Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 1 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. pottery

B. local

C. control

D. so

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. artisan

B. establish

C. attraction

D. handicraft

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. environment

B. environmental

C. entertainment

D. document

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. helped

B. struggled

C. remarked

D. watched

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. chairs

B. suitcases

C. things

D. calculators

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. surface

B. attraction

C. lacquer

D. artisan

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. layer

B. artisan

C. frame

D. place

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. drum

B. culture

C. museum

D. sculpture

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. weave

B. treat

C. deal

D. drumhead

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. although

B. authenticity

C. through

D. tablecloth

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. craftsman

B. layer

C. sculpture

D. preserve

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. pottery

B. souvenir

C. conical

D. various

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. communicate

B. generation

C. historical

D. environment

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. handicraft

B. department

C. embroider

D. opinion

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. transfer

B. remind

C. accept

D. publish

Câu 16 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. architecture

B. embroidery

C. authority

D. historical

Câu 17 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. preservation

B. recognition

C. decision

D. exhibition

Câu 18 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. control

B. lantern

C. carpet

D. basket

Câu 19 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. attraction

B. souvenir

C. particular

D. variety

Câu 20 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. handicraft

B. embroider

C. citadel

D. artisan

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. pottery

B. local

C. control

D. so

Đáp án

A. pottery

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-o"

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Pottery /ˈpɒtəri/

Local /ˈləʊkl/

Control /kənˈtrəʊl/

So  /səʊ/

Đáp án A phát âm là / ɒ / còn lại là / əʊ  /

Đáp án: A

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. artisan

B. establish

C. attraction

D. handicraft

Đáp án

A. artisan

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-a"

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Artisan /ˌɑːtɪˈzæn/

Establish /ɪˈstæblɪʃ/

Attraction /əˈtrækʃn/

Handicraft/ˈhændikrɑːft/

Đáp án A phát âm là / ɑː / còn lại là / æ  /

Đáp án: A

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. environment

B. environmental

C. entertainment

D. document

Đáp án

B. environmental

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-e"

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

environment/ɪnˈvaɪrənmənt/

environmental/ɪnˌvaɪrənˈmentl/

entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/

document /ˈdɒkjumənt/

Đáp án B phát âm là / e / còn lại là / ə /

Đáp án: B

 

 

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. helped

B. struggled

C. remarked

D. watched

Đáp án

B. struggled

Phương pháp giải :

Đuôi “-ed” được phát âm là:

- /ɪd/ khi trước nó là âm /t/, /d/

- /t/ khi trước nó là âm /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

- /d/ các âm còn lại

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Helped /helpt/

Struggled /ˈstrʌɡld/

Remarked /rɪˈmɑːkt/

Watched /wɒtʃt/

Đáp án B phát âm là / d / còn lại là / t /

Đáp án: B

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. chairs

B. suitcases

C. things

D. calculators

Đáp án

B. suitcases

Phương pháp giải :

Đuôi “-s” được phát âm là:

- /iz/ khi trước nó là âm /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/

- /s/ khi trước nó là âm /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/

- /z/ các âm còn lại

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Chairs /tʃerz/

Suitcases /ˈsuːtkeɪsiz/

Things /θɪŋz/

Calculators /ˈkælkjuleɪtərz/

Đáp án B phát âm là / iz  / còn lại là / z  /

Đáp án: B

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. surface

B. attraction

C. lacquer

D. artisan

Đáp án

A. surface

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-a"

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Surface /ˈsɜːfɪs/

Attraction /əˈtrækʃn/

Lacquer /ˈlækər/

Artisan /ˌɑːtɪˈzæn/

Đáp án A phát âm là / ɪ / còn lại là / æ  /

Đáp án: A

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. layer

B. artisan

C. frame

D. place

Đáp án

B. artisan

Phương pháp giải :

cách phát âm "-a"

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Layer /ˈleɪər/

Artisan /ˌɑːtɪˈzæn/

Frame /freɪm/

Place /pleɪs/

Đáp án B phát âm là / æ / còn lại là / eɪ /

Đáp án: B

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. drum

B. culture

C. museum

D. sculpture

Đáp án

C. museum

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-u"

Lời giải chi tiết :

Lời giải

drum /drʌm/

culture /ˈkʌltʃər/

museum /mjuˈziːəm/

sculpture /ˈskʌlptʃər/

Đáp án C phát âm là / ju / còn lại là / ʌ  /

Đáp án: C

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. weave

B. treat

C. deal

D. drumhead

Đáp án

D. drumhead

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-ea"

