Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 1 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

You are going to hear about different stages in silk making process. Can you guess the right order of stages 1-6 in the silk make process.

 

Unweaving silk threads

Selecting cocoons

Dying silk threads

Boiling cocoons

Twisting silk threads

Weaving silk threads

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with only ONE number.

1. Cocoons are boiled in vessels in

to

minutes.


2. After being unwound, each silk thread is

to

meters in length.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with only ONE word

 

There are many embroidery villages in Vietnam, but Quat Dong village in Hanoi is widely known for its high-quality products. Located next to a national highway, the Quat Dong embroidery village is one of the 200 most well-known traditional

villages in Vietnam.


Embroidery has been developing around here since the 17th century; local skilled

were chosen to make sophisticated embroidered costumes for the Vietnamese King, Queen and other Royal family members before Vietnam became a socialist republic country.

The first man who taught the local people how to

was Dr. Le Cong Hanh, who lived during the Le dynasty. He learned how to embroider while on a trip to China as an envoy, and taught the villagers of Quat Dong upon his return. Although these skills eventually spread  across the country, the Quat Dong’s artisans’  creations are still the most appreciated.  In order to create beautiful embroideries, an artisan must be

, meticulous and have an eye for design, along with clever hands. Nowadays, Quat Dong products may range from clothes, bags, pillow cases, to paintings and decorations, which are

to many countries.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

You are going to hear about different stages in silk making process. Can you guess the right order of stages 1-6 in the silk make process.

 

Unweaving silk threads

Selecting cocoons

Dying silk threads

Boiling cocoons

Twisting silk threads

Weaving silk threads

Đáp án

Selecting cocoons

Boiling cocoons

Unweaving silk threads

Twisting silk threads

Dying silk threads

Weaving silk threads

Phương pháp giải :

Tập trung nghe vào những từ giúp ta chú ý được thứ tự trước sau của hành động

( In the first stage, then, after, finally )

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Tập trung nghe vào những từ giúp ta chú ý được thứ tự trước sau của hành động

( In the first stage, then, after, finally )

Đáp án: 

1. Selecting cocoons: chọn kén

2. Boiling cocoons: luộc kén

3. Unweaving silk threads: tháo sợi 

4. Twisting silk threads: se sợi chỉ

5. Dying silk threads: nhuộm sợi chỉ

6. Weaving silk threads: Cuộn sợi

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with only ONE number.

1. Cocoons are boiled in vessels in

to

minutes.


2. After being unwound, each silk thread is

to

meters in length.

Đáp án

1. Cocoons are boiled in vessels in

to

minutes.


2. After being unwound, each silk thread is

to

meters in length.

Lời giải chi tiết :

1. Cocoons are boiled in vessels in __ to ___ minutes.

Thông tin: they are boiled in the aluminum or copper cooking vessels for about 1-2 minutes

(chúng được đun sôi trong các nồi nấu bằng nhôm hoặc đồng trong khoảng 1-2 phút)

Đáp án: 1-2

=> cocoons are boiled in vessels in 1 to 2  minutes.

Tạm dịch:

Kén được đun sôi trong các nồi nấu trong 1-2 phút.

 

2. After being unwound, each silk thread is __ to ___ meters in length.

Thông tin: After boiling in hot water, the threads are unwound and they are usually 300 to 900 meter long. (Sau khi đun sôi trong nước nóng, các sợi chỉ được gỡ  ra và chúng thường dài từ 300 đến 900 mét.)

Đáp án: 300- 900

=> After being unwound, each silk thread is 300 to 900 meters in length.

Tạm dịch:

Sau khi được mở ra, mỗi sợi tơ có chiều dài từ 300 đến 900 mét.

The production of silk clothes has six stages. In the first stage, the cocoons are selected. Then they are boiled in the aluminum or copper cooking vessels for about 1-2 minutes. After boiling in hot water, the threads are unwound and they are usually 300 to 900 meter long. In the fourth stage, the threads are twisted. Then they are ready for dye process in any colour. Finally, dyed threads are then weaved into silk clothes. In fact, the dye process can be done more than once to produce better colors for silk clothes.

