Trắc nghiệm Ngữ pháp Câu tường thuật Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 Lan asked her teacher what requirements she ______ as a monitor.

A. needs to do                      

B. needed doing               

C. need to do

D. needed to do

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 I asked Martha ________ to enter law school.

A. was she planning

B. is she planning

C. if she was planning

D. are you planning

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 I wondered ________ the right thing.

A. whether I was doing

B. if I am doing

C. was I doing

D. am I doing

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 He wants to know whether I _______ back home.

A. come

B. came

C. will come

D. would come

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 They said that they had been driving through the desert ________.

A. the previous day

B. yesterday

C. the last day

D. Sunday previously

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

  Peter asked Jane why_____ the film on T.V the previous night.

A. didn't she watch

B. hadn't she watched

C. she doesn't watch

D. she hadn't watched

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

  He advised them _______ in class.

A. to not talk

B. not to talk

C. to talk not

D. don't talk

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 Julia said that she _________ there at noon.

A. is going to be

B. was going to be

C. will be

D. can be

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

  He _______ that he was leaving that afternoon.

A. told me

B. told to me

C. said me

D. says to me

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

  He proved that the earth  _______ round the Sun.

A. had gone

B. was going

C. goes

D. would go

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 I wonder why he ________ love his family.

A. doesn’t

B. don’t

C. didn’t

D. hadn't

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 He asked the children ______ too much noise.

A. not to make           

B. not making

C. don't make

D. if they don't make

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

  Mr. Hawk told me that he would give me his answer the ____  day  

A. previous

B. following

C. before

D. last

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

  The woman asked ________ get lunch at school.

A. can the children

B. whether the children could

C. if the children can

D. could the children

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 The teacher asked me __________ worried about before the exam.

A. What I am most

B. what I am

C.  what most I was

D. what I was most

Câu 16 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 She asked me ______ my holidays ______.

A. where I spent / the previous year

B. where I had spent/ the previous year

C. where I spent / last year

D. where did I spend / last year

Câu 17 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 Lan told me that her parents ________ very glad because her sister ________ the entrance exam to go to a top university.

A. were....had passed

B. are/has passed

C. are... passed

D. were .... passed

Câu 18 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 The stranger came ________me and asked, "Is there a post office near here?"

A. on to          

B. away from

C. out of

D. up to

Câu 19 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 The elevator is not running today. It is ________ order.

A. to

B. out 

C. out of

D. in

Câu 20 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 That problem is _______ them. We can't make _______ our mind yet.

A. out off/on 

B. up to/up 

C. away from/for

D. on for/off

Câu 21 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 I know you find the course boring, Pauline, but since you've started it, you might as well_____it.

A. go with

B. go through with

C. go ahead

D. go off

Câu 22 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Supply the correct form of the verb.

 She said to me that she (sell)

that car the following day.

Câu 23 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Supply the correct form of the verb.

He asked me where I (go)

the previous day.

Câu 24 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Supply the correct form of the verb.

The teacher asked her why she (not do)

the test. (*lưu ý không viết tắt dạng phủ định của động từ)

Câu 25 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Supply the correct form of the verb.

I asked her if she (pass)

the final exam.

Câu 26 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Supply the correct form of the verb.

They asked him if he (must)

go then.

Câu 27 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Change the following sentences into reported speech. 

“Where did you spend your holidays last year?" she asked me.


=> She asked me

.

Câu 28 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Change the following sentences into reported speech. 

He said, “Don't go too far.”


=> He advised her

Câu 29 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Change the following sentences into reported speech. 

“You should take more exercise, Mr. Robert” the doctor said.


=> The doctor advised

Câu 30 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Change the following sentences into reported speech. 

“Will I find a job?”, Tim said to himself.


=> Tim wondered if 

Câu 31 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Change the following sentences into reported speech. 

“When is the first day of your holiday, Peter?” Martha asked.


