Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 5 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest

A. position

B. government

C. recognise

D. heritage 

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. suggest

B. measure

C. impress

D. connect 

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. picturesque

B. souvenir

C. recommend

D. paradise

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. preserve

B. structure

C. landscape

D. rickshaw

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. memorable

B. comfortable

C. citadel

D. excited 

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. security

B. spectacular

C. administer

D. institution 

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. memorable

B. historical

C. valuable

D. fascinated 

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. picturesque

B. contestant

C. astounding

D. committee

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. imperial

B. recognition

C. historical

D. spectacular 

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. design

B. occasion

C. depend

D. puppet 

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. astounding

B. cavern

C. citadel

D. acceptance  

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. tents

B. keys

C. beds

D. days  

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. marriage

B. dosage

C. collage

D. shortage 

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. adventure

B. adjective

C. addict

D. advent

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. pleasant

B. measure

C. pleasure

D. leisure  

Câu 16 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. structure

B. future

C. sculpture

D. culture

Câu 17 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. cavern

B. contestant

C. complex

D. citadel

Câu 18 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. measure                

B. treasure              

C. great        

D. pleasure

Câu 19 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. surprising

B. shine         

C. island            

D. geological

Câu 20 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. aging

B. cave         

C. cavern            

D. ancient

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest

A. position

B. government

C. recognise

D. heritage 

Đáp án

A. position

Phương pháp giải :

position /pəˈzɪʃn/                                

government /ˈɡʌvənmənt/

recognise /ˈrekəɡnaɪz/                         

heritage /ˈherɪtɪdʒ/

Lời giải chi tiết :

position /pəˈzɪʃn/                                

government /ˈɡʌvənmənt/

recognise /ˈrekəɡnaɪz/                         

heritage /ˈherɪtɪdʒ/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án: A

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. suggest

B. measure

C. impress

D. connect 

Đáp án

B. measure

Phương pháp giải :

suggest /səˈdʒest/                               

measure /ˈmeʒə(r)/

impress /ɪmˈpres/                                

connect /kəˈnekt/

Lời giải chi tiết :

suggest /səˈdʒest/                               

measure /ˈmeʒə(r)/

impress /ɪmˈpres/                                

connect /kəˈnekt/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án:  B

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. picturesque

B. souvenir

C. recommend

D. paradise

Đáp án

D. paradise

Phương pháp giải :

picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/                    

souvenir /ˌsuːvəˈnɪə(r)/

recommend /ˌrekəˈmend/                   

paradise /ˈpærədaɪs/

Lời giải chi tiết :

picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/                    

souvenir /ˌsuːvəˈnɪə(r)/

recommend /ˌrekəˈmend/                   

paradise /ˈpærədaɪs/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 3

Đáp án: D

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. preserve

B. structure

C. landscape

D. rickshaw

Đáp án

A. preserve

Phương pháp giải :

preserve /prɪˈzɜːv/                               

structure /ˈstrʌktʃə(r)/

landscape /ˈlændskeɪp/                       

rickshaw /ˈrɪkʃɔː/

Lời giải chi tiết :

preserve /prɪˈzɜːv/                               

structure /ˈstrʌktʃə(r)/

landscape /ˈlændskeɪp/                       

rickshaw /ˈrɪkʃɔː/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án: A

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. memorable

B. comfortable

C. citadel

D. excited 

Đáp án

D. excited 

Phương pháp giải :

memorable /ˈmemərəbl/                      

comfortable /ˈkʌmftəbl/

citadel /ˈsɪtədəl/                                  

excited /ɪkˈsaɪtɪd/

Lời giải chi tiết :

memorable /ˈmemərəbl/                      

comfortable /ˈkʌmftəbl/

citadel /ˈsɪtədəl/                                  

excited /ɪkˈsaɪtɪd/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án: D

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. security

B. spectacular

C. administer

D. institution 

Đáp án

D. institution 

Phương pháp giải :

security /sɪˈkjʊərəti/                            

spectacular /spekˈtækjələ(r)/

administer /ədˈmɪnɪstə(r)/                   

institution /ˌɪnstɪˈtjuːʃn/

Lời giải chi tiết :

security /sɪˈkjʊərəti/                            

spectacular /spekˈtækjələ(r)/

administer /ədˈmɪnɪstə(r)/                   

institution /ˌɪnstɪˈtjuːʃn/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án: D

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. memorable

B. historical

C. valuable

D. fascinated 

Đáp án

B. historical

Phương pháp giải :

memorable /ˈmemərəbl/                      

historical /hɪˈstɒrɪkl/

valuable /ˈvæljuəbl/                            

fascinated /ˈfæsɪneɪtɪd/

Lời giải chi tiết :

memorable /ˈmemərəbl/                      

historical /hɪˈstɒrɪkl/

valuable /ˈvæljuəbl/                            

fascinated /ˈfæsɪneɪtɪd/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án: B

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. picturesque

B. contestant

C. astounding

D. committee

Đáp án

A. picturesque

Phương pháp giải :

picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/                    

contestant /kənˈtestənt/

astounding /əˈstaʊndɪŋ/                     

committee /kəˈmɪti/

Lời giải chi tiết :

picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/                    

contestant /kənˈtestənt/

astounding /əˈstaʊndɪŋ/                     

committee /kəˈmɪti/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án: A

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. imperial

B. recognition

C. historical

D. spectacular 

Đáp án

B. recognition

Phương pháp giải :

imperial /ɪmˈpɪəriəl/                            

recognition /ˌrekəɡˈnɪʃn/

historical /hɪˈstɒrɪkl/                           

spectacular /spekˈtækjələ(r)/

Lời giải chi tiết :

imperial /ɪmˈpɪəriəl/                            

recognition /ˌrekəɡˈnɪʃn/

historical /hɪˈstɒrɪkl/                           

spectacular /spekˈtækjələ(r)/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án: B

