Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 2 Tiếng Anh 9 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen to the introduction to the significant features of Seoul, Korea. Fill in the blank with ONE number.

 

1. How many districts are there in Seoul?


There are

districts in Seoul.


2. How many sub-districts are there in Seoul?


There are

sub-districts in Seoul.


3. What is the population of the metropolitan area?


The population of the metropolitan area is

million.


4. When did Seoul become the capital city of South Korea?


Seoul became the capital city of Korea in the

th century


5. How many parks are there in Seoul?


There are

big parks in Seoul.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. How many districts are there in Seoul?


There are

districts in Seoul.


2. How many sub-districts are there in Seoul?


There are

sub-districts in Seoul.


3. What is the population of the metropolitan area?


The population of the metropolitan area is

million.


4. When did Seoul become the capital city of South Korea?


Seoul became the capital city of Korea in the

th century


5. How many parks are there in Seoul?


There are

big parks in Seoul.

Phương pháp giải :

Nghe kĩ những đoạn thông tin sau:

1. Administratively, Seoul is divided into ... districts, each with an area and population comparable to a small city.

2. The districts are then further subdivided into ... sub-districts.

3. the metropolitan area has ... million, which is just over half of the population of South Korea.

4. Seoul as the capital city of Korea has a history back to the ...th century.

5. There are ... big parks in the city, with a lot of temples and shrines.

Lời giải chi tiết :

1. How many districts are there in Seoul?

Giải thích:

Thông tin:  Administratively, Seoul is divided into 25 districts, each with an area and population comparable to a small city.

Đáp án: There are 25 districts in Seoul.

Tạm dịch: Seoul có bao nhiêu quận?

Có 25 quận ở Seoul.

 

2. How many sub-districts are there in Seoul?

Giải thích:

Thông tin:  The districts are then further subdivided into 522 sub-districts.

Đáp án: There are 522 sub-districts in Seoul.

Tạm dịch:  Có bao nhiêu huyện ở Seoul?

Có 522 huyện ở Seoul

 

3. What is the population of the metropolitan area?

Giải thích:

Thông tin:  the metropolitan area has 25.6 million, which is just over half of the population of South Korea.

Đáp án: The population of the metropolitan area is 25.6 million

Tạm dịch:  Dân số của khu vực đô thị là bao nhiêu?

Dân số của khu vực đô thị là 25,6 triệu người.

 

4. When did Seoul become the capital city of South Korea?

Giải thích:

Thông tin:  Seoul as the capital city of Korea has a history back to the 14th century.

Đáp án: Seoul became the capital city of Korea in the 14th century

Tạm dịch:  Seoul trở thành thủ đô của Hàn Quốc khi nào?

Seoul trở thành thủ đô của Hàn Quốc vào thế kỷ 14.

 

5. How many parks are there in Seoul?

Giải thích:

Thông tin:  There are 9 big parks in the city, with a lot of temples and shrines.

Đáp án: There are 9 big parks in Seoul.

Seoul có bao nhiêu công viên?

Có 9 công viên lớn ở Seoul.

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen again. Fill in the blank with NO MORE THAN 2 words.

1. Seoul is the

and

capital of South Korea.


2. In terms of the largest urban cities, Seoul is preceded by


3. Seoul has become a modern city with only few 

of interest remaining.


4. The success of Korean

culture has made Seoul a favorite city to tourist from China, Japan and Southeast Asia.


5. Among many activities to do in the city, visitors can also gamble on

and

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. Seoul is the

and

capital of South Korea.


2. In terms of the largest urban cities, Seoul is preceded by


3. Seoul has become a modern city with only few 

of interest remaining.


4. The success of Korean

culture has made Seoul a favorite city to tourist from China, Japan and Southeast Asia.


5. Among many activities to do in the city, visitors can also gamble on

and

Phương pháp giải :

1. Seoul is the largest city in South Korea as well as the ...and ... capital.

2. By some measures it is the world's second largest urban agglomeration, after ..., Seoul as the capital city of Korea has a history back to the 14th century.

