Trắc nghiệm Đọc điền từ Unit 8 Tiếng Anh 9 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Big Ben, the nickname for the bell inside the Elizabeth Tower of Parliament, will ring for the final time next Monday (August 21) at midday ahead of four-years of extensive (1)______  works.

The decision was taken to (2) ______ ringing the bell (3) ____ protect the hearing of those working on cleaning and repairing the clock. And while Londoners will miss the familiar chimes of Big Ben on a (4)_______ basis, the bell will only ring for special (5) _______, including the city’s New Year celebrations and remembrance Sunday.

Steve Jaggs, (6) _______ as Keeper of the Great Clock (a pretty great job title we're sure you'll agree), told BBC News that the renovation works are “essential” and will “safeguard the clock on a (7) ______ basis.”

Over the next four years, the Elizabeth Tower will be modernized with a lift and will be made more energy-efficient. The clock face will be briefly taken apart for cleaning and repairing, but will, (8) _______,continue to tell the time correctly.

Câu 1.1

Big Ben, the nickname for the bell inside the Elizabeth Tower of Parliament, will ring for the final time next Monday (August 21) at midday ahead of four-years of extensive (1)______  works.

 • A

  renew  

 • B

  reborn

 • C

  innovation

 • D

  renovation

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

renew (n): sự làm mới lại

reborn (n): sự tái sinh

innovation (n): sự đối mới

renovation (n): sự cải tạo

Lời giải chi tiết :

renew (n): sự làm mới lại

reborn (n): sự tái sinh

innovation (n): sự đối mới

renovation (n): sự cải tạo

=> Big Ben, the nickname for the bell inside the Elizabeth Tower of Parliament, will ring for the final time next Monday (August 21) at midday ahead of four-years of extensive renovation works.

Tạm dịch: Big Ben, biệt danh của chiếc chuông bên trong Tháp Elizabeth của Quốc hội, sẽ vang lên lần cuối cùng vào thứ Hai tuần sau (ngày 21 tháng 8) lúc giữa trưa trước công việc cải tạo mở rộng trong 4 năm.

Câu 1.2

The decision was taken to (2) ______ ringing the bell ...

 • A

  pause  

 • B

  stop

 • C

  put off

 • D

  delay

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

pause (v): tạm dừng

stop (v): dừng hẳn

put off (v): ngừng, trì hoãn

delay (v) trì hoãn

Lời giải chi tiết :

pause (v): tạm dừng

stop (v) + V-ing: dừng việc gì lại

put off (v): ngừng, trì hoãn

delay (v) trì hoãn

=> The decision was taken to stop ringing the bell

Tạm dịch: Quyết định đã được đưa ra để dừng việc rung chuông

Câu 1.3

The decision was taken to stop ringing the bell (3) ____ protect the hearing of those working on cleaning and repairing the clock.

 • A

  so as to  

 • B

  in order to

 • C

  to  

 • D

  all are correct

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

so as to: để

in order to: để

to: để

Lời giải chi tiết :

so as to: để

in order to: để

to: để

so as to = in order to = to +V: dùng để chỉ mục đích làm gì

=> The decision was taken to stop ringing the bell so as to / in order to / to protect the hearing of those working on cleaning and repairing the clock.

Tạm dịch: Quyết định đã được đưa ra để ngừng việc rung chuông nhằm bảo vệ thính giác của những người làm công việc dọn dẹp và sửa chữa đồng hồ.

Câu 1.4

And while Londoners will miss the familiar chimes of Big Ben on a (4)_______ basis,

 • A

  hourly  

 • B

  daily

 • C

  monthly

 • D

  yearly

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

hourly (adj): hàng giờ

daily (adj): hàng ngày

monthlt (adj): hàng tháng

yearly (adj): hàng năm

Lời giải chi tiết :

Giải thích:

hourly (adj): hàng giờ

daily (adj): hàng ngày

monthlt (adj): hàng tháng

yearly (adj): hàng năm

cụm từ: on a daily basis: hàng ngày

=> And while Londoners will miss the familiar chimes of Big Ben on a daily basis,

Tạm dịch: Và trong khi người dân London sẽ bỏ lỡ những tiếng chuông quen thuộc của Big Ben hàng ngày,

Câu 1.5

And while Londoners will miss the familiar chimes of Big Ben on a daily basis, the bell will only ring for special (5) _______, including the city’s New Year celebrations and remembrance Sunday.

