Trắc nghiệm Ngữ pháp - suggest + V-ing/mệnh đề với should Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

He suggested that we ______ to the theatre instead of staying at home.

A. should go                     

B. going                              

C. went        

D. to go          

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

I suggest the government should ______ the number of visitors to Son Doong everyday.

A. limiting

B. limit

C. limited

D. limits

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The teacher suggested that the students _____ all their homework before going to bed.

A. must finish

B. finishing

C. finished

D. should finish

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

I suggest _______ these valuable things in high-security places.

A. be put

B. to put

C. put

D. putting

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

She suggested ______ money to restore the aging man-made wonders.

A. raised

B. raising

C. to raise

D. be raised

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete these sentences with the correct form of the verbs given.

 

Mary suggested

(visit) Po Nagar Cham Towers after lunch.

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete these sentences with the correct form of the verbs given.

He suggested

(go) to the cinema that night.

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete these sentences with the correct form of the verbs given

My father suggested that I

(not/ should/ borrow) money from friends.

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete these sentences with the correct form of the verbs given.

*Lưu ý không viết tắt phần phủ định

Nick suggested that the stranger

(not/should /write)  anything on the walls of the caves.

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete these sentences with the correct form of the verbs given.

I suggested

(watch) her performance again.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

He suggested that we ______ to the theatre instead of staying at home.

A. should go                     

B. going                              

C. went        

D. to go          

Đáp án

A. should go                     

Phương pháp giải :

S + suggest + (that) + S + (should) + V-infi

Lời giải chi tiết :

S + suggest + (that) + S + (should) + V-infi

=> đáp án đúng là “should go”

=> He suggested that we should go to the theatre instead of staying at home.

Tạm dịch: Anh ấy gợi ý chúng tôi nên đến nhà hát thay vì ở nhà.

Đáp án: A

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

I suggest the government should ______ the number of visitors to Son Doong everyday.

A. limiting

B. limit

C. limited

D. limits

Đáp án

B. limit

Phương pháp giải :

S + suggest + (that) + S + (should) + V_infi

Lời giải chi tiết :

S + suggest + (that) + S + (should) + V_infi

Động từ phải chia ở dạng nguyên thể => đáp án đúng là “limit”

=> I suggest the government should limit the number of visitors to Son Doong everyday.

Tạm dịch: Tôi đề nghị chính phủ nên hạn chế số lượng khách du lịch đến Sơn Đoòng mỗi ngày.

Đáp án: B

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The teacher suggested that the students _____ all their homework before going to bed.

A. must finish

B. finishing

C. finished

D. should finish

Đáp án

D. should finish

Phương pháp giải :

S + suggest + (that) + S + (should) + V_infi

Lời giải chi tiết :

S + suggest + (that) + S + (should) + V_infi

=> The teacher suggested that the students should finish all their homework before going to bed.

Tạm dịch: Giáo viên đề nghị học sinh nên hoàn thành tất cả bài tập về nhà trước khi đi ngủ.

Đáp án: D

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

I suggest _______ these valuable things in high-security places.

A. be put

B. to put

C. put

D. putting

Đáp án

D. putting

Phương pháp giải :

Cấu trúc: S + suggest + V-ing

Lời giải chi tiết :

S + suggest + V-ing

Động từ phải chia ở dạng V-ing => putting

=> I suggest putting these valuable things in high-security places.

Tạm dịch: Tôi đề nghị đặt những thứ có giá trị ở những nơi an ninh cao.

Đáp án: D

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

She suggested ______ money to restore the aging man-made wonders.

A. raised

B. raising

C. to raise

D. be raised

Đáp án

B. raising

Phương pháp giải :

S + suggest + V_ing

Lời giải chi tiết :

S + suggest + V_ing

Động từ phải chia ở dạng V_ing => raising

=> She suggested raising money to restore the aging man-made wonders.

Tạm dịch: Cô ấy đề xuất quyên góp tiền để khôi phục những kỳ quan do con người tạo ra.

Đáp án: B

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete these sentences with the correct form of the verbs given.

 

Mary suggested

(visit) Po Nagar Cham Towers after lunch.

Đáp án

Mary suggested

(visit) Po Nagar Cham Towers after lunch.

Phương pháp giải :

S + suggest + V_ing

Lời giải chi tiết :

S + suggest + V_ing

visit => visiting

=> Mary suggested visiting Po Nagar Cham Towers after lunch.

Tạm dịch: Mary đề xuất đến thăm tháp Po Nagar Cham sau bữa trưa.

Đáp án: visiting

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete these sentences with the correct form of the verbs given.

He suggested

(go) to the cinema that night.

Đáp án

He suggested

(go) to the cinema that night.

Phương pháp giải :

S + suggest + V_ing

Lời giải chi tiết :

S + suggest + V_ing

go => going

=> He suggested going to the cinema that night.

Tạm dịch: Anh ấy đề xuất đi xem phim vào tối hôm đó.

Đáp án: going

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete these sentences with the correct form of the verbs given

My father suggested that I

(not/ should/ borrow) money from friends.

Đáp án

My father suggested that I

(not/ should/ borrow) money from friends.

Phương pháp giải :

S + suggest + (that) + S + (should) + (not) + V_infi

Lời giải chi tiết :

S + suggest + (that) + S + (should) + (not) + V_infi

=> should not borrow

=> My father suggested that I should not borrow money from friends.

Tạm dịch: Bố khuyên tôi không nên vay tiền từ bạn bè.

Đáp án: should not borrow

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete these sentences with the correct form of the verbs given.

*Lưu ý không viết tắt phần phủ định

Nick suggested that the stranger

(not/should /write)  anything on the walls of the caves.

Đáp án

Nick suggested that the stranger

(not/should /write)  anything on the walls of the caves.

Phương pháp giải :

S + suggest + (that) + S + (should) + (not) + V_infi

Lời giải chi tiết :

S + suggest + (that) + S + (should) + (not) + V_infi

=> should not write

=> Nick suggested that the stranger should not write anything on the walls of the caves.

Tạm dịch: Nick đề nghị người lạ không nên viết bất cứ điều gì lên các bức tường của hang động.

Đáp án: should not write

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete these sentences with the correct form of the verbs given.

I suggested

(watch) her performance again.

Đáp án

I suggested

(watch) her performance again.

Phương pháp giải :

S + suggest + V_ing

Lời giải chi tiết :

S + suggest + V_ing

watch => watching

=> I suggested watching her performance again.

Tạm dịch: Tôi đề nghị xem màn trình diễn của cô ấy một lần nữa.

Đáp án: watching

close