Trắc nghiệm Từ vựng Unit 10 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

Landing on a comet was one of the most ___________ space mission in the history.

 • A

  ground-break

 • B

  ground-breaking

 • C

  breaking-ground

 • D

  break-ground

Câu 2 :

Choose the best answer

He completed two ................ in his career as an astronaut.

 • A

  spacelines

 • B

  spacecraft

 • C

  spacesuits

 • D

  spacewalks

Câu 3 :

Choose the best answer

A ................ body is a natural object which is located outside of Earth’s atmosphere, such as the Moon, the Sun, an asteroid, planet, or star.

 • A

  meteorite

 • B

  galaxy

 • C

  celestial

 • D

  satellite

Câu 4 :

Choose the best answer

How often do you watch the Discoveries channel on TV? - ................

 • A

  Over the moon

 • B

  Out of this world

 • C

  Once in a blue moon

 • D

  The sky’s the limit

Câu 5 :

Choose the best answer

A __________is an enormous system of stars in outer space.

 • A

  universe

 • B

  solar system

 • C

  comet

 • D

  galaxy

Câu 6 :

Choose the best answer

Christer Fuglesang said he enjoyed floating around in the ________ environment.

 • A

  weightless

 • B

  quiet

 • C

  homesick

 • D

  heavy

Câu 7 :

Choose the best answer

In July of 1975, the first US-Soviet joint ____________occurred with the Apollo-Soyuz project.

 • A

  mission

 • B

  performance

 • C

  company

 • D

  relation

Câu 8 :

Choose the best answer

Aircraft flying in ____________arcs create microgravity for tests and simulations that last 20-25seconds.

 • A

  circular

 • B

  parabolic

 • C

  straight

 • D

  oval

Câu 9 :

Choose the best answer

Yuri Gagarin became the first person to eat and drink in the ____________.

 • A

  weightless

 • B

  gravity

 • C

  specific gravity

 • D

  microgravity

Câu 10 :

Choose the best answer

He’s so brilliant and he can do anything - ____________.

 • A

  it’s over the moon

 • B

  once in a blue moon

 • C

  out of this world

 • D

  the sky’s the limit

Câu 11 :

Choose the best answer

The first was done by Alexei Leonov, a Russia cosmonaut on March 18th, 1965. It was ______10 minutes long.

 • A

  spaceward

 • B

  spacesuit

 • C

  spacewalk

 • D

  spaceship

Câu 12 :

Choose the best answer

At night the ISS can easily be seen from the Earth, as it flies at the ______of 320 kilometres above us.

 • A

  attitude

 • B

  height

 • C

  level

 • D

  length

Câu 13 :

Choose the best answer

I ______down to earth on my first Monday back to school after my holiday in Nha Trang.

 • A

  come over

 • B

  come back

 • C

  come in

 • D

  come on

Câu 14 :

Choose the best answer

Virgin Galactic is the world’s first commercial _______.

 • A

  spaceship

 • B

  exploration

 • C

  space

 • D

  spaceline

Câu 15 :

Choose the best answer

She’s very intelligent and knowledgeable. She can _______everything under the sun.

 • A

  talk to

 • B

  talk about

 • C

  talk with

 • D

  talk of

Câu 16 :

Choose the best answer

NASA uses a variety of facilities to __________microgravity conditions.

 • A

  do

 • B

  create

 • C

  invent

 • D

  perform

Câu 17 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Cho dạng từ của từ trong ngoặc

On the ISS,

have to attach themselves so they don’t float around. ASTRONOMY

Câu 18 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

After the Earth, Mars is the most

planet in our solar system. (HABIT)

Câu 19 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Cho dạng đúng của từ

In 2014, a robot named Philae, Rosetta’s

successfully landed on a comet. (miss)

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

Landing on a comet was one of the most ___________ space mission in the history.

 • A

  ground-break

 • B

  ground-breaking

 • C

  breaking-ground

 • D

  break-ground

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Tính từ ghép: N – Ving => gound – breaking(adj) đột phá

=> Landing on a comet was one of the most gound – breaking space mission in the history.

