Trắc nghiệm Ngữ pháp và Từ vựng Review 4 Tiếng Anh 9 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

He spoke a ________ of French that we found hard to understand.

 • A

  slang

 • B

  jargon

 • C

  dialect

 • D

  language

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

slang (n): tiếng lóng

jargon (n): biệt ngữ

dialect (n): thổ ngữ, phương ngữ, tiếng địa phương

language (n): ngôn ngữ

He spoke a dialect of French that we found hard to understand.

Tạm dịch: Anh ấy nói một phương ngữ tiếng Pháp mà chúng tôi cảm thấy khó hiểu.

Câu hỏi 2 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

If people work so much, they _________ depressed and eat more.

 • A

  may feel

 • B

  may have felt 

 • C

  felt

 • D

  had felt

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1

Lời giải chi tiết :

Câu điều kiện loại 1 diễn tả sự việc có thể xảy ra trong hiện tại và tương lai

Công thức: If + S + V, S + may/will/can… + V_nguyên thể

If people work so much, they may feel depressed and eat more.

Tạm dịch: Nếu mọi người làm việc quá nhiều, họ có thể cảm thấy buồn chán và ăn nhiều hơn.

Câu hỏi 3 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

There’s _______ use in complaining. They probably won’t do anything about it.

 • A

  a few 

 • B

   a little 

 • C

  no

 • D

  some

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Ta có cấu trúc: There is no use in +V_ing: Thật vô ích khi làm gì

a few + danh từ số nhiều: một ít

a little + danh từ không đếm được: một chút

some + danh từ số nhiều/ không đếm được: một số

There’s no use in complaining. They probably won’t do anything about it.

Tạm dịch: Thật vô ích khi phàn nàn. Họ có lẽ sẽ không làm gì với nó cả.

Câu hỏi 4 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Eight o’clock is _______ good time to phone Nick: he’s always at home in _______ evening.

 • A

  x – the 

 • B

  a – the 

 • C

  a - x 

 • D

  a – an

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mạo từ

Lời giải chi tiết :

- Dùng mạo từ “a/an” trong câu đưa ra định nghĩa, quan điểm về cái gì đó => is a good time

- Ta có cụm từ: in the evening (vào buổi tối)

Eight o’clock is a good time to phone Nick: he’s always at home in the evening.

Tạm dịch: 8 giờ là giờ đẹp để gọi cho Nick: cậu ấy luôn ở nhà vào buổi tối.

Câu hỏi 5 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

They could understand our conversation if they ________ some English.

 • A

  will know 

 • B

  know

 • C

  knew

 • D

  would know

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 2

Lời giải chi tiết :

Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều giả định trái ngược với hiện tại.  

Công thức: S + could + V(nguyên thể) + if + S + Ved/V2

They could understand our conversation if they knew some English.

Tạm dịch: Họ đã có thể hiểu cuộc hội thoại của chúng ta nếu họ biết một chút tiếng Anh.

Câu hỏi 6 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Reading helps you learn vocabulary easily as you will _______ new words without even realizing it when you read.

 • A

  face up 

 • B

  look up 

 • C

  pick up 

 • D

  give up

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm động từ

Lời giải chi tiết :

face up (phr.v): đối mặt

look up (phr.v): tra cứu

pick up (phr.v): đón

give up (phr.v): từ bỏ

Reading helps you learn vocabulary easily as you will pick up new words without even realizing it when you read.

Tạm dịch: Đọc sách giúp bạn tăng vốn từ vựng một cách dễ dàng bởi vì bạn sẽ tích lũy được những từ mới mà bạn không thể nhận ra nó khi bạn đọc.

Câu hỏi 7 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

In 2010, Naoko Yamazaki, the second female Japanese astronaut, ________ on Discovery space shuttle to the ISS after she _________ her training at the Johnson Space Center.

 • A

  had flown – completed 

 • B

   flew – had completed

 • C

   flew – was completing

 • D

   was flying – was completing

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ đơn, thì quá khứ hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu thì quá khứ đơn: in 2010 (vào năm 2010)

Cấu trúc liên hệ giữa thì QKĐ và QKHT: S + Ved/V2 (QKĐ) AFTER + S + had Ved/V3 (QKHT)

In 2010, Naoko Yamazaki, the second female Japanese astronaut, flew on Discovery space shuttle to the ISS after she had completed her training at the Johnson Space Center.

Tạm dịch: Vào năm 2010, Naoko Yamazaki, nhà du hành vũ trụ nữ thứ hai người Nhật Bản, đã bay trên con tàu vũ trụ Khám phá tới trạm vũ trụ quốc tế sau khi cô ấy hoàn thành khóa huấn luyện của mình ở trung tâm vũ trụ Johnson.

Câu hỏi 8 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

The United Nations, _______ was established in 1945, has over 200 members.

 • A

  which

 • B

  that

 • C

  what

 • D

  it

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ không xác định

Lời giải chi tiết :

- Dấu hiệu nhận biết mệnh đề quan hệ không xác định: có dấu phẩy 

which => dùng làm chủ ngữ, thay thế cho danh từ chỉ vật: ...N(thing), which + V1, V2

that => không dùng trong mệnh đề quan hệ không xác định

what = the thing that => what + S + V

it: nó

Sau chỗ trống là động từ “was” => cần một đại từ quan hệ làm chủ ngữ

The United Nations, which was established in 1945, has over 200 members.

Tạm dịch: Liên hợp quốc, cái mà được thành lập vào năm 1945, đã có hơn 200 thành viên.

Câu hỏi 9 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

The national debt __________ in the near future.

