Trắc nghiệm Đọc điền từ Review 4 Tiếng Anh 9 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage.

How old (1) _______ you be on Friday 13, 2029? That is how old you will be when a large asteroid, called Apophis, comes very, very close to our planet. Asteroids are rocks that circle the sun in space and sometimes (2) ________ close to Earth and even hit it. Most asteroids are very small and, if you are lucky, you can sometimes see them in the night sky as ‘falling stars’. However, most scientists believe one large asteroid, about six to twelve kilometers across, (3) _______ the earth and killed all the dinosaurs about 65 million years ago. Apophis is also big. Scientists discovered it in 2004 and they say that it is about 300 meters across. That’s about the size of a large sports stadium. An asteroid this size, (4) ______ scientists, is not large enough to destroy our world, but it is large enough to destroy several cities. It will probably miss the earth, they say, but not by very much – it will miss us by about only 35,000 kilometers – that’s much closer than our moon (5) _________ is about 240,000 kilometers away. Another way of thinking about it is that it will miss us by only a few minutes.

Câu 1.1

How old (1) _______ you be on Friday 13, 2029?

 • A

  are

 • B

  will

 • C

  do

 • D

  can

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì tương lai đơn

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn: on Friday 13, 2029 (vào thứ Sáu ngày 13 năm 2029) 

Công thức: Wh-word + will + S + V_nguyên thể …?

How old (1) will you be on Friday 13, 2029?

Tạm dịch: Bạn sẽ bao nhiêu tuổi vào thứ Sáu ngày 13 năm 2029?

Câu 1.2

Asteroids are rocks that circle the sun in space and sometimes come (2) ________ Earth and even hit it.

 • A

   close to

 • B

   next to 

 • C

  behind

 • D

  in front of

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ chỉ vị trí

Lời giải chi tiết :

close to: gần

next to: bên cạnh

behind: phía sau

in front of: phía trước

Asteroids are rocks that circle the sun in space and sometimes come (2) close to Earth and even hit it.

Tạm dịch: Các thiên thạch là những hòn đá xoay quanh mặt trời trong không gian và thỉnh thoảng đến gần Trái Đất của chúng ta và thậm chí còn đâm vào nó.

Câu 1.3

However, most scientists believe one large asteroid, about six to twelve kilometers across, (3) _______ the earth and killed all the dinosaurs about 65 million years ago.

 • A

  crash

 • B

  hit

 • C

  touched

 • D

  came over

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

crash (v): đâm sầm vào, đụng phải

hit (V2): đâm, va chạm 

touched (V_ed): đã chạm

came over (V2): đã ghé qua 

Động từ vế sau “killed” chia thì quá khứ đơn => vế trước động từ cũng chia quá khứ đơn

However, most scientists believe one large asteroid, about six to twelve kilometers across, (3) hit the Earth and killed all the dinosaurs about 65 million years ago.

Tạm dịch: Tuy nhiên, hầu hết các nhà khoa học tin rằng một thiên thạch lớn, dài khoảng 6 đến 12 km, đã đâm vào Trái Đất và giết tất cả khủng long từ khoảng 65 triệu năm trước.

Câu 1.4

An asteroid this size, (4) ______ scientists, is not large enough to destroy our world, but it is large enough to destroy several cities.

 • A

   due to 

 • B

  according to

 • C

   owing to 

 • D

  instead of 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

due to + N: bởi vì

according to + N: theo như

owing to + N: bởi vì

instead of: thay vì 

An asteroid this size, (4) according to scientists, is not large enough to destroy our world, but it is large enough to destroy several cities.

Tạm dịch: Một thiên thạch kích cỡ này, theo các nhà khoa học, không đủ lớn để phá hủy thế giới của chúng ta, nhưng nó đủ lớn để phá hủy vài thành phố.

Câu 1.5

It will probably miss the earth, they say, but not by very much – it will miss us by about only 35,000 kilometers – that’s much closer than our moon (5) _________ is about 240,000 kilometers away.

 • A

  which

 • B

  who

 • C

  whose

 • D

   in which

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

Lời giải chi tiết :

Các đại từ quan hệ:

- which => dùng làm chủ ngữ, thay thế cho các danh từ chỉ vật: ...N (thing) + which + V

- who => dùng làm chủ ngữ, thay thế cho các danh từ chỉ người: ...N (person) + who + V

- whose => dùng để thay thế cho tính từ sở hữu: ...whose + N

- in which => dùng để thay thế cho trạng từ chỉ nơi chốn hoặc thời gian: ...in which + S +V

It will probably miss the earth, they say, but not by very much – it will miss us by about only 35,000 kilometers – that’s much closer than our moon (5) which is about 240,000 kilometers away.

