Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 4 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 

A. activity       

B. habit

C. snack

D. illiterate

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. face

B. artic

C. occasion

D. behave 

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. flexible

B. fresh

C. specific

D. entertain 

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. collect

B. delicious

C. event

D. vendor

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. physical

B. seek

C. seniority

D. west

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. mind

B. sympathize

C. decide

D. possibility

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. collaboration

B. particularity

C. manage

D. action  

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. pressure

B. sentence

C. membership

D. repeat

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. encourage

B. empathise

C. embarrassed

D. replace 

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. delighted

B. continue

C. medicine

D. situation 

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. communicate

B. illiterate

C. entertainment

D. traditional  

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. boundary

B. concentrate

C. condition

D. comfort

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. convinced

B. collaborate

C. particular

D. cognitive 

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. programme

B. country

C. postman

D. behave

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. violence

B. importance

C. buffalo

D. grandparents 

Câu 16 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. dogsled

B. igloo

C. fatal

D. bamboo

Câu 17 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. refer

B. postman

C. programme

D. custom  

Câu 18 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. ability                 

B. specially          

C. illiterate          

D. environment 

Câu 19 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. possibility      

B. seniority      

C. technological    

D. occasion

Câu 20 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. operate  

B. express         

C. resolve             

D. emerge  

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 

A. activity       

B. habit

C. snack

D. illiterate

Đáp án

D. illiterate

Phương pháp giải :

Activity /ækˈtɪvəti/

Habit /ˈhæbɪt/

Snack /snæk/

Illiterate /ɪˈlɪtərət/

Lời giải chi tiết :

Activity /ækˈtɪvəti/

Habit /ˈhæbɪt/

Snack /snæk/

Illiterate /ɪˈlɪtərət/

Câu D phát âm là /ə/ còn lại là /æ/      

Đáp án: D

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. face

B. artic

C. occasion

D. behave 

Đáp án

B. artic

Phương pháp giải :

Face /feɪs/

Artic /ˈɑː.tɪk/

 Occasion /əˈkeɪʒn/

 Behave /bɪˈheɪv/

Lời giải chi tiết :

Face /feɪs/

Artic /ˈɑː.tɪk/

 Occasion /əˈkeɪʒn/

 Behave /bɪˈheɪv/

Câu B phát âm là /ɑː/ còn lại là /eɪ/  

Đáp án: B

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. flexible

B. fresh

C. specific

D. entertain 

Đáp án

C. specific

Phương pháp giải :

Flexible /ˈfleksəbl/

Fresh /freʃ/

Specific /spəˈsɪfɪk/

Entertain /ˌentəˈteɪn/

Lời giải chi tiết :

Flexible /ˈfleksəbl/

Fresh /freʃ/

Specific /spəˈsɪfɪk/

Entertain /ˌentəˈteɪn/

Câu C phát âm là /ə/ còn lại là /e/

Đáp án: C

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. collect

B. delicious

C. event

D. vendor

Đáp án

B. delicious

Phương pháp giải :

Collect /kəˈlekt/

Delicious /dɪˈlɪʃəs/

Event /ɪˈvent/

Vendor /ˈvendər/

Lời giải chi tiết :

Collect /kəˈlekt/

Delicious /dɪˈlɪʃəs/

Event /ɪˈvent/

Vendor /ˈvendər/

Câu B phát âm là /ɪ/ còn lại là /e/

Đáp án: B

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. physical

B. seek

C. seniority

D. west

Đáp án

A. physical

Lời giải chi tiết :

Physical /ˈfɪzɪkl/

Seek /siːk/

Seniority /ˌsiːniˈɒrəti/

West /west/

Câu A phát âm là /z/ còn lại là /s/

Đáp án: A

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. mind

B. sympathize

C. decide

D. possibility

Đáp án

D. possibility

Phương pháp giải :

Mind /maɪnd/

Sympathize /ˈsɪmpəθaɪz/

 Decide /dɪˈsaɪd/

Possibility /ˌpɒsəˈbɪləti/

Lời giải chi tiết :