3. While few ... ...., of interest remain (most of the temples and palaces are reconstructions)

4. Seoul has been swamped with tourists from China, Japan, and Southeast Asia, following the success of Korean ... culture.  

5. Coming here, you can go skiing, gamble on ... ... and go to a ..., and enjoy performing arts.

Lời giải chi tiết :

1. Seoul is the political and economic capital of South Korea.

Tạm dịch: Seoul là thủ đô về chính trị và kinh tế của Hàn Quốc.

 

2. In terms of the largest urban cities, Seoul is preceded by Tokyo.

Thông tin: By some measures it is the world's second largest urban agglomeration, after Tokyo, Seoul as the capital city of Korea has a history back to the 14th century

Tạm dịch: Xét về các thành phố đô thị lớn nhất, Tokyo dẫn trước Seoul.

 

3. Seoul has become a modern city with only few historical points of interest remaining.

Thông tin: While few historical points of interest remain (most of the temples and palaces are reconstructions),

Tạm dịch:  Seoul đã trở thành một thành phố hiện đại với một vài điểm lịch sử đáng quan tâm.

 

4. The success of Korean pop culture has made Seoul a favorite city to tourist from China, Japan and Southeast Asia.

Thông tin: Seoul has been swamped with tourists from China, Japan, and Southeast Asia, following the success of Korean pop culture.  

Thành công của văn hóa Hàn Quốc đã khiến Seoul trở thành một thành phố yêu thích của khách du lịch từ Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á.

 

5. Among many activities to do in the city, visitors can also gamble on horse races and casino.

Thông tin: Coming here, you can go skiing, gamble on horse races and go to a casino, and enjoy performing arts.

Tạm dịch: Giữa vô vàn hoạt động trong thành phố, du khách cũng có thể thử vận may trong các cuộc đua ngựa và sòng bạc

       Seoul is the largest city in South Korea as well as the political and economic capital.  Administratively, Seoul is divided into 25 districts, each with an area and population comparable to a small city. The districts are then further subdivided into 522 sub-districts. The city houses 1.8 million people, and the metropolitan area has 25.6 million, which is just over half of the population of South Korea.

      By some measures it is the world's second largest urban agglomeration, after Tokyo, Seoul as the capital city of Korea has a history back to the 14th century. While few historical points of interest remain (most of the temples and palaces are reconstructions), much of Seoul's infrastructure is exceptionally modern and clean. Skyscrapers and high rises abound. The subway system is the third largest in the world and perhaps one of the finest. In recent years, Seoul has been swamped with tourists from China, Japan, and Southeast Asia, following the success of Korean pop culture.  There are a lot to see and do here. There are 9 big parks in the city, with a lot of temples and shrines. Coming here, you can go skiing, gamble on horse races and go to a casino, and enjoy performing arts. There are also a lot of spas, saunas, and message rooms for you to relax.

      Seoul là thành phố lớn nhất ở Hàn Quốc cũng như là thủ đô lớn mạnh về chính trị và kinh tế. Về mặt hành chính, Seoul được chia thành 25 quận, mỗi quận có diện tích và dân số tương đương với một thành phố nhỏ. Các huyện sau đó được chia nhỏ thành 522 tiểu huyện. Thành phố có 1,8 triệu người và khu vực đô thị có 25,6 triệu người, chỉ bằng một nửa dân số Hàn Quốc.

      Theo một số thước đo đánh giá, đây là khu vực đô thị lớn thứ hai thế giới, sau Tokyo. Seoul với tư cách là thủ đô của Hàn Quốc có nền lịch sử bắt nguồn từ thế kỷ 14. Bên cạnh một vài điểm quan tâm lịch sử còn sót lại (hầu hết các đền thờ và cung điện đều được xây dựng lại), phần lớn cơ sở hạ tầng của Seoul đặc biệt hiện đại và sạch sẽ. Tòa nhà chọc trời và nhà cao tầng đầy rẫy. Hệ thống tàu điện ngầm là lớn thứ ba trên thế giới và có lẽ cũng là một trong những nơi tốt nhất. Trong những năm gần đây, Seoul đã tràn ngập khách du lịch từ Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á, sau thành công của văn hóa Kpop Hàn Quốc. Có rất nhiều thứ có thể làm ở đây. Có 9 công viên lớn ở Hàn Quốc, với rất nhiều những chùa chiền. Đến đây, bạn có thể đi trượt tuyết, thử vận may ở trò đua ngựa đến sòng bài và thưởng thức trình diễn nghệ thuật. Ngoài ra còn có rất nhiều suối nước nóng, phòng tắm hơi và phòng nhắn tin để bạn thư giãn.

