Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 12 Tiếng Anh 9 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Career Preparation

Although you may think you are too young to worry about your future career, it is important that you start thinking about your life after high school right now so that you can take the steps necessary to any career you may choose. Some of these steps include choosing the right high school, enrolling in the necessary courses, earning good grades, getting work experience and building a resume. It can seem overwhelming trying to choose a career before you complete high school, but always keep in mind that it is never too late to change your career path and no one says you have to decide now.

There are lots of different factors that go into choosing a career path. To determine the occupation you want to enter, you need to consider your interests, how long you want to be in school, how much money you want to make, the type of work you want to do, the potential for job growth and job trends in the industry – sounds like a lot, but that is just the tip of the iceberg.

Each day you make many decisions - what to wear, who to hang out with, how to spend your time after school. Some of the decisions you make today can affect you for the rest of your life. Once you have figured out the things you like to do and the things you do well, you can begin exploring careers that include your interests and skills. Make a plan from the beginning, and once you have a plan, work the plan. Do the steps along the way each year to keep on track toward graduation and higher education.

Câu 1.1

You may consider a future career now because ______.

 • A

  you have to decide it immediately

 • B

  it is necessary to have preparations

 • C

  you can change your career path

 • D

  you have nothing to worry about

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Bạn có thể xem xét một nghề nghiệp tương lai ngay bây giờ vì ______.

A. bạn phải quyết định nó ngay lập tức

B. cần phải có sự chuẩn bị

C. bạn có thể thay đổi con đường sự nghiệp của mình

D. bạn không có gì phải lo lắng

Thông tin: Although you may think you are too young to worry about your future career, it is important that you start thinking about your life after high school right now so that you can take the steps necessary to any career you may choose.

Tạm dịch: Mặc dù bạn có thể nghĩ rằng bạn còn quá trẻ để lo lắng cho sự nghiệp tương lai của mình, nhưng điều quan trọng là bạn nên bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống của mình sau khi tốt nghiệp trung học ngay bây giờ để bạn có thể thực hiện các bước cần thiết cho bất kỳ nghề nghiệp nào bạn có thể chọn.

Câu 1.2

At high school, you can do all of the following things to prepare for your future career EXCEPT_____.

 • A

  choosing the proper high school

 • B

  enrolling in the necessary courses

 • C

  earning good grades

 • D

  learning by experience

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Tại trường trung học, bạn có thể làm tất cả những điều sau đây để chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai của bạn EXCEPT_____.

A. chọn trường trung học thích hợp

B. đăng ký các khóa học cần thiết

C. đạt điểm cao

D. học tập bằng kinh nghiệm

Thông tin: Some of these steps include choosing the right high school, enrolling in the necessary courses, earning good grades, getting work experience and building a resume.

Tạm dịch: Một số bước này bao gồm chọn trường trung học phù hợp, đăng ký các khóa học cần thiết, đạt điểm cao, lấy kinh nghiệm làm việc và xây dựng sơ yếu lý lịch.

=> Chọn đáp án A vì theo trong câu hỏi đã có bao gồm nội dung của đáp án A rồi.

Câu 1.3

Once you have determined your interests and your strengths, you can _______.

 • A

  identify the right career

 • B

  identify your skills

 • C

  make decisions in the future

 • D

  know about the rest of your life

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Một khi bạn đã xác định được sở thích và thế mạnh của mình, bạn có thể _______.

A. xác định đúng nghề nghiệp

B. xác định kỹ năng của bạn

C. đưa ra quyết định trong tương lai

D. biết về phần còn lại của cuộc đời bạn

Thông tin: To determine the occupation you want to enter, you need to consider your interests, how long you want to be in school, how much money you want to make,…

Tạm dịch: Để xác định nghề nghiệp bạn muốn nhập học, bạn cần xem xét sở thích của mình, thời gian bạn muốn đi học, bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền,…

Câu 1.4

We can infer from the passage that ___________.

 • A

  each day we make decisions in order to know how to find our career paths

 • B

  whom we hang out with will follow the same career with us

 • C

  there are some factors to identify the future career that we don’t know

 • D

  we decide how much money we want to make in order to get a good job in the future

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Chúng ta có thể suy ra từ đoạn văn rằng ___________.

