Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 1 Tiếng Anh 9 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. pottery

B. local

C. control

D. so

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. pottery

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-o"

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Pottery /ˈpɒtəri/

Local /ˈləʊkl/

Control /kənˈtrəʊl/

So  /səʊ/

Đáp án A phát âm là / ɒ / còn lại là / əʊ  /

Đáp án: A

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. artisan

B. establish

C. attraction

D. handicraft

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. artisan

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-a"

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Artisan /ˌɑːtɪˈzæn/

Establish /ɪˈstæblɪʃ/

Attraction /əˈtrækʃn/

Handicraft/ˈhændikrɑːft/

Đáp án A phát âm là / ɑː / còn lại là / æ  /

Đáp án: A

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. environment

B. environmental

C. entertainment

D. document

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. environmental

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-e"

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

environment/ɪnˈvaɪrənmənt/

environmental/ɪnˌvaɪrənˈmentl/

entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/

document /ˈdɒkjumənt/

Đáp án B phát âm là / e / còn lại là / ə /

Đáp án: B

 

 

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. helped

B. struggled

C. remarked

D. watched

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. struggled

Phương pháp giải :

Đuôi “-ed” được phát âm là:

- /ɪd/ khi trước nó là âm /t/, /d/

- /t/ khi trước nó là âm /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

- /d/ các âm còn lại

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Helped /helpt/

Struggled /ˈstrʌɡld/

Remarked /rɪˈmɑːkt/

Watched /wɒtʃt/

Đáp án B phát âm là / d / còn lại là / t /

Đáp án: B

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. chairs

B. suitcases

C. things

D. calculators

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. suitcases

Phương pháp giải :

Đuôi “-s” được phát âm là:

- /iz/ khi trước nó là âm /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/

- /s/ khi trước nó là âm /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/

- /z/ các âm còn lại

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Chairs /tʃerz/

Suitcases /ˈsuːtkeɪsiz/

Things /θɪŋz/

Calculators /ˈkælkjuleɪtərz/

Đáp án B phát âm là / iz  / còn lại là / z  /

Đáp án: B

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. surface

B. attraction

C. lacquer

D. artisan

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. surface

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-a"

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Surface /ˈsɜːfɪs/

Attraction /əˈtrækʃn/

Lacquer /ˈlækər/

Artisan /ˌɑːtɪˈzæn/

Đáp án A phát âm là / ɪ / còn lại là / æ  /

Đáp án: A

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. layer

B. artisan

C. frame

D. place

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. artisan

Phương pháp giải :

cách phát âm "-a"

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Layer /ˈleɪər/

Artisan /ˌɑːtɪˈzæn/

Frame /freɪm/

Place /pleɪs/

Đáp án B phát âm là / æ / còn lại là / eɪ /

Đáp án: B

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. drum

B. culture

C. museum

D. sculpture

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. museum

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-u"

Lời giải chi tiết :

Lời giải

drum /drʌm/

culture /ˈkʌltʃər/

museum /mjuˈziːəm/

sculpture /ˈskʌlptʃər/

Đáp án C phát âm là / ju / còn lại là / ʌ  /

Đáp án: C

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. weave

B. treat

C. deal

D. drumhead

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. drumhead

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-ea"

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Weave /wiːv/

Treat /triːt/

Deal /diːl/

Drumhead /drʌmhed/

Đáp án D phát âm là / e / còn lại là / iː  /

Đáp án: D

 

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. although

B. authenticity

C. through

D. tablecloth

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. although

Phương pháp giải :

Cách phát âm "th-"

