Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 7 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  preserve  

 • B

  season

 • C

  assign

 • D

  enclose 

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  balance

 • B

  combine

 • C

  include

 • D

  reduce   

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  flavour

 • B

  sprinkle

 • C

  spicy 

 • D

  ingredient 

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  cuisine  

 • B

  disposal

 • C

  dessert

 • D

  recipe

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  cucumber  

 • B

  versatile

 • C

  ingredient

 • D

  marinate 

Câu 6 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  excited   

 • B

  memorable

 • C

  confident

 • D

  interested

Câu 7 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  carefully  

 • B

  correctly

 • C

  seriously

 • D

  personally 

Câu 8 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  acquaintance  

 • B

  unselfish

 • C

  attraction

 • D

  humorous 

Câu 9 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  generous  

 • B

  suspicious

 • C

  constancy

 • D

  sympathy

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  second  

 • B

  welcome

 • C

  collection

 • D

  improve

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  other  

 • B

  colourful

 • C

  dolphin

 • D

  wonderful  

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  fun  

 • B

  uncle

 • C

  club

 • D

  aquarium  

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  clever  

 • B

  circus

 • C

  collect

 • D

  cushion 

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  base  

 • B

  bake

 • C

  pasta

 • D

  grate 

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  wash  

 • B

  flatbread

 • C

  marinate

 • D

  cabbage

Câu 16 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  liquid  

 • B

  dish

 • C

  pinch

 • D

  combine

Câu 17 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  spicy  

 • B

  sprinkle

 • C

  sticky

 • D

  mimic 

Câu 18 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  mixture  

 • B

  salty

 • C

  shallot

 • D

  weight  

Câu 19 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  talk  

 • B

  onion

 • C

  portion

 • D

  important

Câu 20 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  promote

 • B

  diverse 

 • C

  language

 • D

  combine 

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  preserve  

 • B

  season

 • C

  assign

 • D

  enclose 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Preserve:    

 Season:    

Assign :    

 Enclose:   

Lời giải chi tiết :

Preserve: /prɪˈzɜːv/

 Season: /ˈsiːzn/

Assign : /əˈsaɪn/

 Enclose: /ɪnˈkləʊz

Câu B trọng âm rơi vào âm 1 còn lại đều vào âm tiết thứ 2

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  balance

 • B

  combine

 • C

  include

 • D

  reduce   

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Balance:    

Combine:   

Include:    

Reduce:    

Lời giải chi tiết :

Balance: /ˈbæləns/

 Combine: /kəmˈbaɪn/

Include: /ɪnˈkluːd/

Reduce: /rɪˈdjuːs/ 

Câu A trọng âm rơi vào âm 1 còn lại là 2.

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  flavour

 • B

  sprinkle

 • C

  spicy 

 • D

  ingredient 

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

Flavour: /ˈfleɪvə(r)/

Sprinkle: /ˈsprɪŋkl/

Spicy: /ˈspaɪsi/

Ingredient: /ɪnˈɡriːdiənt/ 

Câu D trọng âm rơi vào â 2 còn lại là 1.

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  cuisine  

 • B

  disposal

 • C

  dessert

 • D

  recipe

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

cuisine: /kwɪˈziːn/

Disposal: /dɪˈspəʊzl/

Dessert: /dɪˈzɜːt/

Recipe: /ˈresəpi/ 

Câu D trọng âm rơi vào âm 1 còn lại là 2. 

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  cucumber  

 • B

  versatile

 • C

  ingredient

 • D

  marinate 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

Cucumber: /ˈkjuːkʌmbə(r)/

Versatile : /ˈvɜːsətaɪl/
Ingredient : /ɪnˈɡriːdiənt/

Marinate: /ˈmærɪneɪt/ 

Câu C trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1.

Câu 6 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  excited   

 • B

  memorable

 • C

  confident

 • D

  interested

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

Excited: /ɪkˈsaɪtɪd/

  Memorable: /ˈmemərəbl/

 Confident: /ˈkɒnfɪdənt/

 Interested: /ˈɪntrəstɪd/ 

Câu A trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1.

Câu 7 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  carefully  

 • B

  correctly

 • C

  seriously

 • D

  personally 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

Carefully: /ˈkeəfəli/

  Correctly: /kəˈrektli/

 Seriously: /ˈsɪəriəsli/

 Personally: /ˈpɜːsənəli/

Câu B trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1. 

