Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 8 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blank with ONE word.

Travel agent: Freedom Travel. How may I help you?

 


Caller: Yes, I'd like to make a flight reservation for the twenty-third of this month.

 

Travel agent: Okay. What is your (1)

?


Caller: Well. I’m flying to Helsinki, Finland.

 

Travel agent: Okay. Let me check what flights are (2)

?. [Okay] And when will you be returning?


Caller: Uh, well, I'd like to catch a (3)

flight on the twenty-ninth. Oh, and I'd like the cheapest flight available.


Travel agent: Okay. Let me see. Um,hmm...

 

Caller: Yeah?

 

Travel agent: Well, the price for the flight is almost (4)

the price you would pay if you leave the day before.

Câu 2 :

Listen again and choose the correct answer.

Câu 2.1

What is the woman’s (or tourist’s) destination?

 • A.

  Salt Lake City, USA

 • B.

  New York City, USA

 • C.

  Helsinki, Finland

 • D.

  Stockholm, Sweden 

Câu 2.2

When is the woman’s departure date?

 • A.

  the twenty-first

 • B.

  the twenty-second

 • C.

  the twenty-third

 • D.

  the twenty-fourth

Câu 2.3

What is the flight number for the second half of her journey?

 • A.

  555

 • B.

  90

 • C.

  1070

 • D.

  830

Câu 2.4

How long is the woman's layover between flights?

 • A.

  less than an hour

 • B.

  less than two hours

 • C.

  less than three hours

 • D.

  more than three hours

Câu 2.5

What request did the man make regarding his flight?

 • A.

  She asked for a specially-prepared dinner.

 • B.

  She wanted an aisle seat.

 • C.

  She requested a bassinet for his baby.

 • D.

  She asked for a seat near the front of the plane.  

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blank with ONE word.

Travel agent: Freedom Travel. How may I help you?

 


Caller: Yes, I'd like to make a flight reservation for the twenty-third of this month.

 

Travel agent: Okay. What is your (1)

?


Caller: Well. I’m flying to Helsinki, Finland.

 

Travel agent: Okay. Let me check what flights are (2)

?. [Okay] And when will you be returning?


Caller: Uh, well, I'd like to catch a (3)

flight on the twenty-ninth. Oh, and I'd like the cheapest flight available.


Travel agent: Okay. Let me see. Um,hmm...

 

Caller: Yeah?

 

Travel agent: Well, the price for the flight is almost (4)

the price you would pay if you leave the day before.

Đáp án

Travel agent: Freedom Travel. How may I help you?

 


Caller: Yes, I'd like to make a flight reservation for the twenty-third of this month.

 

Travel agent: Okay. What is your (1)

?


Caller: Well. I’m flying to Helsinki, Finland.

 

Travel agent: Okay. Let me check what flights are (2)

?. [Okay] And when will you be returning?


Caller: Uh, well, I'd like to catch a (3)

flight on the twenty-ninth. Oh, and I'd like the cheapest flight available.


Travel agent: Okay. Let me see. Um,hmm...

 

Caller: Yeah?

 

Travel agent: Well, the price for the flight is almost (4)

the price you would pay if you leave the day before.

Phương pháp giải :

- Tập trung vào từ cần điền

- Xem xét trong câu để đoán vị trí cần điền là danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ

- Khi nghe xác định từ đó có mấy âm tiết

Lời giải chi tiết :
Dịch Script:

- Đại lý du lịch: Đây là Freedom Travel. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

- Người gọi: Vâng, tôi muốn đặt chỗ trên chuyến bay cho ngày hai mươi ba tháng này.

- Đại lý du lịch: Được rồi. Điểm đến của bạn là gì?

- Người gọi: Vâng. Tôi bay đến Helsinki, Phần Lan.

- Đại lý du lịch: Được rồi. Hãy để tôi kiểm tra xem những chuyến bay nào có sẵn?. [Được rồi] Và khi nào bạn sẽ trở lại?

Người gọi: Ừ, vậy thì tốt, tôi muốn bắt chuyến bay trở về vào ngày hai mươi chín. Ồ, và tôi muốn chuyến bay rẻ nhất có thể.

Đại lý du lịch: Được rồi. Hãy để tôi xem. Ừm, hừm ...

Người gọi: Vâng?

