Trắc nghiệm Kĩ năng viết Unit 9 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

My friend, Peter, Plays the guitar. He has just released a CD.

 • A

  My friend, Peter, who plays the guitar, has just released a CD.

 • B

  My friend, Peter, who has just released a CD, plays the guitar.

 • C

  My friend, Peter, who playing the guitar, has just released a CD.

 • D

  My friend, Peter, who has just released a CD, playing the guitar.

Câu 2 :

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

Prince Charles is heir to the throne of England. His wife was Princess.

 • A

  Prince Charles, whose wife was Princess Diana, heiring to the throne of England.

 • B

  Prince Charles, whose wife was Princess Diana, is heir to the throne of England.

 • C

  Prince Charles, is heir to the throne of England whose wife was Princess Diana.

 • D

  Prince Charles heir to the throne of England, whose wife was Princess Diana.

Câu 3 :

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

Microsoft has a lot of power in the world of computers. That annoys some people.

 • A

  Microsoft has a lot of power in the world of computers, that annoys some people. 

 • B

  Microsoft has a lot of power in the world of computers, annoying some people.

 • C

  Microsoft has a lot of power in the world of computers, annoys some people.

 • D

  Microsoft has a lot of power in the world of computers, which annoys some people.

Câu 4 :

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

The Euro replaced a number of national currencies. It was introduced in January 2002.

 • A

  The Euro replaced a number of national currencies which was introduced in January 2002.

 • B

  The Euro replaced a number of national currencies introducing in January 2002.

 • C

  The Euro replaced a number of national currencies to be introduced in January 2002.

 • D

  The Euro replaced a number of national currencies to have introduced in January 2002. 

Câu 5 :

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

Friends ran for ten years. It is one of my favourite series.

 • A

  Friends, is one of my favourite series, ran for ten years.

 • B

  Friends, one of my favourite series, ran for ten years.

 • C

  Friends, ran for ten years, is one of my favourite series.

 • D

  Friends, which ran for ten years, one of my favourite series.

Câu 6 :

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

I can't swim so I’m not going scuba diving with Jack.

 • A

  If could swim, I will go scuba diving with Jack.

 • B

  Unless I can swim, I’ll go scuba diving with Jack.

 • C

  Unless I could swim, I will not go scuba diving with Jack.

 • D

  If I could swim, I’d go scuba diving with Jack.

Câu 7 :

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

We're not going to order a pizza because we don’t have enough money.

 • A

  We'd order a pizza if we had enough money. 

 • B

  We'd order a pizza unless we didn’t have enough money.

 • C

  We won’t order a pizza unless we have enough money.

 • D

  We order a pizza if we had enough money.

Câu 8 :

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

We're not staying in the same hotel, so we can’t share a room.

 • A

  If we stayed in the same hotel, we could share a room.

 • B

  If we were staying in the same hotel, we could share a room.

 • C

  If we are staying in the same hotel, we can share a room.

 • D

  Unless we were staying in the same hotel, we could share a room. 

Câu 9 :

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

I can’t come because I have to help my dad with something.

 • A

  I'd come if I didn’t have to help my dad with something.

 • B

  I'd not come unless I did have to help my dad with something.

 • C

  If I have to help my dad with something, I'll come.

 • D

  If I had to help my dad with something, I'd come.

Câu 10 :

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

I don’t go to bed as late as you so I’m able to get up early in the morning.

 • A

  Unless I went to bed as late as you, I will be able to get up early in the morning.

 • B

  I would be unable to get up early in the morning unless I went to bed as late as you. 

 • C

  If I went to bed as late as you, I wouldn't be able to get up early in the morning.

 • D

  Unless I went to bed as late as you, I wouldn't be able to get up early in the morning.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

My friend, Peter, Plays the guitar. He has just released a CD.

 • A

  My friend, Peter, who plays the guitar, has just released a CD.

 • B

  My friend, Peter, who has just released a CD, plays the guitar.

 • C

  My friend, Peter, who playing the guitar, has just released a CD.

 • D

  My friend, Peter, who has just released a CD, playing the guitar.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: Bạn của tôi, Peter, chơi ghita. Anh ấy vừa phát hành một đĩa CD.

Trong câu này, phần thông tin chơi ghita là thông tin bổ sung rõ thêm ý nghĩa cho Peter, tuy nhiên có thể lược bỏ vì nó không ảnh hưởng đến mục đích chính của câu (thông báo anh ấy mới phát hành một đĩa CD)

=> mệnh đề quan hệ chứa thông tin chơi ghita => loại B và D

Chỉ trong dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ (bỏ đại từ quan hệ who) thì mới chia động từ dạng V_ing (chủ động) và V_PII (bị động) => loại C

Tạm dịch: Bạn của tôi, Peter, người mà chơi ghita thì vừa phát hành một đĩa CD.

