Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 1 Tiếng Anh 9 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the steps of making silk threads with its suitable meanings.

Chọn kén

Nhuộm chỉ

Tháo sợi

Cuộn sợi

Luộc kén

Se sợi

Twisting silk threads

Boiling cocoons

Weaving silk threads

Dying silk threads

Selecting cocoons

Unweaving silk threads

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Chọn kén

Selecting cocoons

Nhuộm chỉ

Dying silk threads

Tháo sợi

Unweaving silk threads

Cuộn sợi

Weaving silk threads

Luộc kén

Boiling cocoons

Se sợi

Twisting silk threads

Phương pháp giải :

1. Selecting cocoons: chọn kén

2. Boiling cocoons: luộc kén

3. Unweaving silk threads: tháo sợi 

4. Twisting silk threads: se sợi chỉ

5. Dying silk threads: nhuộm sợi chỉ

Lời giải chi tiết :

1. Selecting cocoons: chọn kén

2. Dying silk threads: nhuộm sợi chỉ

3. Unweaving silk threads: tháo sợi 

4. Twisting silk threads: se sợi chỉ

5. Boiling cocoons: luộc kén

6. Weaving silk threads: Cuộn sợi

Câu hỏi 2 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

You are going to hear about different stages in silk making process. Can you guess the right order of stages 1-6 in the silk make process.

 

Unweaving silk threads

Selecting cocoons

Dying silk threads

Boiling cocoons

Twisting silk threads

Weaving silk threads

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Selecting cocoons

Boiling cocoons

Unweaving silk threads

Twisting silk threads

Dying silk threads

Weaving silk threads

Phương pháp giải :

Tập trung nghe vào những từ giúp ta chú ý được thứ tự trước sau của hành động

( In the first stage, then, after, finally )

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Tập trung nghe vào những từ giúp ta chú ý được thứ tự trước sau của hành động

( In the first stage, then, after, finally )

Đáp án: 

1. Selecting cocoons: chọn kén

2. Boiling cocoons: luộc kén

3. Unweaving silk threads: tháo sợi 

4. Twisting silk threads: se sợi chỉ

5. Dying silk threads: nhuộm sợi chỉ

6. Weaving silk threads: Cuộn sợi

Câu hỏi 3 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Decide whether the statements below are true (T) or False (F)

1. In the first stage, cocoons are boiled in vessels.

Đúng
Sai

2. Silk threads are unwound in the third stage.

Đúng
Sai

3. Dye process is done before twisting silk threads.

Đúng
Sai

4. Silk threads can be dyed in only some basic colors.

Đúng
Sai

5. Silk should be dyed again for more beautiful colors.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. In the first stage, cocoons are boiled in vessels.

Đúng
Sai

2. Silk threads are unwound in the third stage.

Đúng
Sai

3. Dye process is done before twisting silk threads.

Đúng
Sai

4. Silk threads can be dyed in only some basic colors.

Đúng
Sai

5. Silk should be dyed again for more beautiful colors.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Chú ý vào những cụm từ first, second, ..., key words trong câu.

- nghe kĩ phần thông tin có đề cập đến key words

Lời giải chi tiết :

1. In the first stage, cocoons are boiled in vessels.

Lời giải:

Tạm dịch: In the first stage, cocoons are boiled in vessels.

(Trong giai đoạn đầu tiên, kén được đun sôi trong thùng lớn.)

Thông tin: In the first stage, the cocoons are selected. Then they are boiled in the aluminum or copper cooking vessels for about 1-2 minutes (Trong giai đoạn đầu tiên, kén được lựa chọn. Sau đó, chúng được đun sôi trong các nồi nấu bằng nhôm hoặc đồng trong khoảng 1-2 phút.)

=> Sai với nội dung của bài (kén được đun ở giai đoạn hai, chứ không phải trong giai đoạn môt )

Đáp án: False (sai)

 

2. Silk threads are unwound in the third stage.

Lời giải:

Tạm dịch:

 Silk threads are unwound in the third stage.

(Sợi tơ sẽ không được gỡ ra trong giai đoạn thứ ba.)