 • A

   will pay off

 • B

  will be paid off 

 • C

  will pay 

 • D

  will be paid

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bi động – cụm động từ

Lời giải chi tiết :

- Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn: in the near future (trong tương lai gần)

- Chủ ngữ “the national debt” ( khoản nợ quốc gia) là danh từ chỉ vật=> câu bị động

=> Cấu trúc câu bị động thời tương lai đơn: S + will + be + Ved/P2

pay (v): trả => be paid: được trả, được thanh toán

pay off (phr.v): thành công, đem lại kết quả tốt

The national debt will be paid off in the near future.

Tạm dịch: Khoản nợ quốc gia sẽ được thanh toán trong tương lai gần.

Câu hỏi 10 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Although he did his best, he had to be _________ with the third place in the competition.

 • A

  pleasing

 • B

  satisfying

 • C

  content

 • D

  pleasant

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

pleasing (adj): vừa lòng => chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật

satisfying (adj): hài lòng, thỏa mãn => chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật

be content with sth: hài lòng với cái gì (cảm xúc, cảm giác con người)

pleasant (adj): hài lòng => chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật

Although he did his best, he had to be content with the third place in the competition.

Tạm dịch: Mặc dù anh ấy đã cố gắng hết sức, anh ấy vẫn phải thấy hài lòng với vị trí thứ 3 trong cuộc thi.

Câu hỏi 11 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct form of the word given to complete each sentence.

We

gather our things and run to the bus stop. (hurry)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

We

gather our things and run to the bus stop. (hurry)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại – từ vựng

Lời giải chi tiết :

Trước động từ “gather” cần một trạng từ.

hurry (v): vội vã

hurriedly (adv): một cách nhanh chóng

We hurriedly gather our things and run to the bus stop.

Tạm dịch: Chúng tôi nhanh chóng thu gom mọi thứ và chạy đến trạm xe buýt. 

Câu hỏi 12 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct form of the word given to complete each sentence

All over the world, all different cultures created interesting

meat products, and one of the most popular is undoubtedly sausage. (procession)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

All over the world, all different cultures created interesting

meat products, and one of the most popular is undoubtedly sausage. (procession)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại – từ vựng

Lời giải chi tiết :

Trước cụm danh từ “meat products” cần một tính từ.

procession (n): quá trình xử lý

processed (Ved/ adj): được xử lí 

All over the world, all different cultures created interesting processed meat products, and one of the most popular is undoubtedly sausage.

Tạm dịch: Trên thế giới, tất cả những nền văn hóa khác nhau đã tạo nên các sản phẩm thịt chế biến sẵn, và một trong những món phổ biến nhất không thể nghi ngờ là xúc xích.

Câu hỏi 13 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct form of the word given to complete each sentence

The essays

by Hans de Wit, who is the President of 

the EAIE. (assess)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The essays

by Hans de Wit, who is the President of 

the EAIE. (assess)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động

Lời giải chi tiết :

- Chủ ngữ “the essays” ( các bài luận) chỉ vật => câu bị động 

- Vế sau có động từ “is” được chia thì hiện tại đơn.

- Cấu trúc câu bị động thì hiện tại đơn: S + are/ am/ is + Ved/P2

The essays are assessed by Hans de Wit, who is the President of the EAIE.

Tạm dịch: Các bài luận được đánh giá bởi ông Hans de Wit, người hiện là chủ tịch của Hiệp hội giáo dục quốc tế Châu Âu. 

Câu hỏi 14 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct form of the word given to complete each sentence

school teachers educate children between the ages of 11 and

18 in a national curriculum subject area. (second)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

school teachers educate children between the ages of 11 and

18 in a national curriculum subject area. (second)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại – từ vựng

Lời giải chi tiết :

Trước các danh từ “school teachers” cần một tính từ.

second (số thứ tự): thứ 2

secondary (adj): thuộc trung học

Secondary school teachers educate children between the ages of 11 and 18 in a national curriculum subject area.

Tạm dịch: Giáo viên các trường trung học giáo dục trẻ em giữa độ tuổi 11 và 18 theo khung chương trình giảng dạy quốc gia.

Câu hỏi 15 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Students can expect to be more successful if they have ___________for their own learning.

 • A

  mountains of work 

 • B

  a sense of responsibility

 • C

  a sense of direction

 • D

  work flexitime

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng – thành ngữ

Lời giải chi tiết :

mountains of work: núi công việc (nhiều việc)

a sense of responsibility: tinh thần trách nhiệm

a sense of direction: khả năng xác định phương hướng

work flexitime: ca làm việc linh hoạt

Students can expect to be more successful if they have a sense of responsibility for their own learning. 

Tạm dịch: Học sinh có thể thành công hơn nếu họ có tinh thần trách nhiệm với việc học của mình.

Câu hỏi 16 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

I am trying __________ money to pay for a trip with my best friends in the next summer holiday.

 • A

  save

 • B

   to save 

 • C

  to be saved

 • D

  saving

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/ V_ing

Lời giải chi tiết :

try + to V_nguyên thể: cố gắng làm gì

try + V_ing: thử làm gì

I am trying to save money to pay for a trip with my best friends in the next summer holiday.

Tạm dịch: Tôi đang cố gắng tiết kiệm tiền để trả tiền cho chuyến đi với những người bạn thân của tôi vào mùa hè tới.

Câu hỏi 17 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

The possible career paths in education can be to become teachers, education _________ or curriculum developers.

 • A

  leaders

 • B

  administrators

 • C

  managers

 • D

  businessman

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

leaders (n): những người lãnh đạo

administrators (n): những quản trị viên

managers (n): những người quản lý, người điều hành

businessman (n): doanh nhân

The possible career paths in education can be to become teachers, education administrators or curriculum developers.

Tạm dịch: Con đường sự nghiệp khả thi trong giáo dục có thể là trở thành giáo viên, người quản trị giáo dục hoặc người phát triển chương trình học.

