Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 11 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen to some research findings about how men and women are responsible for housework nowadays. Decide if the following statements are true (T) or false (F).

According to the research’s findings,

1. Modern women are working more hours and doing more housework than men.

Đúng
Sai

2. Men spent one third as long on housework as women.

Đúng
Sai

3. Only 5 men in the research said that they didn’t do anything at home.

Đúng
Sai

4. Most men understand that they should share housework with women but most of them fail to do so.

Đúng
Sai

5. Women still have equal opportunities at work without more housework support from men.

Đúng
Sai
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer

1. Women take the

parts of housework.


2. How many hours a week do women spend on household chores at the average?


3. Women would achieve equal chances at work if men


4.  Men only made a significant contribution by

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen to some research findings about how men and women are responsible for housework nowadays. Decide if the following statements are true (T) or false (F).

According to the research’s findings,

1. Modern women are working more hours and doing more housework than men.

Đúng
Sai

2. Men spent one third as long on housework as women.

Đúng
Sai

3. Only 5 men in the research said that they didn’t do anything at home.

Đúng
Sai

4. Most men understand that they should share housework with women but most of them fail to do so.

Đúng
Sai

5. Women still have equal opportunities at work without more housework support from men.

Đúng
Sai
Đáp án

1. Modern women are working more hours and doing more housework than men.

Đúng
Sai

2. Men spent one third as long on housework as women.

Đúng
Sai

3. Only 5 men in the research said that they didn’t do anything at home.

Đúng
Sai

4. Most men understand that they should share housework with women but most of them fail to do so.

Đúng
Sai

5. Women still have equal opportunities at work without more housework support from men.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: nghe hiểu

Lời giải chi tiết :
  1. Modern women are working more hours and doing more housework than men. (Phụ nữ hiện đại đang làm việc nhiều giờ hơn và làm nhiều việc nhà hơn nam giới.)

Thông tin: Women still have to do the lion’s share of housework despite going out to work in ever increasing numbers.

Tạm dịch: Phụ nữ vẫn phải làm phần việc nhà của sư tử mặc dù số lượng ra ngoài làm việc ngày càng tăng.

=> TRUE

 

  1. Men spent one third as long on housework as women. (Đàn ông dành 1/3 thời gian cho việc nhà như phụ nữ.)

Thông tin: Researchers found that they spent three times as long on domestic chores as their husbands or partners.

Tạm dịch: Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng họ dành thời gian làm việc nhà nhiều gấp ba lần so với chồng hoặc bạn đời của họ.

=> TRUE

 

  1. Only 5 men in the research said that they didn’t do anything at home. (Chỉ có 5 người đàn ông trong cuộc nghiên cứu nói rằng họ không làm gì ở nhà.)

Thông tin: almost one in five men admitted to doing nothing at all around the home.

Tạm dịch: gần 1/5 nam giới thừa nhận không làm gì cả trong nhà.

=> FALSE

 

  1. Most men understand that they should share housework with women but most of them fail to do so. (Hầu hết đàn ông hiểu rằng họ nên chia sẻ công việc nhà với phụ nữ nhưng hầu hết họ đều không làm được.)

Thông tin: The findings come despite the best intentions of most men, who agreed that they should share the burden by doing more housework.

Tạm dịch: Phát hiện này được đưa ra bất chấp ý định tốt nhất của hầu hết đàn ông, những người đồng ý rằng họ nên chia sẻ gánh nặng bằng cách làm nhiều việc nhà hơn.

=> TRUE

 

  1. Women still have equal opportunities at work without more housework support from men. (Phụ nữ vẫn có cơ hội bình đẳng trong công việc mà không cần nam giới hỗ trợ nhiều việc nhà hơn.)

Thông tin: Researchers said the survey results meant women would not achieve equal opportunities at work until their menfolk contributed more to looking after the home.

Tạm dịch: Các nhà nghiên cứu cho biết kết quả khảo sát cho thấy phụ nữ sẽ không đạt được cơ hội bình đẳng trong công việc cho đến khi người đàn ông của họ đóng góp nhiều hơn vào việc chăm sóc tổ ấm.

=> FALSE

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer

1. Women take the

parts of housework.


2. How many hours a week do women spend on household chores at the average?


3. Women would achieve equal chances at work if men


4.  Men only made a significant contribution by

Đáp án

1. Women take the

parts of housework.


2. How many hours a week do women spend on household chores at the average?


3. Women would achieve equal chances at work if men


4.  Men only made a significant contribution by

Phương pháp giải :

Kiến thức: nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Phụ nữ đảm nhận _________ phần việc nhà?

A. lớn nhất B. nhỏ nhất C. cao nhất

Thông tin: Women still have to do the lion’s share of housework. (Phụ nữ vẫn phải làm phần lớn công việc nhà)

Ta có: the lion’s share = the largest part

=> Chọn A

2. Phụ nữ trung bình dành bao nhiêu giờ một tuần để làm việc nhà?

A. 6 B. 17 C. 21

Thông tin: The average for women was 17 hours a week, compared to just under six hours for men. (Mức trung bình của phụ nữ là 17 giờ một tuần, so với chỉ dưới sáu giờ ở nam giới.)

=> Chọn B

3. Phụ nữ sẽ đạt được cơ hội bình đẳng trong công việc nếu nam giới_________.

A. hiểu rằng họ nên chia sẻ công việc nhà với phụ nữ

B. không làm gì cả trong nhà

C. dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình của họ

Thông tin: Researchers said the survey results meant women would not achieve equal opportunities at work until their menfolk contributed more to looking after the home. (Các nhà nghiên cứu cho biết kết quả khảo sát cho thấy phụ nữ sẽ không đạt được cơ hội bình đẳng trong công việc cho đến khi người đàn ông của họ đóng góp nhiều hơn vào việc chăm sóc tổ ấm.)

=> Chọn C

4. Nam giới chỉ đóng góp đáng kể bằng ___________.

A. nấu ăn

B. sửa chữa mọi thứ

C. dọn dẹp

Thông tin: men only made a significant contribution by mending faulty items around the house. (nam giới chỉ đóng góp đáng kể bằng cách sửa chữa những đồ vật bị lỗi xung quanh nhà.)

=> Chọn B

close