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Although /ɔːlˈðoʊ/

Authenticity /ˌɔːθenˈtɪsəti/

Through /θruː/

Tablecloth /ˈteɪblklɒθ/

Đáp án A phát âm là /ð / còn lại là / θ /

Đáp án: A

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. craftsman

B. layer

C. sculpture

D. preserve

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. preserve

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Craftsman/ˈkrɑːftsmən/

Layer /ˈleɪər/

Sculpture /ˈskʌlptʃər/

Preserve /prɪˈzɜːrv/

Đáp án D trọng âm rơi vào âm thứ 2 còn lại là âm đầu

Đáp án: D

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. pottery

B. souvenir

C. conical

D. various

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. souvenir

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

.pottery /ˈpɒtəri/

Souvenir /ˌsuːvəˈnɪr/

conical /ˈkɑːnɪkl/

various /ˈveriəs/

Đáp án B trọng âm rơi vào âm thứ 3 còn lại là âm đầu

Đáp án: B

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. communicate

B. generation

C. historical

D. environment

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. generation

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có nhiều hơn 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Communicate/kəˈmjuːnɪkeɪt/

Generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/

Historical /hɪˈstɒrɪkl/

Environment/ɪnˈvaɪrənmənt/

Đáp án B trọng âm rơi vào âm thứ 3 còn lại là âm thứ 2

Đáp án: B

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. handicraft

B. department

C. embroider

D. opinion

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. handicraft

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Handicraft /ˈhændikræft/

Department /dɪˈpɑːrtmənt/

Embroider /ɪmˈbrɔɪdər/

Opinion /əˈpɪnjən/

Đáp án A trọng âm rơi vào âm thứ nhất còn lại là âm 2

Đáp án: A

Câu hỏi 15 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. transfer

B. remind

C. accept

D. publish

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. publish

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Transfer /trænsˈfɜːr/

Remind /rɪˈmaɪnd/

Accept /əkˈsept/

Publish /ˈpʌblɪʃ/

Đáp án D trọng âm rơi vào âm đầu còn lại là âm 2

Đáp án: D

Câu hỏi 16 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. architecture

B. embroidery

C. authority

D. historical

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. architecture

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có nhiều hơn 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Architecture /ˈɑːrkɪtektʃər/

Embroidery /ɪmˈbrɔɪdəri/

Authority /əˈθɔːrəti/

Historical /hɪˈstɔːrɪkl/

Đáp án A trọng âm rơi vào âm thứ nhất còn lại là âm 2

Đáp án: A

 

Câu hỏi 17 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. preservation

B. recognition

C. decision

D. exhibition

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. decision

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có đuôi -tion và -sion

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Preservation /ˌprezəˈveɪʃn/

Recognition /ˌrekəɡˈnɪʃn/

Decision /dɪˈsɪʒn/

Exhibition /ˌeksɪˈbɪʃn/

Đáp án C trọng âm rơi vào âm thứ 2 còn lại là âm 3

Đáp án: C

Câu hỏi 18 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. control

B. lantern

C. carpet

D. basket

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. control

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết, chú ý danh từ và động từ

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Control /kənˈtroʊl/

Lantern /ˈlæntərn/

Carpet /ˈkɑːrpɪt/

Basket /ˈbæskɪt/

Đáp án A trọng âm rơi vào âm thứ 2 còn lại là âm đầu

Đáp án: A

Câu hỏi 19 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. attraction

B. souvenir

C. particular

D. variety

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. souvenir

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3, 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

 

Lời giải:

Attraction /əˈtrækʃn/

Souvenir /ˈsuːvənɪr/

Particular /pərˈtɪkjələr/         

Variety /vəˈraɪəti/

Đáp án B trọng âm rơi vào âm thứ nhất còn lại là âm 2

Đáp án: B

Câu hỏi 20 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find the word whose stress pattern is different from the others.

A. handicraft

B. embroider

C. citadel

D. artisan

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. embroider

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

Handicraft /ˈhændikræft/

Embroider /ɪmˈbrɔɪ.dɚ/

Citadel /ˈsɪtədəl/

Artisan /ˈɑːrtəzn/

Đáp án B trọng âm rơi vào âm thứ 2 còn lại rơi vào âm 1

Đáp án: B

close