Câu 2 :

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

Prince Charles is heir to the throne of England. His wife was Princess.

 • A

  Prince Charles, whose wife was Princess Diana, heiring to the throne of England.

 • B

  Prince Charles, whose wife was Princess Diana, is heir to the throne of England.

 • C

  Prince Charles, is heir to the throne of England whose wife was Princess Diana.

 • D

  Prince Charles heir to the throne of England, whose wife was Princess Diana.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: mệnh đề quan hệ 

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: Hoàng tử Charles là người thừa kế ngai vàng nước Anh. Vợ ông là Công nương.

Vì Hoàng tử Charles (Prince Charles) là tên riêng => sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy => loại D.

Phần thông tin Vợ ông là Công nương (His wife was Princess) là phần thêm vào để làm rõ thêm cho chủ ngữ, không ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu => làm mệnh đề quan hệ => loại C (phần thông tin này được cho làm mệnh đề chính)

Loại câu A vì phần thông tin Prince Charles is heir to the throne of England (Hoàng tử Charles là người thừa kế ngai vàng nước Anh) là mệnh đề chính => không được dùng dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ.

Câu 3 :

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

Microsoft has a lot of power in the world of computers. That annoys some people.

 • A

  Microsoft has a lot of power in the world of computers, that annoys some people. 

 • B

  Microsoft has a lot of power in the world of computers, annoying some people.

 • C

  Microsoft has a lot of power in the world of computers, annoys some people.

 • D

  Microsoft has a lot of power in the world of computers, which annoys some people.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: Microsoft có rất nhiều quyền lực trong thế giới máy tính. Điều đó làm phiền một số người.

Thay thế cho cả mệnh đề phía trước, ta dùng đại từ quan hệ “which” (điều mà) => chọn D

Tạm dịch: Microsoft có rất nhiều quyền lực trong thế giới máy tính, điều đó làm phiền một số người.

Câu 4 :

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

The Euro replaced a number of national currencies. It was introduced in January 2002.

 • A

  The Euro replaced a number of national currencies which was introduced in January 2002.

 • B

  The Euro replaced a number of national currencies introducing in January 2002.

 • C

  The Euro replaced a number of national currencies to be introduced in January 2002.

 • D

  The Euro replaced a number of national currencies to have introduced in January 2002. 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: mệnh đề quan hệ rút gọn

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: Đồng Euro đã thay thế một số loại tiền tệ quốc gia. Nó được giới thiệu vào tháng 1 năm 2002.

Sử dụng đại từ quan hệ which để thay thế cho cụm danh từ “The Euro”

=> The Euro replaced a number of national currencies which was introduced in January 2002.

Tạm dịch: Đồng euro đã thay thế tiền tệ của một số nước, cái mà được giới thiệu vào tháng 1 năm 2002.

Câu 5 :

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

Friends ran for ten years. It is one of my favourite series.

 • A

  Friends, is one of my favourite series, ran for ten years.

 • B

  Friends, one of my favourite series, ran for ten years.

 • C

  Friends, ran for ten years, is one of my favourite series.

 • D

  Friends, which ran for ten years, one of my favourite series.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: mệnh đề quan hệ rút gọn

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: Phim "Bạn bè" đã chiếu trong mười năm. Đây là một trong những loạt phim yêu thích của tôi.

Phần thông tin Đây là một trong những loạt phim yêu thích của tôi là phần thông tin phụ được thêm vào trong câu => làm mệnh đề quan hệ không xác định.

=> loại đáp án C và D (để mệnh đề này làm mệnh đề chính)

Mệnh đề quan hệ không xác định này có dạng đầy đủ là “which is one of my favourite series” được rút gọn thành cụm danh từ “one of my favourite series”

Tạm dịch: “Bạn bè”, một trong những bộ phim yêu thích của tôi, đã chiếu trong mười năm.

Câu 6 :

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

I can't swim so I’m not going scuba diving with Jack.

 • A

  If could swim, I will go scuba diving with Jack.

 • B

  Unless I can swim, I’ll go scuba diving with Jack.

 • C

  Unless I could swim, I will not go scuba diving with Jack.

 • D

  If I could swim, I’d go scuba diving with Jack.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: Tôi không biết bơi nên tôi không đi lặn với Jack.

Ta thấy câu gốc được chia ở thì hiện tại đơn

=> Nếu viết lại câu với unless thì động từ trong mệnh đề chứa unless phải chia ở hiện tại => loại C

Xét ngữ nghĩa câu B: Trừ khi tôi có thể bơi, tôi sẽ đi lặn với Jack.

=> loại vì không có nghĩa tương tự như câu gốc.

Nếu viết lại câu với dạng câu If thì phải dùng cấu trúc câu điều kiện loại 2 (không có thật ở hiện tại) dạng: If+S+V(past)+O, S+would+V_infi+O

Tạm dịch: Nếu tôi có thể bơi, tôi sẽ đi lặn với Jack.

