Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 6 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A.  surround

B. nuclear

C. manual

D. railroad

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. tram

B. thatched

C. sandals

D. many  

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A.  surround

B. nuclear

C. manual

D. railroad

Đáp án

A.  surround

Phương pháp giải :

surround /səˈraʊnd/                            

nuclear /ˈnjuːkliə(r)/

manual /ˈmænjuəl/                              

railroad /ˈreɪlrəʊd/

Lời giải chi tiết :

surround /səˈraʊnd/                            

nuclear /ˈnjuːkliə(r)/

manual /ˈmænjuəl/                              

railroad /ˈreɪlrəʊd/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án: A

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. tram

B. thatched

C. sandals

D. many  

Đáp án

D. many  

Phương pháp giải :

Phát âm "-a"

Lời giải chi tiết :

tram /træm/                                         

thatched /θætʃt/

sandals /ˈsændlz/                                

many /ˈmeni/

Câu D âm “-a” phát âm là /e/, còn lại phát âm là /æ/

Đáp án: D

close