=> Martha asked Peter

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 Lan asked her teacher what requirements she ______ as a monitor.

A. needs to do                      

B. needed doing               

C. need to do

D. needed to do

Đáp án

D. needed to do

Phương pháp giải :

Động từ “asked” nên trong câu gián tiếp động từ phải chia ở quá khứ

Lời giải chi tiết :

Động từ “asked” nên trong câu gián tiếp động từ phải chia ở quá khứ => loại đáp án A, C

Cấu trúc Need to do: cần làm gì

Cấu trúc Need V-ing là cấu trúc câu bị động của need nên không phù hợp với ngữ cảnh => loại đáp án B

=> đáp án đúng là D

=> Lan asked her teacher what requirements she needed to do as a monitor.

Tạm dịch: Lan hỏi cô giáo của cô ấy những yêu cầu mà cô ấy cần làm như một lớp trưởng.

Đáp án: D

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 I asked Martha ________ to enter law school.

A. was she planning

B. is she planning

C. if she was planning

D. are you planning

Đáp án

C. if she was planning

Phương pháp giải :

Động từ “asked” nên trong câu gián tiếp động từ phải chia ở quá khứ

Lời giải chi tiết :

Động từ “asked” nên trong câu gián tiếp động từ phải chia ở quá khứ => loại đáp án B, D

Câu hỏi Yes/no nên phải sử dụng “if/whether” để liên kết mệnh đề chính với câu hỏi gián tiếp => loại đáp án A

=> I asked Martha if she was planning to enter law school.

Tạm dịch: Tôi hỏi Martha xem là có phải cô ấy đang dự định vào trường luật không

Đáp án: C

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 I wondered ________ the right thing.

A. whether I was doing

B. if I am doing

C. was I doing

D. am I doing

Đáp án

A. whether I was doing

Phương pháp giải :

Động từ “wondered” nên trong câu gián tiếp động từ phải chia ở quá khứ 

Lời giải chi tiết :

Động từ “wondered” nên trong câu gián tiếp động từ phải chia ở quá khứ => loại đáp án B, D

Câu hỏi Yes/no nên phải sử dụng “if/whether” để liên kết mệnh đề chính với câu hỏi gián tiếp => loại đáp án C

=> Đáp án đúng là A

=> I wondered whether I was doing the right thing.

Tạm dịch: Tôi tự hỏi là tôi có đang làm điều đúng đắn không.

Đáp án: A

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 He wants to know whether I _______ back home.

A. come

B. came

C. will come

D. would come

Đáp án

C. will come

Phương pháp giải :

Động từ tường thuật là wants => không lùi thì ở động từ chính 

Lời giải chi tiết :

- Động từ tường thuật là wants => không lùi thì ở động từ chính => loại B, D

- Nếu là câu trực tiếp thì sẽ là “Will you come back home?” (Bạn sẽ về nhà chứ?)

- Sử dụng thì tương lai đơn cho dạng câu hỏi này nên khi chuyển về câu gián tiếp thì sẽ là “will come”

=> He wants to know whether I will come back home.

Tạm dịch: Anh ta muốn biết xem là tôi có về nhà không.

Đáp án:  C

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 They said that they had been driving through the desert ________.

A. the previous day

B. yesterday

C. the last day

D. Sunday previously

Đáp án

A. the previous day

Phương pháp giải :

Trong câu gián tiếp: yesterday sẽ chuyển thành the day before/ the previous day

Lời giải chi tiết :

Trong câu gián tiếp: yesterday phải chuyển thành the day before/ the previous day => đáp án A đúng

=> They said that they had been driving through the desert the previous day.

Tạm dịch: Họ nói rằng họ đã lái xe qua sa mạc tối hôm qua

Đáp án: A

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

  Peter asked Jane why_____ the film on T.V the previous night.

