Trắc nghiệm Từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

A _______ is a bridge that carries one road over another one.

A. tram

B. sky-train

C. flyover

D. tunnel

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

For generations, bicycles have been used not only as transport but also as a way of _____ for working-class families.

A. live-saving

B. liveliness

C. livelihood

D. life

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

A _______ is a bridge that carries one road over another one.

A. tram

B. sky-train

C. flyover

D. tunnel

Đáp án

C. flyover

Phương pháp giải :

tram (n): xe điện      

sky-train (n): tàu điện trên cao

flyover (n): cầu vượt                          

tunnel (n): đường hầm

Lời giải chi tiết :

tram (n): xe điện                                 

sky-train (n): tàu điện trên cao

flyover (n): cầu vượt                          

tunnel (n): đường hầm

=> A flyover is a bridge that carries one road over another one.

Tạm dịch: Cầu vượt là một cây cầu mang một con đường qua một con đường khác.

Đáp án: C

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

For generations, bicycles have been used not only as transport but also as a way of _____ for working-class families.

A. live-saving

B. liveliness

C. livelihood

D. life

Đáp án

C. livelihood

Phương pháp giải :

live-saving (n): sống tiết kiệm                                                

liveliness (n): tính vui vẻ, hoạt bát, năng động

livelihood (n): kế sinh nhai, cách kiếm sống                          

life (n): cuộc sống

Lời giải chi tiết :

live-saving (n): sống tiết kiệm                                                

liveliness (n): tính vui vẻ, hoạt bát, năng động

livelihood (n): kế sinh nhai, cách kiếm sống                          

life (n): cuộc sống

=> For generations, bicycles have been used not only as transport but also as a way of livelihood for working-class families.

Tạm dịch: Trong nhiều thế hệ, xe đạp không chỉ được sử dụng làm phương tiện đi lại mà còn là phương thức kiếm sống của các gia đình thuộc tầng lớp lao động.

Đáp án: C

close