Câu 8 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  acquaintance  

 • B

  unselfish

 • C

  attraction

 • D

  humorous 

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

Acquaintance: /əˈkweɪntəns/

Unselfish: /ʌnˈselfɪʃ/

Attraction: /əˈtrækʃn/

Humorous: /ˈhjuːmərəs/ 

Câu D trọng âm rơi vào âm 1 còn lại là 2.

Câu 9 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  generous  

 • B

  suspicious

 • C

  constancy

 • D

  sympathy

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

Generous: /ˈdʒenərəs/

Suspicious: /səˈspɪʃəs/

Constancy: /ˈkɒnstənsi/

Sympathy: /ˈsɪmpəθi/ 

Câu B trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1.

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  second  

 • B

  welcome

 • C

  collection

 • D

  improve

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-o”

Lời giải chi tiết :

Second: /ˈsekənd/

 Welcome: /ˈwelkəm/

Collection: /kəˈlekʃn/

 Improve: /ɪmˈpruːv/

Câu D phát âm là /u/ còn lại là /ə/

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  other  

 • B

  colourful

 • C

  dolphin

 • D

  wonderful  

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-o”

Lời giải chi tiết :

other: /ˈʌðə(r)/

colourful: /ˈkʌləfl/

dolphin: /ˈdɒlfɪn/

wonderful: /ˈwʌndəfl/ 

Câu C phát âm là /ɒ/ còn lại là /ʌ/ 

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  fun  

 • B

  uncle

 • C

  club

 • D

  aquarium  

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-u”

Lời giải chi tiết :

fun: /fʌn/

uncle: /ˈʌŋkl/

club: /klʌb/ 

aquarium: /əˈkweəriəm/ 

Câu D phát âm là /ə/ còn lại là /ʌ/ 

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  clever  

 • B

  circus

 • C

  collect

 • D

  cushion 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-c”

Lời giải chi tiết :

clever: /ˈklevə(r)/

circus: /ˈsɜːkəs/

collect: /kəˈlekt/

cushion: /ˈkʊʃn/

Câu B phát âm là / s/ còn lại là /k/

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  base  

 • B

  bake

 • C

  pasta

 • D

  grate 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

base: /beɪs/

bake: /beɪk/

pasta: /ˈpæstə/

grate: /ɡreɪt/ 

Câu C phát âm là /æ/ còn lại là /ei / 

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  wash  

 • B

  flatbread

 • C

  marinate

 • D

  cabbage

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

wash: /wɒʃ/    

flatbread: /ˈflætbred/     

marinate: /ˈmærɪneɪt/   

cabbage: /ˈkæbɪdʒ/

Câu A phát âm là / ɒ/ còn laị là / æ/

Câu 16 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  liquid  

 • B

  dish

 • C

  pinch

 • D

  combine

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-i”

Lời giải chi tiết :

liquid: /ˈlɪkwɪd/ 

dish:  /dɪʃ/

pinch: /pɪntʃ/         

combine: /kəmˈbaɪn/

Câu D phát âm là /aɪ/ còn lại là /ɪ/

Câu 17 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  spicy  

 • B

  sprinkle

 • C

  sticky

 • D

  mimic 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-i”

Lời giải chi tiết :

spicy: /ˈspaɪsi/     

sprinkle: /ˈsprɪŋkl/     

sticky: /ˈstɪki/     

mimic: /ˈmɪmɪk/

Câu A phát âm là /aɪ/ còn lại là /ɪ/

Câu 18 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  mixture  

 • B

  salty

 • C

  shallot

 • D

  weight  

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-t”

Lời giải chi tiết :

mixture: /ˈmɪkstʃə(r)/

salty: /ˈsɔːlti/      

shallot: /ʃəˈlɒt/        

weight: /weɪt/ 

Câu A phát âm là /tʃ/ còn lại là /t/

Câu 19 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  talk  

 • B

  onion

 • C

  portion

 • D

  important

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-o”

Lời giải chi tiết :

talk  /tɔːk/

onion: /ˈʌnjən/         

portion:  /ˈpɔːʃn/        

important: /ɪmˈpɔːtnt/

Câu B phần gạch chân được phát âm là /ʌ/ còn lại là /ɔː/

Câu 20 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  promote

 • B

  diverse 

 • C

  language

 • D

  combine 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Promote  

Diverse:   

Language:   

Combine:   

Lời giải chi tiết :

Promote: /prəˈməʊt/

Diverse: /daɪˈvɜːs/

Language: /ˈlæŋɡwɪdʒ/

Combine: /kəmˈbaɪn/ 

Câu C trọng âm rơi vào âm thứ 1 còn lại là 2.

close