A. didn't she watch

B. hadn't she watched

C. she doesn't watch

D. she hadn't watched

Đáp án

D. she hadn't watched

Phương pháp giải :

Động từ asked nên trong câu gián tiếp động từ phải lùi một thì

Trong câu gián tiếp là câu hỏi, không đảo ngữ trong mệnh đề chứa động từ chính 

Lời giải chi tiết :

Động từ asked nên trong câu gián tiếp động từ phải lùi một thì => loại C

Trong câu gián tiếp là câu hỏi, không đảo ngữ trong mệnh đề chứa động từ chính => loại B

last night => the previous night => động từ trong câu trực tiếp ở thì quá khứ đơn nên khi chuyển thành câu gián tiếp động từ phải ở thì quá khứ hoàn thành => loại A

=> Peter asked Jane why she hadn't watched the film on T.V the previous night.

Tạm dịch: Peter hỏi Jane tại sao cô ấy không xem phim trên ti vi tối hôm qua

Đáp án: D

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

  He advised them _______ in class.

A. to not talk

B. not to talk

C. to talk not

D. don't talk

Đáp án

B. not to talk

Phương pháp giải :

Cấu trúc: advise sb not to V: khuyên ai đó không làm gì

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu: S+ advise + O + (not) + to + V_infi….: khuyên nhủ ai đó làm gì/ không làm gì

=> He advised them not to talk in class.

Tạm dịch: Anh ấy khuyên chúng tôi không nói trong lớp

Đáp án: B

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 Julia said that she _________ there at noon.

A. is going to be

B. was going to be

C. will be

D. can be

Đáp án

B. was going to be

Phương pháp giải :

Động từ tường thuật said nên động từ chính phải lùi một thì

- Cấu trúc câu be going to => was/were going to

Lời giải chi tiết :

Động từ tường thuật said nên động từ chính phải lùi một thì => loại đáp án A, C, D

=> Julia said that she was going to be there at noon.

Tạm dịch: Julia nói rằng cô ấy sẽ có mặt ở đó vào lúc trưa

Đáp án: B

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

  He _______ that he was leaving that afternoon.

A. told me

B. told to me

C. said me

D. says to me

Đáp án

A. told me

Phương pháp giải :

Động từ ở mệnh đề chính ở thì quá khứ nên động từ tường thuật phải ở thì quá khứ 

Lời giải chi tiết :

Động từ ở mệnh đề chính ở thì quá khứ nên động từ tường thuật phải ở thì quá khứ => loại D

said to sb / told sb => loại B, C

=> He told me that he was leaving that afternoon.

Tạm dịch: Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ rời đi vào chiều nay

Đáp án: A

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

  He proved that the earth  _______ round the Sun.

A. had gone

B. was going

C. goes

D. would go

Đáp án

C. goes

Phương pháp giải :

Mệnh đề chính là một sự thật hiển nhiên thì khi chuyển sang câu gián tiếp phải giữ nguyên thì của động từ => hiện tại đơn

Lời giải chi tiết :

Mệnh đề chính là một sự thật hiển nhiên thì khi chuyển sang câu gián tiếp phải giữ nguyên thì của động từ

Để diễn tả một sự thật hiển nhiên ta dùng thì hiện tại đơn => đáp án C đúng

=> He proved that the earth goes round the Sun.

Tạm dịch: Anh ấy đã chứng minh rằng Trái Đất quay quanh mặt trời

Đáp án: C

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 I wonder why he ________ love his family.

A. doesn’t

B. don’t

C. didn’t

D. hadn't

Đáp án

A. doesn’t

Phương pháp giải :

động từ wonder nên động từ trong mệnh đề chính không lùi thì 

Lời giải chi tiết :

động từ wonder nên động từ trong mệnh đề chính không lùi thì => loại C

he đi với trợ động từ does/ doesn’t => loại B

Động từ chính dạng nguyên thể: love => loại D

=> I wonder why he doesn’t love his family.