Tạm dịch: Nó có lẽ sẽ bỏ lỡ Trái Đất, họ nói, nhưng không phải quá xa, nó sẽ chỉ cách chúng ta khoảng 3500 km – gần hơn nhiều so với Mặt Trăng của chúng ta cái mà cách khoảng 240,000 km.

Câu hỏi 2 :

Complete the passage with the correct answer in each of the following sentences. 

Australia is a huge country and it has a lot of different kinds of food. In the past, the Aboriginal people of Australia (1)________ animals like crocodiles and some insects like the witchetty grub. Aboriginal Australians travelled around the Australian countryside, or ‘bush’, to find food.

When the first British and Irish people moved to Australia (2)________ the 1830s, they brought sheep and cows from Europe. They also brought traditional English and Irish recipes. Many of these recipes, like fish and chips and meat pies, are still popular today. They also created new Australian recipes (3)________ the pavlova (a fruit dessert - named after a Russian dancer) and damper (a bread cooked in the bush).

After 1945, (4)________ people came to live in Australia from countries like Italy, Germany, Greece, Thailand and India. They brought recipes with them and Australians began to eat and drink different things. People started to drink espresso coffee and eat Mediterranean and Asian food.

A lot of modern Australians love cooking with fresh food. They often cook food on barbecue in their gardens or on the beach. Today more people also eat Aboriginal food like kangaroo and emu. Mark Olive, an Aboriginal chef, has a popular TV (5)________ about traditional; bush food. There are always new recipes to try in Australia!

Câu 2.1

In the past, the Aboriginal people of Australia (1)________ animals like crocodiles and some insects like the witchetty grub.

 • A

  eat

 • B

  ate

 • C

  had eaten

 • D

   have eaten

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn: In the past (trong quá khứ)

Cấu trúc thì QKĐ dạng khẳng định: S + Ved/V2 

In the past, the Aboriginal people of Australia (1) ate animals like crocodiles and some insects like the witchetty grub.

Tạm dịch: Trước đây, người thổ dân Úc đã ăn động vật như cá sấu và một số côn trùng như là ấu trùng.

Câu 2.2

When the first British and Irish people moved to Australia (2)________ the 1830s, they brought sheep and cows from Europe.

 • A

  in

 • B

  on

 • C

  during

 • D

  at

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trạng từ chỉ thời gian

Lời giải chi tiết :

in + năm => in the 1830s (trong những năm 1830)

on + ngày/ ngày tháng/ ngày tháng năm

during + khoảng thời gian

at + thời điểm/ giờ

When the first British and Irish people moved to Australia (2) in the 1830s, they brought sheep and cows from Europe. 

Tạm dịch: Khi những người Anh và người Ireland đầu tiên chuyển đến Úc vào những năm 1830, họ đã mang cừu và bò từ châu Âu theo.

Câu 2.3

They also created new Australian recipes (3)________ the pavlova (a fruit dessert - named after a Russian dancer) and damper (a bread cooked in the bush).

 • A

  as well as

 • B

  except

 • C

  in addition to

 • D

  such as

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

as well as: cũng như là

except: ngoại trừ

in addition to: thêm vào

such as: chẳng hạn như

They also created new Australian recipes (3) such as the pavlova (a fruit dessert - named after a Russian dancer) and damper (a bread cooked in the bush). 

Tạm dịch: Họ cũng tạo ra các công thức nấu ăn mới của Úc như pavlova (một món tráng miệng trái cây - được đặt theo tên của một vũ công người Nga) và bánh mì damper (một loại bánh mì có nhiều nguyên liệu kiếm từ bụi cây).

Câu 2.4

After 1945, (4)________ people came to live in Australia from countries like Italy, Germany, Greece, Thailand and India.

 • A

   an amount of

 • B

  a great deal of

 • C

   a lot of

 • D

  a few of

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Lượng từ

Lời giải chi tiết :

an amount of + danh từ không đếm được: một (số) lượng

a great deal of + danh từ không đếm được: một lượng lớn

a lot of + danh từ số nhiều/ không đếm được: nhiều

a few of + danh từ số nhiều: một số/ một vài

people (phr.n): con người => danh từ số nhiều

After 1945, (4) a lot of people came to live in Australia from countries like Italy, Germany, Greece, Thailand and India. 

