Trắc nghiệm Ngữ âm Review 4 Tiếng Anh 9 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Find the word which has a different sound in the underlined part.

 • A

  head

 • B

  spread

 • C

  cream

 • D

  bread

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [ea]

Lời giải chi tiết :

head /hed/

spread /spred/

cream /krm/

bread /bred/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm là /iː/, các phương án còn lại phát âm là /e/.

Câu hỏi 2 :

Find the word which has a different sound in the underlined part.

 • A

  reasonable

 • B

  resort

 • C

  season

 • D

  excursion

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [s]

Lời giải chi tiết :

reasonable /ˈriːznəbl/

resort /rɪˈzɔːt/

season /ˈsiːzn/

excursion /ɪkˈskɜːʃn/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /z/, các phương án còn lại phát âm là /ʃ/.

Câu hỏi 3 :

Find the word which has a different sound in the underlined part.

 • A

  practiced

 • B

  learned

 • C

  asked

 • D

  watched

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm đuôi -ed

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-ed” được phát âm là:

- /ɪd/ khi động từ có tận cùng là các âm /t/ hay /d/.

- /t/ khi động từ có tận cùng là các âm /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/.

- /d/ khi động từ có tận cùng là các nguyên âm và phụ âm còn lại.

practiced /ˈpræktɪst/

learned /ˈlɜːnɪd/

asked /ɑːskt/

watched /wɒtʃt/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /ɪd/, các phương án còn lại phát âm là /t/.

Câu hỏi 4 :

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

 • A

  explore

 • B

  diverse

 • C

  garnish

 • D

  combine

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

explore /ɪkˈsplɔː(r)/

diverse /daɪˈvɜːs/

garnish /ˈɡɑːnɪʃ/

combine /kəmˈbaɪn/

Phương án C có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu hỏi 5 :

 Choose the word which has a different stress pattern from the others.

 • A

  vacation

 • B

  delicious

 • C

  excursion

 • D

  holiday

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

vacation /veɪˈkeɪʃn/

delicious /dɪˈlɪʃəs/

excursion /ɪkˈskɜːʃn/

holiday /ˈhɒlədeɪ/

Phương án D có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Câu hỏi 6 :

 Choose the word which has a different stress pattern from the others.

 • A

  simplicity

 • B

  American

 • C

  obedient

 • D

  stimulating

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

simplicity /sɪmˈplɪsəti/

American /əˈmerɪkən/

obedient /əˈbiːdiənt/

stimulating /ˈstɪmjuleɪtɪŋ/

Phương án D có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Câu hỏi 7 :

Find the word which has a different sound in the underlined part.

 • A

  sentenced

 • B

  breathed

 • C

  sniffed

 • D

  laughed

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “ed”

Lời giải chi tiết :

Quy tắc: Đuôi “-ed” được phát âm là 

- /ɪd/ khi động từ có tận cùng là âm /t/ hay /d/.

- /t/ khi động từ có tận cùng là âm /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/.

- /d/ khi động từ có tận cùng là các nguyên âm và nguyên âm còn lại.

sentenced /ˈsentənst/

breathed /briːðd/

sniffed /snɪft/

laughed /lɑːft/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /d/, các phương án còn lại được phát âm là /t/.

Câu hỏi 8 :

Find the word which has a different sound in the underlined part.

 • A

  telescope

 • B

  microgravity

 • C

  cooperate

 • D

  rocket

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [o]

Lời giải chi tiết :

telescope /ˈtelɪskəʊp/

microgravity /ˈmaɪkrəʊˌgrævɪtɪ/

cooperate /kəʊˈɒpəreɪt/

rocket /ˈrɒkɪt/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /ɒ/, các phương án còn lại được phát âm là /əʊ/.

Câu hỏi 9 :

Find the word which has a different sound in the underlined part.

 • A

  burden

 • B

  curtain

 • C

  turtle

 • D

  curriculum

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [ur]

Lời giải chi tiết :

burden /ˈbɜːdn/

curtain /ˈkɜːtn/

turtle /ˈtɜːtl/

curriculum /kəˈrɪkjələm/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /ə/, các phương án còn lại được phát âm là /ɜː/.

