Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 5 Tiếng Anh 9 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest

A. position

B. government

C. recognise

D. heritage 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. position

Phương pháp giải :

position /pəˈzɪʃn/                                

government /ˈɡʌvənmənt/

recognise /ˈrekəɡnaɪz/                         

heritage /ˈherɪtɪdʒ/

Lời giải chi tiết :

position /pəˈzɪʃn/                                

government /ˈɡʌvənmənt/

recognise /ˈrekəɡnaɪz/                         

heritage /ˈherɪtɪdʒ/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án: A

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. suggest

B. measure

C. impress

D. connect 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. measure

Phương pháp giải :

suggest /səˈdʒest/                               

measure /ˈmeʒə(r)/

impress /ɪmˈpres/                                

connect /kəˈnekt/

Lời giải chi tiết :

suggest /səˈdʒest/                               

measure /ˈmeʒə(r)/

impress /ɪmˈpres/                                

connect /kəˈnekt/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án:  B

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. picturesque

B. souvenir

C. recommend

D. paradise

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. paradise

Phương pháp giải :

picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/                    

souvenir /ˌsuːvəˈnɪə(r)/

recommend /ˌrekəˈmend/                   

paradise /ˈpærədaɪs/

Lời giải chi tiết :

picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/                    

souvenir /ˌsuːvəˈnɪə(r)/

recommend /ˌrekəˈmend/                   

paradise /ˈpærədaɪs/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 3

Đáp án: D

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. preserve

B. structure

C. landscape

D. rickshaw

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. preserve

Phương pháp giải :

preserve /prɪˈzɜːv/                               

structure /ˈstrʌktʃə(r)/

landscape /ˈlændskeɪp/                       

rickshaw /ˈrɪkʃɔː/

Lời giải chi tiết :

preserve /prɪˈzɜːv/                               

structure /ˈstrʌktʃə(r)/

landscape /ˈlændskeɪp/                       

rickshaw /ˈrɪkʃɔː/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án: A

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. memorable

B. comfortable

C. citadel

D. excited 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. excited 

Phương pháp giải :

memorable /ˈmemərəbl/                      

comfortable /ˈkʌmftəbl/

citadel /ˈsɪtədəl/                                  

excited /ɪkˈsaɪtɪd/

Lời giải chi tiết :

memorable /ˈmemərəbl/                      

comfortable /ˈkʌmftəbl/

citadel /ˈsɪtədəl/                                  

excited /ɪkˈsaɪtɪd/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án: D

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. security

B. spectacular

C. administer

D. institution 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. institution 

Phương pháp giải :

security /sɪˈkjʊərəti/                            

spectacular /spekˈtækjələ(r)/

administer /ədˈmɪnɪstə(r)/                   

institution /ˌɪnstɪˈtjuːʃn/

Lời giải chi tiết :

security /sɪˈkjʊərəti/                            

spectacular /spekˈtækjələ(r)/

administer /ədˈmɪnɪstə(r)/                   

institution /ˌɪnstɪˈtjuːʃn/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án: D

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. memorable

B. historical

C. valuable

D. fascinated 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. historical

Phương pháp giải :

memorable /ˈmemərəbl/                      

historical /hɪˈstɒrɪkl/

valuable /ˈvæljuəbl/                            

fascinated /ˈfæsɪneɪtɪd/

Lời giải chi tiết :

memorable /ˈmemərəbl/                      

historical /hɪˈstɒrɪkl/

valuable /ˈvæljuəbl/                            

fascinated /ˈfæsɪneɪtɪd/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án: B

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. picturesque

B. contestant

C. astounding

D. committee

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. picturesque

Phương pháp giải :

picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/                    

contestant /kənˈtestənt/

astounding /əˈstaʊndɪŋ/                     

committee /kəˈmɪti/

Lời giải chi tiết :

picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/                    

contestant /kənˈtestənt/

astounding /əˈstaʊndɪŋ/                     

committee /kəˈmɪti/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án: A

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. imperial

B. recognition

C. historical

D. spectacular 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. recognition

Phương pháp giải :

imperial /ɪmˈpɪəriəl/                            

recognition /ˌrekəɡˈnɪʃn/

historical /hɪˈstɒrɪkl/                           

spectacular /spekˈtækjələ(r)/

Lời giải chi tiết :

imperial /ɪmˈpɪəriəl/                            

recognition /ˌrekəɡˈnɪʃn/

historical /hɪˈstɒrɪkl/                           

spectacular /spekˈtækjələ(r)/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án: B