Câu hỏi 18 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Linda can’t stand __________ in a room with all of the windows closed.

 • A

  sleep

 • B

  sleeping

 • C

  slept

 • D

  being slept

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/ V_ing

Lời giải chi tiết :

Ta có cấu trúc: can’t stand + V_ing (không thể chịu được làm gì)

Linda can’t stand sleeping in a room with all of the windows closed.

Tạm dịch: Linda không thể chịu được việc ngủ trong phòng mà tất cả cửa sổ đóng kín.

Câu hỏi 19 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Albert Einstein, _______ was such a brilliant scientist, introduced the theory of relativity.

 • A

  that

 • B

  whose

 • C

  who

 • D

  whom

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ không xác định

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết mệnh đề quan hệ không xác định: có dấu phẩy “,”

- that: không dùng trong mệnh đề không xác định

-  whose: dùng để thay thế cho tính từ sở hữu => ...N (person, thing), whose + N + V

- who: dùng làm chủ ngữ, thay thế cho danh từ chỉ người => N (person), who + V, V

- whom: dùng để thay thế cho tân ngữ chỉ người => ...N (person), whom + S + V

Trước chỗ trống là tên người, sau chỗ trống là động từ “was” => cần một đại từ làm chủ ngữ, chỉ người

Albert Einstein, who was such a brilliant scientist, introduced the theory of relativity.

Tạm dịch: Albert Einstein, một nhà khoa học lỗi lạc, đã giới thiệu thuyết tương đối.

Đáp án: C

Câu hỏi 20 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

 If I had more time, I ______________ a Business English course.

 • A

  take

 • B

  took

 • C

  will take

 • D

  would take

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 2

Lời giải chi tiết :

Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều giả định trái ngược với hiện tại.

Công thức: If + S + Ved/V2, S + would + V(nguyên thể)

If I had more time, I would take a Business English course.

Tạm dịch: Nếu tôi đã có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ tham gia khóa học tiếng Anh thương mại.

Câu hỏi 21 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

John and Mary went to _________ school yesterday and then studied in ___________ library before returning home.

 • A

  the – a

 • B

  x – the

 • C

  a – a 

 • D

  the – x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mạo từ

Lời giải chi tiết :

Ta có cụm từ: go to school (đi học - đến trường để học thì không dùng mạo từ, đến trường với mục đích khác không phải là học thì dùng mạo từ “the”)

Mạo từ “the” đứng trước một danh từ xác định, mà cả người nói và người nghe đều biết đến nó. => the library

John and Mary went to  school yesterday and then studied in the library before returning home.

Tạm dịch: John và Mary đã đi học vào ngày hôm qua và sau đó thì học bài ở thư viện trước khi trở về nhà.

Câu hỏi 22 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

I think that _________ lemon juice on fish makes it taste better.

 • A

  few

 • B

  a few 

 • C

  little

 • D

  a little

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Lượng từ

Lời giải chi tiết :

few + danh từ số nhiều: hầu như không có 

a few + danh từ số nhiều: một chút, một ít 

little + danh từ không đếm được: hầu như không có 

a little + danh từ không đếm được: một chút, một ít 

lemon juice: nước chanh => là danh từ không đếm được

I think that a little lemon juice on fish makes it taste better.

Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng một ít nước chanh vào món cá khiến nó ngon hơn. 

Câu hỏi 23 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

No one ever improves pronunciation and ________ by watching someone else’s shape of the mouth! You improve English speaking by speaking, not watching.

 • A

  accent

 • B

  sounds

 • C

  rhythm

 • D

  tone

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

accent (n): âm điệu, giọng

sounds (n): âm thanh

rhythm (n): giai điệu

tone (n): giọng điệu

No one ever improves pronunciation and accent by watching someone else’s shape of the mouth! You improve English speaking by speaking, not watching.

Tạm dịch: Không ai có thể cải thiện được phát âm và giọng nói bằng việc nhìn khẩu hình của người khác! Bạn cải thiện việc nói tiếng Anh bằng cách nói, không phải xem.

Câu hỏi 24 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct form of the word given to complete each sentence.

The university has an international

as a center of excellence. (repute)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The university has an international

as a center of excellence. (repute)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại – từ vựng

Lời giải chi tiết :

Sau mạo từ “an” và tính từ “international” cần một danh từ số ít.

repute (n): danh vọng

reputation (n): danh tiếng, tiếng tăm 

The university has an international reputation as a center of excellence.

Tạm dịch: Trường đại học có danh tiếng quốc tế là một trung tâm xuất sắc.

Câu hỏi 25 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct form of the word given to complete each sentence.

On the ISS,

have to attach themselves so they don’t float around. (astronomy)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

On the ISS,

have to attach themselves so they don’t float around. (astronomy)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Trước “have to attach” cần danh từ số nhiều, chỉ nghề nghiệp/người để thực hiện hành động.

astronomy (n): thiên văn học

astronaut (n): nhà du hành vũ trụ => danh từ số nhiều: astronauts

On the ISS, astronauts have to attach themselves so they don’t float around.

Tạm dịch: Ở trạm vũ trụ quốc tế, các nhà du hành phải dính họ vào nhau để họ không bị trôi nổi ra các chỗ khác nhau. 

Câu hỏi 26 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct form of the word given to complete each sentence.

Computers offer a much greater degree of

in the way work can be organised. (flexible)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Computers offer a much greater degree of

in the way work can be organised. (flexible)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại – từ vựng

Lời giải chi tiết :

Sau giới từ “of” cần một danh từ.

flexible (adj): linh hoạt

flexibility (n): sự linh hoạt

Computers offer a much greater degree of flexibility in the way work can be organised.

Tạm dịch: Máy tính đưa ra mức độ linh hoạt cao hơn rất nhiều trong cách công việc có thể được tổ chức.