Câu hỏi 10 :

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

 • A

  broccoli

 • B

  distinction

 • C

  enjoyment

 • D

  dependent

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

broccoli /ˈbrɒkəli/

distinction /dɪˈstɪŋkʃn/

enjoyment /ɪnˈdʒɔɪmənt/

dependent /dɪˈpendənt/

Phương án A có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu hỏi 11 :

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

 • A

  apply

 • B

  standard

 • C

  service

 • D

  master

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

apply /əˈplaɪ/

standard /ˈstændəd/

service /ˈsɜːvɪs/

master /ˈmɑːstə/

Phương án A có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu hỏi 12 :

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

 • A

  alternative

 • B

  academic

 • C

  variety

 • D

  biologist

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

alternative /ɔːlˈtɜːnətɪv/

academic /ˌækəˈdemɪk/

variety /vəˈraɪəti/

biologist /baɪˈɒlədʒɪst/

Phương án B có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu hỏi 13 :

Find the word which has a different sound in the underlined part.

 • A

  school

 • B

  scholarship

 • C

  chemistry

 • D

  children

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [ch]

Lời giải chi tiết :

school /skuːl/

scholarship /ˈskɒləʃɪp/

chemistry /ˈkemɪstri/

children /ˈɪldrən/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /tʃ/, còn lại phát âm là /k/.

Câu hỏi 14 :

Find the word which has a different sound in the underlined part.

 • A

  astronomy

 • B

  astronomer

 • C

  astrology

 • D

  astronaut

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [a]

Lời giải chi tiết :

astronomy /əˈstrɒnəmi/

astronomer /əˈstrɒnəmə(r)/

astrology /əˈstrɒlədʒi/

astronaut /ˈæstrənɔːt/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /æ/, còn lại phát âm là /ə/.

Câu hỏi 15 :

Find the word which has a different sound in the underlined part.

 • A

  mixed

 • B

  mended

 • C

  hated

 • D

  visited

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm “-ed”

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-ed” được phát âm là:

-  /ɪd/ khi động từ có tận cùng là các âm /t/ hay /d/.

- /t/ khi động từ tận cùng là các âm /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/.

- /d/ khi động từ tận cùng là các nguyên âm và phụ âm còn lại.

mixed /mɪkst/

mended /ˈmendɪd/

hated /ˈheɪtɪd/

visited /ˈvɪzɪtɪd/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /t/, còn lại phát âm là /ɪd/.

Câu hỏi 16 :

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

 • A

  language

 • B

  translate

 • C

  speaker

 • D

  accent

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Quy tắc chung: Thông thường các danh từ hoặc tính từ hai âm tiết có trọng âm 1; động từ hai âm tiết thường có trọng âm 2.

language (n) /ˈlæŋɡwɪdʒ/

translate (v) /trænzˈleɪt/

speaker (n) /ˈspiːkə(r)/

accent (n) /ˈæksent/

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu hỏi 17 :

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

 • A

  academic

 • B

  reputation

 • C

  experience

 • D

  economic

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

academic /ˌækəˈdemɪk/

reputation /ˌrepjuˈteɪʃn/

experience /ɪkˈspɪəriəns/

economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/

Phương án C có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 3.

Câu hỏi 18 :

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

 • A

  provider

 • B

  linguistic

 • C

  immersion

 • D

  dialect

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

provider /prəˈvaɪdə(r)/

linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/

immersion /ɪˈmɜːʃn/

dialect /ˈdaɪəlekt/

Phương án D có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu hỏi 19 :

Find the word which has a different sound in the underlined part.

 • A

  explore

 • B

  environment

 • C

  resort

 • D

  expedition

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [e]

Lời giải chi tiết :

explore /ɪkˈsplɔr/

environment /ɪnˈvaɪrənmənt/

resort /rɪˈzɔːt/

expedition /ˌekspəˈdɪʃn/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /e/, các phương án còn lại được phát âm là /ɪ/.

Câu hỏi 20 :

Find the word which has a different sound in the underlined part.

 • A

  overlooks

 • B

  beliefs

 • C

  towards

 • D

  rights

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “-s/-es

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-s/-es” được phát âm là:

- /s/ khi từ có tận cùng là âm /p/, /k/, /f/, /t/, /θ/.