 • A

  time  

 • B

  even

 • C

  occasions

 • D

  event 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

time (n): thời gian

even: thậm chí, còn, ngay cả

occasion (n): dịp

event (n): sự kiện

Lời giải chi tiết :

time (n): thời gian

even: thậm chí, còn, ngay cả

occasion (n): dịp

event (n): sự kiện

=> And while Londoners will miss the familiar chimes of Big Ben on a daily basis, the bell will only ring for special occasions, including the city’s New Year celebrations and remembrance Sunday.

Tạm dịch: Và trong khi người dân London sẽ bỏ lỡ những tiếng chuông quen thuộc của Big Ben hàng ngày, thì tiếng chuông sẽ chỉ vang lên trong những dịp đặc biệt, bao gồm lễ kỷ niệm năm mới của thành phố và tưởng nhớ vào Chủ nhật.

Câu 1.6

Steve Jaggs, (6) _______ as Keeper of the Great Clock (a pretty great job title we're sure you'll agree), ...

 • A

  such  

 • B

  known

 • C

  heard

 • D

  called 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Cụm từ: known as: được biết đến như là

Lời giải chi tiết :

known as: được biết đến như là

=> Steve Jaggs, known as Keeper of the Great Clock (a pretty great job title we're sure you'll agree),

Tạm dịch: Steve Jagss, được biết đến với cái tên Người cai quản chiếc đồng hồ khổng lồ (một chức danh công việc khá tuyệt vời, chúng tôi chắc chắn bạn sẽ đồng ý với điều này),

Câu 1.7

Steve Jaggs, known as Keeper of the Great Clock (a pretty great job title we're sure you'll agree), told BBC News that the renovation works are “essential” and will “safeguard the clock on a (7) ______ basis.”

 • A

  long-term        

 • B

  long

 • C

  short-term

 • D

  short

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

long-term (adj): lâu dài

long (adj): dài

short-term (adj): ngắn hạn

short (adj): ngắn

Lời giải chi tiết :

long-term (adj): lâu dài

long (adj): dài

short-term (adj): ngắn hạn

short (adj): ngắn

=> Steve Jaggs, known as Keeper of the Great Clock (a pretty great job title we're sure you'll agree), told BBC News that the renovation works are “essential” and will “safeguard the clock on a long-term basis.”

Tạm dịch: Steve Jagss, được biết đến với cái tên Người cai quản chiếc đồng hồ khổng lồ (một chức danh công việc khá tuyệt vời, chúng tôi chắc chắn bạn sẽ đồng ý với điều này), nói với BBC News rằng các công việc cải

tạo là thiết yếu và sẽ là cơ sở bảo vệ chiếc đồng hồ về lâu dài.

Câu 1.8

Over the next four years, the Elizabeth Tower will be modernized with a lift and will be made more energy-efficient. The clock face will be briefly taken apart for cleaning and repairing, but will, (8) _______, continue to tell the time correctly.

 • A

  otherwise  

 • B

  therefore

 • C

  instead

 • D

  unless

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

otherwise: nếu không

therefore: do đó

instead: thay vì

unless: trừ khi

Lời giải chi tiết :

otherwise: nếu không

therefore: do đó

instead: thay vì

unless: trừ khi

=> Over the next four years, the Elizabeth Tower will be modernized with a lift and will be made more energy-efficient. The clock face will be briefly taken apart for cleaning and repairing, but will, otherwise, continue to tell the time correctly.

Tạm dịch: Trong bốn năm tới, Tháp Elizabeth sẽ được hiện đại hóa bằng thang máy và sẽ được chế tạo nhằm tiết kiệm năng lượng hơn. Mặt đồng hồ sẽ được tháo ra một thời gian ngắn để làm sạch và sửa chữa, nhưng nếu không sẽ tiếp tục cho biết thời gian chính xác.

Tạm dịch bài:

Big Ben, biệt danh của chiếc chuông bên trong Tháp Elizabeth của Quốc hội, sẽ vang lên lần cuối cùng vào thứ Hai tuần sau (ngày 21 tháng 8) vào giữa trưa trước công việc cải tạo mở rộng trong 4 năm.

Quyết định đã được đưa ra để dừng việc rung chuông nhằm bảo vệ thính giác của những người làm công việc dọn dẹp và sửa chữa đồng hồ. Và trong khi người dân London sẽ bỏ lỡ những tiếng chuông quen thuộc của Big Ben hàng ngày, thì tiếng chuông sẽ chỉ vang lên trong những dịp đặc biệt, bao gồm lễ kỷ niệm năm mới của thành phố và tưởng nhớ vào Chủ nhật.