Câu hỏi 27 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct form of the word given to complete each sentence.

Teachers will become

rather than information providers. (facility)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Teachers will become

rather than information providers. (facility)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Sau “rather than” là danh từ chỉ người số nhiều “information providers” (những người cung cấp thông tin) => trước “rather than” cũng phải là danh từ số nhiều chỉ người để đảm bảo sự hòa hợp về ngữ pháp. 

facility (n): căn cứ, thiết bị

facilitator (n): người định hướng => danh từ số nhiều: facilitators

Teachers will become facilitators rather than information providers.

Tạm dịch: Giáo viên sẽ trở thành những người định hướng thay vì là người cung cấp thông tin.

Câu hỏi 28 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct form of the word given to complete each sentence.

 My little cousin is a blabbermouth! He can’t resist

everyone my secret. (tell)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

 My little cousin is a blabbermouth! He can’t resist

everyone my secret. (tell)

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/ V_ing

Lời giải chi tiết :

Ta có cấu trúc: resist + V_ing: kháng cự, cưỡng lại làm gì, chịu đựng 

My little cousin is a blabbermouth! He can’t resist telling everyone my secret.

Tạm dịch: Em họ tôi là một đứa không biết giữ miệng! Thằng bé không thể chịu đựng  được việc nói cho mọi người bí mật của tôi.

Câu hỏi 29 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Modern day Egypt is descended from ________  ancient civilisation that emerged in the 10th millennium BC.

 • A

  the

 • B

  a

 • C

  an

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mạo từ

Lời giải chi tiết :

Cách sử dụng mạo từ:

- a + danh từ số ít, chưa xác định, bắt đầu bằng phụ âm.

- an + danh từ số ít, chưa xác định, bắt đầu bằng nguyên âm.

- the + danh từ xác định. 

Modern day Egypt is descended from an  ancient civilisation that emerged in the 10th millennium BC.

Tạm dịch: Ai Cập ngày nay là hậu duệ của một nền văn minh cổ đại xuất hiện vào thiên niên kỷ thứ 10 trước Công nguyên.

Câu hỏi 30 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

The driver stopped _____________ a coffee because he felt sleepy.

 • A

  have

 • B

  to have 

 • C

  having

 • D

  had

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: V + to V/ V_ing

Lời giải chi tiết :

stop + to V(nguyên thể): dừng để làm gì (sau đó lại tiếp tục)

stop + V-ing: dừng hẳn làm gì (sau đó không làm nữa) 

The driver stopped to have a coffee because he felt sleepy.

Tạm dịch: Người lái xe đã dừng lại để mua một cốc cà phê bởi vì ông ấy cảm thấy buồn ngủ.

Câu hỏi 31 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Valentina Tereshkova, _________ was born in 1937, is the first woman to fly and orbit in space.

 • A

  she

 • B

  which

 • C

  who

 • D

  that

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ không xác định

Lời giải chi tiết :

- Dấu hiệu: có dấu phẩy “,” 

she (pronoun): cô ấy

which: đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ vật; đóng vai trò chủ ngữ/ tân ngữ trong mệnh đề quan hệ

who: đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người; đóng vai trò chủ ngữ/ tân ngữ trong mệnh đề quan hệ

that: không được sử dụng trong mệnh đề quan hệ không xác định

“Valentina Tereshkova” là tên người

Valentina Tereshkova, who was born in 1937, is the first woman to fly and orbit in space.

Tạm dịch: Valentina Tereshkova, người mà được sinh vào năm 1937, là người phụ nữ đầu tiên được bay và chuyển động theo quỹ đạo trong không gian.

Câu hỏi 32 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

The computer program is _______________ to the needs of individual users.

 • A

  adaptable

 • B

  reasonable

 • C

  available

 • D

  accessible

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

adaptable (adj): có khả năng thích nghi

reasonable (adj): có lí

available (adj): có sẵn

accessible (adj): có thể truy cập được

Tạm dịch: Chương trình máy tính thì có thể truy cập theo nhu cầu của người sử dụng cá nhân.

Câu hỏi 33 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

You _________ see a Yeti if you go to the Himalayas.

 • A

  would

 • B

  might

 • C

  had to

 • D

  must

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1 với động từ khuyết thiếu

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: Mệnh đề chứa “if”, động từ “go” chia thì hiện tại đơn

Cách dùng: Câu điều kiện loại 1 diễn tả hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

Công thức: S + will/ must/ can/ should + V(nguyên thể) + if + S + V(e,es)

- would + V: dùng trong câu điều kiện loại 2

- might + V: có thể

- had to + V: phải (thì quá khứ đơn)

- must +V: phải (bắt buộc)

You must see a Yeti if you go to the Himalayas.

Tạm dịch: Bạn phải xem Yeti nếu bạn đi đến dãy Himalaya.

Câu hỏi 34 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Once we get to the hotel, let’s just ___________ quickly and then do a bit of sightseeing.

 • A

   check in

 • B

   turn up 

 • C

  set down 

 • D

  make up

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm động từ

Lời giải chi tiết :

check in (phr.V): đăng kí vào

turn up (phr.V): bật to, xuất hiện

set down (phr.V): đặt xuống

make up (phr.V): bịa đặt, trang điểm

Once we get to the hotel, let’s just check in quickly and then do a bit of sightseeing.

Tạm dịch: Khi chúng ta đến khách sạn, hãy làm thủ tục đăng kí vào nhanh chóng và sau đó đi ngắm cảnh chút.

Câu hỏi 35 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Interesting movements have been launched to attract the ________ of a large number of youths.

 • A

  participant

 • B

  participating

 • C

  participate

 • D

  participation

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Sau mạo từ “the” cần một danh từ.

participant (n): người tham dự

participate (v): tham gia

participating (V_ing)

participation (n): sự tham gia

Interesting movements have been launched to attract the participation of a large number of youths.

