Trắc nghiệm Kĩ năng viết Unit 2 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences based on the phrases given in the bracket

 

I just can’t wait to visit New York city again with my parents. (forward)


I am

New York city again with my parents.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences based on the phrases given in the bracket

I was not satisfied with the service of that five-star hotel at all. (live up to)


The service of that five-star hotel didn’t

at all.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences based on the phrases given in the bracket

I don’t want to follow this serial film anymore because it is very boring. (fed)


I

this serial film.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences based on the phrases given in the bracket

New York city is a far wealthier city than any cities in Vietnam. (as)


No city in Vietnam

New York city.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences based on the phrases given in the bracket

Hanoi capital city is generally not as exciting as Ho Chi Minh city. (more)


Ho Chi Minh City

Hanoi capital city.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences based on the phrases given in the bracket

 

I just can’t wait to visit New York city again with my parents. (forward)


I am

New York city again with my parents.

Đáp án

I just can’t wait to visit New York city again with my parents. (forward)


I am

New York city again with my parents.

Phương pháp giải :

- Cấu trúc: Be looking foward to + V-ing: trông chờ vào cái gì

- sử dụng thì hiện tại đơn

Lời giải chi tiết :

I just can’t wait to visit New York city again with my parents. (forward)

Giải thích:

Cấu trúc: Be looking forward to V_ing: trông chờ vào cái gì

Đáp án: => I am looking forward to visiting New York city again with my parents.

Tạm dịch: Tôi đang trông chờ chuyến thăm đến New York một lần nữa với bố mẹ.

 

 

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences based on the phrases given in the bracket

I was not satisfied with the service of that five-star hotel at all. (live up to)


The service of that five-star hotel didn’t

at all.

Đáp án

I was not satisfied with the service of that five-star hotel at all. (live up to)


The service of that five-star hotel didn’t

at all.

Phương pháp giải :

- live up to: được như kì vọng.

- satisfied (adj): hài lòng

- satisfaction (n): sự hài lòng

Lời giải chi tiết :

I was not satisfied with the service of that five-star hotel at all. (live up to)

Giải thích:

- live up to: đạt đến được (sự mong chờ, thỏa mãn)

- Chuyển satisfied (adj): thỏa mãn với... => satisfaction

Đáp án: => The service of that five-star hotel didn’t live up to my satisfaction at all.

Tạm dịch: Dịch vụ của khách sạn 5 sao không được như tôi mong đợi.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences based on the phrases given in the bracket

I don’t want to follow this serial film anymore because it is very boring. (fed)


I

this serial film.

Đáp án

I don’t want to follow this serial film anymore because it is very boring. (fed)


I

this serial film.

Phương pháp giải :

- cấu trúc be fed up with + V-ing: thất vọng, chán nản ...

Lời giải chi tiết :

I don’t want to follow this serial film anymore because it is very boring. (fed)

Giải thích:

- Be fed up with: chán ngấy cái gì

Đáp án: I am fed up with following this serial film.

Tạm dịch: Tôi đã chán ngấy theo dõi bộ phim dài kì này rồi.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences based on the phrases given in the bracket

New York city is a far wealthier city than any cities in Vietnam. (as)


No city in Vietnam

New York city.

Đáp án

New York city is a far wealthier city than any cities in Vietnam. (as)


No city in Vietnam

New York city.

Phương pháp giải :

- cấu trúc so sánh ngang bằng: as + adj+ as

Lời giải chi tiết :

New York city is a far wealthier city than any cities in Vietnam. (as)

Giải thích:

Công thức so sánh ngang bằng: Subject + verb + as (so) + adj/adv + as noun/ pronoun.

Đáp án: No city in Vietnam is as wealthy as New York city.

Tạm dịch: Không thành phố nào ở Việt Nam giàu bằng New York.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences based on the phrases given in the bracket

Hanoi capital city is generally not as exciting as Ho Chi Minh city. (more)


Ho Chi Minh City

Hanoi capital city.

Đáp án

Hanoi capital city is generally not as exciting as Ho Chi Minh city. (more)


Ho Chi Minh City

Hanoi capital city.

Phương pháp giải :

- cấu trúc so sánh hơn đối với tính từ dài: be more + adj + than

Lời giải chi tiết :

Hanoi capital city is generally not as exciting as Ho Chi Minh city. (more)

Giải thích:

Công thức so sánh hơn: Subject + verb + more + adj + than + noun/pronoun

Đáp án: Ho Chi Minh City is more exciting than Hanoi capital city.

Tạm dịch: Thành Phố Hồ Chí Minh thì nhộn nhịp hơn thủ đô Hà Nội.

close