Trắc nghiệm Kiểm tra Unit 3 Tiếng Anh 9 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. empathise

B.adulthood

C. embarrassed

D. cognitive

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. embarrassed

Lời giải chi tiết :

empathise /ˈempəθaɪz/           

adulthood /ˈædʌlthʊd/

embarrassed /ɪmˈbærəst/        

cognitive /ˈkɒɡnətɪv/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án: C

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. disappointed

B. adolescence

C. environment

D. independence

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. environment

Lời giải chi tiết :

disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/               

adolescence /ˌædəˈlesns/

environment /ɪnˈvaɪrənmənt/              

independence /ˌɪndɪˈpendəns/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 3

Đáp án: C

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. fabulous

B. skyscraper

C. lacquerware

D. determine 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. determine 

Lời giải chi tiết :

fabulous /ˈfæbjələs/                            

skyscraper /ˈskaɪskreɪpə(r)/

lacquerware / ˈlakərˌwe(ə)r/               

determine /dɪˈtɜːmɪn/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án: D

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. authenticity

B. cooperative

C. metropolitan

D. multicultural 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. cooperative

Lời giải chi tiết :

authenticity /ˌɔːθenˈtɪsəti/                  

cooperative /kəʊˈɒpərətɪv/

metropolitan /ˌmetrəˈpɒlɪtən/             

multicultural /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 3

Đáp án: B

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. especially

B. ability

C. illiterate

D. entertainment 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. entertainment 

Lời giải chi tiết :

especially /ɪˈspeʃəli/                

ability /əˈbɪləti/

illiterate /ɪˈlɪtərət/                    

entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án: D

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. craft

B. carve

C. aware

D. cast 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. aware

Lời giải chi tiết :

craft /krɑːft/                

carve /kɑːv/

aware /əˈweə(r)/         

cast /kɑːst/

Câu C âm “-a” phát âm là /eə/, còn lại phát âm là /ɑː/

Đáp án: C

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. surface

B. drumhead

C. frustrated

D. multicultural  

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. surface

Lời giải chi tiết :

surface /ˈsɜːfɪs/                       

drumhead /ˈdrʌmhed/

frustrated /frʌˈstreɪtɪd/                       

multicultural /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/

Câu A âm “-u” phát âm là /ɜː/, còn lại phát âm là /ʌ/

Đáp án: A

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. craftsmen

B. house-keeping

C. cost

D. preserve

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. preserve

Lời giải chi tiết :

craftsmen /ˈkrɑːftsmən/          

house-keeping /ˈhaʊskiːpɪŋ/

cost /kɒst/                               

preserve /prɪˈzɜːv/

Câu D âm “-s” phát âm là /z/, còn lại phát âm là /s/

Đáp án: D

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. delighted

B. helpline

C.advice

D. decision 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. decision 

Lời giải chi tiết :

delighted /dɪˈlaɪtɪd/                

helpline /ˈhelplaɪn/

advice /ədˈvaɪs/                      

decision /dɪˈsɪʒn/

Câu D âm “-i” phát âm là /ɪ/, còn lại phát âm là /aɪ/

Đáp án: D

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. classmate

B. pressure

C. embarrass

D. missing 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. pressure

Lời giải chi tiết :

classmate /ˈklɑːsmeɪt/             

pressure /ˈpreʃə(r)/

embarrass /ɪmˈbærəs/              

missing /ˈmɪsɪŋ/

Câu B âm “-ss” phát âm là /ʃ/, còn lại phát âm là /s/

Đáp án: B

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

A great way to improve ________ skills is to keep trying new things.

A. reason

B. reasoned

C. reasoning

D. reasons

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. reasoning

Lời giải chi tiết :

- Cụm từ: reasoning skills: kĩ năng lập luận

=> A great way to improve reasoning skills is to keep trying new things.

Tạm dịch: Cách tốt nhất để trau dồi kĩ năng lập luận là luôn thử những thứ mới.

Đáp án: C

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

My teacher told me that I ______ attend the math course for the higher level programme that I ______for.

A. can’t - apply

B. couldn’t - apply

C. can’t - applied

D. couldn’t – had applied

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. couldn’t – had applied

Lời giải chi tiết :

- Câu tường thuật có động từ “told” nên phải lùi thì ở cả 2 vế trong câu

=> My teacher told me that I couldn’t attend the math course for the higher level programme that I had applied for.

Tạm dịch: Giáo viên nói với tôi rằng tôi không thể tham gia khóa học toán cho trương trình cao hơn  được, cái mà tôi đã đăng kí.

Đáp án: D

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Taking good notes _______ students to evaluate, organize and summarize information.