Việc sản xuất quần áo lụa có sáu giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, kén được lựa chọn. Sau đó, chúng được đun sôi trong các nồi nấu bằng nhôm hoặc đồng trong khoảng 1-2 phút. Sau khi đun sôi trong nước nóng, các sợi chỉ được gỡ ra và chúng thường dài từ 300 đến 900 mét. Trong giai đoạn thứ tư, các chủ đề được xoắn. Sau đó, họ đã sẵn sàng cho quá trình nhuộm ở bất kỳ màu nào. Cuối cùng, các sợi nhuộm sau đó được dệt thành quần áo lụa. Trên thực tế, quá trình nhuộm có thể được thực hiện nhiều lần để tạo ra màu sắc tốt hơn cho quần áo lụa.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with only ONE word

 

There are many embroidery villages in Vietnam, but Quat Dong village in Hanoi is widely known for its high-quality products. Located next to a national highway, the Quat Dong embroidery village is one of the 200 most well-known traditional

villages in Vietnam.


Embroidery has been developing around here since the 17th century; local skilled

were chosen to make sophisticated embroidered costumes for the Vietnamese King, Queen and other Royal family members before Vietnam became a socialist republic country.

The first man who taught the local people how to

was Dr. Le Cong Hanh, who lived during the Le dynasty. He learned how to embroider while on a trip to China as an envoy, and taught the villagers of Quat Dong upon his return. Although these skills eventually spread  across the country, the Quat Dong’s artisans’  creations are still the most appreciated.  In order to create beautiful embroideries, an artisan must be

, meticulous and have an eye for design, along with clever hands. Nowadays, Quat Dong products may range from clothes, bags, pillow cases, to paintings and decorations, which are

to many countries.

Đáp án

There are many embroidery villages in Vietnam, but Quat Dong village in Hanoi is widely known for its high-quality products. Located next to a national highway, the Quat Dong embroidery village is one of the 200 most well-known traditional

villages in Vietnam.


Embroidery has been developing around here since the 17th century; local skilled

were chosen to make sophisticated embroidered costumes for the Vietnamese King, Queen and other Royal family members before Vietnam became a socialist republic country.

The first man who taught the local people how to

was Dr. Le Cong Hanh, who lived during the Le dynasty. He learned how to embroider while on a trip to China as an envoy, and taught the villagers of Quat Dong upon his return. Although these skills eventually spread  across the country, the Quat Dong’s artisans’  creations are still the most appreciated.  In order to create beautiful embroideries, an artisan must be

, meticulous and have an eye for design, along with clever hands. Nowadays, Quat Dong products may range from clothes, bags, pillow cases, to paintings and decorations, which are

to many countries.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch:

Có rất nhiều làng thêu ở Việt Nam, nhưng làng Quất Đông ở Hà Nội được biết đến rộng rãi với những sản phẩm chất lượng cao. Nằm cạnh quốc lộ, làng thêu Quất Đồng là một trong 200 làng nghề thủ công truyền thống nổi tiếng nhất Việt Nam.

Nghề thêu đã được phát triển ở đây từ thế kỷ 17; Các nghệ nhân lành nghề địa phương đã được chọn để làm trang phục thêu tinh xảo cho Vua, Hoàng hậu và các thành viên gia đình Hoàng gia khác trước khi Việt Nam trở thành một nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

Người đàn ông đầu tiên dạy người dân địa phương cách thêu là bác sĩ Lê Công Hạnh, người sống trong triều đại nhà Lê. Ông học cách thêu thùa trong một chuyến đi đến Trung Quốc với tư cách là một đặc phái viên, và dạy cho dân làng Quấtt Đông khi trở về. Mặc dù những kỹ năng này cuối cùng đã lan rộng khắp đất nước, nhưng những sáng tạo của nghệ nhân Quất Đông thường vẫn được đánh giá cao nhất. Để tạo ra những bức thêu đẹp, một nghệ nhân phải kiên nhẫn, tỉ mỉ và có con mắt thiết kế, cùng với đôi bàn tay khéo léo. Ngày nay, các sản phẩm Quất Đông rất đa dạng có thể kể đến là quần áo, túi xách, vỏ gối, đến tranh vẽ và đồ trang trí, được xuất khẩu sang nhiều nước.

close