Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Review 1 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen to a man talking about the findings of a survey on teenagers’ stress. Decide if the following statements are true (T) or false (F).

1. Unlike teenagers, adults don’t get stressed.

Đúng
Sai

2. 30 – to – 70 - year olds are experiencing higher stress level than they consider to be healthy.

Đúng
Sai

3. The most common reason for teenagers‟ stress is school

Đúng
Sai

4. Thinking about what to do after high school is not a source of stress for teens

Đúng
Sai

5.  Stress affects teens emotionally only. 

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen to a man talking about the findings of a survey on teenagers’ stress. Decide if the following statements are true (T) or false (F).

1. Unlike teenagers, adults don’t get stressed.

Đúng
Sai

2. 30 – to – 70 - year olds are experiencing higher stress level than they consider to be healthy.

Đúng
Sai

3. The most common reason for teenagers‟ stress is school

Đúng
Sai

4. Thinking about what to do after high school is not a source of stress for teens

Đúng
Sai

5.  Stress affects teens emotionally only. 

Đúng
Sai
Đáp án

1. Unlike teenagers, adults don’t get stressed.

Đúng
Sai

2. 30 – to – 70 - year olds are experiencing higher stress level than they consider to be healthy.

Đúng
Sai

3. The most common reason for teenagers‟ stress is school

Đúng
Sai

4. Thinking about what to do after high school is not a source of stress for teens

Đúng
Sai

5.  Stress affects teens emotionally only. 

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

Stress isn’t just a problem for adults. Young people, too, frequently experience unhealthy levels of stress, as the APA’s 2013 Stress in America survey shows. The survey found that 13- to 17-year-olds are experiencing stress levels higher than they consider to be healthy. School is the top source of stress for teens, followed by the pressure of getting into a good college or deciding what to do after high school. That stress is leading to emotional and physical symptoms for many young people. The survey found that more than a quarter of teens report symptoms including neglecting responsibilities, feeling overwhelmed, having negative thoughts or changes in sleeping habits. More than a third reported feeling tired, feeling nervous or anxious, or experiencing irritability and anger. Unfortunately, nearly a third of teens said they weren’t sure if they were doing enough to manage their stress. The good news: You can help your child learn to keep stress in check.

Giải thích chi tiết

1. Unlike teenagers, adults don’t get stressed. (Không giống như thanh thiếu niên, người lớn không bị căng thẳng.)

Thông tin: Stress isn’t just a problem for adults.(Căng thẳng không chỉ là vấn đề của người lớn. )

=> người lớn cũng gặp vấn đề căng thẳng

=> FALSE

2. 30– to – 70 - year olds are experiencing higher stress level than they consider to be healthy. (Những người từ 30đến 70tuổi đang trải qua mức độ căng thẳng cao hơn mức họ cho là khỏe mạnh.)

Thông tin: 13- to 17-year-olds are experiencing stress levels higher than they consider to be healthy. (Những người từ 13 đến 17 tuổi đang trải qua mức độ căng thẳng cao hơn mức họ cho là khỏe mạnh.)

=> FALSE

3. The most common reason for teenagers’ stress is school. (Lý do phổ biến nhất khiến thanh thiếu niên căng thẳng là ở trường học)

Thông tin: School is the top source of stress for teens (Trường học là nguồn căng thẳng hàng đầu cho thanh thiếu niên)

=> TRUE

4. Thinking about what to do after high school is not a source of stress for teens (Suy nghĩ về những việc phải làm sau khi tốt nghiệp trung học không phải là nguồn căng thẳng cho thanh thiếu niên)

Thông tin: School is the top source of stress for teens, followed by the pressure of getting into a good college or deciding what to do after high school. (Trường học là nguồn căng thẳng hàng đầu đối với thanh thiếu niên, tiếp theo là áp lực phải vào một trường đại học tốt hoặc quyết định làm gì sau khi tốt nghiệp trung học.)

=> FALSE

5. Stress affects teens emotionally only (Căng thẳng chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc của thanh thiếu niên)

Thông tin: That stress is leading to emotional and physical symptoms for many young people. (Sự căng thẳng đó đang dẫn đến các triệu chứng về cảm xúc và thể chất cho nhiều người trẻ tuổi.)

=> FALSE

close