Câu hỏi 3 :

Listen to a man reporting on the research by INRIX Inc in 2016 about the congestion situations in Bangkok and some cities in the world. Then choose the correct answer.

Câu 3.1

How much time did drivers in Bangkok spend in traffic jam last year?

 • A

   6.41 hours

 • B

   64.1 hours

 • C

   641 hours

 • D

   64.1 minutes

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: "Bangkok drivers spent an average... hours stuck in congested traffic last year"

Lời giải chi tiết :

Các tài xế ở Bangkok đã tắc đường bao nhiêu lâu năm trước?

Đáp án B

Thông tin: Bangkok drivers spent an average 64.1 hours stuck in congested traffic last year

Câu 3.2

Which city of Vietnam is mentioned in the report?

 • A

   Hue

 • B

    Danang

 • C

   Saigon 

 • D

   Hanoi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: The absence of two cities Manila and ... from the INRIX rankings seems to throw the thoroughness of the ranking into question a little bit.

Lời giải chi tiết :

Thành phố nào của Việt Nam được đề cập đến ở trong bài báo cáo?

Đáp án C. Sai Gon

Thông tin: The absence of two cities Manila and Saigon from the INRIX rankings seems to throw the thoroughness of the ranking into question a little bit.

Câu 3.3

Which ranking was given to Bangkok in terms of the most congested cities in the world in 2016?

 • A

  12th

 • B

   20th

 • C

    22nd  

 • D

    2nd

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: The INRIX Global Traffic Scorecard rated Bangkok the ...th most congested of all cities rated

Lời giải chi tiết :

Băng cốc xếp hạng thứ bao nhiêu về tắc đường trên phạm vi thế giới năm 2016?

Đáp án A. 12th

Thông tin: The INRIX Global Traffic Scorecard rated Bangkok the 12th most congested of all cities rated

Câu 3.4

What was Bangkok’s ranking in 2015?

 • A

   15th

 • B

    30th

 • C

   13th

 • D

   50th

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: ...considerably worse than ...th in 2015...

Lời giải chi tiết :

Băng cốc xếp hạng thứ bao nhiêu trong năm 2015?

Đáp án B. 30th

Thông tin: ...considerably worse than 30th in 2015...

Bangkok drivers spent an average 64.1 hours stuck in congested traffic last year. They wasted a lot of gasoline and fuel in the process. Los Angeles, however, was the city with the world’s biggest rush hour traffic delays. This is according to a study by INRIX Inc released on Monday. The absence of two cities Manila and Saigon from the INRIX rankings seems to throw the thoroughness of the ranking into question a little bit. Manila has been cited as having worse traffic than Bangkok.

BANGKOK CONGESTION RANKING SOARED TO MUCH WORSE THAN 2015

The INRIX Global Traffic Scorecard rated Bangkok the 12th most congested of all cities rated, considerably worse than 30th in 2015, with a traffic scorecard rating of 11, down from 20 in 2015. Bangkok drivers spent an average 64.1 hours a year in traffic jams, according to the scorecard 23% of overall time and an average 33% of their time during peak hours. This was immediately above Caracas and Mexico City, both long known for horrendous traffic, which improved from near the top of the list in the 2015 rankings.

