Trắc nghiệm Ngữ pháp So sánh của tính từ và trạng từ Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

You're not a safe driver! You should drive _________.

A. careful

B. careless

C. more carefully

D. most carefully

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

The building looks much _____ in green than the previous white.

A. more nice

B. the nicest

C. nicest

D. nicer

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

I was disappointed as the film was_________ than I had expected. 

A. as entertaining 

B. less entertaining 

C. more entertaining   

D. few entertaining

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

The last exhibition was not ______ this one. 

A. as interesting

B. so interesting than

C. so interesting as

D. more interesting

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Your city is developing _________ my city.

A. so fast

B. as fast as

C. fast than

D. the fastest

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Let's take this road. It is ______way to the city.

A. the shortest

B. a shortest

C. the shorter

D. both A & B

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

I think it is _____ part of the city. 

A. the noisiest

B. the most noisy

C. noisier

D. noisiest

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

8. Japan is the _________ developed country in the world.

A. most two

B. two most

C. second most

D. second in most

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

This computer is much more user-friendly, but it costs.............the other one. 

A. as many as

B. as much as

C. twice as much as

D. twice as many

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

 When you want to relax, you'll have one of the world's _________ cities at your feet, with more than 40% green space and open water to enjoy. 

A. greener

B. greenest

C. mostly green

D. green mostly

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

You're not a safe driver! You should drive _________.

A. careful

B. careless

C. more carefully

D. most carefully

Đáp án

C. more carefully

Phương pháp giải :

Chỗ trống cần điền đứng sau động từ drive nên cần 1 trạng từ để bổ sung nghĩa cho động từ đó

Lời giải chi tiết :

Vị trí trống đứng sau động từ “drive” -> cần trạng từ -> loại A, B

Đối tượng so sánh chính là “you” -> sử dụng so sánh hơn -> loại C

=> You're not a safe driver! You should drive more carefully

Tạm dịch: Bạn không phải là một tài xế an toàn. Bạn nên lái xe cẩn thận hơn.

Đáp án C

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

The building looks much _____ in green than the previous white.

A. more nice

B. the nicest

C. nicest

D. nicer

Đáp án

D. nicer

Phương pháp giải :

- nice: là tính từ ngắn

- Cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn: V + adj-er + than

Lời giải chi tiết :

So sánh hơn do có “than” ở phía sau -> loại B và C. Do “nice” là tính từ ngắn -> loại A

=> The building looks much nicer in green than the previous white.

Tạm dịch: Tòa nhà nhìn đẹp hơn với màu xanh hơ n alf màu

Đáp án D

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

I was disappointed as the film was_________ than I had expected. 

A. as entertaining 

B. less entertaining 

C. more entertaining   

D. few entertaining

Đáp án

B. less entertaining 

Phương pháp giải :

- disappointed (adj): thất vọng

- So sánh hơn kém: more/less + adj + than

Lời giải chi tiết :

So sánh hơn do có “than” ở cụm sau -> loại A. Few không sử dụng để bổ nghĩa cho tính từ trong câu so sánh hơn -> loại D. Dịch nghĩa -> Loại C

=> I was disappointed as the film was less entertaining than I had expected.

Tạm dịch: Tôi thất vọng vì bộ phim không thú vị như tôi đã mong đợi.

Đáp án B

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

The last exhibition was not ______ this one. 

A. as interesting

B. so interesting than

C. so interesting as

D. more interesting

Đáp án

C. so interesting as

Phương pháp giải :

so adj as = as adj as: so sánh ngang bằng

Lời giải chi tiết :

Đáp án A, B loại do sai công thức so sánh ngang bằng. Đáp án D loại do thiếu “than”

- Cấu trúc so + adj + as: cũng là 1 cấu trúc của so sánh ngang bằng

=> The last exhibition was not so interesting as this one.

Tạm dịch: Triển lãm lần trước không thú vị bằng lần này

Đáp án: C

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Your city is developing _________ my city.

A. so fast

B. as fast as

C. fast than

D. the fastest

Đáp án

B. as fast as

Phương pháp giải :

cấu trúc as adj as = so adj as: so sánh ngang bằng

Lời giải chi tiết :

Đáp án A loại do sai công thức so sánh ngang bằng.