Mind /maɪnd/

Sympathize /ˈsɪmpəθaɪz/

 Decide /dɪˈsaɪd/

Possibility /ˌpɒsəˈbɪləti/

Câu D phát âm là /ə/ còn lại là /aɪ/

Đáp án: D

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. collaboration

B. particularity

C. manage

D. action  

Đáp án

B. particularity

Phương pháp giải :

Collaboration /kəˌlæbəˈreɪʃn/

Particularity /pəˌtɪkjuˈlærəti/

Manage /ˈmænɪdʒ/

Action /ˈækʃn/ 

Lời giải chi tiết :

Collaboration /kəˌlæbəˈreɪʃn/

Particularity /pəˌtɪkjuˈlærəti/

Manage /ˈmænɪdʒ/

Action /ˈækʃn/ 

Câu B phát âm là /æ / còn lại là /ə /

Đáp án: B

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. pressure

B. sentence

C. membership

D. repeat

Đáp án

D. repeat

Phương pháp giải :

Pressure:  /ˈpreʃər/

Sentence /ˈsentəns/

Membership /ˈmembərʃɪp/

Repeat /rɪˈpiːt/

Lời giải chi tiết :

Pressure:  /ˈpreʃər/

Sentence /ˈsentəns/

Membership /ˈmembərʃɪp/

Repeat /rɪˈpiːt/

Câu D phát âm là /ɪ/ còn lại là /e /

Đáp án: D

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. encourage

B. empathise

C. embarrassed

D. replace 

Đáp án

B. empathise

Phương pháp giải :

Encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/

Empathise /ˈempəθaɪz/

Embarrassed /ɪmˈbærəst/

Replace /rɪˈpleɪs/

Lời giải chi tiết :

Encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/

Empathise /ˈempəθaɪz/

Embarrassed /ɪmˈbærəst/

Replace /rɪˈpleɪs/

Câu B phát âm là /e/ còn lại là /ɪ/

Đáp án: B

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. delighted

B. continue

C. medicine

D. situation 

Đáp án

A. delighted

Phương pháp giải :

Delighted /dɪˈlaɪtɪd/

Continue /kənˈtɪnjuː/

Medicine /ˈmedɪsn/

Situation /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/

Lời giải chi tiết :

Delighted /dɪˈlaɪtɪd/

Continue /kənˈtɪnjuː/

Medicine /ˈmedɪsn/

Situation /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/

Câu A phát âm là /aɪ/ còn lại là /ɪ/

Đáp án: A

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. communicate

B. illiterate

C. entertainment

D. traditional  

Đáp án

C. entertainment

Phương pháp giải :

Communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/

Illiterate /ɪˈlɪtərət/

Entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/

Traditional /trəˈdɪʃənl/

Lời giải chi tiết :

Communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/

Illiterate /ɪˈlɪtərət/

Entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/

Traditional /trəˈdɪʃənl/

Câu C trọng âm rơi vào âm thứ 3, còn lại là âm thứ 2

Đáp án: C

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. boundary

B. concentrate

C. condition

D. comfort

Đáp án

C. condition

Phương pháp giải :

Boundary /ˈbaʊndri/

Concentrate /ˈkɒnsntreɪt/

Condition /kənˈdɪʃn/

Comfort /ˈkʌmfət/

Lời giải chi tiết :

Boundary /ˈbaʊndri/

Concentrate /ˈkɒnsntreɪt/

Condition /kənˈdɪʃn/

Comfort /ˈkʌmfət/

Câu C trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại là âm thứ 1

Đáp án: C

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. convinced

B. collaborate

C. particular

D. cognitive 

Đáp án

D. cognitive 

Phương pháp giải :

Convinced /kənˈvɪnst/

Collaborate /kəˈlæbəreɪt/

Particular /pərˈtɪkjələr/

Cognitive /ˈkɒɡnətɪv/

Lời giải chi tiết :

Convinced /kənˈvɪnst/

Collaborate /kəˈlæbəreɪt/

Particular /pərˈtɪkjələr/

Cognitive /ˈkɒɡnətɪv/

Câu D trọng âm rơi vào âm thứ nhất, còn lại là âm thứ 2

Đáp án: D

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. programme

B. country

C. postman

D. behave

Đáp án

D. behave

Phương pháp giải :

programme /ˈprəʊɡræm/

country /ˈkʌntri/

postman /ˈpəʊstmən/

behave /bɪˈheɪv/

Lời giải chi tiết :

programme /ˈprəʊɡræm/

country /ˈkʌntri/

postman /ˈpəʊstmən/

behave /bɪˈheɪv/

Câu D trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại là âm thứ nhất.

