Trắc nghiệm Ngữ pháp Câu bị động khách quan Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

It ______ that learning English is easy.

A. are said                     

B. is said                              

C. said          

D. says          

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

_______ that the temple was built on the current site of Thien Tru in the 15th century.

A. It is think

B. It was thought

C. They thought

D. It thought

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

It is hoped that any defensive measures _______ to protect and preserve our man-made wonders. 

A. is taken

B. will take

C. will be taken

D. are taken

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

_______ the best time to visit the complex of Hue Monuments is in April.

A. It is believed

B. It believes

C. It was believed

D. It believed

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

It is ________ that many people are homeless after the floods.

A. was reported

B. reports

C. reported

D. reporting

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

________ that many of our man-made wonders have been damaged.

A. They said

B. It is reported

C. They reported

D. It reported

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

_______ that two people had been injured in the accident.

A. It reports

B. It reported

C. It was reported

D. It is reported

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

There is a general _______ that Vietnamese students lack knowledge of the natural, or man-made, wonders of Vietnam.

A. accepting

B. saying

C. recognition

D. undertaking

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

______ that Ha Long Bay was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

A. It known

B. It knew

C. It was known

D. It knows

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

It _______ that 70 tons of dead fish washed ashore along more than 200 kilometres of Vietnam’s central coastline in early April.

A. had been reported

B. were reported

C. was reported

D. had reported

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

I doubt that you can’t understand her situation and help her feel better.

A. believe

B. suspect

C. compete

D. advice

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

It _____ by the company yesterday that the new shopping complex would be open after 2 weeks.

A. was announced

B. announced

C. is announced

D. announces

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Some film stars _______ difficult to work with.

A. are said to be

B. say to be

C. are said be

D. said to be

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

He was said _____ this building.

A. designing

B. to have designed

C. to design

D. designed

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

It ______ that some foreigners had collected rubbish in Cat Ba Beach.

A. reported 

B. was reported 

C. could report

D. had been reported

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

It ______ that learning English is easy.

A. are said                     

B. is said                              

C. said          

D. says          

Đáp án

B. is said                              

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ chính trong câu chia ở thì hiện tại đơn => động từ của câu bị động khách quan phải chia ở thì hiện tại

=> is said

=> It is said that learning English is easy.

Tạm dịch: Có người nói rằng học tiếng Anh rất dễ.

Đáp án: B

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

_______ that the temple was built on the current site of Thien Tru in the 15th century.

A. It is think

B. It was thought

C. They thought

D. It thought

Đáp án

B. It was thought

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ chính trong câu chia ở thì quá khứ đơn “was built” nên động từ của câu bị động khách quan phải chia ở thì quá khứ 

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ chính trong câu chia ở thì quá khứ đơn “was built” nên động từ của câu bị động khách quan phải chia ở thì quá khứ =>  It was thought

=> It was thought that the temple was built on the current site of Thien Tru in the 15th century.

Tạm dịch: Người ta cho rằng ngôi đền được xây dựng trên địa điểm hiện tại của Thiên Trù vào thế kỷ 15.

Đáp án: B


Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

It is hoped that any defensive measures _______ to protect and preserve our man-made wonders. 

A. is taken

B. will take

C. will be taken

D. are taken

Đáp án

C. will be taken

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ của câu bị động khách quan chia ở thì hiện tại đơn => động từ chính phải chia ở thì tương lai đơn

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ của câu bị động khách quan chia ở thì hiện tại đơn => động từ chính phải chia ở thì tương lai đơn (diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai) để phù hợp với hoàn cảnh nói

Measure (n): biện pháp => nên cần chia ở dạng bị động.

=> will be taken (được thực hiện)

=> It is hoped that any defensive measures will be taken to protect and preserve our man-made wonders. 

Tạm dịch: Hy vọng rằng bất kỳ biện pháp phòng thủ sẽ được thực hiện để bảo vệ và bảo tồn các kỳ quan nhân tạo của chúng ta.

