Trắc nghiệm Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The scenery is breathtaking when viewed from the mountain top. It feels like your breath is being taken away.

A. spectacular

B. good

C. nice

D. peaceful

Câu 2 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the pictures with suitable names.

My Son Sanctuary

Ha Long Bay

Son Doong Cave

Hue Citadel

Sapa Terraces

Nha Trang Beach

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

_______ by the sea, the country has the advantage of having a large coastal area.

A. Stood

B. Located

C. Locating

D. Situated

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

“What is the best way to get around the Old Quarter?” – “_______”

A. That’s useful

B. It’s worth seeing

C. Great, thanks

D. I suggest walking

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The scenery is breathtaking when viewed from the mountain top. It feels like your breath is being taken away.

A. spectacular

B. good

C. nice

D. peaceful

Đáp án

A. spectacular

Phương pháp giải :

breathtaking (adj): hấp dẫn, ngoạn mục

spectacular (adj): ngoạn mục             

good (adj): tốt, hay, tuyệt

nice (adj): đẹp, tốt, hấp dẫn               

peaceful (adj): yên tĩnh, thái bình

Lời giải chi tiết :

breathtaking (adj): hấp dẫn, ngoạn mục

spectacular (adj): ngoạn mục             

good (adj): tốt, hay, tuyệt

nice (adj): đẹp, tốt, hấp dẫn               

peaceful (adj): yên tĩnh, thái bình

=> breathtaking = spectacular

=> The scenery is spectacular when viewed from the mountain top. It feels like your breath is being taken away.

Tạm dịch: Phong cảnh thật ngoạn mục khi nhìn từ đỉnh núi. Cảm giác như hơi thở của bạn đang bị lấy đi.

Đáp án: A

Câu 2 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the pictures with suitable names.

My Son Sanctuary

Ha Long Bay

Son Doong Cave

Hue Citadel

Sapa Terraces

Nha Trang Beach

Đáp án

Hue Citadel

Nha Trang Beach

Sapa Terraces

My Son Sanctuary

Son Doong Cave

Ha Long Bay

Phương pháp giải :

My Son Sanctuary: Thánh địa Mỹ Sơn

Ha Long Bay: Vịnh Hạ Long

Son Doong Cave: hang Sơn Đoòng

Hue Citadel: Cố đô Huế

Sapa Terraces: Ruộng bậc thang Sapa

Nha Trang Beach: Bãi biển Nha Trang

Lời giải chi tiết :

Hue Citadel: Cố đô Huế

Nha Trang Beach: Bãi biển Nha Trang

Sapa Terraces: Ruộng bậc thang Sa Pa

My Son Sanctuary: Thánh địa Mỹ Sơn

Son Doong Cave: Hang Sơn Đoòng

Ha Long Bay: Vịnh Hạ Long

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

_______ by the sea, the country has the advantage of having a large coastal area.

A. Stood

B. Located

C. Locating

D. Situated

Đáp án

B. Located

Phương pháp giải :

- Rút gọn động từ ở vế đầu tiên => VpII..., S + V

Lời giải chi tiết :

- Phần chỗ trống đã được rút gọn chủ ngữ “the country”. Câu  đầy đủ sẽ là “The country is located by the sea, ...”, tuy nhiên có thể rút gọn chủ ngữ ở vế đầu (vì cả 2 vế cùng chủ ngữ “the country”): bỏ chủ ngữ và động từ to be => còn VpII

- located by ...:  nằm cạnh ...

=> Located by the sea, the country has the advantage of having a large coastal area.

Tạm dịch: Nằm cạnh biển, đất nước này có lợi thế là có một khu vực ven biển rộng lớn.

Đáp án: B

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

“What is the best way to get around the Old Quarter?” – “_______”

A. That’s useful

B. It’s worth seeing

C. Great, thanks

D. I suggest walking

Đáp án

D. I suggest walking

Phương pháp giải :

- Kiến thức giao tiếp

“Cách tốt nhất để đi vòng quanh khu phố cổ là gì?"

That’s useful: Nó rất hữu ích             

It’s worth seeing: Nó rất đáng xem

Great, thanks: Tuyệt quá, cảm ơn      

I suggest walking: Tôi đề xuất là đi bộ

Lời giải chi tiết :

That’s useful: Nó rất hữu ích             

It’s worth seeing: Nó rất đáng xem

Great, thanks: Tuyệt quá, cảm ơn      

I suggest walking: Tôi đề xuất là đi bộ

=> “What is the best way to get around the Old Quarter?” – “I suggest walking

Tạm dịch: “Cách tốt nhất để đi vòng quanh khu phố cổ là gì?” – “Tôi đề xuất là đi bộ”

Đáp án: D

close