Vào năm ngoái, các tài xế ở Bangkok đã dành trung bình 64,1 giờ bị kẹt trong giao thông tắc nghẽn. Họ đã lãng phí rất nhiều xăng và nhiên liệu vì điều này. Tuy nhiên, Los Angeles mới là thành phố bị tắc nghẽn giao thông vào giờ cao điểm nhiều nhất thế giới. Theo một nghiên cứu của INRIX Inc phát hành vào thứ Hai (xem tại đây & tại đây): Sự vắng mặt của hai thành phố Manila và Sài Gòn trong bảng xếp hạng INRIX dường như dấy lên nghi vấn về tính chính xác của bảng xếp hạng. Manila đã được trích dẫn có hệ thống giao thông tồi tệ hơn Bangkok.

Sự nhảy vọt xếp hạng của tắc nghẽn giao thông tại Bangkok tệ hơn nhiều so với năm 2015

Thẻ điểm giao thông toàn cầu INRIX đánh giá Bangkok là điểm tắc nghẽn thứ 12 trong số tất cả các thành phố được xếp hạng, kém hơn đáng kể so với thứ hạng 30 tại năm 2015, với điểm số điểm số giao thông là 11, giảm từ 20 điểm tại năm 2015. Những người tài xế ở Bangkok đã mất trung bình 64,1 giờ một năm, theo phiếu ghi điểm, 23% tổng thời gian và trung bình 33% thời gian của họ trong giờ cao điểm. Điều này ngay lập tức đưa Bangkok lên phía trên thành phố Caracas và Mexico, hai thành phố từ lâu được biết đến với hệ thống giao thông khủng khiếp, và cải thiện từ gần đầu danh sách trong bảng xếp hạng năm 2015.

Câu hỏi 4 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen again. Decide if the following statements are true (T) or false (F)

1. Time is the only waste caused by congestion.

Đúng
Sai

2. In 2016, Bangkok was the city with the world's biggest rush hour traffic delays.

Đúng
Sai

3. The traffic situation in Manila has been better than Bangkok.

Đúng
Sai

4. The traffic situation of Bangkok in 2015 was better than in 2016.

Đúng
Sai

5. The traffic situation of Mexico improved between 2015 and 2016.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. Time is the only waste caused by congestion.

Đúng
Sai

2. In 2016, Bangkok was the city with the world's biggest rush hour traffic delays.

Đúng
Sai

3. The traffic situation in Manila has been better than Bangkok.

Đúng
Sai

4. The traffic situation of Bangkok in 2015 was better than in 2016.

Đúng
Sai

5. The traffic situation of Mexico improved between 2015 and 2016.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Nghe kĩ những đoạn thông tin sau:

1. Bangkok drivers spent an average 64.1 hours stuck in congested traffic last year. They wasted a lot of gasoline and fuel in the process.

2. Los Angeles, however, was the city with the world’s biggest rush hour traffic delays.

3. Manila has been cited as having worse traffic than Bangkok.

4. The INRIX Global Traffic Scorecard rated Bangkok the 12th most congested of all cities rated, considerably worse than 30th in 2015, with a traffic scorecard rating of 11..

5. This was immediately above Caracas and Mexico City, both long known for horrendous traffic, which improved from near the top of the list in the 2015 rankings.

Lời giải chi tiết :

1. Time is the only waste caused by congestion.

Giải thích:

Thông tin: Bangkok drivers spent an average 64.1 hours stuck in congested traffic last year. They wasted a lot of gasoline and fuel in the process.

Tạm dịch: Chỉ có tốn ở thời gian tắc đường

Đáp án: F (gasoline and fuel)

 

2. In 2016, Bangkok was the city with the world's biggest rush hour traffic delays.

Giải thích:

Thông tin: Los Angeles, however, was the city with the world’s biggest rush hour traffic delays.

Tạm dịch: In 2016, Bangkok was the city with the world's biggest rush hour traffic delays. (Vào 2016, Bangkok là thành phố có số giờ tắc đường nhiều nhất trên thế giới.)

Đáp án: F (Los Angeles)

 

3. The traffic situation in Manila has been better than Bangkok.

Giải thích:

Thông tin: Manila has been cited as having worse traffic than Bangkok.