Đáp án: C

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

_______ the best time to visit the complex of Hue Monuments is in April.

A. It is believed

B. It believes

C. It was believed

D. It believed

Đáp án

A. It is believed

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ chính trong câu chia ở thì hiện tại đơn => động từ của câu bị động khách quan cũng phải chia ở thì hiện tại 

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ chính trong câu chia ở thì hiện tại đơn => động từ của câu bị động khách quan cũng phải chia ở thì hiện tại => It is believed

=> It is believed the best time to visit the complex of Hue Monuments is in April

Tạm dịch: Người ta tin rằng thời điểm tốt nhất để tham quan khu phức hợp di tích Huế là vào tháng Tư

Đáp án:  A

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

It is ________ that many people are homeless after the floods.

A. was reported

B. reports

C. reported

D. reporting

Đáp án

C. reported

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ chính trong câu chia ở thì hiện tại đơn => động từ của câu bị động khách quan phải chia ở thì hiện tại

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ chính trong câu chia ở thì hiện tại đơn => động từ của câu bị động khách quan phải chia ở thì hiện tại

=> is reported

=> It is reported that many people are homeless after the floods.

Tạm dịch: Được biết rằng nhiều người vô gia cư sau lũ lụt.

Đáp án: C

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

________ that many of our man-made wonders have been damaged.

A. They said

B. It is reported

C. They reported

D. It reported

Đáp án

B. It is reported

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ chính được chia ở thì hiện tại hoàn thành "have been damaged" nên động từ ở câu bị động khách quan phải sử dụng thì hiện tại

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ chính được chia ở thì hiện tại hoàn thành "have been damaged" nên động từ ở câu bị động khách quan phải sử dụng thì hiện tại => It is reported

=> It is reported that many of our man-made wonders have been damaged.

Tạm dịch: Có báo cáo rằng nhiều kỳ quan nhân tạo của chúng ta đã bị hư hại.

Đáp án:  B

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

_______ that two people had been injured in the accident.

A. It reports

B. It reported

C. It was reported

D. It is reported

Đáp án

C. It was reported

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ chính trong câu chia ở thì quá khứ hoàn thành “had been injured” => động từ của câu bị động khách quan phải chia ở thì quá khứ 

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ chính trong câu chia ở thì quá khứ hoàn thành “had been injured” => động từ của câu bị động khách quan phải chia ở thì quá khứ => It was reported

=> It was reported that two people had been injured in the accident.

Tạm dịch: Có báo cáo rằng hai người đã bị thương trong vụ tai nạn.

Đáp án: C

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

There is a general _______ that Vietnamese students lack knowledge of the natural, or man-made, wonders of Vietnam.

A. accepting

B. saying

C. recognition

D. undertaking

Đáp án

C. recognition

Phương pháp giải :

accepting (n): nhận tin        

saying (n): tục ngữ

recognition (n): sự thừa nhận, sự nhận thức    

undertaking (n): lời hứa, sự cam đoan

Lời giải chi tiết :

accepting (n): nhận tin                                                           

saying (n): tục ngữ

recognition (n): sự thừa nhận, sự nhận thức                          

undertaking (n): lời hứa, sự cam đoan

=> There is a general recognition that Vietnamese students lack knowledge of the natural, or man-made, wonders of Vietnam.                                            

Tạm dịch: Có một nhận thức chung rằng sinh viên Việt Nam thiếu kiến thức về các kỳ quan thiên nhiên, hoặc nhân tạo của Việt Nam.

Đáp án: C

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

______ that Ha Long Bay was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

A. It known

B. It knew

C. It was known

D. It knows

Đáp án

C. It was known

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ chính trong câu chia ở thì quá khứ đơn “was recognised” => động từ của câu bị động khách quan phải chia ở thì quá khứ 

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ chính trong câu chia ở thì quá khứ đơn “was recognised” => động từ của câu bị động khách quan phải chia ở thì quá khứ => It was known

=> It was known that Ha Long Bay was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

Tạm dịch: Được biết rằng Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1994.

Đáp án: C

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

It _______ that 70 tons of dead fish washed ashore along more than 200 kilometres of Vietnam’s central coastline in early April.