Thông tin:

In the first stage, the cocoons are selected. Then they are boiled in the aluminum or copper cooking vessels for about 1-2 minutes. After boiling in hot water, the threads are unwound and they are usually 300 to 900 meter long.

(Trong giai đoạn đầu tiên, kén được lựa chọn. Sau đó, chúng được đun sôi trong các nồi nấu bằng nhôm hoặc đồng trong khoảng 1-2 phút. Sau khi đun sôi trong nước nóng, các sợi chỉ được gỡ ra và chúng thường dài từ 300 đến 900 mét.)

=> sai với nội dung của bài (trong giai đoạn 3 các sợi sẽ bị gỡ ra)

Đáp án: False (sai)

3. Dye process is done before twisting silk threads.

Lời giải:

Tạm dịch: Dye process is done before twisting silk threads.

(Quá trình nhuộm được thực hiện trước khi xoắn sợi tơ.)

Thông tin: In the fourth stage, the threads are twisted. Then they are ready for dye process in any colour. (Trong giai đoạn thứ tư, các sợi tơ được xoắn. Sau đó, chúng đã sẵn sàng cho quá trình nhuộm ở bất kỳ màu nào.)

=> Sai với nội dung của bài (quá trình nhuộm xảy ra sau quá trình xoắn tơ)

Đáp án: False (sai)

 

4. Silk threads can be dyed in only some basic colors.

Lời giải:

Tạm dịch: Silk threads can be dyed in only some basic colors.

( Sợi tơ chỉ được nhuộm trong một số màu cơ bản.)

Thông tin: Then they are ready for dye process in any colour. (Sau đó, họ đã sẵn sàng cho quá trình nhuộm ở bất kỳ màu nào.)

=> Sai với nội dung của bài (có thể nhuộm được tất cả các màu, không chỉ các màu cơ bản)

Đáp án: False (sai)

5. Silk should be dyed again for more beautiful colors.

Lời giải:

Tạm dịch: Silk should be dyed again for more beautiful colors.

      ( Lụa nên được nhuộm lại cho màu sắc đẹp hơn.)

Thông tin: In fact, the dye process can be done more than once to produce better colors for silk clothes. (Trên thực tế, quá trình nhuộm có thể được thực hiện nhiều lần để tạo ra màu sắc tốt hơn cho quần áo lụa.)

=> Đúng với nội dung của bài

Đáp án: True (đúng)

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with only ONE number.

1. Cocoons are boiled in vessels in

to

minutes.


2. After being unwound, each silk thread is

to

meters in length.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. Cocoons are boiled in vessels in

to

minutes.


2. After being unwound, each silk thread is

to

meters in length.

Lời giải chi tiết :

1. Cocoons are boiled in vessels in __ to ___ minutes.

Thông tin: they are boiled in the aluminum or copper cooking vessels for about 1-2 minutes

(chúng được đun sôi trong các nồi nấu bằng nhôm hoặc đồng trong khoảng 1-2 phút)

Đáp án: 1-2

=> cocoons are boiled in vessels in 1 to 2  minutes.

Tạm dịch:

Kén được đun sôi trong các nồi nấu trong 1-2 phút.

 

2. After being unwound, each silk thread is __ to ___ meters in length.

Thông tin: After boiling in hot water, the threads are unwound and they are usually 300 to 900 meter long. (Sau khi đun sôi trong nước nóng, các sợi chỉ được gỡ  ra và chúng thường dài từ 300 đến 900 mét.)

Đáp án: 300- 900

=> After being unwound, each silk thread is 300 to 900 meters in length.

Tạm dịch:

Sau khi được mở ra, mỗi sợi tơ có chiều dài từ 300 đến 900 mét.

The production of silk clothes has six stages. In the first stage, the cocoons are selected. Then they are boiled in the aluminum or copper cooking vessels for about 1-2 minutes. After boiling in hot water, the threads are unwound and they are usually 300 to 900 meter long. In the fourth stage, the threads are twisted. Then they are ready for dye process in any colour. Finally, dyed threads are then weaved into silk clothes. In fact, the dye process can be done more than once to produce better colors for silk clothes.