Tạm dịch: Hạ cánh xuống một sao chổi là một trong những sứ mệnh không gian đột phá nhất trong lịch sử.

Câu 2 :

Choose the best answer

He completed two ................ in his career as an astronaut.

 • A

  spacelines

 • B

  spacecraft

 • C

  spacesuits

 • D

  spacewalks

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

spacelines (n) trạm không gian

spacecraft (n) tàu không gian

spacesuits (n) bộ đồ không gian

spacewalks (n) đi bộ ngoài không gian

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án D phù hợp nhất

=> He completed two spacewalks in his career as an astronaut.

Tạm dịch: Anh ấy đã hoàn thành hai chuyến đi bộ ngoài không gian trong sự nghiệp phi hành gia của mình.

Câu 3 :

Choose the best answer

A ................ body is a natural object which is located outside of Earth’s atmosphere, such as the Moon, the Sun, an asteroid, planet, or star.

 • A

  meteorite

 • B

  galaxy

 • C

  celestial

 • D

  satellite

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

meteorite (n) mảnh thiên thạch

galaxy (n) dải ngân hà

celestial (adj) trên trời

satellite (n) vệ tinh

Ta có cụm từ celestial body (n) thiên thể

=> A celestial body is a natural object which is located outside of Earth’s atmosphere, such as the Moon, the Sun, an asteroid, planet, or star.

Tạm dịch: Thiên thể là một vật thể tự nhiên nằm bên ngoài bầu khí quyển của Trái đất, chẳng hạn như Mặt trăng, Mặt trời, tiểu hành tinh, hành tinh hoặc ngôi sao.

Câu 4 :

Choose the best answer

How often do you watch the Discoveries channel on TV? - ................

 • A

  Over the moon

 • B

  Out of this world

 • C

  Once in a blue moon

 • D

  The sky’s the limit

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thành ngữ

Lời giải chi tiết :

Over the moon = very happy: rất vui

Out of this world: tuyệt vời, vượt xa

Once in a blue moon: hiếm khi

The sky’s the limit: to lớn, không giới hạn

Câu hỏi how often dùng để hỏi về mức độ thường xuyên làm điều gì

=> How often do you watch the Discoveries channel on TV? - Once in a blue moon.

Tạm dịch: Bạn thường xem kênh Khám phá trên TV như thế nào?

Câu 5 :

Choose the best answer

A __________is an enormous system of stars in outer space.

 • A

  universe

 • B

  solar system

 • C

  comet

 • D

  galaxy

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

universe (n) vũ trụ

solar system: hệ mặt trời

comet: sao chôi

galaxy (n) dải ngân hà

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án D phù hợp nhất (đáp án A loại vì mạo từ đứng trước là “a”)

=> A galaxy is an enormous system of stars in outer space.

Tạm dịch: Thiên hà là một hệ thống khổng lồ các ngôi sao trong không gian vũ trụ.

Câu 6 :

Choose the best answer

Christer Fuglesang said he enjoyed floating around in the ________ environment.

 • A

  weightless

 • B

  quiet

 • C

  homesick

 • D

  heavy

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

weightless (adj) không trọng lượng

quiet (adj) yên lặng

homesick (adj) nhớ nhà

heavy (adj) nặng

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án A phù hợp nhất

=> Christer Fuglesang said he enjoyed floating around in the weightless environment.

Tạm dịch: Christer Fuglesang cho biết anh rất thích bay lượn trong môi trường không trọng lượng.

Câu 7 :

Choose the best answer

In July of 1975, the first US-Soviet joint ____________occurred with the Apollo-Soyuz project.

 • A

  mission

 • B

  performance

 • C

  company

 • D

  relation

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

mission (n) nhiệm vụ

performance (n) màn trình diễn

company (n) công ty

relation (n) quan hệ

joint (adj) chung, kết hợp, hợp tác

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án A phù hợp nhất

=> In July of 1975, the first US-Soviet joint mission occurred with the Apollo-Soyuz project.

Tạm dịch: Vào tháng 7 năm 1975, sứ mệnh chung đầu tiên giữa Mỹ và Liên Xô xảy ra với dự án Apollo-Soyuz.