A. requests

B. requires

C. allows

D. offers

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. allows

Lời giải chi tiết :

request (v): yêu cầu, đề nghị              

require (v): đòi hỏi

allow (v): cho phép                            

offer (v): đề nghị

=> Taking good notes allows students to evaluate, organize and summarize information

Tạm dịch: Ghi chú tốt cho phép sinh viên đánh giá, sắp xếp và tóm tắt thông tin.

Đáp án: C

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Susan needs someone to show her how to ________ her anxiety and depression.

A. empathise

B. try

C. succeed

D. manage

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. manage

Lời giải chi tiết :

empathise (v): thông cảm                   

try (v): cố gắng

succeed (v): thành công                     

manage (v): quản lý

=> Susan needs someone to show her how to manage her anxiety and depression.

Tạm dịch: Susan cần ai đó chỉ cho cô cách quản lý sự lo lắng và trầm cảm.

Đáp án: D

Câu hỏi 15 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Mi asked what information she ______ that assignment.

A. needs to be done

B. needed doing

C. need to do

D. needed to do 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. needed to do 

Lời giải chi tiết :

Động từ “asked” nên trong câu gián tiếp động từ phải chia ở quá khứ => loại đáp án A, C

Cấu trúc Need to do: cần làm gì

Cấu trúc Need V-ing là cấu trúc câu bị động của need nên không phù hợp với ngữ cảnh => loại đáp án B

=> Mi asked what information she needed to do that assignment.

Tạm dịch: Mi hỏi cô cần thông tin gì để thực hiện nhiệm vụ đó.

Đáp án: D

Câu hỏi 16 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

I am not sure ______ I can solve this problem.

A. how           

B. what

C. who

D. by whom

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. how           

Lời giải chi tiết :

how: như thế nào       

what: cái gì

who: ai                                   

by whom: bởi ai

=> I am not sure how I can solve this problem.

Tạm dịch: Tôi không chắc làm thế nào tôi có thể giải quyết vấn đề này.

Đáp án: A

Câu hỏi 17 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

My parents asked me to find out _______ it gave you so much trouble.

A. what

B. which

C. why

D. where

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. what

Lời giải chi tiết :

what: cái gì                          

which: cái gì

how many: bao nhiêu          

where: ở đâu

What đi sau động từ, which đi sau vật

=> My parents asked me to find out what it gave you so much trouble.

Tạm dịch: Bố mẹ hỏi tôi để tìm ra cái gì đã gây cho tôi rất nhiều rắc rối                     

Đáp án: A

Câu hỏi 18 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Pressure ______ children to get into top schools has reached a crisis point.

A. at

B. under

C. on

D. with

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. on

Lời giải chi tiết :

pressure on sb: áp lực đối với ai

=> Pressure on children to get into top schools has reached a crisis point. (

Tạm dịch: Áp lực đối với trẻ em để vào các trường hàng đầu đã đạt đến điểm khủng hoảng

Đáp án: C

Câu hỏi 19 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Perhaps what you're reading or hearing is boring, which makes it hard to ______  on the book or the conversation.

A. concentrate

B. rely

C. depend  

D. notice

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. concentrate

Lời giải chi tiết :

concentrate (v): tập trung                   

rely (v): dựa vào, tin vào

depend (v): phụ thuộc                        

notice (v): để ý, chú ý

=> Perhaps what you're reading or hearing is boring, which makes it hard to concentrate on the book or the conversation.

Tạm dịch: Có lẽ những gì bạn đang đọc hoặc nghe là nhàm chán, điều đó khiến bạn khó tập trung vào cuốn sách hoặc cuộc trò chuyện.

Đáp án: A

Câu hỏi 20 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

By the age of 15, teenagers are better able to ______ a more demanding curriculum.

A. solve

B. operate

C. handle

D. deal

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. handle

Lời giải chi tiết :

solve (v): giải quyết vấn đề                

operate (v): hoạt động, vận hành

handle (v): quản lý, xử lý                   

deal (+ with sth): giải quyết

Tạm dịch: Ở tuổi 15, thanh thiếu niên có khả năng tốt hơn để có thể quản lý lịch trình cá nhân khắt khe hơn.

Đáp án: C

Câu hỏi 21 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

My closest friend is not very _______  and she likes having a small friend group but I like talking with a lot of people and hanging out.

A. society

B. sociable

C. social

D. socialist

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. sociable

Lời giải chi tiết :

society (n): xã hội                               

sociable (adj): dễ gần, hòa đồng

social (adj): có tính chất xã hội          

socialist (n): người theo chủ nghĩa xã hội

Sau động từ “be” và trạng từ “very” phải là một tính từ

=> My closest friend is not very sociable and she likes having a small friend group but I like talking with a lot of people and hanging out.