A. had been reported

B. were reported

C. was reported

D. had reported

Đáp án

C. was reported

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ chính trong câu chia ở thì quá khứ đơn “washed” => động từ của câu bị động khách quan cũng phải chia ở thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ chính trong câu chia ở thì quá khứ đơn “washed” => động từ của câu bị động khách quan cũng phải chia ở thì quá khứ đơn => was reported

=> It was reported that 70 tons of dead fish washed ashore along more than 200 kilometres of Vietnam’s central coastline in early April.

Tạm dịch: Có báo cáo rằng 70 tấn cá chết dạt vào bờ dọc theo hơn 200 km bờ biển trung tâm của Việt Nam vào đầu tháng Tư.

Đáp án:  C

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

I doubt that you can’t understand her situation and help her feel better.

A. believe

B. suspect

C. compete

D. advice

Đáp án

B. suspect

Phương pháp giải :

doubt (v): nghi ngờ

believe (v): tin tướng                         

suspect (v): nghi ngờ

compete (v): cạnh tranh                     

advice (n): lời khuyên

Lời giải chi tiết :

doubt (v): nghi ngờ

believe (v): tin tướng                         

suspect (v): nghi ngờ

compete (v): cạnh tranh                     

advice (n): lời khuyên

=> doubt = suspect

=> I suspect that you can’t understand her situation and help her feel better.

Tạm dịch: Tôi nghi ngờ rằng bạn không thể hiểu tình hình của cô ấy và giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn.

Đáp án: B

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

It _____ by the company yesterday that the new shopping complex would be open after 2 weeks.

A. was announced

B. announced

C. is announced

D. announces

Đáp án

A. was announced

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ chính trong câu được chia ở thì quá khứ “would be” => động từ của câu bị động khách quan cũng phải chia ở thì quá khứ 

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ chính trong câu được chia ở thì quá khứ “would be” => động từ của câu bị động khách quan cũng phải chia ở thì quá khứ => It was announced

=> It was announced by the company yesterday that the new shopping complex would be open after 2 weeks.

Tạm dịch: Công ty công bố vào ngày hôm qua rằng khu liên hợp mua sắm mới sẽ được mở sau 2 tuần.

Đáp án: A

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Some film stars _______ difficult to work with.

A. are said to be

B. say to be

C. are said be

D. said to be

Đáp án

A. are said to be

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động khách quan: S + to be + past participle + to + V

Động từ của câu bị động khách quan và động từ chính cùng ở thì hiện tại đơn

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động khách quan: S + to be + past participle + to + V

Động từ của câu bị động khách quan và động từ chính cùng ở thì hiện tại đơn

=> động từ sẽ được chia ở thì hiện tại dưới dạng: are said to be

=> Some film stars are said to be difficult to work with.

Tạm dịch: Một số ngôi sao điện ảnh được cho là khó làm việc chung.

Đáp án: A

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

He was said _____ this building.

A. designing

B. to have designed

C. to design

D. designed

Đáp án

B. to have designed

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động khách quan: S + to be + past participle + to + V

Động từ của câu bị động khách quan và động từ chính cùng ở thì quá khứ đơn => nên khi chuyển động từ chính về dạng to V => thì hiện tại hoàn thành (to have + VpII)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động khách quan: S + to be + past participle + to + V

Động từ của câu bị động khách quan và động từ chính cùng ở thì quá khứ đơn => nên khi chuyển động từ chính về dạng to V => thì hiện tại hoàn thành (to have + VpII)

=> He was said to have designed this building.

Tạm dịch: Anh ấy được cho là đã thiết kế tòa nhà này.

Đáp án: B

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

It ______ that some foreigners had collected rubbish in Cat Ba Beach.

A. reported 

B. was reported 

C. could report

D. had been reported

Đáp án

B. was reported 

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ chính trong câu được chia ở thì quá khứ hoàn thành “had collected” => động từ của câu bị động khách quan phải chia ở thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động khách quan: It + to be + past participle + that + S + V

Động từ chính trong câu được chia ở thì quá khứ hoàn thành “had collected” => động từ của câu bị động khách quan phải chia ở thì quá khứ đơn => was reported 

=> It was reported that some foreigners had collected rubbish in Cat Ba Beach.

Tạm dịch: Được biết rằng một số người nước ngoài đã thu gom rác ở bãi biển Cát Bà.

Đáp án: B

close