Đại lý du lịch: Chà, giá cho chuyến bay gần gấp đôi giá bạn sẽ trả nếu bạn rời khỏi ngày hôm trước.

Câu 2 :

Listen again and choose the correct answer.

Câu 2.1

What is the woman’s (or tourist’s) destination?

 • A.

  Salt Lake City, USA

 • B.

  New York City, USA

 • C.

  Helsinki, Finland

 • D.

  Stockholm, Sweden 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thông tin:

Travel agent: Okay. What is your destination?

Caller: Well. I’m flying to .....

Lời giải chi tiết :

Điểm đến của người phụ nữ (hay khách du lịch) là gì?

A.Thành phố Salt Lake, Hoa Kỳ

B.Thành phố New York, Hoa Kỳ

C.Helsinki, Phần Lan

D.Stockholm, Thụy Điển

Thông tin:

Travel agent: Okay. What is your destination?

Caller: Well. I’m flying to Helsinki, Finland.

Tạm dịch: - Đại lý du lịch: Được rồi. Điểm đến của bạn là gì?

- Người gọi: Vâng. Tôi bay đến Helsinki, Phần Lan.

Câu 2.2

When is the woman’s departure date?

 • A.

  the twenty-first

 • B.

  the twenty-second

 • C.

  the twenty-third

 • D.

  the twenty-fourth

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thông tin:

Travel agent: Freedom Travel. How may I help you?

Caller: Yes, I'd like to make a flight reservation for the .... of this month.

Lời giải chi tiết :

Khi nào người phụ nữ khởi hành?

A.ngày hai mươi mốt

B.ngày hai mươi hai

C.ngày hai mươi ba

D.ngày hai mươi tư

Thông tin: Travel agent: Freedom Travel. How may I help you?

Caller: Yes, I'd like to make a flight reservation for the twenty-third of this month.

Tạm dịch: - Đại lý du lịch: Đây là Freedom Travel. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

- Người gọi: Vâng, tôi muốn đặt chỗ trên chuyến bay cho ngày hai mươi ba tháng này.

Câu 2.3

What is the flight number for the second half of her journey?

 • A.

  555

 • B.

  90

 • C.

  1070

 • D.

  830

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin: Travel agent: It leaves Salt Lake City at 10:00 AM, arriving in New York at 4:35 PM, then transferring to flight ...  at 5:55 PM, and arriving in Helsinki at 8:30 AM the next day.

Lời giải chi tiết :

Số hiệu chuyến bay thứ hai của hành trình của cô ấy là gì?

A.555

B.90

C.1070

D.830

Thông tin: Travel agent: It leaves Salt Lake City at 10:00 AM, arriving in New York at 4:35 PM, then transferring to flight 90 at 5:55 PM, and arriving in Helsinki at 8:30 AM the next day.

Tạm dịch: - Đại lý du lịch: Nó rời Salt Lake City lúc 10:00 sáng, đến New York lúc 4:35 chiều, sau đó chuyển sang chuyến bay 90 lúc 5:55 chiều và đến Helsinki lúc 8:30 sáng ngày hôm sau.

Câu 2.4

How long is the woman's layover between flights?

 • A.

  less than an hour

 • B.

  less than two hours

 • C.

  less than three hours

 • D.

  more than three hours

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin: Travel agent: It leaves Salt Lake City at 10:00 AM, arriving in New York at 4:35 PM, then transferring to flight 90 at 5:55 PM, and arriving in Helsinki at 8:30 AM the next day.

Lời giải chi tiết :

Thời gian nghỉ ngơi của người phụ nữ giữa các chuyến bay là bao lâu?

A.ít hơn một giờ

B.ít hơn hai giờ

C.ít hơn ba giờ

D.hơn ba giờ

Thông tin: Travel agent: It leaves Salt Lake City at 10:00 AM, arriving in New York at 4:35 PM, then transferring to flight 90 at 5:55 PM, and arriving in Helsinki at 8:30 AM the next day.

Tạm dịch: - Đại lý du lịch: Nó rời Salt Lake City lúc 10:00 sáng, đến New York lúc 4:35 chiều, sau đó chuyển sang chuyến bay 90 lúc 5:55 chiều và đến Helsinki lúc 8:30 sáng ngày hôm sau.

Câu 2.5

What request did the man make regarding his flight?

 • A.

  She asked for a specially-prepared dinner.

 • B.

  She wanted an aisle seat.