Tạm dịch: Tôi tự hỏi tại sao anh ấy không yêu gia đình của mình

Đáp án: A

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 He asked the children ______ too much noise.

A. not to make           

B. not making

C. don't make

D. if they don't make

Đáp án

A. not to make           

Phương pháp giải :

Cấu trúc: ask sb not to V: yêu cầu ai không làm gì

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu mệnh lệnh: S + asked + O + (not) to + V_infi…: yêu cầu ai đó làm gì/ không làm gì

=> He asked the children not to make too much noise.

Tạm dịch: Anh ấy yêu cầu bọn trẻ không làm ồn quá

Đáp án:  A

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

  Mr. Hawk told me that he would give me his answer the ____  day  

A. previous

B. following

C. before

D. last

Đáp án

B. following

Lời giải chi tiết :

động từ khuyết thiếu trong câu gián tiếp là would => trong câu trực tiếp là will

trong câu gián tiếp: tomorrow chuyển thành the following day/ the day before => đáp án B đúng

=> Mr. Hawk told me that he would give me his answer the following day  

Tạm dịch: Ngài Hawk nói với tôi rằng ông sẽ cho tôi câu trả lời của ông vào ngày mai

Đáp án: B

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

  The woman asked ________ get lunch at school.

A. can the children

B. whether the children could

C. if the children can

D. could the children

Đáp án

B. whether the children could

Phương pháp giải :

Trong câu gián tiếp mệnh đề chính không đảo ngữ

Động từ tường thuật là asked nên động từ chính phải lùi một thì 

Lời giải chi tiết :

Trong câu gián tiếp mệnh đề chính không đảo ngữ => Loại A, D

Động từ tường thuật là asked nên động từ chính phải lùi một thì => loại C

=> The woman asked whether the children could get lunch at school.

Tạm dịch: Người phụ nữ hỏi xem liệu bọn trẻ có thể ăn trưa ở trường không

Đáp án: B

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 The teacher asked me __________ worried about before the exam.

A. What I am most

B. what I am

C.  what most I was

D. what I was most

Đáp án

D. what I was most

Phương pháp giải :

Động từ tường thuật là asked nên động từ chính phải lùi một thì 

Lời giải chi tiết :

- Động từ tường thuật là asked nên động từ chính phải lùi một thì => loại A, B

- Cấu trúc Wh-qs + S + be + most + adj

=> The teacher asked me what I was most worried about before the exam.

Tạm dịch: Cô giáo hỏi tôi là tôi lo lắng điều gì nhất trước bài kiểm tra.

Đáp án: D

Câu 16 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 She asked me ______ my holidays ______.

A. where I spent / the previous year

B. where I had spent/ the previous year

C. where I spent / last year

D. where did I spend / last year

Đáp án

B. where I had spent/ the previous year

Phương pháp giải :

Trạng từ chỉ thời gian trong câu trực tiếp là last year => thì của động từ chính trong câu gián tiếp phải lùi về thì quá khứ hoàn thành 

Lời giải chi tiết :

Trong câu gián tiếp không đảo ngữ mệnh đề chính => loại D

Trong câu gián tiếp trạng từ chỉ thời gian last year => the previous year/ the year before => loại C

Trạng từ chỉ thời gian trong câu trực tiếp là last year => thì của động từ chính trong câu gián tiếp phải lùi về thì quá khứ hoàn thành => Loại A

=> She asked me where I had spent my holidays the previous year.

Tạm dịch: Cô ấy hỏi tôi đã trải qua kỳ nghỉ ở đâu vào năm ngoái

Đáp án: B

Câu 17 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 Lan told me that her parents ________ very glad because her sister ________ the entrance exam to go to a top university.

A. were....had passed

B. are/has passed

C. are... passed

D. were .... passed

Đáp án

A. were....had passed

Phương pháp giải :

- Động từ tường thuật “told” chia ở quá khứ đơn nên câu tường thuật phải lùi thì.