Đáp án D loại vì chỉ có 2 đối tượng so sánh nên không thể sử dụng so sánh nhất.

Đáp án C sai cấu trúc của so sánh hơn: faster than.

- as adj as: cấu trúc của so sánh ngang bằng

=> Your city is developing as fast as my city.

Tạm dịch: Thành phố bạn phát triển nhanh như  thành phố tôi.

Đáp án B

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Let's take this road. It is ______way to the city.

A. the shortest

B. a shortest

C. the shorter

D. both A & B

Đáp án

A. the shortest

Phương pháp giải :

Cấu trúc so sánh nhất đối với tính từ ngắn: the + short adj-est 

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc của so sánh nhất: the + short adj-est

Đáp án B và D loại do so sánh nhất cần mạo từ “the”. Đáp án C loại do sai công thức so sánh nhất

=> Let's take this road. It is the shortest way to the city.

Tạm dịch: Hãy đi đường này. Đó là con đường ngắn nhất tới thành phố.

Đáp án A

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

I think it is _____ part of the city. 

A. the noisiest

B. the most noisy

C. noisier

D. noisiest

Đáp án

A. the noisiest

Phương pháp giải :

Cấu trúc so sánh nhất của tính từ ngắn: the + short adj - est

Lời giải chi tiết :

- Sử dụng dạng so sánh nhất của tính từ ngắn: the + adj-est

- Đáp án B loại do tính từ “noisy” được coi là tính từ ngắn -> không sử dụng most.

- Đáp án D loại vì không có mạo từ “the”.

- Đáp án C loại vì là dạng so sánh hơn.

=> I think it is the noisiest part of the city.

Tạm dịch: Tôi nghĩ đây là nơi ồn ào nhất thành phố.

Đáp án A

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

8. Japan is the _________ developed country in the world.

A. most two

B. two most

C. second most

D. second in most

Đáp án

C. second most

Phương pháp giải :

- Đối với so sánh nhất, ta có thể sử dụng “second”, “third”, … đi liền trước most

-  Cấu trúc: the second/ third + most + adj

Lời giải chi tiết :

- Đối với so sánh nhất, ta có thể sử dụng “second”, “third”, … đi liền trước most

-  Cấu trúc: the second/ third + most + adj

=> Japan is the second most developed country in the world

Tạm dịch: Nhật Bản là nước thứ 2 phát triển nhất thế giới.

Đáp án C

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

This computer is much more user-friendly, but it costs.............the other one. 

A. as many as

B. as much as

C. twice as much as

D. twice as many

Đáp án

C. twice as much as

Phương pháp giải :

twice as + adj + as: so sánh gấp đôi

Lời giải chi tiết :

- Công thức: twice as + adj + as: so sánh gấp đôi

Đán án D loại do sai công thức.

Đáp án A loại do động từ “costs” (thường nói về giá trị tiền mặt) không kết hợp với “many”.

- Xét về nghĩa => This computer is much more user-friendly, but it costs twice as much as the other one.

Tạm dịch: Chiếc máy tính này dễ sử dụng hơn nhiều, nhưng giá của nó cao gấp đôi chiếc còn lại.

Đáp án C

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

 When you want to relax, you'll have one of the world's _________ cities at your feet, with more than 40% green space and open water to enjoy. 

A. greener

B. greenest

C. mostly green

D. green mostly

Đáp án

B. greenest

Phương pháp giải :

- so sánh nhất của tính từ green: greenest

Lời giải chi tiết :

- Sử dụng so sánh nhất đối với tính từ green => greenest

- Đáp án C và D loại vì không hợp ngữ cảnh câu.

- Xét về nghĩa ở trong bài thì greener không hợp lý

=> When you want to relax, you'll have one of the world's greenest cities at your feet, with more than 40% green space and open water to enjoy.

Tạm dịch: Khi bạn muốn thư giãn, bạn có thể trải nghiệm một trong những thành phố xanh nhất với hơn 40% không gian xanh và nguồn nước mở để tận hưởng

Đáp án B

close