 • C.

  She requested a bassinet for his baby.

 • D.

  She asked for a seat near the front of the plane.  

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Caller: Alright. And, uh, I'd like to request ....

Lời giải chi tiết :

Người phụ nữ đã yêu cầu gì về chuyến bay của mình?

A.Cô ấy yêu cầu một bữa tối được chuẩn bị đặc biệt.

B.Cô ấy muốn một lối đi.

C.Cô ấy yêu cầu một cái nôi cho em bé của cô ấy.

D.Cô ấy yêu cầu một chỗ ngồi gần phía trước máy bay.

Thông tin: Caller: Alright. And, uh, I'd like to request a vegetarian meal.

Tạm dịch: - Người gọi: Được rồi. Và, uh, tôi muốn yêu cầu một bữa ăn chay.

 

Travel agent: Freedom Travel. How may I help you?

Caller: Yes, I'd like to make a flight reservation for the twenty-third of this month.

Travel agent: Okay. What is your destination?

Caller: Well. I’m flying to Helsinki, Finland.

Travel agent: Okay. Let me check what flights are available?. [Okay] And when will you be returning?

Caller: Uh, well, I'd like to catch a return flight on the twenty-ninth. Oh, and I'd like the cheapest flight available.

Travel agent: Okay. Let me see. Um,hmm...

Caller: Yeah?

Travel agent: Well, the price for the flight is almost double the price you would pay if you leave the day before.

Caller: Whoo. Well, let’s go with the cheaper flight. By the way, how much is it?

Travel agent: It's only $980.

Caller: Alright. Well, let’s go with that.

Travel agent: Okay. ‘That's flight 1070 from Salt Lake City to New York,

Kennedy Airport, transferring to flight 90 from Kennedy to Helsinki.

Caller: And what are the departure and arrival times for each of those flights?

Travel agent: It leaves Salt Lake City at 10:00 AM, arriving in New York at 4:35 PM, then transferring to flight 90 at 5:55 PM, and arriving in Helsinki at 8:30 AM the next day.

Caller: Alright. And, uh, I'd like to request a vegetarian meal.

Travel agent: Sure, no problem. And could I have your name, please?

 

- Đại lý du lịch: Đây là Freedom Travel. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

- Người gọi: Vâng, tôi muốn đặt chỗ trên chuyến bay cho ngày hai mươi ba tháng này.

- Đại lý du lịch: Được rồi. Điểm đến của bạn là gì?

- Người gọi: Vâng. Tôi bay đến Helsinki, Phần Lan.

- Đại lý du lịch: Được rồi. Hãy để tôi kiểm tra xem những chuyến bay nào có sẵn?. [Được rồi] Và khi nào bạn sẽ trở lại?

- Người gọi: Ừ, vậy thì tốt, tôi muốn bắt chuyến bay trở về vào ngày hai mươi chín. Ồ, và tôi muốn chuyến bay rẻ nhất có thể.

- Đại lý du lịch: Được rồi. Hãy để tôi xem. Ừm, hừm ...

- Người gọi: Vâng?

- Đại lý du lịch: Chà, giá cho chuyến bay gần gấp đôi giá bạn sẽ trả nếu bạn rời khỏi ngày hôm trước.

- Người gọi: Whoo. Chà, hãy đi với chuyến bay rẻ hơn. Nhân tiện, giá là bao nhiêu vậy?

- Đại lý du lịch: Chỉ 980 đô–la .

- Người gọi: Được rồi. Chà, hãy đi chuyến bay đó.

- Đại lý du lịch: Được rồi. Đó là chuyến bay 1070 từ Thành phố Salt Lake đến New York, Sân bay Kennedy, rồi chuyển sang chuyến bay 90 từ Kennedy đến Helsinki.

- Người gọi: Và thời gian khởi hành và đến của mỗi chuyến bay là gì?

- Đại lý du lịch: Nó rời Salt Lake City lúc 10:00 sáng, đến New York lúc 4:35 chiều, sau đó chuyển sang chuyến bay 90 lúc 5:55 chiều và đến Helsinki lúc 8:30 sáng ngày hôm sau.

- Người gọi: Được rồi. Và, uh, tôi muốn yêu cầu một bữa ăn chay.

- Đại lý du lịch: Chắc chắn, không có vấn đề. Và tôi có thể có tên của bạn được không?

close