- Trong câu trực tiếp thì vế sau (chị của Lan đỗ đại học) sẽ dùng hiện tại hoàn thành để nhấn mạnh kết quả. Nên trong câu gián tiếp sẽ lùi về thì quá khứ hoàn thành.

Lời giải chi tiết :

- Động từ tường thuật “told” chia ở quá khứ đơn nên câu tường thuật phải lùi thì.

- Trong câu trực tiếp thì vế sau (chị của Lan đỗ đại học) sẽ dùng hiện tại hoàn thành để nhấn mạnh kết quả. Nên trong câu gián tiếp sẽ lùi về thì quá khứ hoàn thành.

=> Lan told me that her parents were very glad because her sister had passed the entrance exam to go to a top university.

Tạm dịch: Lan nói với tôi rẳng bố mẹ cô ấy rất vui vì chị của cô ấy đã đỗ kì thi tuyển vào một trường đại học đại học top đầu.

Đáp án: A

Câu 18 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 The stranger came ________me and asked, "Is there a post office near here?"

A. on to          

B. away from

C. out of

D. up to

Đáp án

D. up to

Phương pháp giải :

- Come up to: đến gần 

Lời giải chi tiết :

come up to: đến gần

=> The stranger came up to me and asked, "Is there a post office near here?"

Tạm dịch: Người lạ đã đến và hỏi: “ Có bưu điện nào gần đây không?”

Đáp án: D

Câu 19 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 The elevator is not running today. It is ________ order.

A. to

B. out 

C. out of

D. in

Đáp án

C. out of

Phương pháp giải :

Cấu trúc: out of order: hỏng, hư hại

Lời giải chi tiết :

out of order: hỏng

=> The elevator is not running today. It is out of order.

Tạm dịch: Thang máy không hoạt động hôm nay. Nó hỏng rồi.

Đáp án: C

Câu 20 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 That problem is _______ them. We can't make _______ our mind yet.

A. out off/on 

B. up to/up 

C. away from/for

D. on for/off

Đáp án

B. up to/up 

Phương pháp giải :

be up to sb: tùy vào ai

Lời giải chi tiết :

up to sb: tùy ai

make up one’s mind: quyết định

=> That problem is up to them. We can't make up our mind yet.

Tạm dịch: Vấn đề này là tùy họ. Chúng tôi vẫn chưa quyết định.

Đáp án: B

Câu 21 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer:

 I know you find the course boring, Pauline, but since you've started it, you might as well_____it.

A. go with

B. go through with

C. go ahead

D. go off

Đáp án

B. go through with

Phương pháp giải :

go with: đi với                                                

go through with: hoàn thành  

go ahead: đi về phía trước                             

go off: nổ (bom), đổ/ reo (chuông, đồng hồ)

Lời giải chi tiết :

go with: đi với                                                

go through with: hoàn thành  

go ahead: đi về phía trước                             

go off: nổ (bom), đổ/ reo (chuông, đồng hồ)

=> I know you find the course boring, Pauline, but since you've started it, you might as well go through with it.

Tạm dịch: Tôi biết là bạn thấy khóa học rất nhàm chán, Pauline, nhưng kể từ khi bạn bắt đầu, bạn cũng có thể hoàn thành nó.

Đáp án: B

Câu 22 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Supply the correct form of the verb.

 She said to me that she (sell)

that car the following day.

Đáp án

 She said to me that she (sell)

that car the following day.

Phương pháp giải :

- the following day ở câu trực tiếp sẽ là tomorrow => tương lai đơn (will) 

- khi chuyển thành câu gián tiếp => would

Lời giải chi tiết :

She said to me that she (sell) ........................... that car the following day.

Đáp án: She said to me that she would sell that car the following day.

