Trắc nghiệm Kĩ năng viết Unit 5 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange these words/phrases to make the complete sentences.

 

a business trip

that

It is

is going to take

to England.

informed

Câu 2 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange these words/phrases to make the complete sentences.

 

Maradona

It is

the 20th century.

the best football player

in

thought

is

that

Câu 3 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange these words/phrases to make the complete sentences.

 

at

should

that

He

we

stay

the city centre.

suggests

Câu 4 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange these words/phrases to make the complete sentences.

 

it can’t be denied that  

many drawbacks of 

more and more people   

living in the big cities,

attract 

In spite of

to come to work and live. 

big cities 

Câu 5 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange these words/phrases to make the complete sentences.

 

birthday 

playing piano   

My sister 

on 

party.

50th    

suggested   

my mother’s

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange these words/phrases to make the complete sentences.

 

a business trip

that

It is

is going to take

to England.

informed

Đáp án

It is

informed

that

a business trip

is going to take

to England.

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Đáp án: It is informed that a business trip is going to take to England.

Tạm dịch: Có thông báo rằng một chuyến công tác đến nước Anh sắp được thực hiện.

Câu 2 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange these words/phrases to make the complete sentences.

 

Maradona

It is

the 20th century.

the best football player

in

thought

is

that

Đáp án

It is

thought

that

Maradona

is

the best football player

in

the 20th century.

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Đáp án: It is thought that Maradona is the best football player in the 20th century.

Tạm dịch: Có người nghĩ rằng Maradona là cầu thủ bóng đá giỏi nhất thế kỷ 20.

Câu 3 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange these words/phrases to make the complete sentences.

 

at

should

that

He

we

stay

the city centre.

suggests

Đáp án

He

suggests

that

we

should

stay

at

the city centre.

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu: S + suggest + (that) + S + (should) + V_infi

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu: S + suggest + (that) + S + (should) + V_infi

Đáp án: He suggests that we should stay at the city centre.

Tạm dịch: Anh ấy đề xuất rằng chúng ta nên ở trung tâm thành phố.

Câu 4 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange these words/phrases to make the complete sentences.

 

it can’t be denied that  

many drawbacks of 

more and more people   

living in the big cities,

attract 

In spite of

to come to work and live. 

big cities 

Đáp án

In spite of

many drawbacks of 

living in the big cities,

it can’t be denied that  

big cities 

attract 

more and more people   

to come to work and live. 

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu: In spite of + N / V_ing, S + V

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu: In spite of + N / V_ing, S + V

Đáp án: In spite of many drawbacks of living in the big cities, it can’t be denied that big cities attract more and more people to come to work and live.

Tạm dịch: Mặc dù có nhiều hạn chế khi sống ở các thành phố lớn, nhưng không thể phủ nhận rằng các thành phố lớn thu hút ngày càng nhiều người đến làm việc và sinh sống.

Câu 5 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange these words/phrases to make the complete sentences.

 

birthday 

playing piano   

My sister 

on 

party.

50th    

suggested   

my mother’s

Đáp án

My sister 

suggested   

playing piano   

on 

my mother’s

50th    

birthday 

party.

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu: S + suggest + V_ing

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu: S + suggest + V_ing

Đáp án: My sister suggested playing piano on my mother’s 50th birthday party.

Tạm dịch: Chị tôi đề xuất chơi piano trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của mẹ tôi.

close