Tạm dịch: Những phong trào thú vị đã được bắt đầu để thu hút sự tham gia đông đảo của giới trẻ.

Câu hỏi 36 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

If I could speak Spanish, I ___________ next year studying in Mexico.

 • A

  would have spent

 • B

  would spend

 • C

  will spend

 • D

  had spent

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 2

Lời giải chi tiết :

- Dấu hiệu: Mệnh đề chứa “If”, động từ khuyết thiếu “could” chia ở thì quá khứ đơn

- Cách dùng: Câu điều kiện loại 2 diễn tả giả thiết trái ngược với hiện tại.

- Công thức: If + S + Ved/V2, S + would + V_nguyên thể

If I could speak Spanish, I would spend next year studying in Mexico.

Tạm dịch: Nếu tôi đã có thể nói tiếng Tây Ban Nha, tôi sẽ dành năm tới đi học ở Mexico.

Câu hỏi 37 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct form of the word given to complete each sentence.

The school is performing well, but we recognize the need for further

. (improve)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The school is performing well, but we recognize the need for further

. (improve)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Sau tính từ “further” cần một danh từ.

improve (v): cải thiện

improvement (n): sự cải thiện

The school is performing well, but we recognize the need for further improvement.

Tạm dịch: Trường học thì đang làm rất tốt, nhưng chúng ta công nhận sự cần thiết cho việc cải thiện hơn nữa.

Câu hỏi 38 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct form of the word given to complete each sentence.

 If you want to attend the course, you must pass the

examination. (write)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

 If you want to attend the course, you must pass the

examination. (write)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Trước danh từ “examination” cần một tính từ.

write (v): viết

written (adj): được viết

Ta cần phân biệt:

- written examination: cuộc thi mà hình thức là thi viết

- writing examination: cuộc thi về năng lực viết

If you want to attend the course, you must pass the written examination.

Tạm dịch: Nếu bạn muốn tham gia khóa học, bạn phải vượt qua kì thi viết.

Câu hỏi 39 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct form of the word given to complete each sentence.

I agree that academic performance is not the only criterion to

a person. (evaluation)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I agree that academic performance is not the only criterion to

a person. (evaluation)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Ta có cấu trúc chỉ mục đích: to + V(nguyên thể): để làm gì đó => chỗ trống cần điền một động từ nguyên thể

evaluation (n): sự đánh giá

evaluate (v): đánh giá

I agree that academic performance is not the only criterion to evaluate a person.

Tạm dịch: Tôi đồng ý rằng những biểu hiện học thuật không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá một con người.

Câu hỏi 40 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct form of the word given to complete each sentence.

write news stories, and articles for use on television and radio

or within magazines, journals and newspapers. (Journal)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

write news stories, and articles for use on television and radio

or within magazines, journals and newspapers. (Journal)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Trước động từ “write” cần một danh từ số nhiều chỉ người làm chủ ngữ.

journal (n): tạp chí

journalist (n): nhà báo => journalists (plural noun): các nhà báo

Journalists write news stories, and articles for use on television and radio or within magazines, journals and newspapers.

Tạm dịch: Các nhà báo viết những câu chuyện tin tức và các bài báo cho ti vi và đài hoặc trong tạp chí và báo.

Câu hỏi 41 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Use the correct form of the word given to complete each sentence.

Are you someone who can read and write well in English but cannot speak

? (fluency)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Are you someone who can read and write well in English but cannot speak

? (fluency)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Sau động từ “speak” cần một trạng từ.

fluency (n): sự trôi chảy

fluent (a): trôi chảy/ lưu loát => fluently (adv): một cách trôi chảy

Are you someone who can read and write well in English but cannot speak fluently?

Tạm dịch: Bạn là người mà có thể đọc và viết tốt bằng tiếng Anh nhưng không thể nói trôi chảy đúng không? 

Câu hỏi 42 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

I paid ________ attention, and I didn’t hear what the others were saying.

 • A

  much

 • B

   a lot of 

 • C

  little

 • D

   a little

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Lượng từ

Lời giải chi tiết :

much + danh từ không đếm được: nhiều

a lot of + danh từ số nhiều/ không đếm được: nhiều

little + danh từ không đếm được: hầu như không có

a little + danh từ không đếm được: một ít

I paid little attention, and I didn’t hear what the others were saying.

Tạm dịch: Tôi đã hầu như không chú ý, và tôi đã không nghe được những người khác đang nói cái gì.

Câu hỏi 43 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

She prefers __________ because she can start and finish work earlier so that she can pick up her children from school.

 • A

   earn money

 • B

  work overtime

 • C

  get a promotion

 • D

  work flexitime

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

earn money: kiếm tiền

work overtime: làm thêm giờ/ tăng ca

get a promotion: thăng chức

work flexitime: làm việc ca linh hoạt

She prefer to work flexitime because she can start and finish work earlier so that she can pick up her children from school.

Tạm dịch: Cô thích làm việc linh hoạt hơn vì cô có thể bắt đầu và hoàn thành công việc sớm hơn để đón con tan trường.

Câu hỏi 44 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Beet greens are the most _________ part of the vegetable and can be cooked like any other dark leafy green.

 • A

  traditional

 • B

  careful

 • C

  colourful

 • D

  nutritious

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

traditional (adj): truyền thống

careful (adj): cẩn thận

colourful (adj): rực rỡ

nutritious (adj): giàu dinh dưỡng

Beet greens are the most nutritious part of the vegetable and can be cooked like any other dark leafy green.

Tạm dịch: Rau dền là loại dinh dưỡng nhất và có thể được nấu như bất kì loại rau lá xanh đậm khác.

Câu hỏi 45 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

It is boring here. _________ ever happens in this place.