Tạm dịch: Sau năm 1945, rất nhiều người đã đến sống ở Úc từ các quốc gia như Ý, Đức, Hy Lạp, Thái Lan và Ấn Độ.

Câu 2.5

Mark Olive, an Aboriginal chef, has a popular TV (5)________ programme about traditional; bush food. There are always new recipes to try in Australia!

 • A

  documentary

 • B

  cookery

 • C

  news

 • D

  series

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

documentary (n): phim tài liệu

cookery (n): ẩm thực

news (n): thời sự/ tin tức

series (n): phim nhiều tập

Mark Olive, an Aboriginal chef, has a popular TV (5) cookery programme about traditional; bush food. There are always new recipes to try in Australia!

Tạm dịch: Mark Olive, một đầu bếp người thổ dân, có một chương trình ẩm thực truyền hình nổi tiếng về thức ăn truyền thống; đồ ăn rừng. Luôn luôn có những công thức mới để thử ở Úc!

Câu hỏi 3 :

Read the following passage and choose the best option for each numbered blank.

A career used to be understood as a single (1) _________ that people did to earn a living. However, in the changing world of work, nowadays people have to keep learning and be responsible for building their future. Therefore, a career is now considered more than a job. Rather, it is an ongoing process of learning and development of skills and experience. Choosing a career (2) __________ is hard - you have to consider many things. Firstly, you should consider what you like, what is most important to you, what you are good at and who is there to help you. For example, you may care mostly about earning as much money as possible or you may want to experience job satisfaction, or make a difference to society. Then, you should (3) __________ account education and learning styles. You may want to follow an academic route of high school, then college or university. (4) ________, you may opt for vocational training where you learn skills which can be applied directly to a job. Thirdly, you should do your own research to explore possible career paths. For instance, career paths in education include teaching, curriculum development, research or administration. Finally, speak to people. Your parents, your teachers, and even your peers (5) _________ give you good advice. 

Câu 3.1

A career used to be understood as a single (1) _________ that people did to earn a living.

 • A

  task

 • B

  emission

 • C

  occupation

 • D

  job

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

task (n): nhiệm vụ

emission (n): khí thải

occupation (n): công việc (cách nói trang trọng hơn)

job (n): công việc, nghề nghiệp

A career used to be understood as a single (1) occupation that people did to earn a living.

Tạm dịch: Một sự nghiệp từng được hiểu như là một công việc mà con người đã làm để kiếm sống. 

Câu 3.2

 Choosing a career (2) __________ is hard - you have to consider many things.

 • A

  way

 • B

  path

 • C

  road

 • D

  street

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

way (n): phương thức, cách thức

path (n): con đường, lộ trình

road (n): con đường

street (n): con đường 

Ta có sự kết hợp từ: career path (con đường sự nghiệp)

Choosing a career (2) path is hard - you have to consider many things. 

Tạm dịch: Chọn một con đường sự nghiệp thật khó - bạn phải cân nhắc nhiều thứ.

Câu 3.3

Then, you should (3) __________ account education and learning styles.

 • A

  take over 

 • B

  take into 

 • C

   take up 

 • D

  take on

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm động từ

Lời giải chi tiết :

take over sth: tiếp quản cái gì

take into account sth: cân nhắc cái gì

take up sth: tiếp tục cái gì; nhặt cái gì lên

take on sth: bắt đầu trở nên thế nào (ngoại hình, chất lượng,…) 

Then, you should (3) take into account education and learning styles.

Tạm dịch: Sau đó, bạn nên cân nhắc đến cách giáo dục và học tập.

Câu 3.4

(4) ________, you may opt for vocational training where you learn skills which can be applied directly to a job.

 • A

  Specially

 • B

  Luckily

 • C

  Considerately

 • D

  Alternatively

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Specially (adv): Đặc biệt là

Luckily (adv): May mắn thay

Considerately (adv): Một cách cẩn thận

Alternatively (adv): Thay vào đó

(4) Alternatively, you may opt for vocational training where you learn skills which can be applied directly to a job.

Tạm dịch: Thay vào đó bạn có thể lựa chọn một khóa đào tạo định hướng nghề nghiệp nơi mà bạn học được những kỹ năng cái mà có thể áp dụng được trực tiếp với công việc.

Câu 3.5

Your parents, your teachers, and even your peers (5) _________ give you good advice.