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Weave /wiːv/

Treat /triːt/

Deal /diːl/

Drumhead /drʌmhed/

Đáp án D phát âm là / e / còn lại là / iː  /

Đáp án: D

 

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. although

B. authenticity

C. through

D. tablecloth

Đáp án

A. although

Phương pháp giải :

Cách phát âm "th-"

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Although /ɔːlˈðoʊ/

Authenticity /ˌɔːθenˈtɪsəti/

Through /θruː/

Tablecloth /ˈteɪblklɒθ/

Đáp án A phát âm là /ð / còn lại là / θ /

Đáp án: A

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. craftsman

B. layer

C. sculpture

D. preserve

Đáp án

D. preserve

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Craftsman/ˈkrɑːftsmən/

Layer /ˈleɪər/

Sculpture /ˈskʌlptʃər/

Preserve /prɪˈzɜːrv/

Đáp án D trọng âm rơi vào âm thứ 2 còn lại là âm đầu

Đáp án: D

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. pottery

B. souvenir

C. conical

D. various

Đáp án

B. souvenir

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

.pottery /ˈpɒtəri/

Souvenir /ˌsuːvəˈnɪr/

conical /ˈkɑːnɪkl/

various /ˈveriəs/

Đáp án B trọng âm rơi vào âm thứ 3 còn lại là âm đầu

Đáp án: B

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. communicate

B. generation

C. historical

D. environment

Đáp án

B. generation

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có nhiều hơn 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Communicate/kəˈmjuːnɪkeɪt/

Generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/

Historical /hɪˈstɒrɪkl/

Environment/ɪnˈvaɪrənmənt/

Đáp án B trọng âm rơi vào âm thứ 3 còn lại là âm thứ 2

Đáp án: B

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. handicraft

B. department

C. embroider

D. opinion

Đáp án

A. handicraft

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Handicraft /ˈhændikræft/

Department /dɪˈpɑːrtmənt/

Embroider /ɪmˈbrɔɪdər/

Opinion /əˈpɪnjən/

Đáp án A trọng âm rơi vào âm thứ nhất còn lại là âm 2

Đáp án: A

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. transfer

B. remind

C. accept

D. publish

Đáp án

D. publish

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Transfer /trænsˈfɜːr/

Remind /rɪˈmaɪnd/

Accept /əkˈsept/

Publish /ˈpʌblɪʃ/

Đáp án D trọng âm rơi vào âm đầu còn lại là âm 2

Đáp án: D

Câu 16 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. architecture

B. embroidery

C. authority

D. historical

Đáp án

A. architecture

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có nhiều hơn 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Architecture /ˈɑːrkɪtektʃər/

Embroidery /ɪmˈbrɔɪdəri/

Authority /əˈθɔːrəti/

Historical /hɪˈstɔːrɪkl/

Đáp án A trọng âm rơi vào âm thứ nhất còn lại là âm 2

Đáp án: A

 

Câu 17 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. preservation

B. recognition

C. decision

D. exhibition

Đáp án

C. decision

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có đuôi -tion và -sion

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Preservation /ˌprezəˈveɪʃn/

Recognition /ˌrekəɡˈnɪʃn/

Decision /dɪˈsɪʒn/

Exhibition /ˌeksɪˈbɪʃn/

Đáp án C trọng âm rơi vào âm thứ 2 còn lại là âm 3

Đáp án: C

Câu 18 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. control

B. lantern

C. carpet

D. basket

Đáp án

A. control

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết, chú ý danh từ và động từ

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Control /kənˈtroʊl/

Lantern /ˈlæntərn/

Carpet /ˈkɑːrpɪt/

Basket /ˈbæskɪt/

Đáp án A trọng âm rơi vào âm thứ 2 còn lại là âm đầu

Đáp án: A

Câu 19 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. attraction

B. souvenir

C. particular

D. variety

Đáp án

B. souvenir

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3, 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

 

Lời giải:

Attraction /əˈtrækʃn/

Souvenir /ˈsuːvənɪr/

Particular /pərˈtɪkjələr/         

Variety /vəˈraɪəti/

Đáp án B trọng âm rơi vào âm thứ nhất còn lại là âm 2

Đáp án: B

Câu 20 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. handicraft

B. embroider

C. citadel

D. artisan

Đáp án

B. embroider

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Handicraft /ˈhændikræft/

Embroider /ɪmˈbrɔɪ.dɚ/

Citadel /ˈsɪtədəl/

Artisan /ˈɑːrtəzn/

Đáp án B trọng âm rơi vào âm thứ 2 còn lại rơi vào âm 1

Đáp án: B

close