Câu 8 :

Choose the best answer

Aircraft flying in ____________arcs create microgravity for tests and simulations that last 20-25seconds.

 • A

  circular

 • B

  parabolic

 • C

  straight

 • D

  oval

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

circular (adj) hình tròn

parabolic (adj) hình pa – ra – bôn

straight (adj) thẳng

oval (adj) hình bầu dục

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án B phù hợp nhất

=> Aircraft flying in parabolic arcs create microgravity for tests and simulations that last 20-25seconds.

Tạm dịch: Máy bay bay theo đường cung parabol tạo ra vi trọng lực cho các thử nghiệm và mô phỏng kéo dài 20-25 giây.

Câu 9 :

Choose the best answer

Yuri Gagarin became the first person to eat and drink in the ____________.

 • A

  weightless

 • B

  gravity

 • C

  specific gravity

 • D

  microgravity

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

weightless (adj) không trọng lượng

gravity (n) trọng lực

specific gravity (n) trọng lực đặc biệt

microgravity (n) môi trường vị trọng lực

Vị trí cần điền là một danh từ vì phía trước đó là mạo từ “the” => loại A

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án D phù hợp nhất

=> Yuri Gagarin became the first person to eat and drink in the microgravity.

Tạm dịch: Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên ăn uống trong môi trường không trọng lực.

Câu 10 :

Choose the best answer

He’s so brilliant and he can do anything - ____________.

 • A

  it’s over the moon

 • B

  once in a blue moon

 • C

  out of this world

 • D

  the sky’s the limit

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: thành ngữ

Lời giải chi tiết :

Over the moon = very happy: rất vui

Out of this world: tuyệt vời, vượt xa

Once in a blue moon: hiếm khi

The sky’s the limit: to lớn, không giới hạn

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án B phù hợp nhất

=> He’s so brilliant and he can do anything - Out of this world.

Tạm dịch: Anh ấy thật xuất sắc và anh ấy có thể làm bất cứ điều gì – Thật tuyệt vời, phi thường.

Câu 11 :

Choose the best answer

The first was done by Alexei Leonov, a Russia cosmonaut on March 18th, 1965. It was ______10 minutes long.

 • A

  spaceward

 • B

  spacesuit

 • C

  spacewalk

 • D

  spaceship

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

spaceward (n) không gian

spacesuit (n) bộ đồ không gian

spacewalk (n) đi bộ ngoài không gian

spaceship (n) tàu không gian

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án C phù hợp nhất

=> The first was done by Alexei Leonov, a Russia cosmonaut on March 18th, 1965. It was spacewalk 10 minutes long.

Tạm dịch: Lần đầu tiên được thực hiện bởi Alexei Leonov, một nhà du hành vũ trụ người Nga vào ngày 18 tháng 3 năm 1965. Đó là quãng đi bộ ngoài không gian dài 10 phút.

Câu 12 :

Choose the best answer

At night the ISS can easily be seen from the Earth, as it flies at the ______of 320 kilometres above us.

 • A

  attitude

 • B

  height

 • C

  level

 • D

  length

Đáp án : B

Phương pháp giải :

 

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

attitude (n) thái độ

height (n) độ cao

level (n) tầng lớp

length (n) độ dài

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án B phù hợp nhất

=> At night the ISS can easily be seen from the Earth, as it flies at the height of 320 kilometres above us.

Tạm dịch: Vào ban đêm, ISS có thể dễ dàng được nhìn thấy từ Trái đất, vì nó bay ở độ cao 320 km so với chúng ta.

Câu 13 :

Choose the best answer

I ______down to earth on my first Monday back to school after my holiday in Nha Trang.

 • A

  come over

 • B

  come back

 • C

  come in

 • D

  come on

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm động từ

Lời giải chi tiết :

Ta có: come back down to earth: trở về thực tại, ngưng mơ mộng

=> I come back down to earth on my first Monday back to school after my holiday in Nha Trang.

Tạm dịch: Tôi trở lại thực tại vào thứ Hai đầu tiên để quay lại trường học sau kỳ nghỉ ở Nha Trang.