Tạm dịch: The traffic situation in Manila has been better than Bangkok. (Tình trạng giao thông của Manila thì tốt hơn băng cốc.)

Đáp án: F (worse - tồi tệ hơn)

 

4. The traffic situation of Bangkok in 2015 was better than in 2016.

Giải thích:

Thông tin: The INRIX Global Traffic Scorecard rated Bangkok the 12th most congested of all cities rated, considerably worse than 30th in 2015, with a traffic scorecard rating of 11...

Tạm dịch: The traffic situation of Bangkok in 2015 was better than in 2016. (Tình trạng của Băng Cốc vào năm 2015 thì tốt hơn 2016.)

Đáp án: T (2015: ranking 30th, 2016: ranking 12th)

 

5. The traffic situation of Mexico improved between 2015 and 2016.

Giải thích:

Thông tin: This was immediately above Caracas and Mexico City, both long known for horrendous traffic, which improved from near the top of the list in the 2015 rankings.

Tạm dịch: The traffic situation of Mexico improved between 2015 and 2016. (Tình trạng giao thông của Mexico đã được cải thiện từ 2015-2016)

Đáp án: T (2015 vẫn còn đứng đầu danh sách nhưng sau đó giao thông đã được cải thiện và bị thay thế vị trí đầu bởi Băng cốc)

 
 

Bangkok drivers spent an average 64.1 hours stuck in congested traffic last year. They wasted a lot of gasoline and fuel in the process. Los Angeles, however, was the city with the world’s biggest rush hour traffic delays. This is according to a study by INRIX Inc released on Monday. The absence of two cities Manila and Saigon from the INRIX rankings seems to throw the thoroughness of the ranking into question a little bit. Manila has been cited as having worse traffic than Bangkok.

BANGKOK CONGESTION RANKING SOARED

TO MUCH WORSE THAN 2015

The INRIX Global Traffic Scorecard rated Bangkok the 12th most congested of all cities rated, considerably worse than 30th in 2015, with a traffic scorecard rating of 11, down from 20 in 2015. Bangkok drivers spent an average 64.1 hours a year in traffic jams, according to the scorecard 23% of overall time and an average 33% of their time during peak hours. This was immediately above Caracas and Mexico City, both long known for horrendous traffic, which improved from near the top of the list in the 2015 rankings.

 
 

Vào năm ngoái, các tài xế ở Bangkok đã dành trung bình 64,1 giờ bị kẹt trong giao thông tắc nghẽn. Họ đã lãng phí rất nhiều xăng và nhiên liệu vì điều này. Tuy nhiên, Los Angeles mới là thành phố bị tắc nghẽn giao thông vào giờ cao điểm nhiều nhất thế giới. Theo một nghiên cứu của INRIX Inc phát hành vào thứ Hai (xem tại đây & tại đây): Sự vắng mặt của hai thành phố Manila và Sài Gòn trong bảng xếp hạng INRIX dường như dấy lên nghi vấn về tính chính xác của bảng xếp hạng. Manila đã được trích dẫn có hệ thống giao thông tồi tệ hơn Bangkok.

Sự nhảy vọt xếp hạng của tắc nghẽn giao thông tại Bangkok

Tệ hơn nhiều so với năm 2015

Thẻ điểm giao thông toàn cầu INRIX đánh giá Bangkok là điểm tắc nghẽn thứ 12 trong số tất cả các thành phố được xếp hạng, kém hơn đáng kể so với thứ hạng 30 tại năm 2015, với điểm số điểm số giao thông là 11, giảm từ 20 điểm tại năm 2015. Những người tài xế ở Bangkok đã mất trung bình 64,1 giờ một năm, theo phiếu ghi điểm, 23% tổng thời gian và trung bình 33% thời gian của họ trong giờ cao điểm. Điều này ngay lập tức đưa Bangkok lên phía trên thành phố Caracas và Mexico, hai thành phố từ lâu được biết đến với hệ thống giao thông khủng khiếp, và cải thiện từ gần đầu danh sách trong bảng xếp hạng năm 2015.

close