 • A

  must

 • B

  will not

 • C

  had better

 • D

  can

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

Lời giải chi tiết :

must  + V: phải

will not + V: sẽ không

had better + V = should + V: nên

can + V: có thể 

Your parents, your teachers, and even your peers (5) can give you good advice.

Tạm dịch: Bố mẹ, giáo viên, và thậm chí cả những người bạn của bạn cũng có thể đưa ra cho bạn những lời khuyên bổ ích.

Câu hỏi 4 :

Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage.

The (1) ________ of parental authority has changed. Today, no parent can take their children’s respect for granted: authority has to be earned. Several studies have shown the following problems.

Trust: A lot of young people say their parents don’t trust them. Some of them have no privacy: their parents read all their emails, and enter their rooms (2) _______ knocking. All of these actions demonstrate lack of respect. (3) _______, these teenagers have little respect for their parents.

Communication: Hardly any teens discuss their problems with their parents. That’s because very few teens feel their parents really listen to them. Instead, most parents tend to fire off an immediate response to their kid’s first sentence.

Freedom: Interestingly. Most rebels come from very authoritarian homes where kids have very little freedom. Teens need (4) ________ rules but they have to be clear and unchangeable. Also, if the mother and father don’t agree about discipline, teens have less respect for both parents. They also need a lot of support and a little freedom to take their own decisions. None of them enjoy just listening to adults

Role models: Teens don’t have much respect for their parents if neither of them actually does things (5) _______ they expect their children to do. Like everybody, teens appreciate people who practice what they reach.

Câu 4.1

The (1) ________ of parental authority has changed.

 • A

  provision

 • B

  concept

 • C

  applicant

 • D

  breadwinner

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

provision (n): sự cung cấp

concept (n): khái niệm, tư tưởng

applicant (n): ứng viên

breadwinner (n): người trụ cột trong gia đình

The (1) concept of parental authority has changed.

Tạm dịch: Định nghĩa về quyền của cha mẹ đã thay đổi.

Câu 4.2

Some of them have no privacy: their parents read all their emails, and enter their rooms (2) _______ knocking.

 • A

  in

 • B

  during

 • C

  without

 • D

  within

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

in (prep): ở trong

during (prep): trong suốt

without (prep): mà không

within (prep): trong vòng

Some of them have no privacy: their parents read all their emails, and enter their rooms (2) without knocking.

Tạm dịch: Một số người còn không có sự riêng tư: bố mẹ của họ đọc tất cả các thư điện tử, và vào phòng của họ mà không gõ cửa.

Câu 4.3

(3) _______, these teenagers have little respect for their parents.

 • A

  Consequently

 • B

  Moreover

 • C

  However

 • D

  So

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

Consequently: do đó

Moreover: hơn thế nữa

However: tuy nhiên

So: do đó, vì vậy (không đứng đầu câu trong văn viết)

(3) Consequently, these teenagers have little respect for their parents.

Tạm dịch: Do đó, những thanh thiếu niên này hầu như không có nhiều sự tôn trọng dành cho cha mẹ của họ.

Câu 4.4

Teens need (4) ________ rules but they have to be clear and unchangeable.

 • A

  less

 • B

  more

 • C

  fewer

 • D

  little

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh hơn với lượng từ

Lời giải chi tiết :

less + danh từ không đếm được: ít hơn

more + danh từ số nhiều/ danh trừ không đếm được: nhiều hơn

fewer + danh từ số nhiều đếm được: ít hơn

little + danh từ không đếm được: ít, hầu như không

rules (pl.n): các quy tắc => danh từ số nhiều đếm được

Teens need (4) fewer rules but they have to be clear and unchangeable.

Tạm dịch: Những đứa trẻ cần ít qui tắc hơn nhưng chúng phải rõ ràng và không thể thay đổi.

Câu 4.5

Teens don’t have much respect for their parents if neither of them actually does things (5) _______ they expect their children to do.

 • A

  who

 • B

  that

 • C

  whom

 • D

  where

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Trong mệnh đề quan hệ:

- who/who: thay thế cho từ chỉ người

- that: thay thế “who/whom/ which” trong mệnh đề quan hệ xác định

- where: thay cho danh từ chỉ nơi chốn 

things (n): những thứ => danh từ chỉ vật 

Teens don’t have much respect for their parents if neither of them actually does things (5) that they expect their children to do.

Tạm dịch: Những đứa trẻ không dành nhiều sự tôn trọng cho cha mẹ chúng nếu không ai trong số họ thực sự làm được những điều mà họ mong đợi con họ phải làm.

close