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. design

B. occasion

C. depend

D. puppet 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. puppet 

Phương pháp giải :

design /dɪˈzaɪn/                                   

occasion /əˈkeɪʒn/

depend /dɪˈpend/                                

puppet /ˈpʌpɪt/

Lời giải chi tiết :

design /dɪˈzaɪn/                                   

occasion /əˈkeɪʒn/

depend /dɪˈpend/                                

puppet /ˈpʌpɪt/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án: D

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. astounding

B. cavern

C. citadel

D. acceptance  

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. cavern

Phương pháp giải :

Phát âm "-a"

xem lại phần từ vựng

Lời giải chi tiết :

astounding /əˈstaʊndɪŋ/                     

cavern /ˈkævən/

citadel /ˈsɪtədəl/                                  

acceptance /əkˈseptəns/

Câu B âm “-a” phát âm là /æ/, còn lại phát âm là /ə/

Đáp án: B

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. tents

B. keys

C. beds

D. days  

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. tents

Phương pháp giải :

- /iz/ khi trước nó là âm /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/

- /s/ khi trước nó là âm /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/

- /z/ các âm còn lại

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-s” được phát âm là:

- /iz/ khi trước nó là âm /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/

- /s/ khi trước nó là âm /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/

- /z/ các âm còn lại

tents /tents/                                         

keys /kiːz/

beds /bedz/                                         

days /deɪz/

Câu A âm “-s” phát âm là /s/, còn lại phát âm là /z/

Đáp án: A

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. marriage

B. dosage

C. collage

D. shortage 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. collage

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-age"

Lời giải chi tiết :

marriage /ˈmærɪdʒ/                             

dosage /ˈdəʊsɪdʒ/

collage /ˈkɒlɑːʒ/                                  

shortage /ˈʃɔːtɪdʒ/

Câu C âm “-age” phát âm là /ɑːʒ/, còn lại phát âm là /ɪdʒ/

Đáp án: C

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. adventure

B. adjective

C. addict

D. advent

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. adventure

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-a"

Lời giải chi tiết :

adventure /ədˈventʃə(r)/                     

adjective /ˈædʒɪktɪv/

addict /ˈædɪkt/                                   

advent /ˈædvent/

Câu A âm “-a” phát âm là /ə/, còn lại phát âm là /æ/

Đáp án: A

Câu hỏi 15 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. pleasant

B. measure

C. pleasure

D. leisure  

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. pleasant

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-s"

Lời giải chi tiết :

pleasant /ˈpleznt/                                

measure /ˈmeʒə(r)/

pleasure /ˈpleʒə(r)/                              

leisure /ˈleʒə(r)/

Câu A âm “-s” phát âm là /z/, còn lại phát âm là /ʒ/

Đáp án: A

Câu hỏi 16 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. structure

B. future

C. sculpture

D. culture

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. future

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-u"

Lời giải chi tiết :

structure /ˈstrʌktʃə(r)/                         

future /ˈfjuːtʃə(r)/

sculpture /ˈskʌlptʃə(r)/                        

culture /ˈkʌltʃə(r)/

Câu B âm “-u” phát âm là /juː/, còn lại phát âm là /ʌ/

Đáp án: B

Câu hỏi 17 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. cavern

B. contestant

C. complex

D. citadel

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. citadel

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-a"

Lời giải chi tiết :

cavern /ˈkævən/                                  

contestant /kənˈtestənt/

complex /ˈkɒmpleks/                          

citadel /ˈsɪtədəl/

Câu D âm “-c” phát âm là /s/, còn lại phát âm là /k/

Đáp án: D

Câu hỏi 18 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. measure                

B. treasure              

C. great        

D. pleasure

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. great        

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-ea"

Lời giải chi tiết :

measure /ˈmeʒə(r)/                              

treasure /ˈtreʒə(r)/

great /ɡreɪt/                                         

pleasure /ˈpleʒə(r)/

Câu C âm “-ea” phát âm là /eɪ/, còn lại phát âm là /e/

Đáp án: C

Câu hỏi 19 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. surprising

B. shine         

C. island            

D. geological

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. geological

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-i"

Lời giải chi tiết :

surprising /səˈpraɪzɪŋ/                         

shine /ʃaɪn/

island /ˈaɪlənd/                                    

geological /ˌdʒiːəˈlɒdʒɪkl/

Câu D âm “-i” phát âm là /ɪ/, còn lại phát âm là /aɪ/

Đáp án: D

Câu hỏi 20 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. aging

B. cave         

C. cavern            

D. ancient

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. cavern            

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-a"

Lời giải chi tiết :

aging /ˈeɪdʒɪŋ/                                    

cave /keɪv/

cavern /ˈkævən/                                  

ancient /ˈeɪnʃənt/

Câu C âm “-a” phát âm là /æ/, còn lại phát âm là /eɪ/

Đáp án: C

close