Câu 7 :

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

We're not going to order a pizza because we don’t have enough money.

 • A

  We'd order a pizza if we had enough money. 

 • B

  We'd order a pizza unless we didn’t have enough money.

 • C

  We won’t order a pizza unless we have enough money.

 • D

  We order a pizza if we had enough money.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: Chúng tôi sẽ không đặt bánh pizza vì chúng tôi không có đủ tiền.

Ta thấy câu gốc được chia ở thì hiện tại đơn

=> Nếu viết lại câu với unless thì động từ trong mệnh đề chứa unless phải chia ở hiện tại => loại B

Nếu viết lại câu với dạng câu If thì phải dùng cấu trúc câu điều kiện loại 2 (không có thật ở hiện tại) dạng: If+S+V(past)+O, S+would+V_infi+O => loại D

Xét ngữ nghĩa câu A và C

Câu A: Chúng tôi sẽ đặt một chiếc bánh pizza nếu chúng tôi có đủ tiền.

Câu C: Chúng tôi sẽ không đặt bánh pizza trừ khi chúng tôi có đủ tiền.

=> Ta chọn A vì có nghĩa sát với câu gốc hơn

Câu 8 :

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

We're not staying in the same hotel, so we can’t share a room.

 • A

  If we stayed in the same hotel, we could share a room.

 • B

  If we were staying in the same hotel, we could share a room.

 • C

  If we are staying in the same hotel, we can share a room.

 • D

  Unless we were staying in the same hotel, we could share a room. 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: Chúng tôi không ở cùng khách sạn, vì vậy chúng tôi không thể chia sẻ chung một phòng.

Ta nhận thấy câu gốc đang được chia ở thì hiện tại đơn

=> nếu viết lại câu với Unless (trừ khi) phải  chia động từ trong mệnh đề unless ở thì hiện tại đơn=> loại D (mệnh đề Unless chia ở quá khứ)

=> nếu viết lại câu với If thì phải dùng cấu trúc cấu trúc câu điều kiện loại II (trái với hiện thực):  S+V(past)+O, S would (n’t) + V_infi+ O

=> loại C vì mệnh đề If chia ở hiện tại

Câu gốc động từ chia ở hiện tại tiếp diễn => mệnh đề If lùi xuống quá khứ tiếp diễn

Tạm dịch: Nếu chúng tôi ở cùng khách sạn, chúng tôi có thể ở chung một phòng.

Câu 9 :

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

I can’t come because I have to help my dad with something.

 • A

  I'd come if I didn’t have to help my dad with something.

 • B

  I'd not come unless I did have to help my dad with something.

 • C

  If I have to help my dad with something, I'll come.

 • D

  If I had to help my dad with something, I'd come.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: Tôi không thể đến đây vì tôi phải giúp bố tôi một số việc.

Ta nhận thấy câu gốc đang được chia ở thì hiện tại đơn

=> nếu viết lại câu với Unless (trừ khi) phải  chia động từ trong mệnh đề unless ở thì hiện tại đơn=> loại B (mệnh đề Unless chia ở quá khứ)

=> nếu viết lại câu với If thì phải dùng cấu trúc cấu trúc câu điều kiện loại II (trái với hiện thực):  S+V(past)+O, S would (n’t) + V_infi+ O

=> loại C (mệnh đề If chia ở hiện tại đơn)

Dựa vào ngữ nghĩa, ta thấy câu viết lại có nghĩa: Tôi sẽ đến nếu tôi không phải giúp đỡ bố tôi một số việc (chọn A)

Tạm dịch: Tôi sẽ đến nếu tôi không phải giúp đỡ bố tôi một số việc

Câu 10 :

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

I don’t go to bed as late as you so I’m able to get up early in the morning.

 • A

  Unless I went to bed as late as you, I will be able to get up early in the morning.

 • B

  I would be unable to get up early in the morning unless I went to bed as late as you. 

 • C

  If I went to bed as late as you, I wouldn't be able to get up early in the morning.

 • D

  Unless I went to bed as late as you, I wouldn't be able to get up early in the morning.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu gốc: Tôi không đi ngủ muộn như bạn nên tôi có thể dậy sớm vào buổi sáng.

Ta nhận thấy câu gốc đang được chia ở thì hiện tại đơn

=> nếu viết lại câu với Unless (trừ khi) phải có cấu trúc: Unless S+V (hiện tại) + O, S will (won’t) +V_infi => loại A, B và D (mệnh đề Unless chia ở quá khứ)

=> nếu viết lại câu với If thì phải dùng cấu trúc cấu trúc câu điều kiện loại II (trái với hiện thực):  S+V(past)+O, S would (n’t) + V_infi+ O

Tạm dịch: Nếu tôi đi ngủ muộn như bạn, tôi sẽ không thể dậy sớm vào buổi sáng.

close