Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 4 Tiếng Anh 9 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 

A. activity       

B. habit

C. snack

D. illiterate

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. illiterate

Phương pháp giải :

Activity /ækˈtɪvəti/

Habit /ˈhæbɪt/

Snack /snæk/

Illiterate /ɪˈlɪtərət/

Lời giải chi tiết :

Activity /ækˈtɪvəti/

Habit /ˈhæbɪt/

Snack /snæk/

Illiterate /ɪˈlɪtərət/

Câu D phát âm là /ə/ còn lại là /æ/      

Đáp án: D

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. face

B. artic

C. occasion

D. behave 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. artic

Phương pháp giải :

Face /feɪs/

Artic /ˈɑː.tɪk/

 Occasion /əˈkeɪʒn/

 Behave /bɪˈheɪv/

Lời giải chi tiết :

Face /feɪs/

Artic /ˈɑː.tɪk/

 Occasion /əˈkeɪʒn/

 Behave /bɪˈheɪv/

Câu B phát âm là /ɑː/ còn lại là /eɪ/  

Đáp án: B

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. flexible

B. fresh

C. specific

D. entertain 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. specific

Phương pháp giải :

Flexible /ˈfleksəbl/

Fresh /freʃ/

Specific /spəˈsɪfɪk/

Entertain /ˌentəˈteɪn/

Lời giải chi tiết :

Flexible /ˈfleksəbl/

Fresh /freʃ/

Specific /spəˈsɪfɪk/

Entertain /ˌentəˈteɪn/

Câu C phát âm là /ə/ còn lại là /e/

Đáp án: C

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. collect

B. delicious

C. event

D. vendor

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. delicious

Phương pháp giải :

Collect /kəˈlekt/

Delicious /dɪˈlɪʃəs/

Event /ɪˈvent/

Vendor /ˈvendər/

Lời giải chi tiết :

Collect /kəˈlekt/

Delicious /dɪˈlɪʃəs/

Event /ɪˈvent/

Vendor /ˈvendər/

Câu B phát âm là /ɪ/ còn lại là /e/

Đáp án: B

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. physical

B. seek

C. seniority

D. west

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. physical

Lời giải chi tiết :

Physical /ˈfɪzɪkl/

Seek /siːk/

Seniority /ˌsiːniˈɒrəti/

West /west/

Câu A phát âm là /z/ còn lại là /s/

Đáp án: A

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. mind

B. sympathize

C. decide

D. possibility

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. possibility

Phương pháp giải :

Mind /maɪnd/

Sympathize /ˈsɪmpəθaɪz/

 Decide /dɪˈsaɪd/

Possibility /ˌpɒsəˈbɪləti/

Lời giải chi tiết :

Mind /maɪnd/

Sympathize /ˈsɪmpəθaɪz/

 Decide /dɪˈsaɪd/

Possibility /ˌpɒsəˈbɪləti/

Câu D phát âm là /ə/ còn lại là /aɪ/

Đáp án: D

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. collaboration

B. particularity

C. manage

D. action  

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. particularity

Phương pháp giải :

Collaboration /kəˌlæbəˈreɪʃn/

Particularity /pəˌtɪkjuˈlærəti/

Manage /ˈmænɪdʒ/

Action /ˈækʃn/ 

Lời giải chi tiết :

Collaboration /kəˌlæbəˈreɪʃn/

Particularity /pəˌtɪkjuˈlærəti/

Manage /ˈmænɪdʒ/

Action /ˈækʃn/ 

Câu B phát âm là /æ / còn lại là /ə /

Đáp án: B

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. pressure

B. sentence

C. membership

D. repeat

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. repeat

Phương pháp giải :

Pressure:  /ˈpreʃər/

Sentence /ˈsentəns/

Membership /ˈmembərʃɪp/

Repeat /rɪˈpiːt/

Lời giải chi tiết :

Pressure:  /ˈpreʃər/

Sentence /ˈsentəns/

Membership /ˈmembərʃɪp/

Repeat /rɪˈpiːt/

Câu D phát âm là /ɪ/ còn lại là /e /

Đáp án: D

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. encourage

B. empathise

C. embarrassed

D. replace 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. empathise

Phương pháp giải :

Encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/

Empathise /ˈempəθaɪz/

Embarrassed /ɪmˈbærəst/

Replace /rɪˈpleɪs/

Lời giải chi tiết :

Encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/

Empathise /ˈempəθaɪz/

Embarrassed /ɪmˈbærəst/

Replace /rɪˈpleɪs/

Câu B phát âm là /e/ còn lại là /ɪ/

Đáp án: B

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. delighted

B. continue

C. medicine

D. situation 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. delighted

Phương pháp giải :

Delighted /dɪˈlaɪtɪd/

Continue /kənˈtɪnjuː/

Medicine /ˈmedɪsn/

Situation /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/

Lời giải chi tiết :

Delighted /dɪˈlaɪtɪd/

Continue /kənˈtɪnjuː/

Medicine /ˈmedɪsn/

Situation /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/

Câu A phát âm là /aɪ/ còn lại là /ɪ/

Đáp án: A

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. communicate

B. illiterate

C. entertainment

D. traditional  

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. entertainment

Phương pháp giải :

Communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/

Illiterate /ɪˈlɪtərət/

Entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/

Traditional /trəˈdɪʃənl/

Lời giải chi tiết :

Communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/

Illiterate /ɪˈlɪtərət/

Entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/

Traditional /trəˈdɪʃənl/

Câu C trọng âm rơi vào âm thứ 3, còn lại là âm thứ 2

Đáp án: C

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. boundary

B. concentrate

C. condition

D. comfort

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. condition

Phương pháp giải :

Boundary /ˈbaʊndri/

Concentrate /ˈkɒnsntreɪt/

Condition /kənˈdɪʃn/

Comfort /ˈkʌmfət/

Lời giải chi tiết :

Boundary /ˈbaʊndri/

Concentrate /ˈkɒnsntreɪt/

Condition /kənˈdɪʃn/

Comfort /ˈkʌmfət/

Câu C trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại là âm thứ 1

Đáp án: C

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. convinced

B. collaborate

C. particular

D. cognitive 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. cognitive 

Phương pháp giải :

Convinced /kənˈvɪnst/

Collaborate /kəˈlæbəreɪt/

Particular /pərˈtɪkjələr/

Cognitive /ˈkɒɡnətɪv/

Lời giải chi tiết :

Convinced /kənˈvɪnst/

Collaborate /kəˈlæbəreɪt/

Particular /pərˈtɪkjələr/

Cognitive /ˈkɒɡnətɪv/

Câu D trọng âm rơi vào âm thứ nhất, còn lại là âm thứ 2

Đáp án: D

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. programme

B. downtown

C. postman

D. behave

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. behave

Phương pháp giải :

Programme /ˈprəʊɡræm/

Downtown /ˈdaʊntaʊn/

Postman /ˈpəʊstmən/

Behave /bɪˈheɪv/

Lời giải chi tiết :

Programme /ˈprəʊɡræm/

Downtown /ˈdaʊntaʊn/

Postman /ˈpəʊstmən/

Behave /bɪˈheɪv/

Câu D trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại là âm thứ nhất

Đáp án: D

Câu hỏi 15 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. violence

B. importance

C. buffalo

D. grandparents 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. importance

Phương pháp giải :

Violence /ˈvaɪələns/

Importance /ɪmˈpɔːtns/

Buffalo /ˈbʌfələʊ/

Grandparents /ˈɡrænpeərənt/

Lời giải chi tiết :

Violence /ˈvaɪələns/

Importance /ɪmˈpɔːtns/

Buffalo /ˈbʌfələʊ/

Grandparents /ˈɡrænpeərənt/

Câu B trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại là âm thứ nhất

Đáp án: B

Câu hỏi 16 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. dogsled

B. igloo

C. fatal

D. bamboo

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. bamboo

Phương pháp giải :

Dogsled /ˈdɒɡsled/

Igloo /ˈɪɡluː/

Fatal /ˈfeɪtl/

Bamboo /ˌbæmˈbuː/

Lời giải chi tiết :

Dogsled /ˈdɒɡsled/

Igloo /ˈɪɡluː/

Fatal /ˈfeɪtl/

Bamboo /ˌbæmˈbuː/

Câu D trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại là âm thứ nhất

Đáp án: D

Câu hỏi 17 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. refer

B. postman

C. programme

D. custom  

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. refer

Phương pháp giải :

Refer /rɪˈfɜːr/

Postman /ˈpəʊstmən/

Programme /ˈprəʊɡræm/

Custom /ˈkʌstəm/

Lời giải chi tiết :

Refer /rɪˈfɜːr/

Postman /ˈpəʊstmən/

Programme /ˈprəʊɡræm/

Custom /ˈkʌstəm/

Câu A trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại là âm thứ nhất

Đáp án: A

Câu hỏi 18 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. ability                 

B. specially          

C. illiterate          

D. environment 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. specially          

Phương pháp giải :

Ability /əˈbɪləti/

Specially /ˈspeʃəli/

Illiterate   /ɪˈlɪtərət/

Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/

Lời giải chi tiết :

Ability /əˈbɪləti/

Specially /ˈspeʃəli/

Illiterate   /ɪˈlɪtərət/

Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/

Câu B trọng âm rơi vào âm thứ 1, còn lại là âm thứ 2

Đáp án: B

Câu hỏi 19 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. possibility      

B. seniority      

C. technological    

D. occasion

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. occasion

Phương pháp giải :

Possibility /ˌpɒsəˈbɪləti/

Seniority /ˌsiːniˈɒrəti/

Technological /ˌteknəˈlɒdʒɪkl/ 

Occasion /əˈkeɪʒn/

Lời giải chi tiết :

Possibility /ˌpɒsəˈbɪləti/

Seniority /ˌsiːniˈɒrəti/

Technological /ˌteknəˈlɒdʒɪkl/ 

Occasion /əˈkeɪʒn/

Câu D trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại là âm thứ 3

Đáp án: D

Câu hỏi 20 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stressed differently from the rest.

A. operate  

B. express         

C. resolve             

D. emerge  

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. operate  

Phương pháp giải :

Operate /ˈɒpəreɪt/

Express /ɪkˈspres/

Resolve /rɪˈzɒlv/

Emerge /ɪˈmɜːdʒ/

Lời giải chi tiết :

Operate /ˈɒpəreɪt/

Express /ɪkˈspres/

Resolve /rɪˈzɒlv/

Emerge /ɪˈmɜːdʒ/

Câu A trọng âm rơi vào âm thứ nhất, còn lại là âm thứ 2

Đáp án: A

close