Giải thích:

Trạng từ trong câu gián tiếp là The following day => trong câu trực tiếp là tomorrow => động từ chính trong câu trực tiếp ở thì tương lai đơn: will sell => khi chuyển sang câu gián tiếp: will => would

=> She said to me that she would sell that car the following day.

Tạm dịch: Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ bán chiếc xe đó vào ngày mai

 

 

Câu 23 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Supply the correct form of the verb.

He asked me where I (go)

the previous day.

Đáp án

He asked me where I (go)

the previous day.

Phương pháp giải :

- Trong câu trực tiếp có sử dụng thì quá khứ đơn (the previous day => yesterday) => trong câu gián tiếp lùi về một thì: quá khứ đơn => quá khứ hoàn thành

Lời giải chi tiết :

He asked me where I (go) ............................the previous day.

Đáp án: He asked me where I had gone the previous day.

Giải thích:

Trạng từ trong câu gián tiếp là the previous day => trong câu trực tiếp là yesterday => động từ chính trong câu trực tiếp ở thì quá khứ đơn: went => khi chuyển sang câu gián tiếp: went => had gone

=> He asked me where I had gone the previous day.

Tạm dịch: Anh ấy hỏi tôi đã đi đâu ngày hôm qua

Câu 24 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Supply the correct form of the verb.

The teacher asked her why she (not do)

the test. (*lưu ý không viết tắt dạng phủ định của động từ)

Đáp án

The teacher asked her why she (not do)

the test. (*lưu ý không viết tắt dạng phủ định của động từ)

Phương pháp giải :

- trong câu trực tiếp sử dụng thì hiện tại hoàn thành nên khi chuyển thành câu gián tiếp => lùi về 1 thì: quá khứ hoàn thành: had + not + VpII

Lời giải chi tiết :

The teacher asked her why she (not do) .............................. the test.

Đáp án: The teacher asked her why she had not done the test.

Giải thích:

Trong câu trực tiếp thì câu hỏi sẽ dùng thì quá khứ đơn để diễn đạt về một sự việc đã xảy ra trong quá khứ  nên khi chuyển thành câu gián tiếp thì sẽ lùi về quá khứ hoàn thành.

=> The teacher asked her why she had not done the test.

Tạm dịch: Giáo viên hỏi cô ấy xem là tại sao không hoàn thành bài thi.

 

Câu 25 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Supply the correct form of the verb.

I asked her if she (pass)

the final exam.

Đáp án

I asked her if she (pass)

the final exam.

Phương pháp giải :

- Trong câu trực tiếp thì sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành để hỏi về kết quả của một sự việc

- Khi chuyển thành câu gián tiếp thì thì lùi về 1 thì => quá khứ hoàn thành: had + VpII

Lời giải chi tiết :

I asked her if she (pass) .............. the final exam.

Đáp án: I asked her if she had passed the final exam.

Giải thích:

Trong câu trực tiếp thì câu hỏi sẽ dùng thì quá khứ đơn để diễn đạt về một sự việc đã xảy ra trong quá khứ (qua bài kiểm tra cuối kì) nên khi chuyển thành câu gián tiếp thì sẽ lùi về quá khứ hoàn thành.

=> I asked her if she had passed the final exam.

Tạm dịch: Tôi hỏi cô ấy xem là có qua bài kiểm tra cuối kì không.

Câu 26 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Supply the correct form of the verb.

They asked him if he (must)

go then.

Đáp án

They asked him if he (must)

go then.

Phương pháp giải :

- câu tường thuật nên lùi về 1 thì đối với động từ must

Lời giải chi tiết :

They asked him if he (must) ............. go then.

Đáp án: They asked him if he had to go then.

Giải thích:

Trạng từ trong câu gián tiếp là then => trong câu trực tiếp là now => động từ khuyết thiếu trong câu trực tiếp ở thì hiện tại: must => khi chuyển sang câu gián tiếp: must => had to

=> They asked him if he had to go then.

Tạm dịch: Họ hỏi anh ấy xem là anh ấy phải đi bây giờ không.