Steve Jagss, được biết đến với cái tên Người cai quản chiếc đồng hồ khổng lồ (một chức danh công việc khá tuyệt vời, chúng tôi chắc chắn bạn sẽ đồng ý với điều này), nói với BBC News rằng các công việc cải tạo là thiết yếu và sẽ là cơ sở bảo vệ chiếc đồng hồ về lâu dài.

Trong bốn năm tới, Tháp Elizabeth sẽ được hiện đại hóa bằng thang máy và sẽ được chế tạo nhằm tiết kiệm năng lượng hơn. Mặt đồng hồ sẽ được tháo ra một thời gian ngắn để làm sạch và sửa chữa, nhưng nếu không sẽ tiếp tục cho biết thời gian chính xác.

Câu hỏi 2 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Located approximately 70 kilometers south of Hanoi, and (1)______ from the town of My Duc on the Yen River in the Huong Tich Mountains, Chua Huong is a riverside complex of Buddhist temples that draws large numbers of pilgrims from throughout Vietnam. Legends claim a Buddhist monk (2) _____ the site over 2000 years ago and that the first temples were constructed in the 15th century.

The main pilgrimage season at Chua Huong is during the Huong Pagoda festival, when hundreds of thousands of pilgrims make their way to Huong Tich (3) _____ and the other temples. The longest lasting festival in Vietnam, it officially begins on February 15 in the lunar calendar, but the peak in visitors lasts from the middle of January to the middle of March.

The primary temple in the complex is known as the Perfume Pagoda. Also known as Chua Trong (meaning Inner Temple), it is (4)_______ inside the Huong Tich Cave, which is a steep 4-kilometer climb uphill from the river. The entrance of the cave has the (5)_____ of an open dragon’s mouth and Chinese characters are carved in a wall at the mouth of the cave. Inside the cave are many (6)_______ of deities, including a large statue of the Buddha, as well as one of the Bodhisattva Quan Am. Among the naturally (7)_________ features of the cave are numerous stalactites and stalagmites, many of (8)______  are named, believed to possess special powers, and worn smooth from years of rubbing by visitors. Pilgrims often gather under one particular stalactite, which (9) ____ breast, to catch drops of water in hopes of being blessed with health. Huong Tich cave is also considered a sacred place because legend says that the Bodhisattva Quan Am visited it in order to help save human souls. Important temples at the lower, riverside part of the complex (10) ______ the Den Trinh, Thien Try and Giai Oan.

Câu 2.1

Located approximately 70 kilometers south of Hanoi, and (1)______ from the town of My Duc on the Yen River in the Huong Tich Mountains, Chua Huong is a riverside complex of Buddhist temples that draws large numbers of pilgrims from throughout Vietnam.

 • A

  downstream  

 • B

  downtown

 • C

  downthrow

 • D

  downtime       

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

downstream (adv): xuôi dòng

downtown (adv): đi vào thành phố

downthrow (n): sự sụt lún

downtime (n): thời gian chết của máy móc

Lời giải chi tiết :

downstream (adv): xuôi dòng

downtown (adv): đi vào thành phố

downthrow (n): sự sụt lún

downtime (n): thời gian chết của máy móc

=> Located approximately 70 kilometers south of Hanoi, and downstream from the town of My Duc on the Yen River in the Huong Tich Mountains, Chua Huong is a riverside complex of Buddhist temples that draws large numbers of pilgrims from throughout Vietnam.

Tạm dịch: Nằm cách Hà Nội khoảng 70 km về phía nam và xuôi dòng từ thị trấn Mỹ Đức trên sông Yến thuộc dãy núi Hương Tích, Chùa Hương là một quần thể chùa Phật giáo ven sông thu hút một lượng lớn khách hành hương từ khắp Việt Nam.

Câu 2.2

Legends claim a Buddhist monk (2) _____ the site over 2000 years ago and that the first temples were constructed in the 15th century.

 • A

  covered   

 • B

  discovery

 • C

  discoveries

 • D

  discovered

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

covered (adj): được bao phủ

discovery (n): sự khám phá

discover (v): khám phá, phát hiện

Lời giải chi tiết :

covered (adj): được bao phủ

discovery (n): sự khám phá

discover (v): khám phá, phát hiện

=> Legends claim a Buddhist monk discovered the site over 2000 years ago and that the first temples were constructed in the 15th century.

Tạm dịch: Truyền thuyết tuyên bố rằng một tu sĩ Phật giáo đã phát hiện ra địa điểm này hơn 2000 năm trước và những ngôi chùa đầu tiên được xây dựng vào thế kỷ 15.

Câu 2.3

The main pilgrimage season at Chua Huong is during the Huong Pagoda festival, when hundreds of thousands of pilgrims make their way to Huong Tich (3) _____ and the other temples.