- /ɪz/ khi từ có tận cùng là các âm /ʃ/, /tʃ/, /s/, /z/, /dʒ/, /ʒ/.

- /z/ khi từ có tận cùng là các nguyên âm và phụ âm còn lại. 

overlooks /ˌəʊvəˈlʊks/

beliefs /bɪˈliːfs/

towards /təˈwɔːdz/

rights /raɪts/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm là /z/, các phương án còn lại được phát âm là /s/.

Câu hỏi 21 :

Find the word which has a different sound in the underlined part.

 • A

  athlete

 • B

  author

 • C

  length

 • D

  southern

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [th]

Lời giải chi tiết :

athlete /ˈæθliːt/

author /ˈɔːθə(r)/

length /leŋθ/

southern /ˈsʌðən/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /ð/, các phương án còn lại được phát âm là /θ/.

Câu hỏi 22 :

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

 • A

  pancake

 • B

  canteen

 • C

  teaspoon

 • D

  cabbage

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

pancake /ˈpænkeɪk/

canteen /kænˈtiːn/

teaspoon /ˈtiːspuːn/

cabbage /ˈkæbɪdʒ/

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Câu hỏi 23 :

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

 • A

  magnificence

 • B

  destination

 • C

  affordable

 • D

  accessible

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

magnificence /mæɡˈnɪfɪsns/

destination /ˌdestɪˈneɪʃn/

affordable /əˈfɔːdəbl/

accessible /əkˈsesəbl/

Phương án B có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu hỏi 24 :

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

 • A

  commercial

 • B

  galaxy

 • C

  skyscraper

 • D

  telescope

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

commercial /kəˈmɜːʃl/

galaxy /ˈɡæləksi/

skyscraper /ˈskaɪskreɪpə(r)/

telescope /ˈtelɪskəʊp/

Phương án A có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu hỏi 25 :

Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A

  persuasion

 • B

  extension

 • C

  confusion

 • D

  explosion

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [sion]

Lời giải chi tiết :

persuasion /pəˈsweɪʒn/

extension /ɪkˈstenʃn/

confusion /kənˈfjuːʒn/

explosion /ɪkˈspləʊʒn/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /ʃn/, các phương án còn lại được phát âm là /ʒn/.

Câu hỏi 26 :

Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A

  emergency

 • B

  prefer

 • C

  versatile

 • D

  operate

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [er]

Lời giải chi tiết :

emergency /ɪˈmɜːdʒənsi/

prefer  /prɪˈfɜː(r)/

versatile /ˈvɜːsətaɪl/

operate /ˈɒpəreɪt/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /ər/, các phương án còn lại được phát âm là /ɜː/.

Câu hỏi 27 :

Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A

  astronaut

 • B

  attach

 • C

  galaxy

 • D

  spacecraft

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [a]

Lời giải chi tiết :

astronaut /ˈæstrənɔːt/

attach /əˈtætʃ/  

galaxy /ˈɡæləksi/

spacecraft /ˈspskrɑːft/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /eɪ/, các phương án còn lại được phát âm là /æ/.

Câu hỏi 28 :

Choose the word which has a different stress pattern from the others

 • A

  forum

 • B

  machine

 • C

  changing

 • D

  final

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

forum /ˈfɔːrəm/

machine /məˈʃiːn/

changing /ˈtʃeɪndʒɪŋ/

final /ˈfaɪnl/

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu hỏi 29 :

 Choose the word which has a different stress pattern from the others.

 • A

  magnificence

 • B

  stimulating

 • C

  imperial

 • D

  simplicity

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

magnificence /mæɡˈnɪfɪsns/

stimulating /ˈstɪmjuleɪtɪŋ/

imperial /ɪmˈpɪəriəl/

simplicity /sɪmˈplɪsəti/

Phương án B có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Câu hỏi 30 :

 Choose the word which has a different stress pattern from the others.

 • A

  habitable

 • B

  businessman

 • C

  consequently

 • D

  externally

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

habitable /ˈhæbɪtəbl/

businessman /ˈbɪznəsmæn/

consequently /ˈkɒnsɪkwəntli/

externally /ɪkˈstɜːnəli/

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

close