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

I. Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. design

B. occasion

C. depend

D. puppet 

Đáp án

D. puppet 

Phương pháp giải :

design /dɪˈzaɪn/                                   

occasion /əˈkeɪʒn/

depend /dɪˈpend/                                

puppet /ˈpʌpɪt/

Lời giải chi tiết :

design /dɪˈzaɪn/                                   

occasion /əˈkeɪʒn/

depend /dɪˈpend/                                

puppet /ˈpʌpɪt/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án: D

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. astounding

B. cavern

C. citadel

D. acceptance  

Đáp án

B. cavern

Phương pháp giải :

Phát âm "-a"

xem lại phần từ vựng

Lời giải chi tiết :

astounding /əˈstaʊndɪŋ/                     

cavern /ˈkævən/

citadel /ˈsɪtədəl/                                  

acceptance /əkˈseptəns/

Câu B âm “-a” phát âm là /æ/, còn lại phát âm là /ə/

Đáp án: B

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. tents

B. keys

C. beds

D. days  

Đáp án

A. tents

Phương pháp giải :

- /iz/ khi trước nó là âm /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/

- /s/ khi trước nó là âm /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/

- /z/ các âm còn lại

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-s” được phát âm là:

- /iz/ khi trước nó là âm /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/

- /s/ khi trước nó là âm /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/

- /z/ các âm còn lại

tents /tents/                                         

keys /kiːz/

beds /bedz/                                         

days /deɪz/

Câu A âm “-s” phát âm là /s/, còn lại phát âm là /z/

Đáp án: A

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. marriage

B. dosage

C. collage

D. shortage 

Đáp án

C. collage

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-age"

Lời giải chi tiết :

marriage /ˈmærɪdʒ/                             

dosage /ˈdəʊsɪdʒ/

collage /ˈkɒlɑːʒ/                                  

shortage /ˈʃɔːtɪdʒ/

Câu C âm “-age” phát âm là /ɑːʒ/, còn lại phát âm là /ɪdʒ/

Đáp án: C

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. adventure

B. adjective

C. addict

D. advent

Đáp án

A. adventure

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-a"

Lời giải chi tiết :

adventure /ədˈventʃə(r)/                     

adjective /ˈædʒɪktɪv/

addict /ˈædɪkt/                                   

advent /ˈædvent/

Câu A âm “-a” phát âm là /ə/, còn lại phát âm là /æ/

Đáp án: A

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. pleasant

B. measure

C. pleasure

D. leisure  

Đáp án

A. pleasant

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-s"

Lời giải chi tiết :

pleasant /ˈpleznt/                                

measure /ˈmeʒə(r)/

pleasure /ˈpleʒə(r)/                              

leisure /ˈleʒə(r)/

Câu A âm “-s” phát âm là /z/, còn lại phát âm là /ʒ/

Đáp án: A

Câu 16 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. structure

B. future

C. sculpture

D. culture

Đáp án

B. future

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-u"

Lời giải chi tiết :

structure /ˈstrʌktʃə(r)/                         

future /ˈfjuːtʃə(r)/

sculpture /ˈskʌlptʃə(r)/                        

culture /ˈkʌltʃə(r)/

Câu B âm “-u” phát âm là /juː/, còn lại phát âm là /ʌ/

Đáp án: B

Câu 17 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. cavern

B. contestant

C. complex

D. citadel

Đáp án

D. citadel

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-a"

Lời giải chi tiết :

cavern /ˈkævən/                                  

contestant /kənˈtestənt/

complex /ˈkɒmpleks/                          

citadel /ˈsɪtədəl/

Câu D âm “-c” phát âm là /s/, còn lại phát âm là /k/

Đáp án: D

Câu 18 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. measure                

B. treasure              

C. great        

D. pleasure

Đáp án

C. great        

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-ea"

Lời giải chi tiết :

measure /ˈmeʒə(r)/                              

treasure /ˈtreʒə(r)/

great /ɡreɪt/                                         

pleasure /ˈpleʒə(r)/

Câu C âm “-ea” phát âm là /eɪ/, còn lại phát âm là /e/

Đáp án: C

Câu 19 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. surprising

B. shine         

C. island            

D. geological

Đáp án

D. geological

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-i"

Lời giải chi tiết :

surprising /səˈpraɪzɪŋ/                         

shine /ʃaɪn/

island /ˈaɪlənd/                                    

geological /ˌdʒiːəˈlɒdʒɪkl/

Câu D âm “-i” phát âm là /ɪ/, còn lại phát âm là /aɪ/

Đáp án: D

Câu 20 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

II. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. aging

B. cave         

C. cavern            

D. ancient

Đáp án

C. cavern            

Phương pháp giải :

Cách phát âm "-a"

Lời giải chi tiết :

aging /ˈeɪdʒɪŋ/                                    

cave /keɪv/

cavern /ˈkævən/                                  

ancient /ˈeɪnʃənt/

Câu C âm “-a” phát âm là /æ/, còn lại phát âm là /eɪ/

Đáp án: C

close