Câu 27 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Change the following sentences into reported speech. 

“Where did you spend your holidays last year?" she asked me.


=> She asked me

.

Đáp án

“Where did you spend your holidays last year?" she asked me.


=> She asked me

.

Phương pháp giải :

Câu trực tiếp ở thì quá khứ đơn nên câu gián tiếp phải lùi về thi quá khứ hoàn thành

Lời giải chi tiết :

“Where did you spend your holidays last year?" she asked me.

=> She asked me where I had spent my holiday the previous year.

Giải thích:

Câu trực tiếp ở thì quá khứ đơn nên câu gián tiếp phải lùi về thi quá khứ hoàn thành

Từ để hỏi where được chuyển về làm liên từ

last year => the year before/ the previous year

=> She asked me where I had spent my holiday the previous year / the year before.

Tạm dịch: Cô ấy hỏi tôi nơi tôi đã trải qua kỳ nghỉ năm ngoái.

 

 

Câu 28 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Change the following sentences into reported speech. 

He said, “Don't go too far.”


=> He advised her

Đáp án

He said, “Don't go too far.”


=> He advised her

Phương pháp giải :

Cấu trúc advise sb not to V: khuyên ai đó không làm gì

Lời giải chi tiết :

Sử dụng cấu trúc câu: S + advised + O + (not) + to + V_infi… (khuyên ai đó làm gì/ không làm gì) để chuyển về câu gián tiếp

=> He advised her not to go too far.

Tạm dịch: Anh ấy khuyên cô ấy đừng đi quá xa

Câu 29 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Change the following sentences into reported speech. 

“You should take more exercise, Mr. Robert” the doctor said.


=> The doctor advised

Đáp án

“You should take more exercise, Mr. Robert” the doctor said.


=> The doctor advised

Phương pháp giải :

Cấu trúc: advise sb to V: khuyên ai đó làm gì

Lời giải chi tiết :

Sử dụng cấu trúc câu: S + advised + O + (not) + to + V_infi… (khuyên ai đó làm gì/ không làm gì) để chuyển về câu gián tiếp

=> The doctor advised Mr. Robert to take more exercise.

Tạm dịch: Bác sĩ khuyên ngài Robert tập thể dục nhiều hơn

Câu 30 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Change the following sentences into reported speech. 

“Will I find a job?”, Tim said to himself.


=> Tim wondered if 

Đáp án

“Will I find a job?”, Tim said to himself.


=> Tim wondered if 

Phương pháp giải :

Trong câu gián tiếp động từ khuyết thiếu phải chia ở quá khứ: will => would

Lời giải chi tiết :

Câu trực tiếp là câu hỏi Yes/no nên phải sử dụng “if” để liên kết mệnh đề chính với câu hỏi gián tiếp

Trong câu gián tiếp động từ khuyết thiếu phải chia ở quá khứ: will => would

=> Tim wondered if  he would find a job.

Tạm dịch: Tim tự hỏi là anh ấy sẽ tìm được một công việc không.

Câu 31 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Change the following sentences into reported speech. 

“When is the first day of your holiday, Peter?” Martha asked.


=> Martha asked Peter

Đáp án

“When is the first day of your holiday, Peter?” Martha asked.


=> Martha asked Peter

Phương pháp giải :

- Câu trực tiếp ở thì hiện tại đơn nên câu gián tiếp phải lùi về thi quá khứ đơn

Cấu trúc với từ để hỏi: Wh- + S + V-ed

Lời giải chi tiết :

Câu trực tiếp ở thì hiện tại đơn nên câu gián tiếp phải lùi về thi quá khứ đơn

Từ để hỏi when được chuyển về làm liên từ

=> Martha asked Peter when the first day of his holiday was.

Tạm dịch: Martha hỏi Peter ngày đầu tiên của kỳ nghỉ của anh ấy là khi nào.

close