 • A

  Anything

 • B

  Something

 • C

  Things

 • D

  Nothing

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ bất định

Lời giải chi tiết :

Anything: Bất cứ thứ gì

Something: Thứ gì đó

Things: Nhiều điều

Nothing: Không có cái gì

It is boring here. Nothing ever happens in this place.

Tạm dịch: Nơi đây thật tẻ nhạt. Không có cái gì đã từng xảy ra ở đây hết.

Câu hỏi 46 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Sam will not graduate unless he ________ all the tests.

 • A

  passes

 • B

  passed

 • C

  had passed

 • D

  pass

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1

Lời giải chi tiết :

- Dấu hiệu: Mệnh đề chứa “unless”, động từ chia tương lai đơn “will not graduate

- Cách dùng: Câu điều kiện loại 1 dùng để diễn tả hành động có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai.

- Công thức câu điều kiện loại 1 với “unless”: S + will(not) + V + unless + S + V(s,es)

Chủ ngữ “he” => động từ: passes

Sam will not graduate unless he passes all the tests.

Tạm dịch: Sam sẽ không tốt nghiệp nếu cậu ấy không vượt qua tất cả các bài kiểm tra.

Câu hỏi 47 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

 Can I have a pizza, a dozen eggs and a ________ of lemonade, please?

 • A

  piece

 • B

  tub

 • C

  bottle

 • D

  jar

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ chỉ lượng

Lời giải chi tiết :

piece (n): miếng, mảnh

tub (n): bồn

bottle (n): chai, lọ

jar (n): hũ

Ta có: a bottle of lemon (một chai nước chanh)

Can I have a pizza, a dozen eggs and a bottle of lemonade, please?

Tạm dịch: Làm ơn cho tôi một chiếc pizza, một tá trứng và một chai nước chanh.

Câu hỏi 48 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Parking is very difficult in _______ city centre, so my father always goes there by _______ bus.

 • A

  the – x 

 • B

  the – the 

 • C

   a – a 

 • D

  a – x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mạo từ

Lời giải chi tiết :

Mạo từ “the” đứng trước một danh từ xác định mà cả người nghe và nói đều hiểu, đều xác định được nó.

Ta có cụm từ: in the city centre (ở trung tâm thành phố)

by bus: bằng xe buýt

Parking is very difficult in the city centre, so my father always goes there by bus. 

Tạm dịch: Đỗ xe ở trung tâm thành phố thì rất khó, vì vậy bố tôi luôn đi đến đó bằng xe buýt.

Câu hỏi 49 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

When she came _______, she found herself in hospital.

 • A

  round

 • B

  off

 • C

  over

 • D

  out

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm động từ 

Lời giải chi tiết :

come round: phục hồi, tỉnh lại

come off: thành công

come over: ghé qua

come out: xuất bản, lộ ra

When she came round, she found herself in hospital.

Tạm dịch: Khi cô ấy tỉnh lại, cô ấy thấy mình ở trong bệnh viện.

Câu hỏi 50 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Mike comes from a city _________ is located in the southern part of England.

 • A

  when

 • B

  that

 • C

  where

 • D

  who

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Trong mệnh đề quan hệ:

-  when: dùng để thay thế cho trạng từ chỉ thời gian (when S + V)

- that: thay thế cho “who, whom, which” danh từ chỉ vật, người hoặc tổ hợp người và vật

-  where: dùng để thay thế cho từ chỉ nơi chốn (where S + V)

-  who: dùng làm chủ ngữ/ tân ngữ, thay thế cho danh từ chỉ người

a city (n): một thành phố => chọn “that

Mike comes from a city that is located in the southern part of England.

Tạm dịch: Mike đến từ một thành phố nằm ở phía Nam nước Anh.

Câu hỏi 51 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

 Pham Tuan said everything ______ quite strange although he _______ when he was on the ground.

 • A

  was – had prepared 

 • B

  had been – prepared

 • C

  was – prepared 

 • D

  was – has prepared

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật

Lời giải chi tiết :

Câu tường thuật với động từ “said” chia ở thì quá khứ đơn => các động từ ở mệnh đề sau lùi thì:

is => was

have/has + P2 => had + P2

Pham Tuan said everything was quite strange although he had prepared when he was on the ground.

Tạm dịch: Phạm Tuân đã nói rằng mọi thứ khá kì lạ khi anh ấy về mặt đất mặc dù anh đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Câu hỏi 52 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

You should give up ________ or you will die of cancer.

 • A

  smoke

 • B

  to smoke

 • C

  smoking

 • D

  smoked

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/ V_ing

Lời giải chi tiết :

Ta có cấu trúc: give up + V-ing (từ bỏ làm gì)

You should give up smoking or you will die of cancer.

Tạm dịch: Bạn nên bỏ hút thuốc hoặc bạn sẽ chết vì ung thư.

Câu hỏi 53 :

Find the mistake among the underlined words or phrases.

 If (A) you do not understand (B) what were written (C) in the book, you could ask (D) Mr. Pike.

 • A

  If

 • B

  understand

 • C

  were written 

 • D

  could ask

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ để hỏi

Lời giải chi tiết :

Sau đại từ “what” (khi làm chủ ngữ), động từ luôn chia ngôi thứ 3 số ít.

Sửa: were written => was written

If you do not understand what was written in the book, you could ask Mr. Pike.

Tạm dịch: Nếu bạn không hiểu cái gì đã được viết ở trong sách, bạn có thể hỏi Ngài Pike.

Câu hỏi 54 :

 Find the mistake among the underlined words or phrases.

Getting (A) enough sleep is (B) important in order (C) not fall (D) asleep in class.