 • A

  mountain  

 • B

  cave 

 • C

  bay

 • D

  peak  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

mountain (n): núi

cave (n): hang động

bay (n): vịnh

peak (n): đỉnh núi, cao điểm

Lời giải chi tiết :

mountain (n): núi

cave (n): hang động

bay (n): vịnh

peak (n): đỉnh núi, cao điểm

=> The main pilgrimage season at Chua Huong is during the Huong Pagoda festival, when hundreds of thousands of pilgrims make their way to Huong Tich cave and the other temples.

Tạm dịch: Mùa hành hương chính tại Chùa Hương là trong lễ hội chùa Hương, khi hàng trăm ngàn người hành hương tìm đường đến động Hương Tích và các ngôi đền khác.

Câu 2.4

The primary temple in the complex is known as the Perfume Pagoda. Also known as Chua Trong (meaning Inner Temple), it is (4)_______ inside the Huong Tich Cave, which is a steep 4-kilometer climb uphill from the river.

 • A

  sit  

 • B

  stood

 • C

  situated

 • D

  laid

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

sit (v): ngồi

stand (v): đứng

situate (v): nằm ở vị trí

lay (v): nằm

Lời giải chi tiết :

sit (v): ngồi

stand (v): đứng

situate (v): nằm ở vị trí

lay (v): nằm

Nói đến nằm ở địa điểm nào thì dùng be situated.

=> The primary temple in the complex is known as the Perfume Pagoda. Also known as Chua Trong (meaning Inner Temple), it is situated inside the Huong Tich Cave, which is a steep 4-kilometer climb uphill from the river.

Tạm dịch: Ngôi đền chính trong khu phức hợp được gọi là chùa Hương. Còn được gọi là Chùa Trong (có nghĩa là chùa bên trong), nó nằm bên trong hang Hương Tích, là một con dốc cao 4km leo lên từ con sông.

Câu 2.5

The entrance of the cave has the (5)_____ of an open dragon’s mouth and Chinese characters are carved in a wall at the mouth of the cave.

 • A

  appear  

 • B

  appearance

 • C

  appearing

 • D

  disappear

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

appear (v): xuất hiện

appearance (n): sự xuất hiện

disappear (n): biến mất

Lời giải chi tiết :

appear (v): xuất hiện

appearance (n): sự xuất hiện

disappear (n): biến mất

Từ cần điền đứng sau mạo từ the nên phải là một danh từ

=> The entrance of the cave has the appearance of an open dragon’s mouth and Chinese characters are carved in a wall at the mouth of the cave.

Tạm dịch: Lối vào của hang có sự xuất hiện của một con rồng mở miệng và các ký tự Trung Quốc được khắc trên một bức tường ở miệng hang.

Câu 2.6

Inside the cave are many (6)_______ of deities, including a large statue of the Buddha, as well as one of the Bodhisattva Quan Am.

 • A

  tomes  

 • B

  temples

 • C

  statues

 • D

  pagodas

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

tome (n): tập sách, bộ sách

temple (n): đền

statue (n): tượng

pagoda (n): chùa

Lời giải chi tiết :

tome (n): tập sách, bộ sách

temple (n): đền

statue (n): tượng

pagoda (n): chùa

=> Inside the cave are many statues of deities, including a large statue of the Buddha, as well as one of the Bodhisattva Quan Am.

Tạm dịch: Bên trong hang có nhiều bức tượng của các vị thần, trong đó có một bức tượng lớn của Đức Phật, cũng như một bức tượng của Bồ tát Quan Âm.

Câu 2.7

Among the naturally (7)_________ features of the cave are numerous stalactites and stalagmites, ...

 • A

  occurring  

 • B

  coming

 • C

  happening

 • D

  making

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

occur (v): diễn ra

come (v): đến

happen (v): xảy ra

make (v): tạo nên

Lời giải chi tiết :

occur (v): diễn ra

come (v): đến

happen (v): xảy ra

make (v): tạo nên

=> Among the naturally occurring features of the cave are numerous stalactites and stalagmites,

Tạm dịch: Trong số các đặc điểm diễn ra một cách tự nhiên của hang động có vô số nhũ đá và măng đá,

Câu 2.8

Among the naturally occurring features of the cave are numerous stalactites and stalagmites, many of (8)______  are named, believed to possess special powers, and worn smooth from years of rubbing by visitors.