Việc sản xuất quần áo lụa có sáu giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, kén được lựa chọn. Sau đó, chúng được đun sôi trong các nồi nấu bằng nhôm hoặc đồng trong khoảng 1-2 phút. Sau khi đun sôi trong nước nóng, các sợi chỉ được gỡ ra và chúng thường dài từ 300 đến 900 mét. Trong giai đoạn thứ tư, các chủ đề được xoắn. Sau đó, họ đã sẵn sàng cho quá trình nhuộm ở bất kỳ màu nào. Cuối cùng, các sợi nhuộm sau đó được dệt thành quần áo lụa. Trên thực tế, quá trình nhuộm có thể được thực hiện nhiều lần để tạo ra màu sắc tốt hơn cho quần áo lụa.

Câu hỏi 5 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen to a man talking about Quat Dong Village in Ha Tay province, which is very famous for embroidery. Decide if the following statements are true (T) or false (F)

 

1. Quat Dong is one of the few embroidery villages in Vietnam.

Đúng
Sai

2. There are hundreds of traditional handicrafts villages in the country.

Đúng
Sai

3. Embroidery’s history started after Vietnam became a socialist republic country.

Đúng
Sai

4. Embroidery originated in Vietnam.

Đúng
Sai

5. Embroidery silks weren’t widely spread in Vietnam.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. Quat Dong is one of the few embroidery villages in Vietnam.

Đúng
Sai

2. There are hundreds of traditional handicrafts villages in the country.

Đúng
Sai

3. Embroidery’s history started after Vietnam became a socialist republic country.

Đúng
Sai

4. Embroidery originated in Vietnam.

Đúng
Sai

5. Embroidery silks weren’t widely spread in Vietnam.

Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

1. Quat Dong is one of the few embroidery villages in Vietnam.

Lời giải:

Tạm dịch: Quat Dong is one of the few embroidery villages in Vietnam.

( Quất Đồng là một trong số ít làng thêu ở Việt Nam.)

Thông tin: There are many embroidery villages in Vietnam

(Có rất nhiều làng thêu ở Việt Nam)

=> Sai với nội dung của bài (có nhiều làng thêu chứ không phải có ít)

=> False (sai)

 

2. There are hundreds of traditional handicrafts villages in the country.

Lời giải:

Tạm dịch:There are hundreds of traditional handicrafts villages in the country.

                  ( Có hàng trăm làng nghề thủ công truyền thống trong cả nước.)

Thông tin: the Quat Dong embroidery village is one of the 200 most well-known traditional

      (làng thêu Quất Đông là một trong 200 làng truyền thống nổi tiếng nhất)

=> Đúng với nội dung của bài

=> True (đúng)

3. Embroidery’s history started after Vietnam became a socialist republic country.

Lời giải:

Tạm dịch: Embroidery’s history started after Vietnam became a socialist republic country.

 (Lịch sử thêu bắt đầu sau khi Việt Nam trở thành một nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa.)

Thông tin:

Embroidery has been developing around here since the 17th century; local skilled (7) artisans were chosen to make sophisticated embroidered costumes for the Vietnamese King, Queen and other Royal family members before Vietnam became a socialist republic country.

(Nghề thêu đã được phát triển ở đây từ thế kỷ 17; Các nghệ nhân lành nghề địa phương đã được chọn để làm trang phục thêu tinh xảo cho Vua, Hoàng hậu và các thành viên gia đình Hoàng gia khác trước khi Việt Nam trở thành một nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa.)

 

=> Sai với nội dung của bài (lịch sử nghề thêu đã có từ trước khi VN trở thành nước XHCN)

=> False (sai)

 

4. Embroidery originated in Vietnam.

Lời giải:

Tạm dịch: Embroidery originated in Vietnam. (Thêu có nguồn gốc từ Việt Nam.)

Thông tin: He learned how to embroider while on a trip to China as an envoy

(Ông học cách thêu thùa trong một chuyến đi đến Trung Quốc với tư cách là một đặc phái viên)

=> Sai với nội dung của bài (chúng ta học được nghề thêu từ Trung Quốc)

=> False (sai)

 

5. Embroidery silks weren’t widely spread in Vietnam.

Lời giải:

Tạm dịch:   Embroidery silks weren’t widely spread in Vietnam.