Đáp án: D

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. violence

B. importance

C. buffalo

D. grandparents 

Đáp án

B. importance

Phương pháp giải :

Violence /ˈvaɪələns/

Importance /ɪmˈpɔːtns/

Buffalo /ˈbʌfələʊ/

Grandparents /ˈɡrænpeərənt/

Lời giải chi tiết :

Violence /ˈvaɪələns/

Importance /ɪmˈpɔːtns/

Buffalo /ˈbʌfələʊ/

Grandparents /ˈɡrænpeərənt/

Câu B trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại là âm thứ nhất

Đáp án: B

Câu 16 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. dogsled

B. igloo

C. fatal

D. bamboo

Đáp án

D. bamboo

Phương pháp giải :

Dogsled /ˈdɒɡsled/

Igloo /ˈɪɡluː/

Fatal /ˈfeɪtl/

Bamboo /ˌbæmˈbuː/

Lời giải chi tiết :

Dogsled /ˈdɒɡsled/

Igloo /ˈɪɡluː/

Fatal /ˈfeɪtl/

Bamboo /ˌbæmˈbuː/

Câu D trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại là âm thứ nhất

Đáp án: D

Câu 17 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. refer

B. postman

C. programme

D. custom  

Đáp án

A. refer

Phương pháp giải :

Refer /rɪˈfɜːr/

Postman /ˈpəʊstmən/

Programme /ˈprəʊɡræm/

Custom /ˈkʌstəm/

Lời giải chi tiết :

Refer /rɪˈfɜːr/

Postman /ˈpəʊstmən/

Programme /ˈprəʊɡræm/

Custom /ˈkʌstəm/

Câu A trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại là âm thứ nhất

Đáp án: A

Câu 18 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. ability                 

B. specially          

C. illiterate          

D. environment 

Đáp án

B. specially          

Phương pháp giải :

Ability /əˈbɪləti/

Specially /ˈspeʃəli/

Illiterate   /ɪˈlɪtərət/

Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/

Lời giải chi tiết :

Ability /əˈbɪləti/

Specially /ˈspeʃəli/

Illiterate   /ɪˈlɪtərət/

Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/

Câu B trọng âm rơi vào âm thứ 1, còn lại là âm thứ 2

Đáp án: B

Câu 19 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. possibility      

B. seniority      

C. technological    

D. occasion

Đáp án

D. occasion

Phương pháp giải :

Possibility /ˌpɒsəˈbɪləti/

Seniority /ˌsiːniˈɒrəti/

Technological /ˌteknəˈlɒdʒɪkl/ 

Occasion /əˈkeɪʒn/

Lời giải chi tiết :

Possibility /ˌpɒsəˈbɪləti/

Seniority /ˌsiːniˈɒrəti/

Technological /ˌteknəˈlɒdʒɪkl/ 

Occasion /əˈkeɪʒn/

Câu D trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại là âm thứ 3

Đáp án: D

Câu 20 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. operate  

B. express         

C. resolve             

D. emerge  

Đáp án

A. operate  

Phương pháp giải :

Operate /ˈɒpəreɪt/

Express /ɪkˈspres/

Resolve /rɪˈzɒlv/

Emerge /ɪˈmɜːdʒ/

Lời giải chi tiết :

Operate /ˈɒpəreɪt/

Express /ɪkˈspres/

Resolve /rɪˈzɒlv/

Emerge /ɪˈmɜːdʒ/

Câu A trọng âm rơi vào âm thứ nhất, còn lại là âm thứ 2

Đáp án: A

close