Trắc nghiệm Ngữ âm Review 1 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

 • A

  impressed   

 • B

  disappointed

 • C

  wished   

 • D

  stopped

Câu 2 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

 • A

  destination

 • B

  vacation

 • C

  question

 • D

  inspiration

Câu 3 :

Choose  the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

 • A

  famous

 • B

  workshop

 • C

  village

 • D

  bamboo

Câu 4 :

Choose  the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

 • A

  design

 • B

  mention

 • C

  prefer

 • D

  consist

Câu 5 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following questions.

 • A

  historical

 • B

  system

 • C

  landscape

 • D

  business

Câu 6 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following questions.

 • A

  carved

 • B

  impressed

 • C

  embroidered

 • D

  weaved

Câu 7 :

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following questions.

 • A

  museum

 • B

  lantern

 • C

  impress

 • D

  desire

Câu 8 :

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following questions.

 • A

  negative

 • B

  determine

 • C

  forbidden

 • D

  attraction

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

 • A

  impressed   

 • B

  disappointed

 • C

  wished   

 • D

  stopped

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm đuôi “ed”

Lời giải chi tiết :

A. impressed /ɪmˈprest/

B. disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/

C. wished /wɪʃt/

D. stopped /stɑːpt/

Quy tắc: Có 3 cách phát âm đuôi “ed”:

- /ɪd/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /d/, /t/

- /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là: /f/, /p/, /k/, /ʃ/, /tʃ/

- /d/: Với các trường hợp còn lại

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /ɪd/, còn lại phát âm là /t/.

Câu 2 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

 • A

  destination

 • B

  vacation

 • C

  question

 • D

  inspiration

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “tion”

Lời giải chi tiết :

A. destination /ˌdestɪˈneɪʃn/

B. vacation /vəˈkeɪʃn/

C. question /ˈkwestʃən/

D. inspiration /ˌɪnspəˈreɪʃn/

Phần gạch chân phương án C được phát âm là /tʃən/, còn lại phát âm là /ʃn/.

Câu 3 :

Choose  the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

 • A

  famous

 • B

  workshop

 • C

  village

 • D

  bamboo

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

A. famous /ˈfeɪməs/

B. workshop /ˈwɜːrkʃɑːp/

C. village /ˈvɪlɪdʒ/

D. bamboo /ˌbæmˈbuː/

Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1.

Câu 4 :

Choose  the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

 • A

  design

 • B

  mention

 • C

  prefer

 • D

  consist

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

A. design /dɪˈzaɪn/

B. mention /ˈmenʃn/

C. prefer /prɪˈfɜːr/

D. consist /kənˈsɪst/

Phương án B có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2.

Câu 5 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following questions.

 • A

  historical

 • B

  system

 • C

  landscape

 • D

  business

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “s”

Lời giải chi tiết :

A. historical /hɪˈstɔːrɪkl/

B. system /ˈsɪstəm/

C. landscape /ˈlændskeɪp/

D. business /ˈbɪznəs/

Phần gạch chân phương án D được phát âm là /z/, còn lại phát âm là /s/.

Câu 6 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following questions.

 • A

  carved

 • B

  impressed

 • C

  embroidered

 • D

  weaved

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm đuôi “ed”

Lời giải chi tiết :

A. carved /kɑːrvd/

B. impressed /ɪmˈprest/

C. embroidered /ɪmˈbrɔɪdərd/

D. weaved /wiːvd/

Quy tắc: Có 3 cách phát âm đuôi “ed”:

- /ɪd/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /d/, /t/

- /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là: /f/, /p/, /k/, /ʃ/, /tʃ/

- /d/: Với các trường hợp còn lại

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /t/, còn lại phát âm là /d/.

Câu 7 :

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following questions.

 • A

  museum

 • B

  lantern

 • C

  impress

 • D

  desire

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

A. museum /mjuˈziːəm/

B. lantern /ˈlæntərn/

C. impress /ɪmˈpres/

D. desire /dɪˈzaɪər/

Phương án B có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2.

Câu 8 :

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following questions.

 • A

  negative

 • B

  determine

 • C

  forbidden

 • D

  attraction

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

A. negative

B. determine

C. forbidden

D. attraction

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2.

close