Câu 14 :

Choose the best answer

Virgin Galactic is the world’s first commercial _______.

 • A

  spaceship

 • B

  exploration

 • C

  space

 • D

  spaceline

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

spaceship (n) tàu vũ trụ

exploration (n) sự khám phá, khám hiểm

space (n) vũ trụ

spaceline (n) bốt , trạm không gian

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án A phù hợp nhất

=> Virgin Galactic is the world’s first commercial spaceship.

Tạm dịch: Virgin Galactic là tàu vũ trụ thương mại đầu tiên trên thế giới.

Câu 15 :

Choose the best answer

She’s very intelligent and knowledgeable. She can _______everything under the sun.

 • A

  talk to

 • B

  talk about

 • C

  talk with

 • D

  talk of

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: giới từ

Lời giải chi tiết :

talk to: nói tới

talk about sb/st: nói về

talk with sb: nói với ai

talk of: không tồn tại

=> She’s very intelligent and knowledgeable. She can talk about everything under the sun.

Tạm dịch: Cô ấy rất thông minh và hiểu biết. Cô ấy có thể nói về mọi thứ dưới ánh mặt trời.

Câu 16 :

Choose the best answer

NASA uses a variety of facilities to __________microgravity conditions.

 • A

  do

 • B

  create

 • C

  invent

 • D

  perform

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng

Lời giải chi tiết :

do(v) làm

create (v) chế tạo, xây dựng

invent (v) phát minh

perform (v) trình diễn

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án B phù hợp nhất

=> NASA uses a variety of facilities to create microgravity conditions.

Tạm dịch: NASA sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để tạo ra các điều kiện vi trọng lực.

Câu 17 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Cho dạng từ của từ trong ngoặc

On the ISS,

have to attach themselves so they don’t float around. ASTRONOMY

Đáp án

On the ISS,

have to attach themselves so they don’t float around. ASTRONOMY

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ loại (danh từ)

Lời giải chi tiết :

Vị trí cần điền là một danh từ số nhiều chỉ người vì nó đóng vai trò chủ ngữ và động từ trong câu được chia số nhiều (have to attach)

Từ astronomy (n. thiên văn học ) có thể biến  đổi thành danh từ chỉ người là astronaut (phi hành gia)

=> On the ISS, astronauts have to attach themselves so they don’t float around.

Tạm dịch: Trên ISS, các phi hành gia phải gắn chặt bản thân để họ không lơ lửng.

Câu 18 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

After the Earth, Mars is the most

planet in our solar system. (HABIT)

Đáp án

After the Earth, Mars is the most

planet in our solar system. (HABIT)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại (tính từ)

Lời giải chi tiết :

Vị trí cần điền là một tính từ dài trong câu có cấu trúc so sanh hơn nhất: S + be + the most + adj…

Từ habit (n. tập quán, thói quen) có thể biến đổi thành 2 tính từ habitable (adj) có thể sinh sống ; inhabitable (adj) không thể sống sót

Dựa vào ngữ cảnh câu, tính từ habitable phù hợp nhất

=> After the Earth, Mars is the most habitable planet in our solar system.

Tạm dịch: Sau Trái đất, sao Hỏa là hành tinh dễ sinh sống nhất trong hệ mặt trời của chúng ta.

Câu 19 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Cho dạng đúng của từ

In 2014, a robot named Philae, Rosetta’s

successfully landed on a comet. (miss)

Đáp án

In 2014, a robot named Philae, Rosetta’s

successfully landed on a comet. (miss)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng (danh từ)

Lời giải chi tiết :

Vị trí cần điền là một danh từ vì phía trước đó là một sở hữu cách (Rosett’s N)

Từ miss (v. nhớ) có thể biên đổi thành danh từ: mission (n) nhiệm vụ

=> In 2014, a robot named Philae, Rosetta’s mission, successfully landed on a comet.

Tạm dịch: Năm 2014, một robot tên Philae, sứ mệnh của Rosetta, đã hạ cánh thành công lên một sao chổi.

close