của nó không thể tìm thấy nó.

Câu hỏi 36 :

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s).

You have a problem with your classmates at school and you don’t know who to talk to. You may feel depressed.

 • A

  worried

 • B

  stressed

 • C

  delighted

 • D

  tense

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

depressed (adj): buồn chán

worried (adj): bận tâm

stressed (adj): căng thằng

delighted (adj): vui vẻ

tense (adj): căng thằng

=> depressed >< delighted

Tạm dịch: Bạn có một vấn đề với bạn cùng lớp ở trường và bạn không biết nói với ai. Bạn có thể cảm thấy buồn chán.

close