A. Ngày nào chúng ta đưa ra quyết định để biết cách tìm ra con đường sự nghiệp

B. những người chúng ta đi chơi cùng sẽ theo cùng nghề nghiệp với chúng ta

C. có một số yếu tố để xác định nghề nghiệp tương lai mà chúng ta không biết

D.chúng ta quyết định số tiền chúng ta muốn kiếm để có được một công việc tốt trong tương lai

Thông tin: Each day you make many decisions - what to wear, who to hang out with, how to spend your time after school. Some of the decisions you make today can affect you for the rest of your life. Once you have figured out the things you like to do and the things you do well, you can begin exploring careers that include your interests and skills.

Tạm dịch: Mỗi ngày bạn đưa ra nhiều quyết định - mặc gì, đi chơi với ai, thời gian sau giờ học như thế nào. Một số quyết định bạn đưa ra ngày hôm nay có thể ảnh hưởng đến bạn trong suốt quãng đời còn lại. Khi bạn đã tìm ra những điều bạn thích làm và những điều bạn làm tốt, bạn có thể bắt đầu khám phá những nghề nghiệp bao gồm sở thích và kỹ năng của bạn.

 

Câu 1.5

Making a plan from the beginning helps you ___________.

 • A

  attend higher education

 • B

  gradually achieve your goal

 • C

  graduate from high school

 • D

  have something to work

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Lập kế hoạch ngay từ đầu sẽ giúp bạn ___________.

 1. tham gia giáo dục đại học
 2. dần dần đạt được mục tiêu của bạn
 3. tốt nghiệp cấp 3
 4. có việc gì đó để làm việc

Thông tin: Make a plan from the beginning, and once you have a plan, work the plan. Do the steps along the way each year to keep on track toward graduation and higher education.

Ta có: keep on track (v) đi đúng đường

=> loại A, C vì nó chỉ đề cập được ½ mục tiêu => chọn B vì diễn tả gần sát ý nghĩa của câu

Tạm dịch: Hãy lập kế hoạch ngay từ đầu, và khi bạn đã có kế hoạch, hãy lập kế hoạch. Thực hiện các bước trong suốt quá trình mỗi năm để đi đúng con đường tới tốt nghiệp và học lên cao hơn.

Câu hỏi 2 :

If your application indicates that you are qualified, the employer may request an interview. The interview enables you to learn more about the job. It also helps the employer find out if you are the best person for the job. Many people prepare for an interview by learning about the employer’s business. You can find such information in an organization’s annual report or on its website. This kind of knowledge can help you ask intelligent questions during your interview. It also shows the interviewer that you are interested in the employer’s business. Most interviewers pay close attention to the way an applicant acts, dresses and answers questions. You can make a good impression by arriving on time and by being confident, prepared and well-organized. Your clothing should be clean, comfortable and professional. Wear the kinds of clothes appropriate to the company, unless the workers wear uniforms. The interviewer will probably ask about your interests, your work experience and your goals. Answer all questions briefly. You should also prepare questions to ask the interviewer about the company and the position you are seeking. Send a follow-up letter to everyone who interviewed you no later than two days after the interview. In the letter, thank the interviewer for the time spent discussing the position with you. Let the interviewer know if you are still interested in the job.

Câu 2.1

The interview is necessary to _____.

 • A

  the interviewer

 • B

  the company

 • C

  the candidate

 • D

  both the interviewer and interviewee

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Cuộc phỏng vấn là cần thiết với _____.

A. người phỏng vấn

B. công ty

C. ứng viên

D. cả người phỏng vấn và người được phỏng vấn

Thông tin: If your application indicates that you are qualified, the employer may request an interview. The interview enables you to learn more about the job. It also helps the employer find out if you are the best person for the job.

Tạm dịch: Nếu đơn của bạn cho thấy bạn đủ tiêu chuẩn, nhà tuyển dụng có thể yêu cầu phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn cho phép bạn tìm hiểu thêm về công việc. Nó cũng giúp nhà tuyển dụng tìm hiểu xem bạn có phải là người tốt nhất cho công việc hay không.