    ( Lụa thêu không được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam.)

Thông tin: Nowadays, Quat Dong products may range from clothes, bags, pillow cases, to paintings and decorations

(Ngày nay, các sản phẩm Quất Đông rất đa dạng có thể kể đến là quần áo, túi xách, vỏ gối, đến tranh vẽ và đồ trang trí, được xuất khẩu sang nhiều nước.)

=> Sai với nội dung của bài (lụa thêu phổ biến với nhiều mẫu sản phẩm)
=> False (sai)

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with only ONE word

 

There are many embroidery villages in Vietnam, but Quat Dong village in Hanoi is widely known for its high-quality products. Located next to a national highway, the Quat Dong embroidery village is one of the 200 most well-known traditional

villages in Vietnam.


Embroidery has been developing around here since the 17th century; local skilled

were chosen to make sophisticated embroidered costumes for the Vietnamese King, Queen and other Royal family members before Vietnam became a socialist republic country.

The first man who taught the local people how to

was Dr. Le Cong Hanh, who lived during the Le dynasty. He learned how to embroider while on a trip to China as an envoy, and taught the villagers of Quat Dong upon his return. Although these skills eventually spread  across the country, the Quat Dong’s artisans’  creations are still the most appreciated.  In order to create beautiful embroideries, an artisan must be

, meticulous and have an eye for design, along with clever hands. Nowadays, Quat Dong products may range from clothes, bags, pillow cases, to paintings and decorations, which are

to many countries.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

There are many embroidery villages in Vietnam, but Quat Dong village in Hanoi is widely known for its high-quality products. Located next to a national highway, the Quat Dong embroidery village is one of the 200 most well-known traditional

villages in Vietnam.


Embroidery has been developing around here since the 17th century; local skilled

were chosen to make sophisticated embroidered costumes for the Vietnamese King, Queen and other Royal family members before Vietnam became a socialist republic country.

The first man who taught the local people how to

was Dr. Le Cong Hanh, who lived during the Le dynasty. He learned how to embroider while on a trip to China as an envoy, and taught the villagers of Quat Dong upon his return. Although these skills eventually spread  across the country, the Quat Dong’s artisans’  creations are still the most appreciated.  In order to create beautiful embroideries, an artisan must be

, meticulous and have an eye for design, along with clever hands. Nowadays, Quat Dong products may range from clothes, bags, pillow cases, to paintings and decorations, which are

to many countries.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch:

Có rất nhiều làng thêu ở Việt Nam, nhưng làng Quất Đông ở Hà Nội được biết đến rộng rãi với những sản phẩm chất lượng cao. Nằm cạnh quốc lộ, làng thêu Quất Đồng là một trong 200 làng nghề thủ công truyền thống nổi tiếng nhất Việt Nam.

Nghề thêu đã được phát triển ở đây từ thế kỷ 17; Các nghệ nhân lành nghề địa phương đã được chọn để làm trang phục thêu tinh xảo cho Vua, Hoàng hậu và các thành viên gia đình Hoàng gia khác trước khi Việt Nam trở thành một nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

Người đàn ông đầu tiên dạy người dân địa phương cách thêu là bác sĩ Lê Công Hạnh, người sống trong triều đại nhà Lê. Ông học cách thêu thùa trong một chuyến đi đến Trung Quốc với tư cách là một đặc phái viên, và dạy cho dân làng Quấtt Đông khi trở về. Mặc dù những kỹ năng này cuối cùng đã lan rộng khắp đất nước, nhưng những sáng tạo của nghệ nhân Quất Đông thường vẫn được đánh giá cao nhất. Để tạo ra những bức thêu đẹp, một nghệ nhân phải kiên nhẫn, tỉ mỉ và có con mắt thiết kế, cùng với đôi bàn tay khéo léo. Ngày nay, các sản phẩm Quất Đông rất đa dạng có thể kể đến là quần áo, túi xách, vỏ gối, đến tranh vẽ và đồ trang trí, được xuất khẩu sang nhiều nước.

close