 • A

  that  

 • B

  whom

 • C

  which

 • D

  who

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

stalactites and stalagmites là các danh từ chỉ vật nên ta dùng đại từ quan hệ which

Lời giải chi tiết :

stalactites and stalagmites là các danh từ chỉ vật nên ta dùng đại từ quan hệ which

=> Among the naturally occurring features of the cave are numerous stalactites and stalagmites, many of which are named, believed to possess special powers, and worn smooth from years of rubbing by visitors.

Tạm dịch: Trong số các đặc điểm diễn ra một cách tự nhiên của hang động có vô số nhũ đá và măng đá, nhiều trong số đó đã được đặt tên, được cho là sở hữu sức mạnh đặc biệt và bị bào mòn bởi những năm tháng bị du khách cọ xát vào.

Câu 2.9

Pilgrims often gather under one particular stalactite, which (9) ____  breast, to catch drops of water in hopes of being blessed with health.

 • A

  together  

 • B

  collects

 • C

  finds

 • D

  resembles

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

together (adv): cùng nhau

collect (v): thu thập

find (v): tìm thấy

resemble (v): giống

Lời giải chi tiết :

together (adv): cùng nhau

collect (v): thu thập

find (v): tìm thấy

resemble (v): giống

=> Pilgrims often gather under one particular stalactite, which resembles breast, to catch drops of water in hopes of being blessed with health.

Tạm dịch: Người hành hương thường tụ tập dưới một nhũ đá đặc biệt, giống như ngực, để hứng những giọt nước với hy vọng được ban phước lành.

Câu 2.10

Important temples at the lower, riverside part of the complex (10) ______ the Den Trinh, Thien Try and Giai Oan.

 • A

  consist  

 • B

  contain

 • C

  maintain

 • D

  include

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

consist (v): gồm (+of)

contain (v): chứa đựng

maintain (v): duy trì

include (v): bao gồm

Lời giải chi tiết :

consist (v): gồm (+of)

contain (v): chứa đựng

maintain (v): duy trì

include (v): bao gồm

=> Important temples at the lower, riverside part of the complex include the Den Trinh, Thien Tru and Giai Oan.

Tạm dịch: Những ngôi đền quan trọng ở phía dưới, phần ven sông của khu phức hợp bao gồm Đền Trình, Thiên Trù và Giải Oan.

Tạm dịch bài:

Nằm cách Hà Nội khoảng 70 km về phía nam và xuôi dòng từ thị trấn Mỹ Đức trên sông Yến thuộc dãy núi Hương Tích, Chùa Hương là một quần thể chùa Phật giáo ven sông thu hút một lượng lớn khách hành hương từ khắp Việt Nam. Truyền thuyết tuyên bố rằng một tu sĩ Phật giáo đã phát hiện ra địa điểm này hơn 2000 năm trước và những ngôi chùa đầu tiên được xây dựng vào thế kỷ 15.

Mùa hành hương chính tại Chùa Hương là trong lễ hội chùa Hương, khi hàng trăm ngàn người hành hương tìm đường đến động Hương Tích và các ngôi đền khác. Lễ hội kéo dài nhất ở Việt Nam, nó chính thức bắt đầu vào ngày 15 tháng 2 theo âm lịch, nhưng cao điểm của du khách kéo dài từ giữa tháng một đến giữa tháng ba.

Ngôi đền chính trong khu phức hợp được gọi là chùa Hương. Còn được gọi là Chùa Trong (có nghĩa là chùa bên trong), nó nằm bên trong hang Hương Tích, là một con dốc cao 4 km leo lên từ con sông. Lối vào của hang có sự xuất hiện của một con rồng mở miệng và các ký tự Trung Quốc được khắc trên một bức tường ở miệng hang. Bên trong hang có nhiều bức tượng của các vị thần, trong đó có một bức tượng lớn của Đức Phật, cũng như một bức tượng của Bồ Tát Quan Âm. Trong số các đặc điểm diễn ra một cách tự nhiên của hang động có vô số nhũ đá và măng đá, nhiều trong số đó đã được đặt tên, được cho là sở hữu sức mạnh đặc biệt và bị bào mòn bởi những năm tháng bị du khách cọ xát vào. Người hành hương thường tụ tập dưới một nhũ đá đặc biệt, giống như ngực, để hứng những giọt nước với hy vọng được ban phước lành. Động Hương Tích cũng được coi là một nơi linh thiêng vì truyền thuyết kể rằng Bồ Tát Quan Âm đã đến thăm nó để giúp cứu rỗi linh hồn con người. Những ngôi đền quan trọng ở phía dưới, phần ven sông của khu phức hợp bao gồm Đền Trình, Thiên Trù và Giải Oan.

close