 • A

  Getting

 • B

  is

 • C

  in order

 • D

  not fall

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề kết quả

Lời giải chi tiết :

Ta có cấu trúc: in order + (not) to V: để mà (không) làm gì

Sửa: not fall => not to fall

Getting enough sleep is important in order not to fall asleep in class. 

Tạm dịch: Ngủ đủ giấc là quan trọng để mà không ngủ gật trong lớp học.

Câu hỏi 55 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words in brackets.

He has completed three English courses at this center, but there hasn’t

been any

in his English level. (improve)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

He has completed three English courses at this center, but there hasn’t

been any

in his English level. (improve)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Ta có cấu trúc: there be + danh từ (có cái gì) => chỗ trống cần một danh từ số ít hoặc không đếm được.

improve (v): cải thiện

improvement (n): sự cải thiện, tiến bộ

He has completed three English courses at this center, but there hasn’t been any improvement in his English level.

Tạm dịch: Anh ấy đã hoàn thành ba khóa tiếng Anh ở trung tâm này, nhưng chưa có bất kì sự tiến bộ nào.

Câu hỏi 56 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words in brackets.

People who are interested in exploring new things always want to take

trip. (adventure)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

People who are interested in exploring new things always want to take

trip. (adventure)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Trước danh từ “trip” cần một tính từ.

adventure (n): cuộc phiêu lưu

adventurous (adj): có tính phiêu lưu, mạo hiểm

People who are interested in exploring new things always want to take adventurous trip.

Tạm dịch: Những người mà thích khám phá những điều mới mẻ luôn luôn chọn những chuyến phiêu lưu mạo hiểm.

Câu hỏi 57 :

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.

 Unfortunately, ___________ people came to the festival than last year.

 • A

  less

 • B

  more

 • C

  fewer

 • D

  many

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh hơn với lượng từ

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết so sánh hơn: than

less + danh từ không đếm được: ít hơn

more + danh từ số nhiều/ danh từ không đếm được: nhiều hơn

fewer + danh từ số nhiều: nhiều hơn

many + danh từ số nhiều: nhiều

people (pl.n): con người => danh từ số nhiều 

Unfortunately, fewer people came to the festival than last year.

Tạm dịch: Thật không may, ít người đến lễ hội hơn so với năm trước. 

Câu hỏi 58 :

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.

The living standards of people in remote areas _________.

 • A

  will be risen 

 • B

  will arise

 • C

  will raise

 • D

  will be raised

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động 

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động thì tương lai đơn: S + will + be P2

will be risen => không tồn tại vì “rise” là nội động từ => không chia thể bị động

will arise: sẽ phát sinh

will raise: sẽ nâng cao

will be raised: sẽ được nâng cao

The living standards of people in remote areas will be raised.

Tạm dịch: Mức sống tiêu chuẩn của người dân ở các vùng xa xôi sẽ được nâng cao

Câu hỏi 59 :

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.

They didn’t stop __________ until 11.30 pm when there was a power cut.

 • A

  to sing and dancing 

 • B

  singing and dance

 • C

  singing and dancing 

 • D

  to sing and dance

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/ V_ing

Lời giải chi tiết :

stop + to V: ngừng lại để làm gì (sau đó lại tiếp tục)

stop + V-ing: ngừng hẳn làm gì (không làm nữa)

They didn’t stop singing and dancing until 11.30 pm when there was a power cut.

Tạm dịch: Họ đã không ngừng hát và nhảy múa cho đến tận 11 giờ 30 phút đêm khi mất điện.

Câu hỏi 60 :

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.

Yuri Gagarin was in orbit in a spaceship _______ moved around the Earth at the speed of more than 17,000 miles per hour.

 • A

  which

 • B

  at which

 • C

  it

 • D

  this

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ 

Lời giải chi tiết :

Câu đã có chủ ngữ, động từ, và tân ngữ nên mệnh đề phía sau phải là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ “spaceship”.

=> Dùng đại từ quan hệ “which” thay cho danh từ chỉ vật; đóng vai trò chủ ngữ/ tân ngữ trong mệnh đề quan hệ. 

Yuri Gagarin was in orbit in a spaceship which  moved around the Earth at the speed of more than 17,000 miles per hour.

Tạm dịch: Yuri Gagarin đã ở trong quỹ đạo trên một con tàu vũ trụ cái mà chuyển động xung quanh Trái Đất với tốc độ hơn 17,000 dặm mỗi giờ.

Câu hỏi 61 :

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.

Drinking enough water is a vital part __________ it keeps your body functioning properly.

 • A

  because

 • B

  or

 • C

  but

 • D

  although

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ 

Lời giải chi tiết :

because : bởi vì

or: hoặc

but: nhưng

although: mặc dù

Drinking enough water is a vital part because it keeps your body functioning properly.

Tạm dịch: Uống đủ nước là một phần thiết yếu bởi vì nó giữ cho cơ thể hoạt động đúng.

Câu hỏi 62 :

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.

Her new boss is so bad that he does never take _______ of her extra hours of work, that’s why she needs to change her job now.

 • A

   into investigation

 • B

  into account 

 • C

  consideration 

 • D

  account

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm động từ 

Lời giải chi tiết :

into investigation: vào cuộc điều tra

take sth into account: cân nhắc cái gì

take sth into consideration: tính đến, cân nhắc cái gì

take account of sth: xem xét, cân nhắc cái gì

Her new boss is so bad that he does never take into account of her extra hours of work, that’s why she needs to change her job now.

Tạm dịch: Sếp mới của cô ấy quá tệ đến nỗi mà ông ta chưa bao giờ xem xét đến những giờ làm thêm việc của cô ấy, đó là lí do tại sao cô ấy cần phải đổi việc.

Câu hỏi 63 :

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.

My English _________so rusty if I had more chance to communicate with native speakers of  English.