Tạm dịch: Người bạn thân nhất của tôi không hòa đồng lắm và cô ấy thích có một nhóm bạn nhỏ nhưng tôi lại thích nói chuyện với nhiều người và đi chơi.

Đáp án: B

Câu hỏi 22 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Ann was raised very _______  on her parents, and she was ______ that she wouldn't live on her own afterwards.

A. dependent — worry

B. dependent — worried

C. independent — worry

D. independent — worried

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. dependent — worried

Lời giải chi tiết :

dependent on (adj): phụ thuộc    

independent of (adj): độc lập

worry (v): lo lắng                   

worried (adj): lo lắng

to be worried that…: lo lắng

=> Ann was raised very dependent on her parents, and she was worried that she wouldn't live on her own afterwards.

Tạm dịch: Ann được nuôi dưỡng rất phụ thuộc vào cha mẹ và cô đã lo lắng rằng mình sẽ không sống được một mình sau này.

Đáp án: D

Câu hỏi 23 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

I suffer from depression and anxiety. but I don`t know ______ to get over my problems.

A. what

B. how

C. where

D. which

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. how

Lời giải chi tiết :

what : cái gì                

how: như thế nào

where: ở đâu              

which: cái gì

=> I suffer from depression and anxiety. but I don`t know how to get over my problems.

Tạm dịch: Tôi bị trầm cảm và lo lắng. nhưng tôi không biết làm thế nào để vượt qua vấn đề của mình.

Đáp án: B

Câu hỏi 24 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

I want to talk to my teacher about my problems, but I have no idea ______ to start, or ____ to talk to him.

A. what - where

B. where - who

C. why - whom

D. where - how

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. where - how

Lời giải chi tiết :

what: cái gì                 

where: ở đâu

who: ai (chủ ngữ)       

whom: ai (tân ngữ)

=> I want to talk to my teacher about my problems, but I have no idea where to start, or how to talk to him.

Tạm dịch: Tôi muốn nói chuyện với giáo viên của tôi về các vấn đề của mình, nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu, hoặc làm thế nào để nói chuyện với ông ấy.

Đáp án: D

Câu hỏi 25 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

III. Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Mr. Tan told us that the kids who _____ in tests often _______  the others were lucky.

A. succeeded – thought

B. succeeded - had thought

C. didn’t succeed - were thinking

D. didn’t succeed — thought

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. didn’t succeed — thought

Lời giải chi tiết :

Loại câu A và B => không phù hợp về nghĩa

Trong câu có “often” => câu trực tiếp ở thì hiện tại đơn => câu gián tiếp ở thì quá khứ đơn => loại C

=> Mr. Tan told us that the kids who didn’t succeed in tests often thought the others were lucky.

Tạm dịch: Ông Tan nói với chúng tôi rằng những đứa trẻ không thành công trong các bài kiểm tra thường nghĩ rằng những người khác là may mắn.

Đáp án: D

Câu hỏi 26 :

IV. Read the following passage and choose the best answer for each blank.

Puberty is the time when your body grows from a child's to an adult's. You will know that you are going (26) ________ puberty by the way that your body changes.

If you are a boy, your shoulders will (27) ________ and your body will become more muscular. These changes are caused by the hormones (28) _______  your body begins producing in much larger amounts (29) ________  before.

Puberty (30) _______ over a number of years, and the age at which it starts and ends varies (31) _____. It generally begins somewhere between the ages of 7 and 13 for girls, and somewhere between the ages of 9 and 15 for boys, although it can be earlier or later for some people. This wide (32) ________  in age is normal.

Sometimes, (33) ________, people pass this normal age range for puberty (34) _____ showing any signs of body changes. This is (35) _____ delayed puberty.

Câu 26.1

Puberty is the time when your body grows from a child's to an adult's. You will know that you are going (26) ________ puberty by the way that your body changes.

 • A

   at

 • B

    in

 • C

   through

 • D

   out of 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

go through: đi qua, trải qua

=> You will know that you are going through puberty by the way that your body changes.

Tạm dịch: Bạn sẽ biết rằng bạn đang trải qua tuổi dậy thì bằng cách cơ thể bạn thay đổi.

Đáp án: C

Câu 26.2

If you are a boy, your shoulders will (27) ________ and your body will become more muscular.

 • A

   widen

 • B

   increase

 • C

   expand

 • D

    spread 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

widen (v): làm cái gì rộng ra             

increase (v): tăng lên

expand (+ sth): nới rộng ra                

spread (v): trải ra, căng ra

=> If you are a boy, your shoulders will widen and your body will become more muscular.

Tạm dịch: Nếu bạn là c