=> buổi phỏng vấn cần thiết đổi với cả nhà tuyển dụng và người ứng tuyển

Câu 2.2

Visiting the employer’s website ___________.

 • A

  helps you read the organization’s annual report

 • B

  only wastes some of your time

 • C

  may help candidates prepare questions to ask the interviewer

 • D

  is not necessary before an interview

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Truy cập trang web của nhà tuyển dụng ___________.

A.giúp bạn đọc báo cáo hàng năm của tổ chức

B. chỉ lãng phí thời gian của bạn

C. có thể giúp ứng viên chuẩn bị các câu hỏi để hỏi người phỏng vấn

D. không cần thiết trước một cuộc phỏng vấn

Thông tin: Many people prepare for an interview by learning about the employer’s business. You can find such information in an organization’s annual report or on its website.

Tạm dịch: Nhiều người chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn bằng cách tìm hiểu về công việc kinh doanh của nhà tuyển dụng. Bạn có thể tìm thấy thông tin như vậy trong báo cáo hàng năm của tổ chức hoặc trên trang web của tổ chức đó.

Câu 2.3

You can make a good impression on the interviewer _______.

 • A

  by wearing casual clothes

 • B

  by wearing the company’s uniform

 • C

  with your acting skills

 • D

  with your punctuality

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Bạn có thể tạo ấn tượng tốt với người phỏng vấn _______.

A. bằng cách mặc quần áo bình thường

B. bằng cách mặc đồng phục của công ty

C. với kỹ năng diễn xuất của bạn

D. với sự đúng giờ của bạn

Thông tin: Most interviewers pay close attention to the way an applicant acts, dresses and answers questions. You can make a good impression by arriving on time and by being confident, prepared and well-organized.

Tạm dịch: Hầu hết những người phỏng vấn đều chú ý đến cách ứng viên ứng xử, trang phục và trả lời câu hỏi. Bạn có thể tạo ấn tượng tốt bằng cách đến đúng giờ và tự tin, chuẩn bị và tổ chức tốt.

Câu 2.4

Interviewees should also prepare questions to ask_________ .

 • A

  about the employer’s interests

 • B

  about the company and the vacancy

 • C

  about the interviewer’s work experience

 • D

  the interviewer before they are asked

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Người được phỏng vấn cũng nên chuẩn bị các câu hỏi để hỏi_________.

A. về lợi ích của người sử dụng lao động

B. về công ty và vị trí tuyển dụng

C. về kinh nghiệm làm việc của người phỏng vấn

D. người phỏng vấn trước khi họ được hỏi

Thông tin: You should also prepare questions to ask the interviewer about the company and the position you are seeking.

Tạm dịch: Bạn cũng nên chuẩn bị các câu hỏi để hỏi người phỏng vấn về công ty và vị trí mà bạn đang tìm kiếm.

Câu 2.5

The follow-up letter should ____________.

 • A

  include your gratitude to the interviewer and your interest in the job

 • B

  interest everyone interviewed for the job

 • C

  include the good time you experienced at the interview

 • D

  be written after three days of the interview

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Thư tiếp theo phải ____________.

A. bao gồm lòng biết ơn của bạn đối với người phỏng vấn và sự quan tâm của bạn đối với công việc

B. quan tâm đến mọi người được phỏng vấn cho công việc

C. bao gồm khoảng thời gian tốt đẹp mà bạn đã trải qua tại cuộc phỏng vấn

D. được viết sau ba ngày phỏng vấn

Thông tin: Send a follow-up letter to everyone who interviewed you no later than two days after the interview. In the letter, thank the interviewer for the time spent discussing the position with you. Let the interviewer know if you are still interested in the job.

Tạm dịch: Gửi thư theo dõi cho tất cả những người đã phỏng vấn bạn muộn nhất là hai ngày sau cuộc phỏng vấn. Trong thư, hãy cảm ơn người phỏng vấn đã dành thời gian thảo luận về vị trí ứng tuyển với bạn. Hãy cho người phỏng vấn biết nếu bạn vẫn quan tâm đến công việc.

close