 • A

  will be

 • B

  won’t be 

 • C

  would be

 • D

  wouldn't be

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 2 

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết câu điều kiện loại 2: if - had

Cấu trúc câu điều kiện loại 2: If + S + Ved/V2 (QKĐ), S + would (not) + V

My English wouldn’t be so rusty if I had more chance to communicate with native speakers of  English.

Tạm dịch: Tiếng Anh của tôi sẽ không bị rò rỉ đến vậy nếu tôi có nhiều cơ hội hơn để giao tiếp với người bản xứ nói tiếng Anh. 

Câu hỏi 64 :

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.

Not every student is aware of _________ of the English language.

 • A

  its importance

 • B

  the importance

 • C

  important 

 • D

  an importance

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại 

Lời giải chi tiết :

Sau giới từ “of” cần một danh từ hoặc cụm danh từ.

its importance: tầm quan trọng của nó 

the importance: tầm quan trọng

important (adj): quan trọng

an importance => không tồn tại vì “importance” là danh từ không đếm được

Not every student is aware of the importance of the English language.

Tạm dịch: Không phải tất cả học sinh đều nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Anh.

Câu hỏi 65 :

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.

This is the astronaut who _________ our school the day before yesterday.

 • A

  visits

 • B

  visited

 • C

  has visited

 • D

  had visited

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ đơn 

Lời giải chi tiết :

- Dấu hiệu: the day before yesterday (2 ngày trước)

- Cách dùng: Thì quá khứ đơn diễn tả hành động đã xảy ra và chấm dứt trong quá khứ.

- Công thức: S + Ved/V2

This is the astronaut who visited our school the day before yesterday. 

Tạm dịch: Đây là nhà du hành vũ trụ người mà đã thăm trường của chúng ta hai ngày trước.

Câu hỏi 66 :

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence.

Despite the differences in cuisine of each region, there are similarities, such as the _______ for main meals – rice, ways of adding fish sauce, herbs and other flavors.

 • A

  foundation

 • B

  necessity

 • C

  staple

 • D

  basic

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

foundation (n): cơ sở, nền móng

necessity (n): sự cần thiết, thiết yếu

staple (n): món ăn phổ biến

basic (n): cơ bản

Despite the differences in cuisine of each region, there are similarities, such as the staple for main meals – rice, ways of adding fish sauce, herbs and other flavors.

Tạm dịch: Mặc dù sự khác nhau trong ẩm thực của mỗi vùng miền, vẫn có những sự tương đồng, như là đồ thiết yếu cho những bữa ăn chính – cơm, cách thêm nước mắm, rau thơm và các gia vị khác.

Câu hỏi 67 :

Identify the one underlined word or phrase that must be changed to make the sentence correct.

On (A) the way home, we saw a lot of (B) men, women, and dogs which (C) were playing in (D) the park.

 • A

  On

 • B

   a lot of 

 • C

  which

 • D

  in

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Trong mệnh đề quan hệ:

- which: đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ vật; đóng vai trò chủ ngữ/ tân ngữ trong mệnh đề quan hệ

- tha: thay thế cho danh từ chỉ người, vật hoặc tổ hợp người và vật; đóng vai trò chủ ngữ/ tân ngữ trong mệnh đề quan hệ

men, women, and dogs: những người đàn ông, phụ nữ, và những con chó.

Sửa: which => that

On the way home, we saw a lot of men, women, and dogs that were playing in the park.

Tạm dịch: Trên đường về nhà, chúng tôi đã nhìn thấy nhiều người đàn ông, phụ nữ, và những con chó đang chơi trong công viên. 

Câu hỏi 68 :

Identify the one underlined word or phrase that must be changed to make the sentence correct.

Unless (A) you pour (B) oil on (C) water, it floats. (D).

 • A

  Unless

 • B

  pour

 • C

  on

 • D

  floats

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 0

Lời giải chi tiết :

- Cách dùng: Câu điều kiện loại 0 diễn tả một sự thật hiển nhiên.

- Công thức: If/ Unless + S + V(s,es), S + V(e,es)/ don’t/ doesn’t + V_nguyên thể

Sửa: Unless => If

If you pour oil on water, it floats.

Tạm dịch: Nếu bạn đổ dầu vào nước, nó nổi lên.

Câu hỏi 69 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the given word.

 If you are a/an

 person, you cannot become a 

good teacher. (patience)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

 If you are a/an

 person, you cannot become a 

good teacher. (patience)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Trước danh từ “person” cần một tính từ.

patience (n): sự kiên nhẫn

patient (a): kiên nhẫn => impatient (adj): thiếu kiên nhẫn

If you are an impatient person, you cannot become a good teacher.

Tạm dịch: Nếu bạn là một người không kiên nhẫn, bạn không thể trở thành một giáo viên giỏi.

Câu hỏi 70 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the given word.

English, which is the

language, has been learnt by billions

of people in the world. (universe)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

English, which is the

language, has been learnt by billions

of people in the world. (universe)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Trước danh từ “language” cần một tính từ.

universe (n): vũ trụ

universal (adj): mang tính toàn cầu, thuộc về vũ trụ

English, which is the universal language, has been learnt by billions of people in the world.

Tạm dịch: Tiếng Anh, thứ tiếng là ngôn ngữ toàn cầu, đã được học bởi hàng tỉ người trên thế giới.

Câu hỏi 71 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the given word.

When the students learn about space travel, ,they are very curious

about the state of being

(weight)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

When the students learn about space travel, ,they are very curious

about the state of being

(weight)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Sau “being” cần một tính từ.

weight (n): trọng lượng

weightless (adj): không trọng lượng

When the students learn about space travel, ,they are very curious about the state of being weightless.

Tạm dịch: Khi học sinh học về việc di chuyển trong không gian, họ rất tò mò về trạng thái không trọng lượng.

close